Тема. Договір страхування icon

Тема. Договір страхування
Скачати 133.87 Kb.
НазваТема. Договір страхування
Дата26.09.2012
Розмір133.87 Kb.
ТипДокументи

Тема. Договір страхування

 1. Загальна характеристика договору страхування. Сфера застосування та джерела правового регулювання.

 2. Укладення та форма договору страхування. Сторони договору.

 3. Зміст договору страхування.

 4. Права та обов’язки сторін за договором страхування.

 5. Правові наслідки порушення сторонами зобов”язань за договором зберігання. Припинення договору.1. Належить до групи договорів про надання послуг.

Стаття 979. Договір страхування

1. За договором страхування одна сторона (страховик) зобов'язується у разі настання певної події (страхового випадку) виплатити другій стороні (страхувальникові) або іншій особі, визначеній у договорі, грошову суму (страхову виплату), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі та виконувати інші умови договору.


^ За загальною характеристикою договір страхування є:

- двосторонній;

- реальний (якщо інше не передбачено договором – проблема: ч.2 ст. 997 ЦК);

- відплатний.

^ Сфера застосування договору страхування визначається з урахуванням його суб’єктного складу (страхувальниками можуть виступати будь-які учасники цивільних відносин у межах свого рівня цивільної дієздатності) та підстави його укладення.

За цим критерієм договір страхування поділяється на дві форми:

 1. договір добровільного страхування (здійснюється з ініціативи страхувальника (застрахованої особи));

 2. договір обов’язкового страхування (здійснюється у випадках, встановлених законом – ст. 7 закону «Про страхування»).

Для здійснення обов'язкового страхування Кабінет Міністрів України встановлює порядок та правила його проведення, форми типового договору, особливі умови ліцензування обов'язкового страхування, розміри страхових сум та максимальні розміри страхових тарифів або методику актуарних розрахунків.


Різновидами договору страхування є співстрахування та перестрахування.

Стаття 986. Співстрахування

1. За згодою страхувальника предмет договору страхування може
бути застрахований за одним договором страхування кількома
страховиками (співстрахування) з визначенням прав та обов'язків
кожного із страховиків.Стаття 987. Договір перестрахування

1. За договором перестрахування страховик, який уклав договір
страхування, страхує в іншого страховика (перестраховика) ризик
виконання частини своїх обов'язків перед страхувальником.До джерел правового регулювання договору страхування належать:

акти цивільного законодавства

 • Цивільний кодекс;

 • Закон України «Про страхування» в ред. від 04.10.2001 р.;

 • Закон  вiд 01.07.2004  № 1961-IV Про обов\'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;

 • Закон України «Про захист прав споживачів» в ред. від 01.12.2005 р.

 • Кабінет Міністрів України;  Постанова, Порядок  вiд 04.02.2004  № 124
  Про затвердження Порядку та вимог щодо здійснення перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента;

 • Держфінпослуг;  Розпорядження, Умови, Форма типового документа, Вимоги  вiд 28.08.2003  № 40 Про затвердження Ліцензійних умов провадження страхової діяльності Зареєстровано: Мін'юст України  вiд 15.09.2003  № 805/8126.

локальні правові акти

 • Правила страхування.

Правила страхування розробляються страховиком для кожного
виду страхування окремо і підлягають реєстрації в Уповноваженому
органі при видачі ліцензії на право здійснення відповідного виду
страхування.

інші

- договори страхування, звичаї ділового обороту тощо.

2. Цивільним кодексом України не встановлено спеціального порядку укладення договору страхування.

^ Його укладення здійснюється в загальному порядку, встановленому для укладення цивільно-правових договорів, передбаченому ст.ст. 641-646 ЦК України.

Стаття 18. Укладання і початок дії договору страхування

Для укладання договору страхування страхувальник подає
страховику письмову заяву за формою, встановленою страховиком, або
іншим чином заявляє про свій намір укласти договір страхування.
При укладанні договору страхування страховик має право запросити у страхувальника баланс або довідку про фінансовий стан,
підтверджені аудитором (аудиторською фірмою), та інші документи,
необхідні для оцінки страховиком страхового ризику.

Стаття 981. Форма договору страхування

1. Договір страхування укладається в письмовій формі.

2. У разі недодержання письмової форми договору страхування
такий договір є нікчемним.


Факт укладання договору страхування може посвідчуватися
страховим свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що є формою договору
страхування.


Договір страхування життя може бути укладений як шляхом
складання одного документа (договору страхування), підписаного
сторонами, так і шляхом обміну листами, документами, підписаними
стороною, яка їх надсилає. У разі надання страхувальником
письмової заяви за формою, встановленою страховиком, що виражає
намір укласти договір страхування, такий договір може бути
укладений шляхом надіслання страхувальнику копії правил
страхування та видачі страхувальнику страхового свідоцтва
(поліса), який не містить розбіжностей з поданою заявою. Заява
складається у двох примірниках, копія заяви надсилається
страхувальнику з відміткою страховика або його уповноваженого
представника про прийняття запропонованих умов страхування.


^ Сторони у договорі страхування.

Сторонами у договорі є страховик і страхувальник.


Стаття 2. Страховики

Страховиками визнаються фінансові установи, які створені у
формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з
додатковою відповідальністю згідно з Законом України
"Про господарські товариства" ( 1576-12 ) з урахуванням
особливостей, передбачених цим Законом, а також одержали у
встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності.
Учасників страховика повинно бути не менше трьох.

Предметом безпосередньої діяльності страховика може бути лише
страхування, перестрахування і фінансова діяльність, пов'язана з
формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.


^ Стаття 3. Страхувальники

Страхувальниками визнаються юридичні особи та дієздатні
фізичні особи, які уклали із страховиками договори страхування або
є страхувальниками відповідно до законодавства України.

Страхувальники можуть укладати із страховиками договори про
страхування третіх осіб (застрахованих осіб) лише за їх згодою,
крім випадків, передбачених чинним законодавством.

Страхувальники мають право при укладанні договорів особистого
страхування призначати за згодою застрахованої особи фізичних осіб
або юридичних осіб (вигодонабувачів) для отримання страхових
виплат
.

Страхувальники мають право при укладанні договорів
страхування інших, ніж договори особистого страхування, призначати
фізичних осіб або юридичних осіб (вигодонабувачів), які можуть
зазнати збитків у результаті настання страхового випадку
, для
отримання страхового відшкодування.
^ 3. Зміст договору страхування складають його умови.

Відповідно до ст. 982 ЦК України істотними умовами договору страхування є:

1) предмет договору страхування,

2) страховий випадок,

3) розмір грошової суми, в межах якої страховик зобов'язаний провести виплату у разі настання страхового випадку (страхова сума),

4)розмір страхового платежу і строки його сплати,

5) строк договору,

6)інші умови, визначені актами цивільного законодавства.

Інші істотні умови договору страхування визначені у ст. 16 Закону «Про страхування»:

 • порядок зміни і припинення дії договору;

 • умови здійснення страхової виплати;

 • причини відмови у страховій виплаті;

 • права та обов’язки сторін і відповідальність за невиконання чи неналежне виконання умов договору.


1. Предмет договор (за цим критерієм виділяються види страхування).

Стаття 980. Предмет договору страхування

1. Предметом договору страхування можуть бути майнові
інтереси, які не суперечать закону
і пов'язані з:

1) життям, здоров'ям, працездатністю та пенсійним
забезпеченням (особисте страхування);

2) володінням, користуванням і розпоряджанням майном (майнове
страхування);

3) відшкодуванням шкоди, завданої страхувальником
(страхування відповідальності).

Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться
страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання.


2. Страховий випадок

Страховий випадок - подія, передбачена договором страхування
або законодавством, яка відбулася і з настанням якої виникає
обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового
відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій
особі.


3. Страхова сума

Страхова сума - грошова сума, в межах якої страховик
відповідно до умов страхування зобов'язаний провести виплату при
настанні страхового випадку.

^ Страхова виплата - грошова сума, яка виплачується страховиком
відповідно до умов договору страхування при настанні страхового
випадку.

Страхове відшкодування - страхова виплата, яка здійснюється
страховиком у межах страхової суми за договорами майнового
страхування і страхування відповідальності при настанні страхового
випадку.

Страхове відшкодування не може перевищувати розміру прямого
збитку, якого зазнав страхувальник. Непрямі збитки вважаються
застрахованими, якщо це передбачено договором страхування.

Розмір страхової суми та (або) розміри страхових виплат
визначаються за домовленістю між страховиком та страхувальником
під час укладання договору страхування або внесення змін до
договору страхування, або у випадках, передбачених чинним
законодавством.


При страхуванні майна страхова сума встановлюється в межах
вартості майна за цінами і тарифами, що діють на момент укладання
договору, якщо інше не передбачено договором страхування.


Франшиза - частина збитків, що не відшкодовується страховиком
згідно з договором страхування.


4. Розмір страхового платежу і строки його сплати

Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) - плата
за страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести страховику
згідно з договором страхування.

^ Страховий тариф - ставка страхового внеску з одиниці
страхової суми за визначений період страхування.


5. Умови здійснення страхової виплати.

Стаття 990. Умови та порядок здійснення страхової виплати

1. Страховик здійснює страхову виплату відповідно до умов
договору на підставі заяви страхувальника (його правонаступника)
або іншої особи, визначеної договором, і страхового акта
(аварійного сертифіката)
.

2. Страховий акт (аварійний сертифікат) складається
страховиком або уповноваженою ним особою у формі, що
встановлюється страховиком.


4. Залежно від сторони у договорі страхування, права та обов’язки за ним поділяються на два види:

- права та обов’язки страховика;

- права та обов’язки страхувальника.

Стаття 988. Обов'язки страховика

1. Страховик зобов'язаний:

1) ознайомити страхувальника з умовами та правилами
страхування;

2) протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про
настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх
необхідних документів для своєчасного здійснення страхової виплати
страхувальникові;

3) у разі настання страхового випадку здійснити страхову
виплату у строк, встановлений договором.

4) відшкодувати витрати, понесені страхувальником у разі
настання страхового випадку з метою запобігання або зменшення
збитків, якщо це встановлено договором;

5) за заявою страхувальника, у разі здійснення страховиком
заходів, що зменшили страховий ризик, або у разі збільшення
вартості майна, переукласти з ним договір страхування;

6) не розголошувати відомостей про страхувальника та його
майнове становище, крім випадків, встановлених законом.

2. Договором страхування можуть бути встановлені також інші
обов'язки страховика.


Стаття 989. Обов'язки страхувальника

1. Страхувальник зобов'язаний:

1) своєчасно вносити страхові платежі (внески, премії) у
розмірі, встановленому договором;

2) при укладенні договору страхування надати страховикові
інформацію про всі відомі йому обставини, що мають істотне
значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати його
про будь-які зміни страхового ризику;

3) при укладенні договору страхування повідомити страховика
про інші договори страхування, укладені щодо об'єкта, який
страхується.

Якщо страхувальник не повідомив страховика про те, що об'єкт
уже застрахований, новий договір страхування є нікчемним;

4) вживати заходів щодо запобігання збиткам, завданим
настанням страхового випадку, та їх зменшення;

5) повідомити страховика про настання страхового випадку у
строк, встановлений договором.

2. Договором страхування можуть бути встановлені також інші
обов'язки страхувальника.


Стаття 991. Відмова від здійснення страхової виплати

1. Страховик має право відмовитися від здійснення страхової
виплати у разі:

1) навмисних дій страхувальника або особи, на користь якої
укладено договір страхування, якщо вони були спрямовані на
настання страхового випадку, крім дій, пов'язаних із виконанням
ними громадянського чи службового обов'язку, вчинених у стані
необхідної оборони (без перевищення її меж), або щодо захисту
майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації;

2) вчинення страхувальником або особою, на користь якої
укладено договір страхування, умисного злочину, що призвів до
страхового випадку;

3) подання страхувальником завідомо неправдивих відомостей
про об'єкт страхування або про факт настання страхового випадку;

4) одержання страхувальником повного відшкодування збитків за
договором майнового страхування від особи, яка їх завдала;

5) несвоєчасного повідомлення страхувальником без поважних на
те причин про настання страхового випадку або створення
страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру
збитків;

6) наявності інших підстав, встановлених законом.

2. Договором страхування можуть бути передбачені також інші
підстави для відмови здійснити страхову виплату, якщо це не
суперечить закону.Стаття 993. Перехід до страховика прав страхувальника щодо
особи, відповідальної за завдані збитки


1. До страховика, який виплатив страхове відшкодування за
договором майнового страхування, у межах фактичних витрат
переходить право вимоги, яке страхувальник або інша особа, що
одержала страхове відшкодування, має до особи, відповідальної за
завдані збитки.


5. - У разі порушення сторонами зобов”язань за договором страхування, настає цивільно-правова відповідальність, встановлена договором, якщо інше не передабачено ЦК, іншими актами цивільного законодавства.

Стаття 992. Відповідальність страховика

1. У разі несплати страховиком страхувальникові або іншій
особі страхової виплати страховик зобов'язаний сплатити неустойку
в розмірі, встановленому договором або законом.


Стаття 28 (закону). Припинення дії договору страхування

Дія договору страхування припиняється та втрачає чинність за
згодою сторін, а також у разі:

1) закінчення строку дії;

2) виконання страховиком зобов'язань перед страхувальником у
повному обсязі;

3) несплати страхувальником страхових платежів у встановлені
договором строки. При цьому договір вважається достроково
припиненим у випадку, якщо перший (або черговий) страховий платіж
не був сплачений за письмовою вимогою страховика протягом десяти
робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги страхувальнику, якщо
інше не передбачено умовами договору
;

4) ліквідації страхувальника - юридичної особи або смерті
страхувальника - фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за
винятком випадків, передбачених статтями 22, 23 і 24 цього Закону;

5) ліквідації страховика у порядку, встановленому
законодавством України;

6) в інших випадках, передбачених законодавством України.


Стаття 997. Припинення договору страхування

1. Договір страхування припиняється у випадках, встановлених
договором та законом.

2. Якщо страхувальник прострочив внесення страхового платежу
і не сплатив його протягом десяти робочих днів після пред'явлення
страховиком письмової вимоги про сплату страхового платежу,
страховик може відмовитися від договору страхування, якщо інше не
встановлено договором.

^ Страхувальник або страховик може відмовитися від договору
страхування в інших випадках, встановлених договором.


3. Страхувальник або страховик зобов'язаний повідомити другу
сторону про свій намір відмовитися від договору страхування не
пізніш як за тридцять днів до припинення договору, якщо інше не
встановлено договором.

Страховик не має права відмовитися від договору особистого
страхування без згоди на це страхувальника, який не допускає
порушення договору, якщо інше не встановлено договором або
законом.

4. Якщо страхувальник відмовився від договору страхування
(крім договору страхування життя), страховик повертає йому
страхові платежі за період, що залишився до закінчення строку
договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи,
визначених при розрахунку страхового тарифу, та фактично
здійснених страховиком страхових виплат.

Якщо відмова страхувальника від договору обумовлена
порушенням умов договору страховиком, страховик повертає
страхувальникові сплачені ним страхові платежі повністю.

5. Якщо страховик відмовився від договору страхування (крім
договору страхування життя), страховик повертає страхувальникові
сплачені ним страхові платежі повністю.

Якщо відмова страховика від договору обумовлена невиконанням
страхувальником умов договору страхування, страховик повертає
страхувальникові страхові платежі за період, що залишився до
закінчення строку договору, з вирахуванням нормативних витрат на
ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, та
фактично здійснених страхових виплат.

Наслідки відмови від договору страхування життя
встановлюються законом.

6. Якщо страхувальник або страховик відмовився від договору
страхування, договір припиняється.

Схожі:

Тема. Договір страхування iconМ (медичне страхування)
«Договір») є невід’ємним додатком до Генерального договору добровільного медичного страхування № М/28/8/13 від 28. 08. 2013 (надалі...
Тема. Договір страхування iconРозділ VIII морське страхування
Договір морського страхування стаття 239. Поняття договору морського страхування
Тема. Договір страхування iconРозділ VIII морське страхування
Договір морського страхування стаття 239. Поняття договору морського страхування
Тема. Договір страхування iconРозділ VIII морське страхування
Договір морського страхування стаття 239. Поняття договору морського страхування
Тема. Договір страхування iconРозділ VIII морське страхування
Договір морського страхування стаття 239. Поняття договору морського страхування
Тема. Договір страхування iconДобровільного медичного страхування м. Київ “28” серпня 201 3 р
Петра Мусійовича, з третього боку, керуючись Законом України від 07. 03. 96р. №85/96-вр “Про Страхування”, іншими законодавчими І...
Тема. Договір страхування iconТема Сутність, принципи І роль страхування
Поняття об`єктів страхування. Об`єкти страхування в майновому, особистому страхуванні, в страхуванні відповідальності
Тема. Договір страхування iconФрахт/перевезення І страхування оплачені до
Умови cip означають, що продавець має ті ж самі зобов'язання, що І при умовах cpt, але з тим доповненням, що продавець повинен забезпечити...
Тема. Договір страхування iconФрахт/перевезення І страхування оплачені до
Умови cip означають, що продавець має ті ж самі зобов'язання, що І при умовах cpt, але з тим доповненням, що продавець повинен забезпечити...
Тема. Договір страхування iconКонспект лекцій з дисципліни " соціальне страхування "
Тема 4 Страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи