Положення про найм (оренду) Загальна характеристика договору найму (оренди). Сфера застосування та джерела правового регулювання. Укладення та форма договору найму. Сторони договору найму. Зміст договору найму icon

Положення про найм (оренду) Загальна характеристика договору найму (оренди). Сфера застосування та джерела правового регулювання. Укладення та форма договору найму. Сторони договору найму. Зміст договору найму
Скачати 114.59 Kb.
НазваПоложення про найм (оренду) Загальна характеристика договору найму (оренди). Сфера застосування та джерела правового регулювання. Укладення та форма договору найму. Сторони договору найму. Зміст договору найму
Дата26.09.2012
Розмір114.59 Kb.
ТипПоложення

Тема 33. Загальні положення про найм (оренду)

  1. Загальна характеристика договору найму (оренди). Сфера застосування та джерела правового регулювання.

  2. Укладення та форма договору найму. Сторони договору найму.

  3. Зміст договору найму.

  4. Права та обов’язки сторін за договором найму.

  5. Правові наслідки порушення сторонами зобов”язань за договором найму. Припинення договору.1. - Належить до групи договорів про передання майна у тимчасове користування.

Стаття 759. Договір найму

1. За договором найму (оренди) наймодавець передає або
зобов'язується передати наймачеві майно у користування за плату на
певний строк
.

2. Законом можуть бути передбачені особливості укладення та
виконання договору найму (оренди).


За загальною характеристикою договір майнового найму є:

1) двосторонній;

Стаття 765. Передання майна наймачеві

1. Наймодавець зобов'язаний передати наймачеві майно у
користування негайно або у строк, встановлений договором найму.

Стаття 785. Обов'язки наймача у разі припинення договору
найму


1. У разі припинення договору найму наймач зобов'язаний
негайно повернути наймодавцеві річ у стані, в якому вона була
одержана, з урахуванням нормального зносу, або у стані, який було
обумовлено в договорі.

^ 2) консенсуальний;

Стаття 766. Правові наслідки непередання майна наймачеві

1. Якщо наймодавець не передає наймачеві майно, наймач має
право за своїм вибором:

1) вимагати від наймодавця передання майна і відшкодування
збитків, завданих затримкою;

2) відмовитися від договору найму і вимагати відшкодування
завданих йому збитків.

^ 3) відплатний.


Сфера застосування договору найму визначається з урахуванням його суб’єктного складу (він може укладатися між будь-якими учасниками цивільних відносин.), та об’єктів найму.

За цим критерієм договори найму поділені в ЦК України на певні види:

1) договір піднайму;

2) договір прокату;

3) договір найму земельної ділянки;

4) договір найму будівлі або іншої капітальної споруди;

5) договір найму транспортного засобу;

6) договір оренди державного і комунального майна;

7) договір найму житла.

- До джерел правового регулювання договору найму належать: нормативно-правові акти (акти цивільного законодавства):

- Цивільний кодекс, Земельний кодекс, Житловий кодекс тощо.

- Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04. 1992 р.;

- Закон України «Про оренду землі» від 06.10.1998 р;

- Постанова КМУ «Про деякі питання оренди земель» від 13.12.2006 р.

2. - Цивільним кодексом України не встановлено спеціального порядку укладення договору найму (оренди).

Його укладення здійснюється в загальному порядку, встановленому для укладення цивільно-правових договорів, передбаченому ст.ст. 641-646 ЦК України.


- ^ Форма договору найму повинна відповідати загальним положенням про форму правочину (ст.ст. 205-209 ЦК). Спеціальних положень щодо форми загального договору найму ЦК не містить. Разом з тим, у ньому встановлені особливості форми окремих різновидів договору найму.


  • Сторони у договорі найму (оренди).

Сторонами у договорі є наймодавець (орендодавець) та наймач (орендар).

Стаття 761. Право передання майна у найм

1. Право передання майна у найм має власник речі або особа,
якій належать майнові права
.

2. Наймодавцем може бути також особа, уповноважена на
укладення договору найму
.

3. - Зміст договору найму складають його умови.

- Предмет договору.

Стаття 760. Предмет договору найму

1. Предметом договору найму може бути річ, яка визначена
індивідуальними ознаками
і яка зберігає свій первісний вигляд при
неодноразовому використанні (неспоживна річ).

На думку Мартина В.М. предметом договору найму можуть бути і споживні речі, якщо вони використовуються не за їх цільовим призначенням.

Законом можуть бути встановлені види майна, що не можуть бути
предметом договору найму.

2. Предметом договору найму можуть бути майнові права.


- Відплатність за договором.

Стаття 762. Плата за користування майном

1. За користування майном з наймача справляється плата,
розмір якої встановлюється договором
найму.

Якщо розмір плати не встановлений договором, він визначається
з урахуванням споживчої якості речі та інших обставин, які мають
істотне значення.

2. Плата за користування майном може вноситися за вибором
сторін у грошовій або натуральній формі.

Форма плати за користування майном встановлюється договором найму.

3. Договором або законом може бути встановлено періодичний
перегляд, зміну (індексацію) розміру плати за користування майном.

4. Наймач має право вимагати зменшення плати, якщо через
обставини, за які він не відповідає, можливість користування
майном істотно зменшилася.

5. Плата за користування майном вноситься щомісячно, якщо
інше не встановлено договором.
6. Наймач звільняється від плати за весь час, протягом якого
майно не могло бути використане ним через обставини, за які він не
відповідає.


- Строки у договорі найму.

Стаття 763. Строк договору найму

1. Договір найму укладається на строк, встановлений
договором
.

2. Якщо строк найму не встановлений, договір найму вважається
укладеним на невизначений строк.

Кожна із сторін договору найму, укладеного на невизначений
строк, може відмовитися від договору в будь-який час, письмово
попередивши про це другу сторону за один місяць, а у разі найму
нерухомого майна - за три місяці.

Договором або законом може бути
встановлений інший строк для попередження про відмову від договору
найму, укладеного на невизначений строк.

3. Законом можуть бути встановлені максимальні (граничні)
строки договору найму окремих видів майна (Наприклад максимальний строк дії договору оренди землі складає 50 років).

Якщо до спливу встановленого законом максимального строку
найму жодна із сторін не відмовилася від договору, укладеного на
невизначений строк, він припиняється зі спливом максимального
строку договору.

Договір найму, строк якого перевищує встановлений законом
максимальний строк, вважається укладеним на строк, що відповідає
максимальному строку.

^ Стаття 764. Правові наслідки продовження користування майном
після закінчення строку договору найму


1. Якщо наймач продовжує користуватися майном після
закінчення строку договору найму, то, за відсутності заперечень
наймодавця протягом одного місяця, договір вважається поновленим
на строк, який був раніше встановлений договором
.


- Ризики у договорі найму.

Стаття 772. Ризик випадкового знищення або випадкового
пошкодження речі


1. Наймач, який затримав повернення речі наймодавцеві, несе
ризик її випадкового знищення або випадкового пошкодження.


4. - Залежно від сторони у договорі найму, права та обов’язки за ним поділяються на два види:

- права та обов’язки наймодавця;

- права та обов’язки наймача.


- Права та обов’язки наймодавця.

- Права наймодавця:

1) вимагати своєчасного та у встановленій формі внесення плати за користування майном;

2) відмовитись від договору в будь-який час, за умови попереднього письмового повідомлення іншої сторони;

3) відмовитись від договору і вимагати повернення речі у разі не внесення наймачем плати за користування протягом 3 місяців підряд;

4) гарантувати якість речі протягом всього строку найму;

5) надавати згоду на передання майна за договором у піднайм;

6) надавати згоду на поліпшення речі, переданої у найм;

7) вимагати відшкодування збитків, завданих погіршенням речі, які неможливо відновити;

8) вимагати розірвання договору з підстав, встановлених законом.

- Обов’язки наймодавця:

1) передати майно наймачеві негайно або у строк, встановлений договором;

2) передати річ у комплекті і у стані, що відповідають умовам договору та її призначенню;

3) попередити наймача про особливі властивості та недоліки речі, які йому відомі і які можуть бути небезпечними для життя, здоров’я, майна наймача або інших осіб або призвести до пошкодження самої речі під час користування нею;

4) провадити капітальний ремонт речі, переданої у найм;

В законодавстві України не дається визначення поточного та капітального ремонтів. Розмежування між ними на практиці здійснюється з урахуванням таких критеріїв:

а) істотність псування або зношеності майна;

б) тривалість у часі;

в) необхідність значних коштів на його проведення.

Капітальним вважається ремонт, який викликаний істотним псуванням або зношенням майна чи його основних складових, тривалий у часі і потребує значних коштів на його проведення.

5) відшкодувати шкоду, завдану третім особам у зв’язку з користуванням річчю, якщо це сталося внаслідок особливих властивостей або недоліків речі, про наявність яких наймач не був попереджений наймодавцем.


  • Права наймача:

1) вимагати передання йому майна у користування негайно або у строк, встановлений договором і відшкодування збитків, завданих затримкою;

2) вимагати зменшення плати, якщо через обставини, за які він не відповідає, можливість користування майном істотно зменшилася;

3) вимагати звільнення його від плати за весь час, протягом якого майно не могло бути використане ним через обставини, за які він не відповідає;

4) відмовитися від договору в будь-який час, за умови попереднього письмового повідомлення іншої сторони;

5) відмовитися від договору і вимагати відшкодування збитків, якщо наймодавець не передає наймачеві майно;

6) продовжувати користуватися майном після закінчення строку договору найму, за відсутності заперечень наймодавця;

7) вимагати передання йому майна у користування негайно або у строк, встановлений договором;

8) вимагати усунення недоліків речі або відшкодування заподіяних збіитків, переданої наймачеві з гарантією якості;

9) змінювати стан речі, переданої у найм, лише за згодою наймодавця;

10) передавати предмету договору найму у піднайм іншій особі, лише за згодою наймодавця, якщо інше не встановлено договором або законом;

11) право власності на плоди, продукцію, доїоди, одержані у результаті користування річчю, переданою у найм;

12) переважне право перед іншими особами на укладення договору найму на новий строк, а також на її придбання, за умови належного виконання своїх обов’язків;

13) вилучати зроблені ним поліпшення предмету найму, або на відшкодування вартості зроблених ним витрат чи на зарахування їх вартості в рахунок плати за користування річчю, за умови якщо поліпшення були зроблені за згодою з наймодавцем;

14) вимагати розірвання договору найму з підстав, встановлених законом.

- Обов’язки наймача:

1) у присутності наймодавця перевірити справність речі;

2) своєчасно та у встановленій формі вносити плату за користування майном;

3) укласти договір страхування речі, переданої у найм, якщо це передбачено договором або законом;

4) користуватися річчю відповідно до її призначення та умов договору;

5) провадити поточний ремонт речі, переданої у найм;

Поточний ремонт визначається як ремонт, необхідність проведення якого виникає із звичайного користування майном і не пов’язана з істотним псуванням або зношенням основних складових майна.

6) отримати згоду наймодавця на зміну стану предмета найму;

7) отримати згоду наймодавця на передання предмета найму в піднайм;

8) усунути погіршення речі, які сталися з його вини;

9) відшкодувати шкоду, завдану третім особам у зв’язку з користуванням річчю, переданою у найм;

10) у разі припинення договору найму, негайно повернути наймодавцеві річ у стані, в якому вона була одержана, з урахуванням нормального зносу, або у стані, який було обумовлено в договорі.

5. - Стаття 766. Правові наслідки непередання майна наймачеві

1. Якщо наймодавець не передає наймачеві майно, наймач має
право
за своїм вибором:

1) вимагати від наймодавця передання майна і відшкодування
збитків, завданих затримкою;

2) відмовитися від договору найму і вимагати відшкодування
завданих йому збитків.


- Стаття 768. Гарантія якості речі, переданої у найм

1. Наймодавець може гарантувати якість речі протягом всього
строку найму.

2. Якщо у речі, яка була передана наймачеві з гарантією
якості, виявляться недоліки
, що перешкоджають її використанню
відповідно до договору, наймач має право за своїм вибором
вимагати:

1) заміни речі, якщо це можливо;

2) відповідного зменшення розміру плати за користування
річчю;

3) безоплатного усунення недоліків речі або відшкодування
витрат на їх усунення;

4) розірвання договору і відшкодування збитків, які були йому
завдані.


- Стаття 779. Наслідки погіршення речі, переданої у найм

1. Наймач зобов'язаний усунути погіршення речі, які сталися з
його вини.

2. У разі неможливості відновлення речі наймодавець має право
вимагати відшкодування завданих йому збитків.

3. Наймач не відповідає за погіршення речі, якщо це сталося
внаслідок нормального її зношення або упущень наймодавця.


- Стаття 780. Відповідальність за шкоду, що завдана у зв'язку з користуванням річчю, переданою у найм

1. Шкода, завдана третім особам у зв'язку з користуванням
річчю, переданою у найм, відшкодовується наймачем на загальних
підставах.

2. Шкода, завдана у зв'язку з користуванням річчю,
відшкодовується наймодавцем, якщо буде встановлено, що це сталося
внаслідок особливих властивостей або недоліків речі, про наявність
яких наймач не був попереджений наймодавцем і про які він не знав
і не міг знати.

Умова договору найму про звільнення наймодавця від
відповідальності за шкоду, завдану внаслідок особливих
властивостей чи недоліків речі, про наявність яких наймач не був
попереджений наймодавцем і про які він не знав і не міг знати, є
нікчемною.

- Стаття 781. Припинення договору найму
1. Договір найму припиняється у разі смерті фізичної особи -
наймача, якщо інше не встановлено договором або законом.

2. Договір найму припиняється у разі ліквідації юридичної
особи, яка була наймачем або наймодавцем.

- Стаття 782. Право наймодавця відмовитися від договору найму

1. Наймодавець має право відмовитися від договору найму і
вимагати повернення речі, якщо наймач не вносить плату за
користування річчю протягом трьох місяців підряд.

2. У разі відмови наймодавця від договору найму договір є
розірваним з моменту одержання наймачем повідомлення наймодавця
про відмову від договору.

- Стаття 783. Розірвання договору найму на вимогу наймодавця

1. Наймодавець має право вимагати розірвання договору найму,
якщо:

1) наймач користується річчю всупереч договору або
призначенню речі;

2) наймач без дозволу наймодавця передав річ у користування
іншій особі;

3) наймач своєю недбалою поведінкою створює загрозу
пошкодження речі;

4) наймач не приступив до проведення капітального ремонту
речі, якщо обов'язок проведення капітального ремонту був
покладений на наймача.

- ^ Стаття 784. Розірвання договору найму на вимогу наймача

1. Наймач має право вимагати розірвання договору найму, якщо:

1) наймодавець передав у користування річ, якість якої не
відповідає умовам договору та призначенню речі;

2) наймодавець не виконує свого обов'язку щодо проведення
капітального ремонту речі.

- Стаття 785. Обов'язки наймача у разі припинення договору
найму


1. У разі припинення договору найму наймач зобов'язаний
негайно повернути наймодавцеві річ у стані, в якому вона була
одержана, з урахуванням нормального зносу, або у стані, який було
обумовлено в договорі.

2. Якщо наймач не виконує обов'язку щодо повернення речі,
наймодавець має право вимагати від наймача сплати неустойки у
розмірі подвійної плати за користування річчю за час прострочення.

Схожі:

Положення про найм (оренду) Загальна характеристика договору найму (оренди). Сфера застосування та джерела правового регулювання. Укладення та форма договору найму. Сторони договору найму. Зміст договору найму iconПоложення щодо договорів про спільну діяльність. Договір простого товариства: загальна характеристика та сфера застосування. Укладення та форма договору простого товариства. Сторони договору. Зміст договору простого товариства
Правові наслідки порушення зобов’язань за договором простого товариства. Припинення договору
Положення про найм (оренду) Загальна характеристика договору найму (оренди). Сфера застосування та джерела правового регулювання. Укладення та форма договору найму. Сторони договору найму. Зміст договору найму iconПоложення про купівлю-продаж Загальна характеристика договору купівлі-продажу. Сфера застосування (види договорів купівлі-продажу). Джерела правового регулювання. Укладення договору купівлі-продажу. Форма договору купівлі-продажу
...
Положення про найм (оренду) Загальна характеристика договору найму (оренди). Сфера застосування та джерела правового регулювання. Укладення та форма договору найму. Сторони договору найму. Зміст договору найму iconПоложення про договір у цивільному праві. Поняття та значення цивільно-правового договору. Види договорів у цивільному праві. Зміст цивільно-правового договору та його тлумачення. Укладення цивільно-правового договору
У вітчизняній цивілістиці значення цивільно-правового договору прийнято розкривати щонайменше з двох точок зору
Положення про найм (оренду) Загальна характеристика договору найму (оренди). Сфера застосування та джерела правового регулювання. Укладення та форма договору найму. Сторони договору найму. Зміст договору найму iconТема 34. Договір оренди державного та комунального майна
Загальна характеристика договору оренди державного та комунального майна. Сфера застосування та джерела правового регулювання
Положення про найм (оренду) Загальна характеристика договору найму (оренди). Сфера застосування та джерела правового регулювання. Укладення та форма договору найму. Сторони договору найму. Зміст договору найму iconТема. Договір страхування
Загальна характеристика договору страхування. Сфера застосування та джерела правового регулювання
Положення про найм (оренду) Загальна характеристика договору найму (оренди). Сфера застосування та джерела правового регулювання. Укладення та форма договору найму. Сторони договору найму. Зміст договору найму iconТема 31. Договір дарування
Загальна характеристика договору дарування. Сфера застосування та джерела правового регулювання
Положення про найм (оренду) Загальна характеристика договору найму (оренди). Сфера застосування та джерела правового регулювання. Укладення та форма договору найму. Сторони договору найму. Зміст договору найму iconТема. Договір перевезення
Загальна характеристика договору перевезення. Сфера застосування та джерела правового регулювання
Положення про найм (оренду) Загальна характеристика договору найму (оренди). Сфера застосування та джерела правового регулювання. Укладення та форма договору найму. Сторони договору найму. Зміст договору найму iconТема. Договір зберігання
Загальна характеристика договору зберігання. Сфера застосування та джерела правового регулювання
Положення про найм (оренду) Загальна характеристика договору найму (оренди). Сфера застосування та джерела правового регулювання. Укладення та форма договору найму. Сторони договору найму. Зміст договору найму iconЛекція №5 укладення трудового договору
Трудовий договір є основним інститутом в системі трудового права. Він розглядається також як підстава виникнення трудових правовідносин...
Положення про найм (оренду) Загальна характеристика договору найму (оренди). Сфера застосування та джерела правового регулювання. Укладення та форма договору найму. Сторони договору найму. Зміст договору найму iconТема. Договір позики. Кредитний договір
Загальна характеристика договору позики. Сфера застосування та джерела правового регулювання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи