Тема 31. Договір дарування icon

Тема 31. Договір дарування
Скачати 77.95 Kb.
НазваТема 31. Договір дарування
Дата26.09.2012
Розмір77.95 Kb.
ТипДокументи

Тема 31. Договір дарування

  1. Загальна характеристика договору дарування. Сфера застосування та джерела правового регулювання.

  2. Укладення та форма договору дарування. Сторони договору дарування.

  3. Зміст договору дарування. Права та обов’язки сторін за договором.

  4. Правові наслідки порушення сторонами зобов”язань за договором дарування. Розірвання договору.

  5. Договір пожертви. Благодійництво, меценатство, спонсорство.

1. - Належить до групи договорів про передання майна у власність.

Стаття 717. Договір дарування

За договором дарування одна сторона (дарувальник) передає
або зобов'язується передати в майбутньому другій стороні
(обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність.


^ Загальна характеристика договору дарування:

1) односторонній або двосторонній;

Стаття 725. Обов'язок обдаровуваного на користь третьої особи

1. Договором дарування може бути встановлений обов'язок
обдаровуваного вчинити певну дію майнового характеру на користь
третьої особи або утриматися від її вчинення (передати грошову
суму чи інше майно у власність, виплачувати грошову ренту, надати
право довічного користування дарунком чи його частиною, не
пред'являти вимог до третьої особи про виселення тощо)

^ 2) реальний або консенсуальний;

Стаття 723. Договір дарування з обов'язком передати дарунок у
майбутньому

1. Договором дарування може бути встановлений обов'язок
дарувальника передати дарунок обдаровуваному в майбутньому через
певний строк (у певний термін) або у разі настання відкладальної
обставини.

2. У разі настання строку (терміну) або відкладальної
обставини, встановлених договором дарування з обов'язком передати
дарунок у майбутньому, обдаровуваний має право вимагати від
дарувальника передання дарунка або відшкодування його вартості.

3. Якщо до настання строку (терміну) або відкладальної
обставини, встановленої договором дарування з обов'язком передати
дарунок у майбутньому, дарувальник або обдаровуваний помре,
договір дарування припиняється.

^ 3) безвідплатний.

Договір, що встановлює обов'язок обдаровуваного вчинити на
користь дарувальника будь-яку дію майнового або немайнового
характеру, не є договором дарування.

- ^ Сфера застосування договору дарування визначається з урахуванням його суб’єктного складу (він може укладатися між будь-якими учасниками цивільних відносин.).

- До джерел правового регулювання договору дарування належать: Нормативно-правові акти (акти цивільного законодавства):

- Закон України «Про благодійництво та благодійні організації» від 16.09.1997 року.

2. - Цивільним кодексом України не встановлено спеціального порядку укладення договору дарування.

Його укладення здійснюється в загальному порядку, встановленому для укладення цивільно-правових договорів, передбаченому ст.ст. 641-646 ЦК України.


- Співвідношення моментів укладення договору та виникнення права власності

Стаття 722. Прийняття дарунка

1. Право власності обдаровуваного на дарунок виникає з
моменту його прийняття.

2. Дарувальник, який передав річ підприємству, організації
транспорту, зв'язку або іншій особі для вручення її
обдаровуваному, має право відмовитися від договору дарування до
вручення речі обдаровуваному.

3. Якщо дарунок направлено обдаровуваному без його
попередньої згоди, дарунок є прийнятим, якщо обдаровуваний негайно
не заявить про відмову від його прийняття
.

4. Прийняття обдаровуваним документів, які посвідчують право
власності на річ, інших документів, які посвідчують належність
дарувальникові предмета договору, або символів речі (ключів,
макетів тощо) є прийняттям дарунка.


Стаття 719. Форма договору дарування

1. Договір дарування предметів особистого користування та
побутового призначення може бути укладений усно.

2. Договір дарування нерухомої речі укладається у письмовій
формі і підлягає нотаріальному посвідченню.

3. Договір дарування майнового права та договір дарування з
обов'язком передати дарунок у майбутньому
укладається у письмовій
формі.

У разі недодержання письмової форми цей договір є
нікчемним.


4. Договір дарування рухомих речей, які мають особливу
цінність
, укладається у письмовій формі. Передання такої речі за
усним договором є правомірним, якщо суд не встановить, що
обдаровуваний заволодів нею незаконно.

5. Договір дарування валютних цінностей на суму, яка
перевищує п'ятдесятикратний розмір неоподатковуваного мінімуму
доходів громадян, укладається у письмовій формі і підлягає
нотаріальному посвідченню.

Відповідно до ст.1 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 року «Про систему валютного регулювання і валютного контролю»

"валютні цінності":

валюта України;

платіжні документи та інші цінні папери, виражені
у валюті України;

іноземна валюта;

платіжні документи та інші цінні папери, виражені в іноземній валюті;

банківські метали.


Стаття 720. Сторони у договорі дарування

1. Сторонами у договорі дарування можуть бути фізичні особи,
юридичні особи, держава Україна, Автономна Республіка Крим,
територіальна громада.

2. Батьки (усиновлювачі), опікуни не мають права дарувати
майно дітей, підопічних.

3. Підприємницькі товариства можуть укладати договір
дарування між собою, якщо право здійснювати дарування прямо
встановлено установчим документом дарувальника.

Це положення не поширюється на право юридичної особи укладати договір пожертви.

4. Договір дарування від імені дарувальника може укласти його
представник. Доручення на укладення договору дарування, в якому не
встановлено імені обдаровуваного, є нікчемним.

3. - Стаття 718. Предмет договору дарування

1. Дарунком можуть бути рухомі речі, в тому числі гроші та
цінні папери, а також нерухомі речі.

2. Дарунком можуть бути майнові права, якими дарувальник
володіє або які можуть виникнути у нього в майбутньому.


- Стаття 721. Обов'язки дарувальника

1. Якщо дарувальникові відомо про недоліки речі, що є
дарунком, або її особливі властивості, які можуть бути
небезпечними для життя, здоров'я, майна обдаровуваного або інших
осіб, він зобов'язаний повідомити про них обдаровуваного.

2. Дарувальник, якому було відомо про недоліки або особливі
властивості
подарованої речі і який не повідомив про них
обдаровуваного, зобов'язаний відшкодувати шкоду, завдану майну, та
шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю в
результаті володіння чи користування дарунком.

- Стаття 725. Обов'язок обдаровуваного на користь третьої особи

1. Договором дарування може бути встановлений обов'язок
обдаровуваного вчинити певну дію майнового характеру на користь
третьої особи або утриматися від її вчинення (передати грошову
суму чи інше майно у власність, виплачувати грошову ренту, надати
право довічного користування дарунком чи його частиною, не
пред'являти вимог до третьої особи про виселення тощо).

2. Дарувальник має право вимагати від обдаровуваного
виконання покладеного на нього обов'язку на користь третьої особи.

У разі смерті дарувальника, оголошення його померлим,
визнання безвісно відсутнім чи недієздатним виконання обов'язку на
користь третьої особи має право вимагати від обдаровуваного особа,
на користь якої встановлений цей обов'язок.


- ^ Стаття 724. Одностороння відмова від договору дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому

1. Дарувальник має право відмовитися від передання дарунка у
майбутньому, якщо після укладення договору його майновий стан
істотно погіршився
.

2. Обдаровуваний має право у будь-який час до прийняття
дарунка на підставі договору дарування з обов'язком передати
дарунок у майбутньому відмовитися від нього.

4. - Стаття 726. Правові наслідки порушення обдаровуваним обов'язку на користь третьої особи

1. У разі порушення обдаровуваним обов'язку на користь
третьої особи дарувальник має право вимагати розірвання договору і
повернення дарунка, а якщо таке повернення неможливе, -
відшкодування його вартості.

Стаття 727. Розірвання договору дарування на вимогу
дарувальника


1. Дарувальник має право вимагати розірвання договору
дарування нерухомих речей чи іншого особливо цінного майна, якщо
обдаровуваний умисно вчинив злочин проти життя, здоров'я,
власності дарувальника, його батьків, дружини (чоловіка) або
дітей.

Якщо обдаровуваний вчинив умисне вбивство дарувальника,
спадкоємці дарувальника мають право вимагати розірвання договору
дарування.

2. Дарувальник має право вимагати розірвання договору
дарування, якщо обдаровуваний створює загрозу безповоротної втрати
дарунка, що має для дарувальника велику немайнову цінність.

3. Дарувальник має право вимагати розірвання договору
дарування, якщо внаслідок недбалого ставлення обдаровуваного до
речі, що становить історичну, наукову, культурну цінність, ця річ
може бути знищена або істотно пошкоджена
.

4. Дарувальник має право вимагати розірвання договору
дарування, якщо на момент пред'явлення вимоги дарунок є
збереженим.

5. У разі розірвання договору дарування обдаровуваний
зобов'язаний повернути дарунок у натурі.

^ 5. - Стаття 729. Пожертва

Пожертвою є дарування нерухомих та рухомих речей, зокрема
грошей та цінних паперів, особам, встановленим частиною першою
статті 720 цього Кодексу, для досягнення ними певної, наперед
обумовленої мети
.

2. Договір про пожертву є укладеним з моменту прийняття
пожертви.

3. До договору про пожертву застосовуються положення про
договір дарування, якщо інше не встановлено законом.

Стаття 730. Права пожертвувача

1. Пожертвувач має право здійснювати контроль за
використанням пожертви відповідно до мети, встановленої договором
про пожертву.

2. Якщо використання пожертви за призначенням виявилося
неможливим, використання її за іншим призначенням можливе лише за
згодою пожертвувача, а в разі його смерті чи ліквідації юридичної
особи - за рішенням суду.

3. Пожертвувач або його правонаступники мають право вимагати
розірвання договору про пожертву, якщо пожертва використовується
не за призначенням.


- Благодійництво - добровільна безкорислива пожертва фізичних та юридичних осіб, яка полягає у поданні набувачам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги.

Специфічними формами благодійництва є меценатство і спонсорство:

меценатство - добровільна безкорислива матеріальна,
фінансова, організаційна та інша підтримка фізичними особами
набувачів благодійної допомоги
;

спонсорство - добровільна матеріальна, фінансова,
організаційна та інша підтримка фізичними та юридичними особами
набувачів благодійної допомоги з метою популяризації виключно
свого імені (найменування), свого знака для товарів і послуг
.

Схожі:

Тема 31. Договір дарування iconРішення про утворення, установчий договір, статут B. Трудовий договір C. Договір купівлі-продажу D. Договір міни E. Колективний договір 4
Хворому на ішемічну хворобу серця для профілактики тромбоутворення був призначений препарат з групи нестероїдних протизапальних засобів....
Тема 31. Договір дарування iconТема. Договір позики. Кредитний договір
Загальна характеристика договору позики. Сфера застосування та джерела правового регулювання
Тема 31. Договір дарування iconПрограма фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр з навчальної дисципліни «Цивільне право України особлива частина»
Свобода договору та її межі. Консенсуальні і реальні договори. Односторонні і двосторонні договори. Відплатні та безвідплатні договори....
Тема 31. Договір дарування iconПоложення про купівлю-продаж, а якщо майно передається безоплатно, положення про договір дарування, якщо це не суперечить суті договору ренти. У практиці за договором ренти на одержувача ренти покладаються обов’язки щодо
Різні моменти укладення договору та виникнення права власності за ним (наприклад, якщо не вимагає державної реєстрації вважається...
Тема 31. Договір дарування iconДодаток 1 Кредитний договір
«Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Кредитний договір (надалі іменується «Договір») про таке
Тема 31. Договір дарування iconТема Поняття, предмет, принципи трудового права України Задача 1
Задача Фірма «Орізон» уклала договір з будівельним кооперативом «Фасад» на будівництво складських приміщень. У складі будівельної...
Тема 31. Договір дарування iconАвторський договір про передачу невиключних прав на використання твору
Цей авторський договір (далі Договір) є договором приєднання, укладений між (далі автором) І одеським національним університетом...
Тема 31. Договір дарування iconАвторський договір про передачу невиключних прав на використання твору
Цей авторський договір (далі Договір) є договором приєднання, укладений між Вами (далі автором) І тернопільським державним технічним...
Тема 31. Договір дарування iconПоложення про Інституційний репозитарій Дондту авторський договір про передачу невиключних прав на використання твору
Цей авторський договір (далі Договір) є договором приєднання, укладений між автором твору І донбаським державним технічним університетом...
Тема 31. Договір дарування iconПоложення про Інституційний репозитарій Дондту авторський договір про передачу невиключних прав на використання твору
Цей авторський договір (далі Договір) є договором приєднання, укладений між автором твору І донбаським державним технічним університетом...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи