Стаття 806. Договір лізингу За договором лізингу icon

Стаття 806. Договір лізингу За договором лізингу
Скачати 195.21 Kb.
НазваСтаття 806. Договір лізингу За договором лізингу
Дата26.09.2012
Розмір195.21 Kb.
ТипДокументи

Тема 35. Договори лізингу, найму житла та позички

  1. Договір лізингу.

  2. Договір найму житла.

  3. Договір позички.


1. - Належить до групи договорів про передання майна у тимчасове користування.

Стаття 806. Договір лізингу

1. За договором лізингу одна сторона (лізингодавець) передає
або зобов'язується передати другій стороні (лізингоодержувачеві) у
користування майно, що належить лізингодавцю на праві власності і
було набуте ним без попередньої домовленості із лізингоодержувачем
(прямий лізинг), або майно, спеціально придбане лізингодавцем у
продавця (постачальника) відповідно до встановлених
лізингоодержувачем специфікацій та умов (непрямий лізинг), на
певний строк і за встановлену плату (лізингові платежі).


За загальною характеристикою договір лізингу є:

1) двосторонній;

^ 2) реальний (у разі прямого лізингу) або консенсуальний (у разі непрямого або прямого лізингу);

3) відплатний.


Сфера застосування договору лізингу визначається з урахуванням умов придбання лізингового майна та особливостей здійснення лізингових операцій.

За цими критеріями ЦК передбачає можливість встановлення окремих видів та форм лізингу (ч. 3 ст. 806 ЦК).

- Згідно з ч.1 ст. 806 ЦК України залежно від умов придбання лізингового майна договір лізингу поділяється на два види:

1) прямий лізинг (якщо лізингове майно було набуте лізингодавцем без попередньої домовленості із лізингоодержувачем);

2) непрямий лізинг (якщо лізингове майно було спеціально придбане лізингодавцем у продавця за попередньою домовленістю із лізингоодержувачем).

- Відповідно до ч.2 ст. 292 ГК України залежно від особливостей здійснення лізингових операцій лізинг може бути двох видів – фінансовий чи оперативний.

- Згідно з ч.2 ст. 1 Закону України «Про фінансовий лізинг» за договором фінансового лізингу (далі - договір лізингу)
лізингодавець зобов'язується набути у власність річ у продавця
(постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем
специфікацій та умов і передати її у користування
лізингоодержувачу на визначений строк не менше одного року за
встановлену плату (лізингові платежі).

^ Фінансовий лізинг за змістом співпадає із непрямим лізингом.

Відповідно до п. 14.1.97 Податкового кодексу

Лізинг (оренда) вважається фінансовим, якщо лізинговий (орендний) договір містить одну з таких умов:

об’єкт лізингу передається на строк, протягом якого амортизується не менш як 75 відсотків його первісної вартості, а орендар зобов’язаний придбати об’єкт лізингу у власність протягом строку дії лізингового договору або в момент його закінчення за ціною, визначеною у такому лізинговому договорі;

балансова (залишкова) вартість об’єкта лізингу на момент закінчення дії лізингового договору, передбаченого таким договором, становить не більш як 25 відсотків первісної вартості ціни такого об’єкта лізингу, що діє на початок строку дії лізингового договору;

сума лізингових (орендних) платежів з початку строку оренди дорівнює первісній вартості об’єкта лізингу або перевищує її;

майно, що передається у фінансовий лізинг, виготовлене за замовленням лізингоотримувача (орендаря) та після закінчення дії лізингового договору не може бути використаним іншими особами, крім лізингоотримувача (орендаря), виходячи з його технологічних та якісних характеристик.

Оперативним вважається лізинг, який не є фінансовим.


- ^ Формами лізингу є:

1) зворотний лізинг (за яким власник Лізиного майна відчужує його лізингодавцеві, і одночасно, приймає його у лізинг, тобто стає лізингоодержувачем);

2) міжнародний лізинг (за яким сторони договору лізингу є суб’єктами різних держав, або лізингове майно чи платежі перетинають митні кордони кількох держав);

3) пайовий лізинг (багатосторонній договір із залученням декількох кредиторів, які інвестують свої кошти у лізингове майно).


- До джерел правового регулювання договору найму належать: нормативно-правові акти (акти цивільного законодавства):

1) Цивільний і Господарський кодекси України;

2) Закон України «Про фінансовий лізинг» від 16.12.1997 р.;

3) Податковий кодекс України від 02.12.2010 р.;

4) тощо.


- Цивільним кодексом України не встановлено спеціального порядку укладення договору лізингу.

Його укладення здійснюється в загальному порядку, встановленому для укладення цивільно-правових договорів, передбаченому ст.ст. 641-646 ЦК України.

- ^ Форма договору лізингу повинна відповідати загальним положенням про форму правочину (ст.ст. 205-209 ЦК). Спеціальних положень щодо форми договору лізингу ЦК не містить.

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про фінансовий лізинг» договір фінансового лізингу має бути укладений у письмовій формі.


  • Сторони у договорі лізингу.

Сторонами у договорі є лізингодавець та лізингоодержувач.

Стаття 4. Суб'єкти лізингу (Закон України «Про фінансовий лізинг»)

Суб'єктами лізингу можуть бути:

лізингодавець - юридична особа, яка передає право володіння
та користування предметом лізингу лізингоодержувачу;

лізингоодержувач - фізична або юридична особа, яка отримує
право володіння та користування предметом лізингу від
лізингодавця.


- ^ Зміст договору лізингу складають його умови.

- Предмет договору.

Стаття 807. Предмет договору лізингу (Цивільний кодекс України)

1. Предметом договору лізингу може бути неспоживна річ,
визначена індивідуальними ознаками, віднесена відповідно до
законодавства до основних фондів.

2. Не можуть бути предметом договору лізингу земельні ділянки
та інші природні об'єкти, а також інші речі, встановлені законом.

Стаття 3. Предмет лізингу (Закон України «Про фінансовий лізинг»)

2. Не можуть бути предметом лізингу земельні ділянки та інші
природні об'єкти, єдині майнові комплекси підприємств та їх
відокремлені структурні підрозділи
(філії, цехи, дільниці).

- Відплатність за договором.

Стаття 16. Лізингові платежі (Закон України «Про фінансовий лізинг»)

1. Сплата лізингових платежів здійснюється в порядку,
встановленому договором.

2. Лізингові платежі можуть включати:

а) суму, яка відшкодовує частину вартості предмета лізингу;

б) платіж як винагороду лізингодавцю за отримане у лізинг
майно;

в) компенсацію відсотків за кредитом;

г) інші витрати лізингодавця, що безпосередньо пов'язані з
виконанням договору лізингу.


- Строки у договорі лізингу.

- Договір лізингу укладається на строк, встановлений
договором
.

Якщо строк лізингу не встановлений, договір лізингу вважається
укладеним на невизначений строк.

Стаття 1. Визначення фінансового лізингу

2. За договором фінансового лізингу
лізингодавець зобов’язується передати у користування річ
лізингоодержувачу на визначений строк не менше одного року.


- Ризики у договорі лізингу.

Стаття 809. Ризик випадкового знищення або випадкового
пошкодження предмета договору лізингу


1. ^ Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження
предмета договору лізингу несе лізингоодержувач, якщо інше не
встановлено договором або законом.

2. Якщо лізингодавець або продавець (постачальник)
прострочили передання предмета договору лізингу лізингоодержувачу
або лізингоодержувач прострочив повернення предмета договору
лізингу лізингодавцю, ризик випадкового знищення або випадкового
пошкодження несе сторона, яка прострочила
.


- Права та обов’язки сторін договору лізингу.

Стаття 10. Права та обов'язки лізингодавця

1. Лізингодавець має право:

1) інвестувати на придбання предмета лізингу як власні, так і
залучені та позичкові кошти;

2) здійснювати перевірки дотримання лізингоодержувачем умов
користування предметом лізингу та його утримання;

3) відмовитися від договору лізингу у випадках, передбачених
договором лізингу або законом;

4) вимагати розірвання договору та повернення предмета
лізингу у передбачених законом та договором випадках;

5) стягувати з лізингоодержувача прострочену заборгованість у
безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса;

6) вимагати від лізингоодержувача відшкодування збитків
відповідно до закону та договору;

7) вимагати повернення предмета лізингу та виконання грошових
зобов'язань за договором сублізингу безпосередньо йому в разі
невиконання чи прострочення виконання грошових зобов'язань
лізингоодержувачем за договором лізингу.

2. ^ Лізингодавець зобов'язаний:

1) у передбачені договором строки надати лізингоодержувачу
предмет лізингу у стані, що відповідає його призначенню та умовам
договору;

2) попередити лізингоодержувача про відомі йому особливі
властивості та недоліки предмета лізингу, що можуть становити
небезпеку для життя, здоров'я, майна лізингоодержувача чи інших
осіб або призводити до пошкодження самого предмета лізингу під час
користування ним;

3) відповідно до умов договору своєчасно та у повному обсязі
виконувати зобов'язання щодо утримання предмета лізингу;

4) відшкодовувати лізингоодержувачу витрати на поліпшення
предмета лізингу, на його утримання або усунення недоліків у
порядку та випадках, передбачених законом та/або договором;

5) прийняти предмет лізингу в разі дострокового розірвання
договору лізингу або в разі закінчення строку користування
предметом лізингу.

3. Лізингодавець може мати інші права та обов'язки відповідно
до умов договору лізингу, цього Закону та інших
нормативно-правових актів.

Стаття 11. Права та обов'язки лізингоодержувача

1. Лізингоодержувач має право:

1) обирати предмет лізингу та продавця або встановити
специфікацію предмета лізингу і доручити вибір лізингодавцю;

2) відмовитися від прийняття предмета лізингу, який не
відповідає його призначенню та/або умовам договору, специфікаціям;

3) вимагати розірвання договору лізингу або відмовитися від
нього у передбачених законом та договором лізингу випадках;

4) вимагати від лізингодавця відшкодування збитків, завданих
невиконанням або неналежним виконанням умов договору лізингу.

2. ^ Лізингоодержувач зобов'язаний:

1) прийняти предмет лізингу та користуватися ним відповідно
до його призначення та умов договору;

2) відповідно до умов договору своєчасно та у повному обсязі
виконувати зобов'язання щодо утримання предмета лізингу,
підтримувати його у справному стані;

3) своєчасно сплачувати лізингові платежі;

4) надавати лізингодавцеві доступ до предмета лізингу і
забезпечувати можливість здійснення перевірки умов його
використання та утримання;

5) письмово повідомляти лізингодавця, а в гарантійний строк і
продавця предмета, про всі випадки виявлення несправностей
предмета лізингу, його поломок або збоїв у роботі;

6) письмово повідомляти про порушення строків проведення або
непроведення поточного чи сезонного технічного обслуговування та
про будь-які інші обставини, що можуть негативно позначитися на
стані предмета лізингу, - негайно, але у будь-якому разі не
пізніше другого робочого дня після дня настання вищезазначених
подій чи фактів, якщо інше не встановлено договором;

7) у разі закінчення строку лізингу, а також у разі
дострокового розірвання договору лізингу та в інших випадках
дострокового повернення предмета лізингу - повернути предмет
лізингу у стані, в якому його було прийнято у володіння, з
урахуванням нормального зносу, або у стані, обумовленому
договором.

3. Умови ремонту і технічного обслуговування предмета лізингу
можуть визначатися окремим договором.

4. Лізингоодержувач може мати інші права та обов'язки
відповідно до умов договору лізингу, цього Закону та
нормативно-правових актів.

2. - Належить до групи договорів про передання майна у тимчасове користування.

Стаття 810. Договір найму житла

1. За договором найму (оренди) житла одна сторона - власник
житла (наймодавець) передає або зобов'язується передати другій
стороні (наймачеві) житло для проживання у ньому на певний строк
за плату.


- За загальною характеристикою договір найму житла є:

^ 1) двосторонній;

2) реальний або консенсуальний;

3) відплатний.


- Сфера застосування договору найму визначається з урахуванням виду права власності, до якої належить житло, та кола наймачів.

За цим критерієм договір найму житла поділяється на два види:

  1. договір соціального найму житла;

  2. договір комерційного найму житла.

- Предметом договору соціального найму житла є об’єкти права державної або комунальної власності (ч.2 і 3 ст. 810 ЦК України), що надаються в найм громадянам України, які відповідно до законодавства визнані такими, що потребують соціального захисту та мають право на отримання соціального житла.

- Предметом договору комерційного найму житла є об’єкти права приватної власності, що надаються іншим фізичним та юридичним особам.


- До джерел правового регулювання договору найму належать: нормативно-правові акти (акти цивільного законодавства):

1) Цивільний кодекс України;

2) Житловий кодекс Української РСР від 30.06.1983 р.;

3) Закон України «Про житловий фонд соціального призначення» від 12.01.2006 р.;

4) тощо.


- Цивільним кодексом України не встановлено спеціального порядку укладення договору комерційного найму житла.

^ Його укладення здійснюється в загальному порядку, встановленому для укладення цивільно-правових договорів, передбаченому ст.ст. 641-646 ЦК України.


- ^ Форма договору комерційного найму житла повинна бути письмовою (ст. 811 ЦК).

Недотримання письмової форми договору комерційного найму житла не має своїм наслідком його недійсність.


  • Сторони у договорі комерційного найму житла.

Стаття 813. Сторони у договорі найму житла

1. Сторонами у договорі найму житла можуть бути фізичні та
юридичні особи.

Якщо наймодавець на систематичній основі надає житло в найм з метою одержання прибутку, він повинен зареєструватися як фізична особа-підприємець.

2. Якщо наймачем є юридична особа, вона може використовувати
житло лише для проживання у ньому фізичних осіб.


- ^ Зміст договору комерційного найму житла складають його умови.

- Предмет договору.

Стаття 812. Предмет договору найму житла

1. Предметом договору найму житла можуть бути помешкання,
зокрема квартира або її частина, житловий будинок або його
частина
.

2. Помешкання має бути придатним для постійного проживання у
ньому
.

3. Наймач житла у багатоквартирному житловому будинку має
право користування майном, що обслуговує будинок.

- Відплатність за договором.

Стаття 820. Плата за користування житлом

1. Розмір плати за користування житлом встановлюється у
договорі найму житла.


Якщо законом встановлений максимальний розмір плати за
користування житлом, плата, встановлена у договорі, не може
перевищувати цього розміру.

2. Одностороння зміна розміру плати за користування житлом не
допускається, якщо інше не встановлено договором або законом
.


- Строки у договорі найму.

Стаття 821. Строк договору найму житла

1. Договір найму житла укладається на строк, встановлений
договором.

Якщо у договорі строк не встановлений, договір
вважається укладеним на п'ять років
.

2. До договору найму житла, укладеного на строк до одного
року (короткостроковий найм), не застосовуються положення частини
першої статті 816, положення статті 818 та статей 822-824 цього
Кодексу.

- щодо зазначення осіб, які проживатимуть разом із наймачем;

- щодо тимчасових мешканців;

- щодо переважних прав наймача житла;

- щодо піднайму житла;

- щодо заміни наймача у договорі найму житла.

Стаття 820. Плата за користування житлом

3. Наймач вносить плату за користування житлом у строк,
встановлений договором найму житла.

Якщо строк внесення плати за користування житлом не
встановлений договором, наймач вносить її щомісяця
.


- Права та обов’язки сторін договору комерційного найму житла.

- Права та обов’язки наймодавця.

Наймодавець має право:

1) вимагати прийняття житла наймачем у разі укладення консенсуального договору;

2) вимагати використання житла виключно для проживання (дотримання цільового призначення);

3) вимагати збереження житла та підтримання його в належному стані;

4) надавати згоду наймачеві на перевлаштування та реконструкцію житла;

5) вимагати своєчасного внесення плати за житло та комунальні послуги;

6) вимагати здійснення поточного ремонту житла;

7) надавати згоду на вселення інших осіб у житло для постійного проживання у ньому, на укладення договору піднайму, на заміну наймача у договорі найму житла;

8) вимагати розірвання договору з підстав, встановлених законом та договором;

9) вимагати повернення житла після закінчення строку дії договору в стані, в якому воно перебувало на момент передання;

10) тощо.

^ Наймодавець зобов’язаний:

1) передати житло, придатне для постійного проживання у ньому, наймачеві;

2) здійснювати капітальний ремонт житла, якщо інше не встановлено договором;

3) тощо.

^ Наймач має право:

1) вимагати передання йому житла, придатного для постійного проживання у ньому;

2) вселити у житло інших осіб, для постійного проживання у ньому;

3) дозволити тимчасове проживання у помешканні іншої особи (тимчасового мешканця);

4) вимагати здійснення капітального ремонту житла;

5) на переважне укладення договору найму житла на новий строк;

6) на переважне придбання житла перед іншими особами;

7) на укладення договору піднайму;

8) вимагати заміни іншим наймачем;

9) вимагати розірвання договору з підстав, встановлених законом або договором;

10) тощо.

^ Наймач зобов’язаний:

1) прийняти житло в найм за консенсуальним договором;

2) вимагати щоб помешкання було придатним для постійного проживання в ньому;

3) використовувати житло лише для
проживання у ньому, забезпечувати збереження житла та підтримувати
його в належному стані;

4) не провадити перевлаштування та
реконструкцію житла без згоди наймодавця;

5) своєчасно вносити плату за житло та самостійно вносити плату за комунальні
послуги, якщо інше не встановлено договором найму;

6) погодити із наймодавцем вселення у помешкання інших осіб для постійного проживання та піднаймачів, заміну на іншого наймача, попередити про вселення тимчасових мешканців;

7) здійснювати поточний ремонт житла;

8) повернути помешкання після закінчення строку дії договору або його розірвання.

- ^ Припинення договору комерційного найму житла.

Стаття 825. Розірвання договору найму житла

1. Наймач житла має право за згодою інших осіб, які постійно
проживають разом з ним, у будь-який час відмовитися від договору
найму, письмово попередивши про це наймодавця за три місяці.

Якщо наймач звільнив помешкання без попередження, наймодавець
має право вимагати від нього плату за користування житлом за три
місяці, якщо наймодавець доведе, що він не міг укласти договір
найму житла на таких самих умовах з іншою особою.

Наймач має право відмовитися від договору найму житла, якщо
житло стало непридатним для постійного проживання у ньому.

2. Договір найму житла може бути розірваний за рішенням суду
на вимогу наймодавця у разі:

1) невнесення наймачем плати за житло за шість місяців, якщо
договором не встановлений більш тривалий строк, а при
короткостроковому
наймі - понад два рази;

2) руйнування або псування житла наймачем або іншими особами,
за дії яких він відповідає.

За рішенням суду наймачеві може бути наданий строк не більше
одного року для відновлення житла
.

Якщо протягом строку, визначеного судом, наймач не усуне
допущених порушень, суд за повторним позовом наймодавця
постановляє рішення про розірвання договору найму житла.

На прохання наймача суд може відстрочити виконання рішення не більше ніж на один рік.

3. Договір найму частини будинку, квартири, кімнати (частини
кімнати) може бути розірваний на вимогу наймодавця у разі
необхідності використання житла для проживання самого наймодавця
та членів його сім'ї
.

Наймодавець повинен попередити наймача про розірвання
договору не пізніше ніж за два місяці.

4. Якщо наймач житла або інші особи, за дії яких він
відповідає, використовують житло не за призначенням або
систематично порушують права та інтереси сусідів, наймодавець може
попередити наймача про необхідність усунення цих порушень.

Якщо наймач або інші особи, за дії яких він відповідає, після
попередження
продовжують використовувати житло не за призначенням
або порушувати права та інтереси сусідів, наймодавець має право
вимагати розірвання договору найму житла.

Стаття 826. Правові наслідки розірвання договору найму житла

1. У разі розірвання договору найму житла наймач та інші
особи, які проживали у помешканні, підлягають виселенню з житла на
підставі рішення суду
, без надання їм іншого житла.

3. - Належить до групи договорів про передання майна у тимчасове користування.

Стаття 827. Договір позички

1. За договором позички одна сторона (позичкодавець)
безоплатно передає або зобов'язується передати другій стороні
(користувачеві) річ для користування протягом встановленого
строку.

Користування річчю вважається безоплатним, якщо сторони
прямо домовилися про це або якщо це випливає із суті відносин між
ними.


- ^ За загальною характеристикою договір позички є:

1) односторонній або двосторонній;

2) реальний або консенсуальний;

3) безвідплатний.


- Сфера застосування договору позички визначається з урахуванням його суб’єктного складу (за загальним правилом, він може укладатися між будь-якими учасниками цивільних відносин.).


- Цивільним кодексом України не встановлено спеціального порядку укладення договору позички.

^ Його укладення здійснюється в загальному порядку, встановленому для укладення цивільно-правових договорів, передбаченому ст.ст. 641-646 ЦК України.


- ^ Форма договору позички.

Стаття 828. Форма договору позички

1. Договір позички речі побутового призначення між фізичними
особами
може укладатися усно.

2. Договір позички між юридичними особами, а також між
юридичною та фізичною особою укладається у письмовій формі.

3. Договір позички будівлі, іншої капітальної споруди (їх
окремої частини)
укладається у письмовій формі.

Договір позички будівлі, іншої капітальної споруди (їх
окремої частини) строком на три роки і більше підлягає нотаріальному посвідченню.

4. Договір позички транспортного засобу, в якому хоча б
однією стороною є фізична особа, укладається у письмовій формі і
підлягає нотаріальному посвідченню
.


  • Сторони у договорі позички.

Сторони за договором позички називаються позичкодавець і користувач.

Стаття 829. Позичкодавець

1. Позичкодавцем може бути фізична або юридична особа.

Особа, яка здійснює управління майном, може бути
позичкодавцем за згодою власника.

2. Юридична особа, яка здійснює підприємницьку діяльність, не
може передавати речі у безоплатне користування особі, яка є її
засновником, учасником, керівником, членом її органу управління
або контролю
.

Користувачами за договором позички можуть бути фізичні та юридичні особи відповідно до рівня своєї дієздатності.


- - Зміст договору позички складають його умови.

- Предмет договору.

Предметом договору позички може бути річ, яка визначена
індивідуальними ознаками
і яка зберігає свій первісний вигляд при
неодноразовому використанні (неспоживна річ).


- Строки у договорі позички.

Стаття 831. Строк договору позички

Якщо сторони не встановили строку користування річчю, він
визначається відповідно до мети користування нею.


- Ризики у договорі позички.

Користувач, який затримав повернення речі наймодавцеві, несе ризик її випадкового знищення або випадкового пошкодження.


- ^ Права та обов’язки сторін договору позички.

- Права та обов’язки позичкодавця.

Позичкодавець має право:

1) вимагати прийняття речі користувачем у разі укладення консенсуального договору;

2) вимагати використання речі за її призначенням або відповідно до мети, визначеної у договорі;

3) вимагати підтримання належного стану речі;

4) вимагати особистого використання речі користувачем, якщо інше не встановлено договором;

6) вимагати повернення речі після закінчення строку дії договору в такому стані, в якому вона була на момент її передання, а також відшкодування завданих збитків;

7) вимагати розірвання договору з підстав, встановлених законом та договором;

8) відчужити річ іншій особі;

9) тощо.

^ Позичкодавець зобов’язаний:

1) передати річ користувачеві, у стані придатному для використання;

2) здійснювати капітальний ремонт речі, якщо інше не встановлено договором;

3) тощо.

^ Користувач має право:

1) вимагати передання йому речі, придатної для використання;

2) у разі непередання речі, вимагати розірвання договору та відшкодування завданих збитків;

3) повернути річ в будь-який час, до спливу строку договору

4) тощо.

^ Користувач зобов’язаний:

1) прийняти річ у позичку за консенсуальним договором;;

2) використовувати річ за її призначенням або відповідно до мети, визначеної у догововрі;

3) користуватися річчю особисто, якщо інше не встановлено договором;

4) нести звичайні витрати щодо підтримання належного стану речі;

5) повернути річ після закінчення строку дії договору або його розірвання;

6) тощо.


- ^ Припинення договору позички.

Стаття 835. Припинення договору позички

Договір позички припиняється у разі смерті фізичної особи
або ліквідації юридичної особи, якій річ було передано в
користування, якщо інше не встановлено договором.


Стаття 834. Розірвання договору позички

1. Користувач має право повернути річ, передану йому у
користування, в будь-який час до спливу строку договору. Якщо річ
потребує особливого догляду або зберігання, користувач
зобов'язаний повідомити позичкодавця про відмову від договору
(позички) не пізніш як за сім днів до повернення речі.

2. Позичкодавець має право вимагати розірвання договору і
повернення речі у разі, якщо:

1) у зв'язку з непередбаченими обставинами річ стала
потрібною йому самому;

2) користування річчю не відповідає її призначенню та умовам
договору;

3) річ самочинно передана у користування іншій особі;

4) в результаті недбалого поводження з річчю вона може бути
знищена або пошкоджена.

3. Особа, яка стала власником речі, переданої у користування,
має право вимагати розірвання договору, який укладено без
визначення строку. Про розірвання договору користувач має бути
повідомлений заздалегідь, у строк, що відповідає меті позички.Стаття 836. Правові наслідки неповернення речі після
закінчення строку користування нею


Якщо після припинення договору користувач не повертає річ,
позичкодавець має право вимагати її примусового повернення, а
також відшкодування завданих збитків.

Схожі:

Стаття 806. Договір лізингу За договором лізингу iconТема 10. Ефективність управління організацією
Оцінка ефективності управлінських рішень, створення ао, залучення кредиту, комп’ютеризації, оренди, лізингу, гудвілу
Стаття 806. Договір лізингу За договором лізингу iconТема 10. Ефективність управління організацією
Оцінка ефективності управлінських рішень, створення ао, залучення кредиту, комп’ютеризації, оренди, лізингу, гудвілу
Стаття 806. Договір лізингу За договором лізингу iconПеретятько Ю. М
Вимоги до об’єкта фінансового лізингу в бухгалтерському законодавстві регулюється Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку...
Стаття 806. Договір лізингу За договором лізингу iconМиколаївський державний аграрний університет бібліотека роль лізингу в сучасній економіці
...
Стаття 806. Договір лізингу За договором лізингу iconЕкономічна сутність лізингу та його роль в активізації інвестиційної діяльності
У статті йдеться про значення інвестиційної діяльності для переходу української економіки до інноваційної моделі
Стаття 806. Договір лізингу За договором лізингу iconАвторський договір про передачу невиключних прав на використання твору
Цей авторський договір (далі Договір) є договором приєднання, укладений між (далі автором) І одеським національним університетом...
Стаття 806. Договір лізингу За договором лізингу iconАвторський договір про передачу невиключних прав на використання твору
Цей авторський договір (далі Договір) є договором приєднання, укладений між Вами (далі автором) І тернопільським державним технічним...
Стаття 806. Договір лізингу За договором лізингу iconАвторський договір про передачу невиключних прав на використання твору
Цей Авторський договір є договором приєднання, укладеним між далі
Стаття 806. Договір лізингу За договором лізингу iconПоложення про Інституційний репозитарій Дондту авторський договір про передачу невиключних прав на використання твору
Цей авторський договір (далі Договір) є договором приєднання, укладений між автором твору І донбаським державним технічним університетом...
Стаття 806. Договір лізингу За договором лізингу iconПоложення про Інституційний репозитарій Дондту авторський договір про передачу невиключних прав на використання твору
Цей авторський договір (далі Договір) є договором приєднання, укладений між автором твору І донбаським державним технічним університетом...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи