Тема 34. Договір оренди державного та комунального майна icon

Тема 34. Договір оренди державного та комунального майна
Скачати 186.49 Kb.
НазваТема 34. Договір оренди державного та комунального майна
Дата26.09.2012
Розмір186.49 Kb.
ТипДокументи

Тема 34. Договір оренди державного та комунального майна

  1. Загальна характеристика договору оренди державного та комунального майна. Сфера застосування та джерела правового регулювання.

  2. Укладення та форма договору оренди державного та комунального майна. Сторони договору.

  3. Зміст договору оренди державного та комунального майна.

  4. Права та обов’язки сторін за договором оренди державного та комунального майна.

  5. Правові наслідки порушення сторонами зобов”язань за договором оренди державного та комунального майна. Припинення договору.1. - Належить до групи договорів про передання майна у тимчасове користування.

За договором оренди державного та комунального майна одна сторона орендодавець зобов’язується передати у строкове платне
користування державне або комунальне майно орендареві, необхідне йому для здійснення підприємницької та іншої діяльності.


^ За загальною характеристикою договір оренди державного та комунального майна є:

1) двосторонній;

2) консенсуальний;

3) відплатний.


Сфера застосування договору найму визначається з урахуванням кола суспільних відносин, на які він поширюється.

1. Цей Закон регулює:

відносини, пов'язані з передачею в оренду
майна державних підприємств та організацій, підприємств,
заснованих на майні, що належить Автономній Республіці Крим або
перебуває у комунальній власності.

2. Відносини оренди рухомого та нерухомого майна, об'єктів
майнового комплексу Національної академії наук України та
галузевих академій наук регулюються цим Законом з урахуванням
особливостей, передбачених Законом України "Про особливості
правового режиму майнового комплексу Національної академії наук
України та галузевих академій наук".

3. Відносини оренди рухомого та нерухомого майна,
закріпленого за військовими частинами, закладами, установами та
організаціями Збройних Сил України та інших утворених відповідно
до законів України військових формувань, які ведуть його облік у
спеціальному порядку, регулюються цим Законом з урахуванням
особливостей, передбачених Законом України "Про господарську
діяльність у Збройних Силах України".

4. ^ Оренда майна інших форм власності може регулюватися
положеннями цього Закону, якщо інше не передбачено законодавством
та договором оренди.


Оренда майна інших форм власності регулюється положеннями
цього Закону, якщо орендарями є державні підприємства, в тому
числі Українське державне підприємство поштового зв'язку
"Укрпошта".


^ До джерел договору оренди державного та комунального майна окрім законодавчих актів належать:

1) Кабінет Міністрів України;  Постанова, Положення  вiд 29.02.1996  № 271
Про затвердження Положення про порядок і умови надання пільг щодо орендної плати орендарям майна державних підприємств;

2) Кабінет Міністрів України;  Постанова  вiд 04.10.1995  № 786
Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна.

2. - Стаття 9. Порядок укладення договору оренди

1. Фізичні та юридичні особи, які бажають укласти договір
оренди, направляють:

1) заяву;

2) проект договору оренди;

3) а також інші документи згідно з переліком, що визначається Фондом державного майна України (далі - матеріали),

відповідному орендодавцеві.
2. У разі надходження до орендодавця заяви про оренду
цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного
підрозділу, нерухомого майна, а також майна, що не увійшло до
статутних фондів господарських товариств, створених у процесі
приватизації (корпоратизації), орендодавець у п'ятиденний строк
після дати реєстрації заяви надсилає копії матеріалів органу,
уповноваженому управляти відповідним майном, а у разі якщо:
- підприємство, його структурний підрозділ, щодо цілісного
майнового комплексу якого надійшла заява про оренду, або ініціатор
укладення договору оренди згідно із законодавством займають
монопольне становище на ринку;

- внаслідок укладення договору оренди підприємець або група
підприємців можуть зайняти монопольне становище на ринку;

- сумарна вартість активів або сумарний обсяг реалізації
товарів (робіт, послуг), що належать об'єкту оренди та
ініціаторові укладення договору оренди, перевищують показники,
визначені законодавством, - також до органу Антимонопольного
комітету України.

Орган Антимонопольного комітету України розглядає надіслані
йому матеріали і протягом п'ятнадцяти днів
після їх надходження
надсилає орендодавцеві висновки про можливість оренди та умови
договору оренди.

У разі порушення провадження у справі про банкрутство
керівник або орган управління боржника виключно за погодженням з
розпорядником майна подає орендодавцеві матеріали щодо оренди
нерухомого майна, копію яких орендодавець у п'ятиденний строк
після дати реєстрації заяви надсилає органу, уповноваженому
управляти відповідним майном.

3. Орган, уповноважений управляти державним майном, розглядає
подані йому матеріали і протягом п'ятнадцяти днів після їх
надходження надсилає орендодавцеві висновки про умови договору
оренди або про відмову в укладенні договору оренди.

Органи, уповноважені управляти майном, що належить Автономній
Республіці Крим або перебуває у комунальній власності
, розглядають
подані матеріали і протягом п'ятнадцяти днів після надходження
матеріалів повідомляють підприємство про своє рішення (надання
дозволу щодо укладення договору оренди або відмову).

При розгляді матеріалів щодо передачі в оренду нерухомого майна можуть враховуватися пропозиції місцевої державної адміністрації, відповідного органу місцевого самоврядування щодо розміщення бюджетних установ і організацій.

У разі наявності пропозиції місцевої державної адміністрації,
відповідного органу місцевого самоврядування щодо розміщення
бюджетних установ і організацій органи, уповноважені управляти
майном, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у
комунальній власності, можуть у цей же термін запропонувати
підприємству, заснованому на майні, що належить Автономній
Республіці Крим або перебуває у комунальній власності, укласти
договір оренди нерухомого майна з бюджетною установою,
організацією.

Якщо орендодавець не одержав у встановлений термін висновків
органу, уповноваженого управляти державним майном, дозволу,
відмови чи пропозицій від органу, уповноваженого управляти
відповідним майном, укласти договір оренди нерухомого майна з
бюджетною установою, організацією, висновків органу
Антимонопольного комітету України, укладення договору оренди
вважається з цими органами погодженим
.

У разі, коли підприємство не погоджується з пропозицією
укласти договір оренди нерухомого майна з бюджетною установою,
організацією, органи, уповноважені управляти майном, що належить
Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності,
можуть без згоди підприємства укласти договір оренди нерухомого
майна з бюджетною установою, організацією.

4. Орендодавець протягом п'яти днів після закінчення терміну
погодження умов договору оренди з органом, уповноваженим управляти
відповідним майном
, і органом Антимонопольного комітету України, а
у випадках, коли заява про оренду майна не потребує узгодження
(щодо оренди окремого індивідуально визначеного майна, крім
нерухомого), протягом п'ятнадцяти днів після дати її реєстрації
дає згоду або відмовляє в укладенні договору оренди майна і
повідомляє про це заявника.

Якщо на укладення договору оренди потрібен дозвіл Фонду
державного майна України, його регіонального відділення чи
представництва, державне підприємство у п'ятиденний термін після
отримання висновків органу, уповноваженого управляти державним
майном, органу Антимонопольного комітету України надсилає
орендодавцям,копії проекту договору та інших документів, висновки зазначених органів, розрахунок орендної плати
.

^ Фонд державного майна України, його регіональне відділення
чи представництво протягом п'ятнадцяти днів після надходження
матеріалів повідомляє державне підприємство про своє рішення
(надання дозволу щодо укладення договору оренди або відмову).

При розгляді матеріалів щодо передачі в оренду нерухомого майна можуть враховуватися пропозиції місцевої державної адміністрації, відповідного органу місцевого самоврядування щодо розміщення бюджетних установ і організацій.

У разі наявності пропозиції місцевої державної
адміністрації, відповідного органу місцевого самоврядування щодо
розміщення бюджетних установ і організацій Фонд державного майна
України, його регіональне відділення чи представництво може у цей
же термін запропонувати державному підприємству укласти договір
оренди нерухомого майна з бюджетною установою, організацією.
У разі, коли підприємство не погоджується з пропозицією
укласти договір оренди нерухомого майна з бюджетною установою,
організацією, Фонд державного майна України, його регіональне
відділення чи представництво може без згоди підприємства укласти
договір оренди нерухомого майна з бюджетною установою,
організацією.

Державне підприємство протягом п'яти днів після отримання
зазначеного рішення Фонду державного майна України, його
регіонального відділення чи представництва дає згоду або відмовляє
в укладенні договору оренди державного майна і повідомляє про це
заявника.


У передачі в оренду об'єктів може бути відмовлено, якщо:

1) було прийнято рішення про приватизацію або
передприватизаційну підготовку цих об'єктів;

2) об'єкт включено до переліку підприємств, що потребують
залучення іноземних інвестицій згідно з рішенням Кабінету
Міністрів України чи місцевих органів влади;

3) орган Антимонопольного комітету України не дає згоди з
підстав;

4) орган, уповноважений управляти майном, не дає згоди на
виділення структурного підрозділу підприємства;

5) з інших підстав, передбачених законами;

6) орендодавець прийняв рішення про укладення договору оренди
нерухомого майна з бюджетною установою, організацією.

6. Укладення договору оренди майна підприємства, його
структурного підрозділу з іншими фізичними та юридичними особами
здійснюється за умови відсутності заяви господарського
товариства, створеного трудовим колективом підприємства, його
структурного підрозділу впродовж двадцяти днів з дня направлення
їм повідомлення про намір орендувати відповідно цілісний майновий
комплекс підприємства, структурного підрозділу.

7. За наявності заяв про оренду цілісного майнового
комплексу підприємства, його структурного підрозділу (за умови
відсутності заяви господарського товариства, створеного членами
трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу)
або заяв про оренду нерухомого майна (за умови відсутності заяви
бюджетної установи, організації) від двох або більше фізичних чи
юридичних осіб
орендар визначається орендодавцем на конкурсних
засадах.


Порядок проведення конкурсу визначається: Фондом державного
майна України - для об'єктів, що перебувають у державній
власності; органами, визначеними Верховною Радою Автономної
Республіки Крим, - для об'єктів, що належать Автономній Республіці
Крим; органами місцевого самоврядування - для об'єктів, що
перебувають у комунальній власності.

У разі проведення конкурсу орендодавець надсилає копії
проекту договору та інших матеріалів відповідним органам,
зазначеним у частині другій цієї статті, у п'ятиденний термін
після дати затвердження результатів конкурсу.

8. У разі відмови в укладенні договору оренди, а також
неодержання відповіді у встановлений термін заінтересовані особи
мають право звернутися за захистом своїх інтересів до суду.- ^ Момент укладення та форма договору.

Стаття 12. Момент укладення договору оренди

1. Договір оренди вважається укладеним з моменту досягнення
домовленості з усіх істотних умов і підписання сторонами тексту
договору.


2. У разі передачі спору на розгляд суду,
договір оренди вважається укладеним з моменту набрання чинності
рішенням суду про укладення договору оренди і
на умовах, зазначених у ньому.


  • ^ Сторони у договорі найму (оренди).

Стаття 5. Орендодавці

Орендодавцями є:

Фонд державного майна України, його регіональні відділення та
представництва
- щодо цілісних майнових комплексів підприємств, їх
структурних підрозділів та нерухомого майна, а також майна, що не
увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у
процесі приватизації (корпоратизації), що є державною власністю,
крім майна, що належить до майнового комплексу Національної
академії наук України та галузевих академій наук;

органи, уповноважені Верховною Радою Автономної Республіки
Крим
та органами місцевого самоврядування управляти майном, - щодо
цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних
підрозділів та нерухомого майна, яке відповідно належить
Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності;

підприємства - щодо окремого індивідуально визначеного майна
та нерухомого майна, загальна площа яких не перевищує 200 кв. м на
одне підприємство, а з дозволу органів, зазначених в абзацах
другому та третьому цієї статті, - також щодо структурних
підрозділів підприємств (філій, цехів, дільниць) та нерухомого
майна, що перевищує площу 200 кв. м.

- Стаття 287 ГК.Стаття 6. Орендарі

1. Орендарями згідно з цим Законом можуть бути господарські
товариства, створені членами трудового колективу підприємства,
його структурного підрозділу, інші юридичні особи та громадяни
України, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні
організації та особи без громадянства.

Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди державного
майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до
укладення договору зобов'язана зареєструватись як суб'єкт
підприємницької діяльності
.

3. - Стаття 10. Істотні умови договору оренди

1. Істотними умовами договору оренди є:

об'єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням її
індексації);

строк, на який укладається договір оренди;

орендна плата з урахуванням її індексації;

порядок використання амортизаційних відрахувань;

відновлення орендованого майна та умови його повернення;

виконання зобов'язань;

забезпечення виконання зобов'язань - неустойка (штраф, пеня),
порука, завдаток, гарантія тощо;

порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об'єкта
оренди
;

відповідальність сторін;

страхування орендарем взятого ним в оренду майна;

обов'язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки
орендованого майна
.

2. Укладений сторонами договір оренди в частині істотних
умов повинен відповідати типовому договору оренди відповідного
майна. Типові договори оренди державного майна розробляє і
затверджує Фонд державного майна України, типові договори оренди
майна, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у
комунальній власності, затверджують відповідно Верховна Рада
Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування.
3. За згодою сторін у договорі оренди можуть бути передбачені
й інші умови.

4. Умови договору оренди є чинними на весь строк дії договору
і у випадках, коли після його укладення (приведення у
відповідність з цим Законом) законодавством встановлено правила,
які погіршують становище орендаря.

5. Реорганізація орендодавця не є підставою для зміни умов чи
розірвання договору оренди.^ Стаття 4. Об'єкти оренди
Об'єктами оренди за цим Законом є:

1) цілісні майнові комплекси підприємств, їх структурних
підрозділів (філій, цехів, дільниць). Цілісним майновим
комплексом є господарський об'єкт з завершеним циклом виробництва
продукції (робіт, послуг) з наданою йому земельною ділянкою, на
якій він розміщений, автономними інженерними комунікаціями,
системою енергопостачання.

2) грошові кошти та цінні папери з урахуванням дебіторської та
кредиторської заборгованості орендодавець надає орендареві на
умовах кредиту за ставкою рефінансування Національного банку
України, а інші оборотні матеріальні засоби викуповуються
орендарем;

3) нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення) та інше окреме
індивідуально визначене майно підприємств
;

4) майно, що не увійшло до статутних фондів господарських
товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації).
2. ^ Не можуть бути об'єктами оренди:

- цілісні майнові комплекси державних підприємств, їх
структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць), що здійснюють
діяльність, передбачену частиною першою статті 4 Закону України
"Про підприємництво";

- цілісні майнові комплекси казенних підприємств;

- цілісні майнові комплекси структурних підрозділів (філій,
цехів, дільниць) казенних підприємств, що здійснюють діяльність,
передбачену частиною першою статті 4 Закону України "Про
підприємництво";

- об'єкти державної власності, що мають загальнодержавне
значення і не підлягають приватизації відповідно до частини другої
статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна"
( 2163-12 ), а також об'єкти, включені до переліку об'єктів права
державної власності, що не підлягають приватизації, затвердженого
Законом України "Про перелік об'єктів права державної власності,
що не підлягають приватизації" ( 847-14 ), які випускають
підакцизну продукцію, крім цілісних майнових комплексів, які
випускають підакцизну продукцію, переданих в оренду до набрання
чинності Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про
оренду державного та комунального майна" ( 1905-15 ) від 29 червня
2004 року.


- Стаття 17. Строк договору оренди

1. Строк договору оренди визначається за погодженням сторін.

2. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення
або зміну умов договору оренди протягом одного місяця після
закінчення строку дії договору він вважається продовженим на той
самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені
договором.

3. Після закінчення строку договору оренди орендар, який
належним чином виконував свої обов'язки, має переважне право, за
інших рівних умов, на продовження договору оренди на новий строк.
Умови договору оренди на новий строк встановлюються за домовленістю сторін. У разі недосягнення домовленості щодо умов
договору переважне право орендаря на укладення договору
припиняється.


- Стаття 19. Орендна плата

1. Орендар за користування об'єктом оренди вносить орендну
плату незалежно від наслідків господарської діяльності.

Річна орендна плата за користування цілісним майновим комплексом підприємства, його структурним підрозділом не може перевищувати десяти відсотків вартості орендованого майна.

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах умовами конкурсу може бути передбачено більший розмір орендної плати.

3. Строки внесення орендної плати визначаються у договорі.

4. Орендарям збиткових підприємств, а також об'єктів, що
мають важливе соціальне значення
, орендодавець може надавати
пільги щодо орендної плати.

Порядок визначення таких підприємств
(об'єктів), а також умови надання цих пільг встановлюються:
Кабінетом Міністрів України - для підприємств (об'єктів), що
перебувають у державній власності; органами, уповноваженими
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, - для підприємств
(об'єктів), що належать Автономній Республіці Крим; органами
місцевого самоврядування - для підприємств (об'єктів), що
перебувають у комунальній власності.

- Відповідно до Положення зазначені пільги надаються
орендарям у тому разі, якщо протягом останніх 6 місяців
агропромисловому комплексі - 12 місяців) до укладення договору
оренди державне підприємство було збитковим або рівень
рентабельності
(відношення прибутку до собівартості) був нижчим 25
відсотків
від середньої по галузі (підгалузі), а також якщо об'єкт
оренди має важливе соціальне значення (належність об'єкта оренди
до такої групи визначається Мінекономіки за поданням органу
місцевого самоврядування за місцезнаходженням цього об'єкта).
Пільги можуть бути надані на строк до 2 років або до
досягнення визначених орендодавцем техніко-економічних показників
діяльності об'єкта оренди, але не більш як на 2 роки.Стаття 20. Форми орендної плати

Орендна плата встановлюється, як правило, у грошовій формі.
Залежно від специфіки виробничої діяльності орендаря орендна плата
за згодою сторін може встановлюватись у натуральній або
грошово-натуральній
формі.

Стаття 21. Зміна розмірів орендної плати

1. Розмір орендної плати може бути змінено за погодженням
сторін.

2. Розмір орендної плати може бути змінено на вимогу однієї
з сторін, якщо з незалежних від них обставин істотно змінився стан
об'єкта оренди, а також в інших випадках, встановлених
законодавчими актами України.


- ^ Стаття 24. Ризик випадкової загибелі чи пошкодження об'єкта оренди

Ризик випадкової загибелі чи пошкодження об'єкта оренди несе
орендодавець, якщо інше не встановлено договором оренди.

Орендар, який затримав повернення об'єкта оренди
орендодавцю, несе ризик його випадкового знищення або випадкового
пошкодження.

Орендоване майно страхується орендарем на користь того
учасника договору оренди, який бере на себе ризик випадкової
загибелі чи пошкодження об'єкта оренди.

Передача в оренду майна, що було застраховане орендодавцем
або балансоутримувачем, не припиняє чинності договору
страхування.

4. - - Залежно від сторони у договорі оренди державного та комунального майна, права та обов’язки за ним поділяються на два види:

- права та обов’язки орендодавця;

- права та обов’язки орендаря.


Стаття 13. Передача об'єкта оренди

1. Передача об'єкта оренди орендодавцем орендареві
здійснюється у строки і на умовах, визначених у договорі оренди.

3. Якщо орендодавець у строки і на умовах, визначених у
договорі оренди, не передасть орендареві об'єкт оренди, орендар
має право вимагати від орендодавця передачі об'єкта та
відшкодування збитків, завданих затриманням передачі, або
відмовитися від договору і вимагати відшкодування збитків,
завданих йому невиконанням договору оренди.

4. Орендодавець зобов'язаний передати орендарю об'єкт оренди
в комплекті та у стані, що відповідають істотним умовам договору
оренди та призначенню майна, і повідомити орендаря про особливі
властивості та недоліки майна, які йому відомі і які можуть бути
небезпечними для життя, здоров'я, майна орендаря або інших осіб чи
призвести до пошкодження самого майна під час користування ним.


^ Стаття 18-1. Ремонт об'єкта оренди

2. Капітальний ремонт майна, переданого в оренду, проводиться
орендодавцем або іншим балансоутримувачем цього майна за його
рахунок, якщо інше не встановлено договором.

3. Якщо орендодавець або інший балансоутримувач майна,
переданого в оренду, не здійснив капітального ремонту майна і це
перешкоджає його використанню відповідно до призначення та умов
договору, орендар має право:

1)відремонтувати майно, зарахувавши вартість ремонту в рахунок
орендної плати, або вимагати відшкодування вартості ремонту;

2) вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.


^ Стаття 18. Основні обов'язки орендаря

1. За договором оренди орендаря може бути зобов'язано
використовувати об'єкт оренди за цільовим призначенням відповідно
до профілю виробничої діяльності підприємства, майно якого
передано в оренду, та виробляти продукцію в обсягах, необхідних
для задоволення потреб регіону.

2. Орендар зобов'язаний використовувати та зберігати
орендоване майно відповідно до умов договору, запобігати його
пошкодженню, псуванню.

3. Орендар зобов'язаний вносити орендну плату своєчасно і у
повному обсязі.

Стаття 18-1. Ремонт об'єкта оренди

1. Поточний ремонт майна, переданого в оренду, проводиться
орендарем за його рахунок, якщо інше не встановлено договором.


Стаття 22. Суборенда

1. Передача цілісних майнових комплексів у суборенду
забороняється
.

2. Орендар має право передати в суборенду нерухоме та інше
окреме індивідуально визначене майно
(окремі верстати, обладнання,
транспортні засоби, нежилі приміщення тощо), якщо інше не
передбачено договором оренди. При цьому строк надання майна у
суборенду не може перевищувати строку дії договору оренди.

3. Плата за суборенду цього майна, яку отримує орендар, не
повинна перевищувати орендної плати орендаря.

4. До договору суборенди застосовуються положення про
договір оренди.

5. - Стаття 26. Припинення договору оренди

1. Одностороння відмова від договору оренди не допускається.

2. Договір оренди припиняється в разі:

закінчення строку, на який його було укладено;

приватизації об'єкта оренди орендарем (за участю орендаря);

банкрутства орендаря;

загибелі об'єкта оренди;

ліквідації юридичної особи, яка була орендарем або
орендодавцем.

3. Договір оренди може бути розірвано за погодженням сторін.
На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково
розірвано за рішенням суду у разі невиконання
сторонами своїх зобов'язань та з інших підстав, передбачених
законодавчими актами України.

^ Стаття 27. Правові наслідки припинення або розірвання
договору оренди


1. У разі розірвання договору оренди, закінчення строку його
дії та відмови від його продовження або банкрутства орендаря він
зобов'язаний повернути орендодавцеві об'єкт оренди
на
умовах, зазначених у договорі оренди.

Якщо орендар допустив
погіршення стану орендованого майна або його загибель, він повинен
відшкодувати орендодавцеві збитки, якщо не доведе, що погіршення
або загибель майна сталися не з його вини.

2. Орендар вправі залишити за собою проведені ним поліпшення
орендованого майна, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони
можуть бути відокремлені від майна без заподіяння йому шкоди.

Якщо орендар за рахунок власних коштів здійснив за згодою
орендодавця поліпшення орендованого майна, які неможливо
відокремити від майна без заподіяння йому шкоди, орендодавець
зобов'язаний компенсувати йому зазначені кошти в межах збільшення
в результаті цих поліпшень вартості орендованого майна, визначеної
в установленому законодавством порядку, яке відбулося в результаті
таких поліпшень, якщо інше не визначено договором оренди. ^ Вартість поліпшень орендованого майна, зроблених орендарем
без згоди орендодавця, які не можна відокремити без шкоди для
майна, компенсації не підлягає
.

3. У разі припинення договору оренди за обставин, зазначених
у частині першій цієї статті, орендар окремого індивідуально
визначеного майна зобов'язаний повернути це майно відповідному
підприємству, господарському товариству, створеному в процесі
приватизації (корпоратизації), або його правонаступнику.

У разі припинення за цих же обставин договору оренди
цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного
підрозділу орендар за згодою орендодавця передає об'єкт оренди
органу, який до укладення договору оренди здійснював повноваження
з управління відповідним майном.

Зазначений орган або його
правонаступник зобов'язаний протягом тридцяти днів прийняти об'єкт
оренди в своє управління.Схожі:

Тема 34. Договір оренди державного та комунального майна iconВ спеціалізовану вчену раду д 11. 170. 02 в іепд нан україни
Серебрякової Юлії Олександрівни „Договір оренди державного та комунального нерухомого майна”, поданої на здобуття наукового ступеня...
Тема 34. Договір оренди державного та комунального майна iconРішення про утворення, установчий договір, статут B. Трудовий договір C. Договір купівлі-продажу D. Договір міни E. Колективний договір 4
Хворому на ішемічну хворобу серця для профілактики тромбоутворення був призначений препарат з групи нестероїдних протизапальних засобів....
Тема 34. Договір оренди державного та комунального майна iconТема 10. Ефективність управління організацією
Оцінка ефективності управлінських рішень, створення ао, залучення кредиту, комп’ютеризації, оренди, лізингу, гудвілу
Тема 34. Договір оренди державного та комунального майна iconТема 10. Ефективність управління організацією
Оцінка ефективності управлінських рішень, створення ао, залучення кредиту, комп’ютеризації, оренди, лізингу, гудвілу
Тема 34. Договір оренди державного та комунального майна iconТема. Договір позики. Кредитний договір
Загальна характеристика договору позики. Сфера застосування та джерела правового регулювання
Тема 34. Договір оренди державного та комунального майна iconСтаття 806. Договір лізингу За договором лізингу
Сфера застосування договору лізингу визначається з урахуванням умов придбання лізингового майна та особливостей здійснення лізингових...
Тема 34. Договір оренди державного та комунального майна iconПрограмний комплекс «Оренда» Коротке описання розробки
Програмний комплекс (система) призначено для ведення комплексного обліку об'єктів оренди (ділянки, будови, споруди), обліку документів...
Тема 34. Договір оренди державного та комунального майна iconПрограма фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр з навчальної дисципліни «Цивільне право України особлива частина»
Свобода договору та її межі. Консенсуальні і реальні договори. Односторонні і двосторонні договори. Відплатні та безвідплатні договори....
Тема 34. Договір оренди державного та комунального майна iconКолективний договір підписали: Від власника: Від трудового колективу: Ректор Криворізького Голова первинної державного педагогічного профспілкової організації університету Криворізького державного педагогічного університету
Колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу 14 січня 2010 року
Тема 34. Договір оренди державного та комунального майна iconПравила проживання в студентських гуртожитках Конотопського інституту Сумду та його структурних підрозділах
В її договір-зобов'язання вноситься опис майна І речей загального користування в кімнаті. Майно для особистого користування, а також...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи