Тема. Договори на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності icon

Тема. Договори на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності
Скачати 80.17 Kb.
НазваТема. Договори на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності
Дата26.09.2012
Розмір80.17 Kb.
ТипРозпорядження

Тема. Договори на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

1. Загальна характеристика договорів на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

2. Ліцензійний договір.

3. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

4. Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності.


1. Щодо договорів на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності в сучасній цивілістичній науці склалося два підходи:

1) вони не становлять самостійну групу цивільно-правових договорів, а належать до вже існуючих груп (Вітрянський М.І., Брамінський В.В.);

2) вони займають самостійне значення в структурі цивільно-правових договорів (Суханов Є.О., Луць В.В.).

- Другий підхід втілено в ЦК України 2003 року.

Сфера застосування договорів на розпорядження правами інтелектуальної власності визначається з урахуванням предмету цих договорів.

За цим критерієм в ЦК України виділяється кілька договорів на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності:

 1. ліцензійний договір;

 2. договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності;

 3. договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності;

 4. інші договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

- Стаття 1107. Види договорів щодо розпоряджання майновими
правами інтелектуальної власності

2. Договір щодо розпоряджання майновими правами
інтелектуальної власності укладається у письмовій формі.

У разі недодержання письмової форми договору щодо
розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності такий
договір є нікчемним
.

Законом можуть бути встановлені випадки, в яких договір щодо
розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності може
укладатись усно.

Згідно з ч.1 ст. 33 Закону України «Про авторське право і суміжні права» в усній форсі формі може укладатися договір про використання (опублікування) твору в періодичних виданнях (газетах, журналах тощо).

- Ці договори відповідно до закону не підлягають державній реєстрації

Вони реєструються лише на вимогу ліцензіара або ліцензіата (сторін договору).

Порядок державної реєстрації договорів щодо розпорядження майновими авторськими правами регулюється поставною КМУ від 27.12.2001 р. «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір» (Державний департамент інтелектуальної власності МОН).

 • За договором на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності передається ліцензія на право використання об’єктів права інтелектуальної власності.

 • Цю ліцензію слід відрізняти від ліцензій, що видаються на право здійснення певних видів господарської діяльності.

Видання ліцензій у сфері інтелектуальної власності регулюється приватно-правовими нормами, а ліцензій у сфері господарювання – публічно-правовими.

- Можливість видачі ліцензії на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності обмежується законом. Наприклад, не можуть видаватися ліцензії щодо: географічних зазначень.

- Використання ліцензії на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності визначається певною сферою:

1) видами майнових прав, що надаються ліцензіату;

2) територією, на яку поширюються ці права;

3) строком дії ліцензії.

Учасниками правовідносин у сфері розпорядження майновими правами інтелектуальної власності є:

 • ліцензіар;

 • ліцензіат.

- Ліцензіар – особа, яка видає ліцензію, тобто фізична або юридична особа, якій належить виключне право дозволяти використання об’єкта права інтелектуальної власності.

- Ліцензіат – особа, якій надається дозвіл на використання об’єкта права інтелектуальної власності.

- Відповідно до ч.2 ст. 1108 ЦК ліцензія може бути оформлена:

1) як окремий документ;

2) як складова частина ліцензійного договору.

- Ліцензії на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності поділяються на три види:

1) виключну;

2) одиничну;

3) невиключну.

Виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об’єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об’єкта у зазначеній сфері.

Одинична ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об’єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об’єкта у зазначеній сфері.

Згідно з невиключною ліцензією ліцензіар не позбавлений права використовувати відповідний об’єкт у сфері, що обмежена цією ліцензією, та права видавати ліцензії на використання об’єкта у зазначеній сфері іншими особам.

^ 2. - Стаття 1109. Ліцензійний договір

1. За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає
другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права
інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за
взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого
закону.

За загальною характеристкою він є:

1) двостроннім;

2) реальним;

3) відплатним.

- Сфера застосування ліцензійного договору в ЦК розширена порівняно із спеціальним законодавством: поширюється як на об’єкти авторського права, так і на об’єкти права промислової власності.

- ^ Ліцензійний договір є одним із варіантів оформлення ліцензії на використання об’єктів права інтелектуальної власності.

Мета цього договору полягає у наданні дозволу (видачі ліцензії) на використання певного об’єкта права інтелектуальної власності.

- Істотні умови ліцензійного договору визначаються у ч.3 ст. 1109 ЦК, відповідно до якої до них належать:

1) вид ліцензії;

2) сфера використання об’єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором);

3) розмір, порядок і строки виплати плати за використання об’єкта права інтелектуальної власності;

4) інші умови, включені до договору за домовленістю сторін.

Разом з тим, у ч. 4 ст. 1109 ЦК закріплено презумпцію невиключної ліцензії, якщо їх вид не зазначено у договорі.

^ Якщо сторони не визначили територію, на яку поширюються права інтелектуальної власності, нею вважається територія України.

- Плата за використання об’єкта права інтелектуальної власності може визначатися у формі:

1) фіксованого платежу (паушальний платіж);

2) періодичних виплат (роялті);

3) комбінованих платежів.

- Якщо в ліцензійному договорі про видання або інше
відтворення твору винагорода визначається у вигляді фіксованої
грошової суми, то в договорі має бути встановлений максимальний
тираж твору.

- Стаття 1110. Строк ліцензійного договору

1. Ліцензійний договір укладається на строк, встановлений
договором, який повинен спливати не пізніше спливу строку чинності
виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права
інтелектуальної власності
.

3. У разі відсутності у ліцензійному договорі умови про строк
договору він вважається укладеним на строк, що залишився до спливу
строку чинності виключного майнового права на визначений у
договорі об'єкт права інтелектуальної власності, але не більше ніж
на п'ять років
.

Якщо за шість місяців до спливу зазначеного
п'ятирічного строку жодна із сторін не повідомить письмово другу
сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим
на невизначений час.

- У цьому випадку кожна із сторін може в
будь-який час відмовитися від договору, письмово повідомивши про
це другу сторону за шість місяців до розірвання договору, якщо
більший строк для повідомлення не встановлений за домовленістю
сторін.


^ 3. - Стаття 1113. Договір про передання виключних майнових прав
інтелектуальної власності


1. За договором про передання виключних майнових прав
інтелектуальної власності одна сторона (особа, що має виключні
майнові права) передає другій стороні частково або у повному
складі ці права відповідно до закону та на визначених договором
умовах.

За загальною характеристкою він є:

1) двостроннім;

2) реальним;

3) відплатним.

- На відміну від ліцензійного договору, цей договір передбачає передання всіх або частини виключних майнових прав інтелектуальної власності особою, якій такі права належать, іншій особі.

- Ліцензіар, крім випадків виключної ліцензії, зберігає право використовувати відповідний об’єкт, в тому числі у сфері, обмеженій дією ліцензії.

- Ліцензійний договір має строковий характер. Договір про передання виключних прав передбачає безповоротне передання (відчуження) виключних майнових прав інтелектуальної власності.

Цей договір не поширюється на майнові права інтелектуальної власності на такі об’єкти:

 1. наукові відкриття;

 2. географічне зазначення;

 3. комерційне найменування (лише разом з цілісним майновим комплексом особи, якій ці права 6належать – ч.2 ст. 490 ЦК).

 • Предметом цього договору є виключні майнові права на певний об’єкт права інтелектуальної власності (як частина цих прав, так і всі права у повному складі).

У ч.3 ст. 1113 ЦК встановлено перелік умов, що не можуть бути предметом цього договору:

- умови, що погіршують становище творця відповідного об’єкта або його спадкоємців порівняно зі становищем, передбаченим ЦК чи іншим законом;

- умови щодо обмеження права творця на створення інших об’єктів інтелектуальної власності.

^ 4. - Стаття 1112. Договір про створення за замовленням і
використання об'єкта права інтелектуальної
власності


1. За договором про створення за замовленням і використання
об'єкта права інтелектуальної власності одна сторона (творець -
письменник, художник тощо) зобов'язується створити об'єкт права
інтелектуальної власності відповідно до вимог другої сторони
(замовника) та в установлений строк.

 • Цей договір є:

 1. двостороннім;

 2. консенсуальним;

 3. відплатним.

На відміну від ліцензійного договору, на момент укладення цього договору відповідного об’єкта права інтелектуальної власності ще не існує (його створення є одним із обов’язків творця).

 • Цей договір слід відрізняти від договору підряду.

Різним є характер виконуваної роботи: роботя творця є творчою, а її результатом є створення об’єкта права інтелектуальної власності (складання вірша, написання картини тощо). Робота ж підрядчика не є творчою – вона має, як правило, технічний характер (ремонт квартири, пошиття одягу тощо).

 • На відміну від ліцензійного договору однією із сторін цього договору (особою, яка виконує замовлення) може бути лише фізична особа, тобто, творець твору.

- Метою цього договору є не лише створення, але використання створеного твору. Тому, відповідно до ч.2 ст. 1112 ЦК договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності повинен визначати способи та умови використання цього об'єкта замовником.

- Певними особливостями характеризуються договори про створення за замовленням і використання творів образотворчого мистецтва (скульптури, картини, малюнки, гравюри, дизайн тощо).

Вони існують, як правило, лише в одному екземплярі.

Оригінал твору образотворчого мистецтва, створеного за
замовленням, переходить у власність замовника.

При цьому майнові права інтелектуальної власності на цей твір залишаються за його автором, якщо інше не встановлено договором.

 • Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності не може містити умов, що обмежують право творця цього об’єкта на створення інших об’єктів.

Такі умови є нікчемними.

Схожі:

Тема. Договори на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності icon3 курс модуль 4 цивільне право
В якій формі укладається договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності?
Тема. Договори на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності iconХарактеристика дисципліни
Навчальна дисципліна "Розпорядження правами інтелектуальної власності та їх захист" є нормативною дисципліною та входить до циклу...
Тема. Договори на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності iconНа X семестр 2010/20 1 1 навчального року
Основна поняття і визначення. Система інтелектуальної власності в Україні. Міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності....
Тема. Договори на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності iconНа X семестр 2010/2011 навчального року
Основна поняття І визначення. Система інтелектуальної власності в Україні. Міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності....
Тема. Договори на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності iconПоложення про право інтелектуальної власності Поняття права інтелектуальної власності. Об’єкти права інтелектуальної власності. Суб’єкти права інтелектуальної власності
Відповідно до ч. 1 ст. 41 Конституції України „кожен має право володіти, користуватися І розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної,...
Тема. Договори на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності iconТема 23. Право інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів (робіт, послуг). Право інтелектуальної власності на комерційне найменування.
Право інтелектуальної власності на торговельну марку (знак для товарів І послуг)
Тема. Договори на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності iconПовідомлення про оприлюднення проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань авторського права І суміжних прав"
Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо особливостей розпоряджання майновими правами інтелектуальної...
Тема. Договори на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності iconПоложення про речове право 25 Тема №18. Право власності 25 Тема №19. Право спільної власності 25 Тема №21. Речові права на чуже майно 25 Тема №22. Загальні положення про право інтелектуальної власності 25
Тема №15. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи 24
Тема. Договори на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності iconПоложення про речове право 25 Тема №18. Право власності 25 Тема №19. Право спільної власності 25 Тема №21. Речові права на чуже майно 25 Тема №22. Загальні положення про право інтелектуальної власності 25
Тема №15. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи 25
Тема. Договори на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності iconМетодичні розробки з патентознавства для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету
Тема №1. Поняття права інтелектуальної власності. Система органів управління у сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи