Положення про купівлю-продаж Загальна характеристика договору купівлі-продажу. Сфера застосування (види договорів купівлі-продажу). Джерела правового регулювання. Укладення договору купівлі-продажу. Форма договору купівлі-продажу icon

Положення про купівлю-продаж Загальна характеристика договору купівлі-продажу. Сфера застосування (види договорів купівлі-продажу). Джерела правового регулювання. Укладення договору купівлі-продажу. Форма договору купівлі-продажу
Скачати 100.31 Kb.
НазваПоложення про купівлю-продаж Загальна характеристика договору купівлі-продажу. Сфера застосування (види договорів купівлі-продажу). Джерела правового регулювання. Укладення договору купівлі-продажу. Форма договору купівлі-продажу
Дата26.09.2012
Розмір100.31 Kb.
ТипПоложення

Тема 29. Загальні положення про купівлю-продаж

 1. Загальна характеристика договору купівлі-продажу. Сфера застосування (види договорів купівлі-продажу). Джерела правового регулювання.

 2. Укладення договору купівлі-продажу. Форма договору купівлі-продажу.

 3. Сторони договору. Право продажу товарів.

 4. Зміст договору:

а/ предмет договору;

б/ ціна;

в/ інші умови договору.

 1. Права та обов’язки сторін за договором.

 2. Правові наслідки порушення сторонами зобов”язань за договором купівлі-продажу.1. - Належить до групи договорів про передання майна у власність або інше речове право.

- Поняття договору - за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов’язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов’язується прийнято майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

- ^ Загальна характеристика договору купівлі-продажу:

1) двосторонній або односторонній;

2) консенсуальний або реальний;

3) відплатний.


- ^ Сфера застосування договору купівлі-продажу визначається з урахуванням двох критеріїв:

- суб’єктного складу договору;

- кола суспільних відносин у яких діє договір купівлі-продажу.

Залежно від кола суспільних відносин договір купівлі-продажу може застосовуватися у таких сферах: у повсякденному житті фізичних осіб для задоволення їх побутових потреб, у сферах роздрібної та оптової торгівлі, у сфері господарювання (постачання продукцією), у сфері обміну матеріальними благами тощо.

- Відповідно до сфери застосування договорів купівлі-продажу у ЦК України виділяються такі види договорів купівлі-продажу:

1) загальна купівля-продаж;

2) роздрібна купівля-продаж;

3) поставка;

4) контрактація сільськогосподарської продукції;

5) постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу;

6) міна.


- До джерел правового регулювання договору купівлі-продажу належать:

 1. Нормативно-правові акти (акти цивільного законодавства), у тому числі міжнародні договори України:

 • Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (Відень 1980);

 • Конвенція про позовну давність в міжнародній купівлі-продажу товарів (Нью-Йорк 1974).

 1. Звичай, зокрема, звичай ділового обороту

Стаття 668. Перехід ризику випадкового знищення або
випадкового пошкодження товару
2. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження
товару, проданого під час його транспортування, переходить до
покупця з моменту укладення договору купівлі-продажу, якщо інше не
встановлено договором або звичаями ділового обороту.

Інкотермс Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати (редакція 2000 року)

 1. Судовий прецедент

 2. Договір (наприклад - попередній договір або договір запродажу).

2. - Цивільним кодексом України не встановлено спеціального порядку укладення договору-купівлі-продажу.

Його укладення здійснюється в загальному порядку, встановленому для укладення цивільно-правових договорів, передбаченому ст.ст. 641-646 ЦК України.


 • Разом з тим, законом встановлені особливості щодо повідомлення іншої сторони за договором та залучення її до участі у судовій справі з підстав, що виникли до продажу товару.

1. Стаття 659. Обов'язок продавця попередити покупця про права
третіх осіб на товар

1. Продавець зобов'язаний попередити покупця про всі права
третіх осіб
на товар, що продається (права наймача, право застави,
право довічного користування тощо). У разі невиконання цієї вимоги
покупець має право вимагати зниження ціни або розірвання договору
купівлі-продажу, якщо він не знав і не міг знати про права третіх
осіб на товар.


2. Стаття 660. Обов'язки покупця і продавця у разі пред'явлення
третьою особою позову про витребування товару

1. Якщо третя особа на підставах, що виникли до продажу
товару, пред'явить до покупця позов про витребування товару,
покупець повинен повідомити про це продавця та подати клопотання
про залучення його до участі у справі. Продавець повинен вступити
у справу на стороні покупця.

2. Якщо покупець не повідомив продавця про пред'явлення
третьою особою позову про витребування товару та не подав
клопотання про залучення продавця до участі у справі, продавець не
відповідає перед покупцем, якщо продавець доведе, що, взявши
участь у справі, він міг би відвернути відібрання проданого товару
у покупця.

3. Якщо продавець був залучений до участі у справі, але
ухилився від участі в її розгляді, він не має права доводити
неправильність ведення справи покупцем.


- ^ Моменти укладення договору купівлі-продажу та переходу права власності за ним.

Стаття 640. Момент укладення договору

1. Договір є укладеним з моменту одержання особою, яка
направила пропозицію укласти договір, відповіді про прийняття цієї
пропозиції.

2. Якщо відповідно до акта цивільного законодавства для
укладення договору необхідні також передання майна або вчинення
іншої дії, договір є укладеним з моменту передання відповідного
майна або вчинення певної дії.

3. Договір, який підлягає нотаріальному посвідченню або
державній реєстрації, є укладеним з моменту його нотаріального
посвідчення або державної реєстрації, а в разі необхідності і
нотаріального посвідчення, і державної реєстрації - з моменту
державної реєстрації.


Стаття 334. Момент набуття права власності за договором

1. Право власності у набувача майна за договором виникає з
моменту передання майна
, якщо інше не встановлено договором або
законом.

2. Переданням майна вважається вручення його набувачеві або
перевізникові, організації зв'язку тощо для відправлення,
пересилання набувачеві майна, відчуженого без зобов'язання
доставки.

До передання майна прирівнюється вручення коносамента або
іншого товарно-розпорядчого документа на майно.

3. Право власності на майно за договором, який підлягає
нотаріальному посвідченню, виникає у набувача з моменту такого
посвідчення
або з моменту набрання законної сили рішенням суду про
визнання договору, не посвідченого нотаріально, дійсним.

4. Якщо договір про відчуження майна підлягає державній
реєстрації, право власності у набувача виникає з моменту такої
реєстрації
.


- Не встановлено ЦК також загальних вимог щодо форми договору купівлі-продажу.

У зв’язку з цим на нього поширюються загальні вимоги, встановлені щодо форми правочину (ст.ст. 205-209 ЦК).


- Разом з тим, у ст. 657 ЦК визначено форму окремих договорів куівлі-продажу.

Стаття 657. Форма окремих видів договорів купівлі-продажу

1. Договір купівлі-продажу земельної ділянки, єдиного
майнового комплексу
, житлового будинку (квартири) або іншого
нерухомого майна
укладається у письмовій формі і підлягає
нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.

^ 3. - Сторонами договору купівлі-продажу можуть виступати будь-які учасники цивільних відносин у межах встановленої дієздатності, тобто:

1) фізичні особи;

2) юридичні особи;

3) держава Україна;

4) Автономна Республіка Крим;

5) територіальні громади;

6) іноземні держави та інші суб’єкти цивільного права.

- Якщо сторонами договору купівлі-продажу стають суб’єкти господарювання і не господарюючі суб’єкти-юридичні особи, такий договір купівлі-продажу називається господарським (ч.4 ст. 263 ГК України).


- Стаття 658. Право продажу товару

^ Право продажу товару, крім випадків: 1) примусового продажу та
2) інших випадків, встановлених законом, належить власникові товару.
Якщо продавець товару не є його власником, покупець набуває право
власності лише у випадку, якщо власник не має права вимагати його
повернення.


 • Відповідно до ст.ст. 330 та 388 ЦК власник має право вимагати повернення належної йому майна у добросовісного набувача, який придбав майно за договором купівлі-продажу в особи, що не мала права його відчужувати, якщо майно:

 1. було загублене власником або особою, якій він передав майно у володіння;

 2. було викрадене у власника або особи, якій він передав майно у іолодвння;

 3. вибуло з володіння власника або особи, якій він передав майно у володіння, не з їхньої волі іншим шляхом.

- В інших випадках власник не має права витребувати майно, передане за договором купівлі-продажу, від добросовісного набувача.

^ 4. - Зміст договору купівлі-продажу становлять його умови.


- Предмет договору купівлі-продажу.

Стаття 656. Предмет договору купівлі-продажу

1. Предметом договору купівлі-продажу може бути товар, який є
у продавця на момент укладення договору або буде створений
(придбаний, набутий) продавцем у майбутньому
.

2. Предметом договору купівлі-продажу можуть бути майнові
права
. До договору купівлі-продажу майнових прав застосовуються
загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не випливає із
змісту або характеру цих прав.

3. Предметом договору купівлі-продажу може бути право вимоги,
якщо вимога не має особистого характеру
. До договору
купівлі-продажу права вимоги застосовуються положення про
відступлення права вимоги, якщо інше не встановлено договором або
законом.

^ Вимогами, що мають особистий характер, наприклад, вважаються: вимоги, що випливають із особистих немайнових прав, вимоги про сплату аліментів, пенсій, інших виплат, встановлених законом, вимоги про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, вимоги тісно пов’язані з особою кредитора тощо.

- Законом або договором можуть встановлюватися особливі вимоги щодо товару, які вважаються ознаками предмету договору:

1) кількість товару (ст. 669 ЦК);

2) асортимент товару, тобто його співвідношення за видами, моделями, розмірами, кольором або іншими ознаками (ст. 671 ЦК);

3) якість товару (ст. 673 ЦК);

4) комплектність товару, тобто певний набір товару (ст. 683 ЦК);

5) тара та упаковка товару (ст. 685 ЦК).


- Ціна за договором купівлі-продажу.

Стаття 691. Ціна товару

1. Покупець зобов'язаний оплатити товар за ціною,
встановленою у договорі купівлі-продажу
, або, якщо вона не
встановлена у договорі і не може бути визначена виходячи з його
умов, - за ціною, що визначається відповідно до статті 632 цього
Кодексу
, а також вчинити за свій рахунок дії, які відповідно до
договору, актів цивільного законодавства або вимог, що звичайно
ставляться, необхідні для здійснення платежу.

(Стаття 632. Ціна

4. Якщо ціна у договорі не встановлена і не може бути
визначена виходячи з його умов, вона визначається виходячи із
звичайних цін, що склалися на аналогічні товари, роботи або
послуги на момент укладення договору.)

2. Якщо ціну встановлено залежно від ваги товару, вона
визначається за вагою нетто, якщо інше не встановлено договором
купівлі-продажу.

3. Якщо договором купівлі-продажу встановлено, що ціна товару
підлягає зміні залежно від показників, що зумовлюють ціну товару

(собівартість, затрати тощо), але при цьому не визначено способу
її перегляду, ціна визначається виходячи із співвідношення цих
показників на момент укладення договору і на момент передання
товару
.

^ Стаття 55 (Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (Відень 1980)

У тих випадках, коли договір був юридично правильно
укладений, але в ньому прямо чи опосередковано не встановлено
вартість або не передбачено порядок її визначення, вважається, що
сторони, у разі відсутності якої-небудь вказівки про інше, мали на
увазі посилання на вартість, яка в момент укладення договору
звичайно стягувалася за такі товари, що продавалися за таких же
обставин у відповідній галузі торгівлі
.


- ^ Строки у договорі купівлі-продажу.

1) строк виконання обов’язку передати товар.

У строк, встановлений договором купівлі-продажу, а якщо зміст договору не дає можливості визначити цей строк, то відповідно до положень ст. 530 ЦК.

Стаття 530. Строк (термін) виконання зобов'язання
2. Якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не
встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор
має право вимагати його виконання у будь-який час
.

Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

2) гарантійні строки;

3) строки придатності товару;

4) строки виявлення недоліків і пред’явлення вимоги у зв’язку з недоліками проданого товару;

5) строки позовної давності.


 • Інші умови договору купівлі-продажу.

 1. умова щодо доставки товару;

 2. умова про зберігання проданого товару;

 3. умова щодо ризику випадкового знищення або випадкового пошкодження товару;

 4. умова щодо порядку оплати товару;

 5. умова щодо страхування товару;

 6. тощо.

5. - За суб’єктом прав та обов’язків у договорі купівлі-продажу, їх можна поділити на:

- права та обов’язки продавця;

- права та обов’язки покупця.


- Кореспондуючий характер прав та обов’язків сторін договору купівлі-продажу.- Права продавця:

1) на отримання оплати за товар (ст. 692 ЦК);

2) на отримання попередньої оплати товару (ст. 693 ЦК);

3) на відмову від договору та повернення проданого товару, якщо покупець прострочив платіж (ст. 685, 697 ЦК тощо);

4) інші.


- ^ Обов’язки продавця:

1) передати товар у власність покупцеві, у тому числі з доставкою товару (ст.ст. 662-665 ЦК);

2) передати приналежності товару та документи, що стосуються товару (ст. 666 ЦК);

3) зберігати проданий товар (ст. 667 ЦК);

4) страхувати товар (ст. 696 ЦК);

5) інші.


- Права покупця:

1) на отримання у власність товару (ст. 655 ЦК);

2) на перевірку додержання продавцем умов договору купівлі-продажу (ст. 687 ЦК);

3) на належну якість товару (ст. 675 ЦК);

4) інші.


- Обов’язки покупця:

1) прийняти товар від продавця (ст.ст. 655, 689 ЦК);

2) зберігати товар, не прийнятий ним (ст. 690 ЦК);

3) оплатити товар (ст. 692 ЦК);

4) страхувати товар (ст. 696 ЦК);

5) інші.

Схожі:

Положення про купівлю-продаж Загальна характеристика договору купівлі-продажу. Сфера застосування (види договорів купівлі-продажу). Джерела правового регулювання. Укладення договору купівлі-продажу. Форма договору купівлі-продажу iconПоложення про найм (оренду) Загальна характеристика договору найму (оренди). Сфера застосування та джерела правового регулювання. Укладення та форма договору найму. Сторони договору найму. Зміст договору найму
Правові наслідки порушення сторонами зобов”язань за договором найму. Припинення договору
Положення про купівлю-продаж Загальна характеристика договору купівлі-продажу. Сфера застосування (види договорів купівлі-продажу). Джерела правового регулювання. Укладення договору купівлі-продажу. Форма договору купівлі-продажу iconЗакон України «Про захист прав споживачів» в редакції від 01. 12. 2005 року
Договір роздрібної купівлі-продажу є публічним. Це означає, що однією із сторін договору завжди є суб’єкт підприємництва, який здійснює...
Положення про купівлю-продаж Загальна характеристика договору купівлі-продажу. Сфера застосування (види договорів купівлі-продажу). Джерела правового регулювання. Укладення договору купівлі-продажу. Форма договору купівлі-продажу iconОлімпіадні завдання з правознавства III етап (2011-2012 н р.)
Визначте, що не може бути предметом договору купівлі-продажу: а) авторські права; б) товар; в) майнові права; г) право вимоги (якщо...
Положення про купівлю-продаж Загальна характеристика договору купівлі-продажу. Сфера застосування (види договорів купівлі-продажу). Джерела правового регулювання. Укладення договору купівлі-продажу. Форма договору купівлі-продажу iconЛекція 10 структура І зміст міжнародних контрактів купівлі-продажу види зовнішньоторгових договорів Зміст І характеристика основних умов контракту
Практична реалізація міжнародних комерційних операцій (мко) здійснюється на основі застосування певних правових норм та конкретних...
Положення про купівлю-продаж Загальна характеристика договору купівлі-продажу. Сфера застосування (види договорів купівлі-продажу). Джерела правового регулювання. Укладення договору купівлі-продажу. Форма договору купівлі-продажу iconПоложення щодо договорів про спільну діяльність. Договір простого товариства: загальна характеристика та сфера застосування. Укладення та форма договору простого товариства. Сторони договору. Зміст договору простого товариства
Правові наслідки порушення зобов’язань за договором простого товариства. Припинення договору
Положення про купівлю-продаж Загальна характеристика договору купівлі-продажу. Сфера застосування (види договорів купівлі-продажу). Джерела правового регулювання. Укладення договору купівлі-продажу. Форма договору купівлі-продажу iconВ. П. Барбарі Науковий висновок Суть справи: Рішення
Одеської міської ради про визнання частково недійсним договору купівлі-продажу, визнання права власності, визнання нечинним та скасування...
Положення про купівлю-продаж Загальна характеристика договору купівлі-продажу. Сфера застосування (види договорів купівлі-продажу). Джерела правового регулювання. Укладення договору купівлі-продажу. Форма договору купівлі-продажу iconВимоги до рекламного проспекту на об’єкт ліцензії
Рекламний проспект на об’єкт, запропонований до продажу за ліцензією, призначений для загального ознайомлення потенційного покупця...
Положення про купівлю-продаж Загальна характеристика договору купівлі-продажу. Сфера застосування (види договорів купівлі-продажу). Джерела правового регулювання. Укладення договору купівлі-продажу. Форма договору купівлі-продажу iconПоложення про договір у цивільному праві. Поняття та значення цивільно-правового договору. Види договорів у цивільному праві. Зміст цивільно-правового договору та його тлумачення. Укладення цивільно-правового договору
У вітчизняній цивілістиці значення цивільно-правового договору прийнято розкривати щонайменше з двох точок зору
Положення про купівлю-продаж Загальна характеристика договору купівлі-продажу. Сфера застосування (види договорів купівлі-продажу). Джерела правового регулювання. Укладення договору купівлі-продажу. Форма договору купівлі-продажу iconРішення про утворення, установчий договір, статут B. Трудовий договір C. Договір купівлі-продажу D. Договір міни E. Колективний договір 4
Хворому на ішемічну хворобу серця для профілактики тромбоутворення був призначений препарат з групи нестероїдних протизапальних засобів....
Положення про купівлю-продаж Загальна характеристика договору купівлі-продажу. Сфера застосування (види договорів купівлі-продажу). Джерела правового регулювання. Укладення договору купівлі-продажу. Форма договору купівлі-продажу iconБухгалтерський облік операцій з похідними фінансовими інструментами Сутність
Похідні фінансові інструменти можна визначити як контракти, що укладаються з метою перерозподілу фінансових ризиків І передбачають...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи