Розпорядження клієнта про перерахування І видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком. За загальною характеристикою договори банківського вкладу І рахунку є: двосторонніми icon

Розпорядження клієнта про перерахування І видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком. За загальною характеристикою договори банківського вкладу І рахунку є: двосторонніми




Скачати 140.79 Kb.
НазваРозпорядження клієнта про перерахування І видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком. За загальною характеристикою договори банківського вкладу І рахунку є: двосторонніми
Дата26.09.2012
Розмір140.79 Kb.
ТипРозпорядження

Тема. Договори банківського вкладу і банківського рахунку.

 1. Загальна характеристика договорів банківського вкладу і рахунку. Сфера застосування та джерела правового регулювання.

 2. Укладення та форма договорів банківського вкладу і рахунку. Сторони договору.

 3. Зміст договорів банківського вкладу і рахунку.

 4. Права та обов’язки сторін за договором банківського вкладу і рахунку. Правові наслідки порушення зобов’язань за договорами.

 5. Припинення договорів банківського вкладу і рахунку.


1. Належать до групи договорів про надання послуг.

Стаття 1058. Договір банківського вкладу

1. За договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона
(банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї
грошову суму (вклад), що надійшла, зобов'язується виплачувати
вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі
на умовах та в порядку, встановлених договором.

2. Договір банківського вкладу, в якому вкладником є фізична
особа
, є публічним договором (стаття 633 цього Кодексу).


Стаття 1066. Договір банківського рахунка

1. За договором банківського рахунка банк зобов'язується
приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові
(володільцеві рахунка), грошові кошти, що йому надходять,
виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу
відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за
рахунком.


^ За загальною характеристикою договори банківського вкладу і рахунку є:

- двосторонніми;

- договір банківського вкладу реальним (є укладеним з моменту передання грошей), а договір банківського рахунку (консенсуальним);

- відплатними (договір банківського рахунка може бути безвідплатним – ч.4 ст. 1068 ЦК).


^ Сфера застосування договорів банківського вкладу та рахунку визначається з урахуванням його суб’єктного складу (стороною, яка надає відповідний вид фінансової послуги є банк або інша фінансова установа) та виду рахунку, який відкривається.

За останнім критерієм у законодавстві України виділяються окремо:

 1. договір банківського вкладу;

 2. договір банківського рахунку.

Банки відкривають своїм клієнтам за договором
банківського вкладу вкладні (депозитні) рахунки, за договором банківського рахунку – поточні рахунки рахунки.

Вкладний (депозитний) рахунок - рахунок, що відкривається
банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей, що
передаються клієнтом в управління на встановлений строк або без
зазначення такого строку під визначений процент (дохід) і
підлягають поверненню клієнту відповідно до законодавства України
та умов договору.

Поточний рахунок - рахунок, що відкривається банком клієнту
на договірній основі для зберігання грошей і здійснення
розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів
відповідно до умов договору та вимог законодавства України.

^ До джерел правового регулювання договорів банківського вкладу і рахунку належать: нормативно-правові акти (акти цивільного законодавства):

 • Цивільний кодекс;

 • Господарський кодекс України;

 • Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р.;

 • Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р.

 • Підзаконні правові акти Національного банку України, і зокрема, Інструкція НБУ Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженою постановою правління НБУ 12.11.2003 р.

2. Для укладення договорів банківського вкладу та рахунку актами цивільного законодавства України встановлено спеціальний порядок їх укладення.

10.1. Якщо фізична особа не має рахунків у цьому банку, то
відкриття вкладного (депозитного) рахунку здійснюється в такому
порядку:

фізична особа має пред'явити паспорт або документ, що його
замінює. Фізична особа-резидент додатково має пред'явити документ,
виданий органом державної податкової служби, що засвідчує
присвоєння фізичній особі-резиденту ідентифікаційного номера
платника податків;

уповноважений працівник банку ідентифікує фізичну особу, яка
відкриває рахунок, і підтверджує здійснення ідентифікації
копіюванням вищезазначених документів у порядку, установленому
пунктом 2.3 цієї Інструкції;

між банком і фізичною особою укладається в письмовій формі
договір банківського вкладу;

фізична особа вносить або перераховує з іншого власного
рахунку кошти на вкладний (депозитний) рахунок;

на підтвердження укладення договору банківського вкладу і
внесення грошових коштів на вкладний (депозитний) рахунок банк
видає фізичній особі ощадну книжку або інший документ, що її
замінює і який видається згідно з внутрішніми положеннями банку.

3.1. Якщо суб'єкт господарювання не має в цьому банку рахунків, то відкриття йому поточного рахунку здійснюється в такому порядку.

Особи (особа), які (яка) від імені суб'єкта господарювання відкривають поточний рахунок, мають: пред'явити паспорт або документ, що його замінює.
Представники юридичних осіб мають також пред'явити документи, що підтверджують їх повноваження. Фізичні особи-резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їм ідентифікаційного
номера платника податків;

подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку), визначені цією главою Інструкції.

На підставі зазначених вище документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію клієнта та осіб, уповноважених розпоряджатися поточним рахунком.

Між банком і клієнтом укладається в письмовій формі договір банківського рахунку.

3.2. Якщо юридична особа не має рахунку в цьому банку, то для відкриття їй поточного рахунку потрібно подати такі документи:

1) заяву про відкриття поточного рахунку (Заяву
підписує керівник юридичної особи або інша уповноважена на це особа;

2) копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, засвідчену органом, що видав свідоцтво, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

3) копію належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/ засновницького договору/ установчого акта/ положення), засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально.

Положення юридичних осіб публічного права, які затверджуються розпорядчими актами Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, засвідчення не потребують. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають;

4) копію довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену органом, що видав довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

5) копію документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

6) картку із зразками підписів і відбитка печатки,
засвідчену нотаріально або організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований, в установленому порядку.

До картки включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства України або установчих документів юридичної особи надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів.

Юридичні особи, які використовують найману працю і відповідно до законодавства України є платниками страхових внесків, додатково до вищезазначеного переліку документів мають подати такі документи:

копію документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у Фонді соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника страхових внесків, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.

Інформацію про те, що юридична особа не використовує найману працю і не є платником страхових внесків, клієнт обов'язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".


1.9. Договір банківського рахунку та договір банківського
вкладу укладаються в письмовій формі.


У разі недодержання письмової форми договору банківського
вкладу цей договір є нікчемним.

1.10. Письмова форма договору банківського вкладу вважається
дотриманою, якщо внесення грошової суми на вкладний (депозитний)
рахунок вкладника підтверджено договором банківського вкладу з
видачею ощадної книжки або іншого документа, що відповідає
вимогам, установленим законом, іншими нормативно-правовими актами
у сфері банківської діяльності (банківськими правилами) і звичаями
ділового обороту.


^ Сторони у договорах банківського вкладу та банківського рахунку.

Сторонами у договорі є банк або інша фінансова установа та вкладник (володілець рахунку).

^ Ними можуть бути будь-які учасники цивільних відносин у межах свого рівня дієздатності.

3. Зміст договорів банківського вкладу та банківського рахунку складають їх умови.

У договорі банківського вкладу, зокрема, зазначаються:

вид банківського вкладу;

сума, що вноситься або перераховується на вкладний
(депозитний) рахунок;

строк дії договору;

розмір і порядок сплати процентів або доходу в іншій формі,
умови перегляду їх розміру, відповідальність сторін;

умови дострокового розірвання договору;

інші умови за погодженням сторін.

Стаття 1060. Види банківських вкладів

1. Договір банківського вкладу укладається на умовах видачі
вкладу на першу вимогу (вклад на вимогу) або на умовах повернення
вкладу зі спливом встановленого договором строку (строковий
вклад).

Договором може бути передбачено внесення грошової суми на
інших умовах її повернення (наприклад, досягнення пенсійного віку, одруження тощо).


Стаття 1061. Проценти на банківський вклад

1. Банк виплачує вкладникові проценти на суму вкладу в
розмірі, встановленому договором
банківського вкладу.

Якщо договором не встановлений розмір процентів, банк
зобов'язаний виплачувати проценти у розмірі облікової ставки
Національного банку України
.

2. Банк має право змінити розмір процентів, які виплачуються
на вклади на вимогу, якщо інше не встановлено договором.

У разі зменшення банком розміру процентів на вклади на вимогу
новий розмір процентів застосовується до вкладів, внесених до
повідомлення вкладників про зменшення процентів, зі спливом одного
місяця з моменту відповідного повідомлення, якщо інше не
встановлено договором.

3. Встановлений договором розмір процентів на строковий вклад
або на вклад, внесений на умовах його повернення у разі настання
визначених договором обставин, не може бути односторонньо
зменшений банком, якщо інше не встановлено законом.


До істотних умов договору банківського рахунку належать:

1) предмет договору;

2) проценти за користування коштами, що знаходяться на рахунку.

5.1. За поточними рахунками, що відкриваються банками
суб'єктам господарювання в національній валюті
, здійснюються всі
види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та
вимог законодавства України.

До них, як правило, належать:

1) прийняття та зарахування на рахунок клієнта грошових коштів;

2) виконання розпоряджень клієнта про перерахування коштів з його рахунку на рахунок визначеної ним особи;

3) видача відповідних сум з рахунка клієнта.

5.2. Поточний рахунок в іноземній валюті відкривається
суб'єкту господарювання для
зберігання грошей і проведення
розрахунків у межах законодавства України в безготівковій та
готівковій іноземній валюті, для здійснення поточних операцій,
визначених законодавством України, для здійснення інвестицій за
кордон, розрахунків за купівлю-продаж облігацій зовнішньої
державної позики України, для зарахування, використання і
погашення кредитів (позик, фінансової допомоги) в іноземній
валюті, для надходження іноземних інвестицій в Україну відповідно
до законодавства України, а також для проведення операцій,
передбачених генеральною ліцензією Національного банку на
здійснення валютних операцій.

До поточних рахунків також належать:

рахунки за спеціальними режимами їх використання, що
відкриваються у випадках, передбачених законами України або актами
Кабінету Міністрів України;

поточні рахунки типу "Н", що відкриваються в національній
валюті офіційним представництвам і представництвам юридичних
осіб-нерезидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю на
території України;

поточні рахунки типу "П", що відкриваються в національній
валюті постійним представництвам;
поточні (накопичувальні) рахунки виборчих фондів.

інвестиційні рахунки, що відкриваються
нерезидентам-інвесторам в уповноважених банках України відповідно
до вимог цієї Інструкції для здійснення інвестиційної діяльності в
Україні, а також для повернення іноземної інвестиції та прибутків,
доходів, інших коштів, одержаних іноземним інвестором від
інвестиційної діяльності в Україні;.

Вкладний (депозитний) рахунок - рахунок, що відкривається
банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей, що
передаються клієнтом в управління на встановлений строк або без
зазначення такого строку під визначений процент (дохід) і
підлягають поверненню клієнту відповідно до законодавства України
та умов договору.

До вкладних (депозитних) рахунків також належать пенсійні
депозитні рахунки, що відкриваються фізичним особам відповідно до
Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"
для накопичення заощаджень на виплату пенсії.

Стаття 1070. Проценти за користування коштами, що знаходяться
на рахунку


1. За користування грошовими коштами, що знаходяться на
рахунку клієнта, банк сплачує проценти, сума яких зараховується на
рахунок, якщо інше не встановлено договором банківського рахунка
або законом.

Сума процентів зараховується на рахунок клієнта у строки,
встановлені договором, а якщо такі строки не встановлені
договором, - зі спливом кожного кварталу.

2. Проценти, передбачені частиною першою цієї статті,
сплачуються банком у розмірі, встановленому договором, а якщо
відповідні умови не встановлені договором, - у розмірі, що
звичайно сплачується банком за вкладом на вимогу.

4. Залежно від сторони у договорах банківського вкладу та банківського рахунку, права та обов’язки за ним поділяються на два види:

- правата обов’язки банку (іншої фінансової установи);

- права та обов’язки клієнта (вкладника) або (володільця рахунку).


За договором банківського вкладу банк зобов’язаний:

 1. виплачувати вкладникові суму вкладу та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором;

 2. видати вкладникові на підтвердження укладення договору ощадну книжку, сертифікат або інший документ;

 3. видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника, крім вкладів, зроблених юридичними особами на інших умовах повернення;

 4. продовжувати зберігати вклад на умовах вкладу на вимогу, якщо після закінчення строку дії договору, вкладник не вимагає повернення вкладу;

 5. якщо договором не встановлено розмір проценті, вони виплачуються у розмірі облікової ставки НБУ;

 6. не зменшувати в односторонньому порядку розмір процентів на строковий вклад чи на вклад, внесений на умовах його повернення у разі настання визначених договором обставин;

 7. зараховувати грошові кошти, які надійшли на ім’я вкладника від іншої особи;

 8. інші.


За договором банківського рахунку банк зобов’язаний:

 1. надавати клієнтові у сі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та визначених законодавством;

 2. гарантувати клієнтові безперешкодне розпорядження його коштами;

 3. не визначати і не контролювати напрями використання грошових коштів клієнта та встановлювати інші обмеження його права на розпоряджання коштами;

 4. зараховувати грошові кошти, що надійшли на рахунок клієнта, в день надходження до банку відповідного розрахункового документа;

 5. за розпорядженням клієнта видати або перерахувати з його рахунка грошові кошти в день надходження до банку відповідного розрахункового документа;

 6. надавати кредитування рахунка клієнта, якщо це передбачено договором;

 7. сплачувати проценти за користування коштами, що знаходяться на рахунку клієнта;

 8. списувати грошові кошти з рахунку клієнта лише на підставі його розпорядження, або рішення суду, чи в інших випадках, встановлених договором;

 9. виконувати розрахункові документи відповідно до черговості їх надходження та виключно в межах залишку грошових коштів на рахунку клієнта.

Стаття 1073. Правові наслідки неналежного виконання банком
операцій за рахунком клієнта


1. У разі несвоєчасного зарахування на рахунок грошових
коштів, що надійшли клієнтові, їх безпідставного списання банком з
рахунка клієнта або порушення банком розпорядження клієнта про
перерахування грошових коштів з його рахунка банк повинен негайно
після виявлення порушення зарахувати відповідну суму на рахунок
клієнта або належного отримувача, сплатити проценти та
відшкодувати завдані збитки
, якщо інше не встановлено законом.

5. Стаття 1075. Розірвання (та відмова) договору банківського рахунка

1. Договір банківського рахунка розривається за заявою
клієнта у будь-який час.

2. Банк має право вимагати розірвання договору банківського
рахунка:

1) якщо сума грошових коштів, що зберігаються на рахунку
клієнта, залишилася меншою від мінімального розміру, передбаченого
банківськими правилами або договором, якщо така сума не буде
відновлена протягом місяця від дня попередження банком про це;

2) у разі відсутності операцій за цим рахунком протягом року,
якщо інше не встановлено договором;

3) в інших випадках, встановлених договором або законом.

3. Залишок грошових коштів на рахунку видається клієнтові або
за його вказівкою перераховується на інший рахунок в строки і в
порядку, встановлені банківськими правилами.

4. Банк може відмовитися від договору банківського рахунка та
закрити рахунок клієнта у разі відсутності операцій за рахунком
клієнта протягом трьох років підряд та відсутності залишку
грошових коштів на цьому рахунку.

20. Порядок закриття рахунків клієнтів банків

20.1. Поточні рахунки клієнтів банків закриваються:

на підставі заяви клієнта;

на підставі рішення відповідного органу, на який згідно із
законом покладено функції щодо припинення юридичної особи або
припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця
(за заявою ліквідатора, голови або члена ліквідаційної комісії,
управителя майна тощо);

у разі смерті власника рахунку - фізичної особи та фізичної
особи-підприємця (за заявою третьої особи, зокрема спадкоємця);
на інших підставах, передбачених законодавством України або
договором між банком і клієнтом.

Банк може відмовитися від договору банківського рахунку та
закрити поточний рахунок клієнта, якщо операції за цим рахунком не
здійснюються протягом трьох років підряд і на цьому рахунку немає
залишку коштів.


20.6. ^ Вкладні (депозитні) рахунки клієнтів у разі залучення
строкових вкладів закриваються після закінчення строку дії
договору банківського вкладу та повернення коштів вкладнику. У
разі залучення вкладу на умовах його видачі на першу вимогу
вкладний (депозитний) рахунок закривається після повернення коштів
вкладнику.

20.7. Для дострокового розірвання дії договору банківського
вкладу або повернення частини вкладу за бажанням вкладника -
фізичної особи вкладник зобов'язаний повідомити про це банк шляхом
подання заяви.

У заяві, яка складається за довільною формою, вкладник -
фізична особа, зокрема, має зазначити номер і дату укладання
договору банківського вкладу, суму вкладу або його частину, а
також зазначити дату, коли банк зобов'язаний повернути кошти
вкладнику.

Таку заяву вкладник - фізична особа подає до банку у
двох примірниках не пізніше ніж за два робочих дні до дати
отримання коштів
, зазначеної в заяві. Один примірник заяви з
відміткою банку про отримання повертається вкладнику - фізичній
особі.

Схожі:

Розпорядження клієнта про перерахування І видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком. За загальною характеристикою договори банківського вкладу І рахунку є: двосторонніми iconРозпорядження клієнта про перерахування І видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком. Банк має право використовувати грошові кошти на рахунку клієнта, гарантуючи його право безперешкодно розпоряджатися цими коштами
За договором банківського рахунка банк зобов'язується приймати І зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка),...
Розпорядження клієнта про перерахування І видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком. За загальною характеристикою договори банківського вкладу І рахунку є: двосторонніми iconСтупеню впливу операцій банку на всі заінтересовані
Тобто основною метою є пропозиція всього, що можна зробити із власним чи депозитним рахунком, платіжною карткою, поєднавши банківську...
Розпорядження клієнта про перерахування І видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком. За загальною характеристикою договори банківського вкладу І рахунку є: двосторонніми iconТестові контрольні завдання на кожне практичне (семінарське) заняття, підсумкові по модулях І курсу в цілому Тем Основи організації банківського кредитування фізичних осіб
Б перерахування коштів на поточний рахунок позичальника згідно його розпорядження
Розпорядження клієнта про перерахування І видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком. За загальною характеристикою договори банківського вкладу І рахунку є: двосторонніми iconУгода про взаємовідносини при патентуванні винаходу/ корисної моделі
Виплата зборів за подання заявки, проведення експертизи, видачу патенту, підтримання його чинності, а також здійснення інших юридично...
Розпорядження клієнта про перерахування І видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком. За загальною характеристикою договори банківського вкладу І рахунку є: двосторонніми iconУгода про взаємовідносини при патентуванні винаходу/ корисної моделі
Виплата зборів за подання заявки, проведення експертизи, видачу патенту, підтримання його чинності, а також здійснення інших юридично...
Розпорядження клієнта про перерахування І видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком. За загальною характеристикою договори банківського вкладу І рахунку є: двосторонніми iconУгода про взаємовідносини при патентуванні винаходу/ корисної моделі
Виплата зборів за подання заявки, проведення експертизи, видачу патенту, підтримання його чинності, а також здійснення інших юридично...
Розпорядження клієнта про перерахування І видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком. За загальною характеристикою договори банківського вкладу І рахунку є: двосторонніми iconТема Місце банківського права в системі права України
Щодо місця банківського права, як окремого інституту інших основних галузей права
Розпорядження клієнта про перерахування І видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком. За загальною характеристикою договори банківського вкладу І рахунку є: двосторонніми iconРішення дак про видачу ліцензії від 06. 07. 12р., протокол №97 перелік галузей знань та спеціальностей, вступних випробувань І форм їх проведення
Ліцензія ад №072674 від 10. 09. 2012 р. (рішення дак про видачу ліцензії від 06. 07. 12р., протокол №97)
Розпорядження клієнта про перерахування І видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком. За загальною характеристикою договори банківського вкладу І рахунку є: двосторонніми iconТема. Договори на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності
Загальна характеристика договорів на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності
Розпорядження клієнта про перерахування І видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком. За загальною характеристикою договори банківського вкладу І рахунку є: двосторонніми iconШановні учасники конференції!
Договір укладено відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди», Закону України про освіту, Закону України про вищу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи