Положення про купівлю-продаж, а якщо майно передається безоплатно, положення про договір дарування, якщо це не суперечить суті договору ренти. У практиці за договором ренти на одержувача ренти покладаються обов’язки щодо icon

Положення про купівлю-продаж, а якщо майно передається безоплатно, положення про договір дарування, якщо це не суперечить суті договору ренти. У практиці за договором ренти на одержувача ренти покладаються обов’язки щодо
Скачати 137.49 Kb.
НазваПоложення про купівлю-продаж, а якщо майно передається безоплатно, положення про договір дарування, якщо це не суперечить суті договору ренти. У практиці за договором ренти на одержувача ренти покладаються обов’язки щодо
Дата26.09.2012
Розмір137.49 Kb.
ТипПоложення

Тема 32. Договори ренти та довічного утримання (догляду).

 1. Договір ренти.

 2. Договір довічного утримання (догляду).

 3. Порівняльна характеристика договорів ренти та довічного утримання (догляду).1. - Належить до групи договорів про передання майна у власність.

Стаття 731. Договір ренти
За договором ренти одна сторона (одержувач ренти) передає
другій стороні (платникові ренти) у власність майно, а платник
ренти взамін цього зобов'язується періодично виплачувати
одержувачеві ренту у формі певної грошової суми або в іншій формі.- ^ Загальна характеристика договору ренти

1) односторонній або двосторонній

Стаття 734. Передання майна під виплату ренти
2. Якщо договором ренти встановлено, що одержувач ренти
передає майно у власність платника ренти за плату, до відносин
сторін щодо передання майна
застосовуються загальні положення про
купівлю-продаж, а якщо майно передається безоплатно, - положення
про договір дарування, якщо це не суперечить суті договору ренти.

У практиці за договором ренти на одержувача ренти покладаються обов’язки щодо:

- звільнення, передання платникові ренти та виписки із квартири;

- оплати комунальних послуг та телефонних розмов за період проживання, до моменту звільнення квартири;

- тощо.

^ 2) реальний або консенсуальний

Різні моменти укладення договору та виникнення права власності за ним (наприклад, якщо не вимагає державної реєстрації вважається укладеним з моменту нотаріального посвідчення, однак, право власності на річ виникає з моменту її передачі).

^ 3) відплатний

(платник ренти взамін цього зобов'язується періодично виплачувати
одержувачеві ренту у формі певної грошової суми або в іншій формі)


Стаття 734. Передання майна під виплату ренти

1. Договором ренти може бути встановлено, що одержувач ренти
передає майно у власність платника ренти за плату або безоплатно.

^ 4) ризиковий (алеаторний)

Отримуючи майно у власність, платник ренти не знає і не може знати розмір ренти, яку йому доведеться надавати одержувачеві ренти, тобто розмір ренти може виявитися більшим вартості майна, отриманого ним у власність.


- ^ Сфера застосування договору ренти визначається з урахуванням його суб’єктного складу (він може укладатися між будь-якими фізичними та юридичними особами).


- Цивільним кодексом України не встановлено спеціального порядку укладення договору дарування.

^ Його укладення здійснюється в загальному порядку, встановленому для укладення цивільно-правових договорів, передбаченому ст.ст. 641-646 ЦК України.


- Співвідношення моментів укладення договору та виникнення права власності

Залежить від того чи вимагає договір державної реєстрації чи ні:

 • якщо вимагає, то ці моменти співпадають;

 • якщо не вимагає, то не співпадають.


- Стаття 732. Форма договору ренти

1. Договір ренти укладається у письмовій формі.

2. Договір ренти підлягає нотаріальному посвідченню, а
договір про передачу нерухомого майна під виплату ренти підлягає
також державній реєстрації.


- Стаття 733. Сторони у договорі ренти

1. Сторонами у договорі ренти можуть бути фізичні або
юридичні особи.

В літературі (Яворська О.С.) висловлюється думка про те, що одержувачем ренти може бути лише фізична особа, оскільки саме фізична особа може потребувати періодичного утримання, Юридична особа такого не потребує.

- Разом з тим, суть договору ренти полягає не у наданні утримання, а у періодичній сплаті рентних платежів.


- ^ Зміст договору ренти складають його умови.

- Предмет договору.

Предметом договору ренти є об’єкти, які передаються одержувачем ренти у власність її платникові.

Відповідно до ч.1 ст. 731 таким об’єктом є майно.

Оскільки за договором ренти майно передається у власність, це означає, що предметом договору ренти можуть бути лише речі, як рухомі, так і нерухомі.


- Відплатність задоговором.

^ Стаття 737. Форма і розмір ренти

1. Рента може виплачуватися у грошовій формі або шляхом
передання речей, виконання робіт або надання послуг
.

Форма виплати ренти встановлюється договором ренти.

2. ^ Розмір ренти встановлюється договором.

Якщо одержувач ренти передав у власність платника ренти
грошову суму
, розмір ренти встановлюється у розмірі облікової
ставки Національного банку України
, якщо більший розмір не
встановлений договором ренти.

Розмір ренти змінюється відповідно до зміни розміру облікової
ставки Національного банку України, якщо інше не встановлено
договором.

 • Строки у договорі ренти.

 • Договором ренти може бути встановлений обов'язок
  виплачувати ренту безстроково (безстрокова рента) або протягом
  певного строку
  .

 • Стаття 738. Строк виплати ренти

1. Рента виплачується після закінчення кожного календарного
кварталу
, якщо інше не встановлено договором ренти.


- Ризики у договорі ренти.

Стаття 742. Ризик випадкового знищення або випадкового
пошкодження майна, переданого під виплату
безстрокової ренти

1. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження
майна, переданого безоплатно під виплату безстрокової ренти, несе
платник ренти
.

2. У разі випадкового знищення або випадкового пошкодження
майна, переданого за плату під виплату безстрокової ренти, платник
має право вимагати відповідно припинення зобов'язання щодо виплати
ренти або зміни умов її виплати
.

Стаття 743. Ризик випадкового знищення або випадкового
пошкодження майна, переданого під виплату ренти
на певний строк

1. У разі випадкового знищення або випадкового пошкодження
майна, переданого під виплату ренти на певний строк, платник ренти
не звільняється від обов'язку виплачувати її до закінчення строку
виплати ренти на умовах, встановлених договором ренти
.


- Припинення договору ренти.

Стаття 739. Право платника безстрокової ренти на відмову від
договору ренти

1. Платник безстрокової ренти має право відмовитися від
договору ренти.

Умова договору, відповідно до якої платник безстрокової ренти
не може відмовитися від договору ренти, є нікчемною.

2. Договором ренти можуть бути встановлені умови здійснення
платником безстрокової ренти відмови від договору ренти.

3. Договір ренти припиняється після спливу трьох місяців від
дня одержання одержувачем ренти письмової відмови платника
безстрокової ренти від договору за умови повного розрахунку між
ними.

Стаття 740. Право одержувача безстрокової ренти на розірвання
договору ренти

1. Одержувач безстрокової ренти має право вимагати розірвання
договору ренти у разі, якщо:

1) платник безстрокової ренти прострочив її виплату більш як
на один рік;

2) платник безстрокової ренти порушив свої зобов'язання щодо
забезпечення виплати ренти;

3) платник безстрокової ренти визнаний неплатоспроможним або
виникли інші обставини, які явно свідчать про неможливість виплати
ним ренти у розмірі і в строки, що встановлені договором.

2. Одержувач безстрокової ренти має право вимагати розірвання
договору ренти також в інших випадках, встановлених договором
ренти.

Стаття 741. Розрахунки між сторонами у разі розірвання
договору ренти

1. Якщо договором ренти не встановлені правові наслідки
розірвання договору ренти, розрахунки провадяться залежно від
того, чи майно було передано у власність платника ренти за плату
чи безоплатно.

2. Якщо майно було передано у власність платника ренти
безоплатно, у разі розірвання договору ренти одержувач ренти має
право вимагати від платника ренти виплати річної суми ренти.

3. Якщо майно було передано у власність платника ренти за
плату, одержувач ренти має право вимагати від платника ренти
виплати річної суми ренти та вартості переданого майна.

^ 2. - Належить до групи договорів про передання майна у власність.

Стаття 744. Поняття договору довічного утримання (догляду)

За договором довічного утримання (догляду) одна сторона
(відчужувач) передає другій стороні (набувачеві) у власність
житловий будинок, квартиру або їх частину, інше нерухоме майно або
рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого набувач
зобов'язується забезпечувати відчужувача утриманням та (або)
доглядом довічно.- ^ Загальна характеристика договору довічного утримання (догляду)

1) односторонній або двосторонній

У практиці за договором довічного утримання на відчужувача можуть покладатися обов’язки щодо:

- звільнення, передання набувачеві та виписки із квартири, якщо договором не передбачено обов’язок набувача забезпечити відчужувача житлом;

- оплати комунальних послуг та телефонних розмов за період проживання, до моменту звільнення квартири:

- тощо.

Якщо право власності за договором виникає пізніше його укладення, відчужував несе обов’язок передати майно набувачеві.

^ 2) реальний або консенсуальний

Різні моменти укладення договору та виникнення права власності за ним (наприклад, якщо не вимагає державної реєстрації вважається укладеним з моменту нотаріального посвідчення, однак, право власності на річ виникає з моменту її передачі).

^ 3) відплатний;

4) ризиковий (алеаторний)

Отримуючи майно у власність, набувач не знає і не може знати розмір довічного утримання (догляду), яке йому доведеться надавати відчужувачеві, тобто розмір довічного утримання може виявитися більшим вартості майна, отриманого ним у власність.


- ^ Сфера застосування договору довічного утримання визначається з урахуванням його суб’єктного складу (він може укладатися між фізичними та юридичними особами в межах відповідного рівня дієздатності).


- Цивільним кодексом України не встановлено спеціального порядку укладення договору дарування.

^ Його укладення здійснюється в загальному порядку, встановленому для укладення цивільно-правових договорів, передбаченому ст.ст. 641-646 ЦК України.


 • ^ Співвідношення моментів укладення договору та виникнення права власності

Стаття 748. Момент виникнення у набувача права власності на
майно, передане за договором довічного утримання
(догляду)

1. Набувач стає власником майна, переданого йому за договором
довічного утримання (догляду), відповідно до статті 334 цього
Кодексу
.

Залежить від того чи вимагає договір державної реєстрації чи ні:

 • якщо вимагає, то ці моменти співпадають;

 • якщо не вимагає, то не співпадають.


- Стаття 745. Форма договору довічного утримання (догляду)

1. Договір довічного утримання (догляду) укладається у
письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню.

2. Договір довічного утримання (догляду), за яким передається
набувачеві у власність нерухоме майно, підлягає державній
реєстрації.


- Стаття 746. Сторони в договорі довічного утримання (догляду)

1. Відчужувачем у договорі довічного утримання (догляду) може
бути фізична особа незалежно від її віку та стану здоров'я.

2. Набувачем у договорі довічного утримання (догляду) може
бути повнолітня дієздатна фізична особа або юридична особа.

3. Якщо набувачами є кілька фізичних осіб, вони стають
співвласниками майна, переданого їм за договором довічного
утримання (догляду), на праві спільної сумісної власності.

Якщо набувачами є кілька фізичних осіб, їх обов'язок перед
відчужувачем є солідарним.

 1. Договір довічного утримання (догляду) може бути укладений
  відчужувачем на користь третьої особи.


- ^ Зміст договору довічного утримання складають його умови.

- Предмет договору.

Предметом договору довічного утримання (догляду) є:

1) житловий будинок (або його частина);

2) квартира або її частина;

3) інше нерухоме майно;

4) рухоме майно, яке має значну цінність


- Відплатність за договором.

Відповідно до ч.1 ст. 749 у договорі довічного утримання можуть бути визначені два види відплатності:

- матеріальне забезпечення;

На практиці матеріальне забезпечення полягає у:

1) готівкових коштах

2) продуктах харчування;

3) одязі та взутті;

4) лікувальних засобах;

5) наданні побутових послуг (перукарня, прання тощо);

6) забезпеченні радіо та телебаченням, пресою тощо;

7) забезпеченні відпочинковими заходами (театр, музей тощо);

8) інше.

- догляд (опікування).

Він може полягати у:

1) періодичних відвідуваннях відчужувача та проведенні з ним вільного часу;

2) харчуванні відчужувача;

3) тощо.

^ Стаття 751. Грошова оцінка матеріального забезпечення
відчужувача


1. Матеріальне забезпечення, яке щомісячно має надаватися
відчужувачу, підлягає грошовій оцінці. Така оцінка підлягає
індексації у порядку, встановленому законом.


 • Строки у договорі довічного утримання.

Укладається без зазначення строку і діє до моменту смерті відчужувача.


- Ризики у договорі довічного утримання.

Стаття 754. 3. Втрата (знищення), пошкодження майна, яке було передане набувачеві, не є підставою для припинення чи зменшення обсягу його обов'язків перед відчужувачем.


- ^ Обов’язки набувача:

1) надавати усі види матеріального забезпечення та догляду (опікування) відчужувачеві;

2) у разі смерті відчужувача, поховати його;

3) якщо це передбачено договором, забезпечити відчужувача або третю особу житлом у будинку (квартирі), який йому переданий за договором довічного утримання;

4) до смерті відчужувача не продавати, не дарувати, не міняти майно, передане за договором довічного утримання (догляду), не укладати щодо нього договір застави, не передавати у власність іншій особі на підставі іншого правочину;

5) інші.


 • ^ Припинення договору довічного утримання (догляду).

Стаття 755. Припинення договору довічного утримання (догляду)

1. Договір довічного утримання (догляду) може бути розірваний
за рішенням суду:

1) на вимогу відчужувача або третьої особи, на користь якої
він був укладений, у разі невиконання або неналежного виконання
набувачем своїх обов'язків, незалежно від його вини;

2) на вимогу набувача.

2. Договір довічного утримання (догляду) припиняється зі
смертю відчужувача.

Стаття 756. Правові наслідки розірвання договору довічного
утримання (догляду)


1. У разі розірвання договору довічного утримання (догляду) у
зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням набувачем
обов'язків за договором, відчужувач набуває право власності на
майно, яке було ним передане, і має право вимагати його
повернення.

У цьому разі витрати, зроблені набувачем на утримання та
(або) догляд відчужувача, не підлягають поверненню.

2. У разі розірвання договору у зв'язку з неможливістю його
подальшого виконання набувачем з підстав, що мають істотне
значення, суд може залишити за набувачем право власності на
частину майна, з урахуванням тривалості часу, протягом якого він
належно виконував свої обов'язки за договором.

Стаття 757. Правові наслідки смерті набувача

1. Обов'язки набувача за договором довічного утримання
(догляду) переходять до тих спадкоємців, до яких перейшло право
власності на майно, що було передане відчужувачем.

Якщо спадкоємець за заповітом відмовився від прийняття майна,
що було передане відчужувачем, право власності на це майно може
перейти до спадкоємця за законом.

2. Якщо у набувача немає спадкоємців або вони відмовилися від
прийняття майна, переданого відчужувачем, відчужувач набуває право
власності на це майно. У цьому разі договір довічного утримання
(догляду) припиняється.

Стаття 758. Правові наслідки припинення юридичної
особи-набувача


1. У разі припинення юридичної особи-набувача з визначенням
правонаступників до них переходять права та обов'язки за договором
довічного утримання (догляду).

2. У разі ліквідації юридичної особи-набувача право власності
на майно, передане за договором довічного утримання (догляду),
переходить до відчужувача.

Якщо в результаті ліквідації юридичної особи-набувача майно,
що було передане їй за договором довічного утримання (догляду),
перейшло до її засновника (учасника), до нього переходять права та
обов'язки набувача за договором довічного утримання (догляду).

3. - Договори ренти та довічного утримання (догляду) належать до групи договорів про передання майна у власність, за якими взамін майна переданого у власність його набувачем надається відчужувачеві певне періодичне матеріальне забезпечення.

Разом з тим, між цими договорами існують істотні відмінності:

1. ^ За суб’єктним складом.

За договором ренти одержувачем ренти і платником ренти можуть бути як фізичні, так і юридичні особи.

За договором довічного утримання (догляду) відчужувачем може бути лише фізична особа, а набувачем повнолітня дієздатна особа або юридична особа.


2. ^ За предметом договору.

Предметом договору ренти може бути будь-яке майно, як нерухоме, так і рухоме.

Предметом договору довічного утримання (догляду) може бути лише нерухоме майно, або рухоме майно, яке має значну цінність.


3. За формою від платності.

За договором ренти рента може виплачуватися у чотирьох формах:

 1. грошовій;

 2. переданні майна;

 3. виконанні роботи;

 4. наданні послуги.

За договором довічного утримання (догляду) від платність може полягати як у наданні матеріального забезпечення, так і в догляді (опікуванні).


4. За строками дії.

Договір ренти може бути безстроковим (без зазначення строку виплати ренти), або строковим.

Договір довічного утримання (догляду) діє до моменту смерті відчужувача.


5. ^ За обсягом прав та обов’язків.

За договором ренти платник ренти не зобов’язаний поховати одержувача ренти у разі його смерті, забезпечити його житлом у будинку (квартирі), який йому переданий за договором ренти.

Платник ренти має право відчужувати майно, передане йому під виплату ренти, однак лише за згодою одержувача ренти.

За договором довічного утримання набувач не зобов’язаний застрахувати ризик невиконання ним своїх обов’язків за договором, сплачувати проценти за прострочення виплати ренти.

Набувач не має права до смерті відчужувача продавати,
дарувати, міняти майно, передане за договором довічного утримання
(догляду), укладати щодо нього договір застави, передавати його у
власність іншій особі на підставі іншого правочину.

6. ^ За можливістю відмови від договору.

Платник ренти за договором ренти має право відмовитися від дговору.

Набувач за договором довічного утримання (догляду) не має права відмовитися від договору. Він може лише за згодою відчужувача передати свої обов’язки члену сім’ї або іншій особі.


7. ^ За правовими наслідками розірвання договору.

При розірванні договору ренти за ініціативою одержувача ренти він не набуває права власності на майно, яке було передано ним платникові ренти, а може вимагати виплати річної суми ренти, а також вартості переданого майна у разі оплатної передачі майна.

При розірванні договору довічного утримання (догляду) з ініціативи відчужувача, відчужував набуває право власності на майно, яке було ним передано і має право вимагати його повернення.


8. За правовими наслідками смерті або припинення набувача майна за договором.

У разі смерті або припинення платника ренти, Цивільний кодекс України не встановлює жодних правових наслідків.

У разі смерті або припинення набувача за договором довічного утримання (догляду) правові наслідки Цивільним кодексом встановлені.

Схожі:

Положення про купівлю-продаж, а якщо майно передається безоплатно, положення про договір дарування, якщо це не суперечить суті договору ренти. У практиці за договором ренти на одержувача ренти покладаються обов’язки щодо iconПоложення щодо договорів про спільну діяльність. Договір простого товариства: загальна характеристика та сфера застосування. Укладення та форма договору простого товариства. Сторони договору. Зміст договору простого товариства
Правові наслідки порушення зобов’язань за договором простого товариства. Припинення договору
Положення про купівлю-продаж, а якщо майно передається безоплатно, положення про договір дарування, якщо це не суперечить суті договору ренти. У практиці за договором ренти на одержувача ренти покладаються обов’язки щодо iconПоложення про філію та доручення, з четвертого боку, склали договір про таке. Предмет договору > Університет згідно з цим договором здійснює навчання Слухача
Університет, в особі ректора (проректора)
Положення про купівлю-продаж, а якщо майно передається безоплатно, положення про договір дарування, якщо це не суперечить суті договору ренти. У практиці за договором ренти на одержувача ренти покладаються обов’язки щодо iconФункціональні обов’язки головної суддівської бригади з видів спорту, що проводяться в лну імені Тараса Шевченка Головний суддя
Перед змаганнями з виду спорту головний суддя повинен з’ясувати в спортивному клубі про зміни та доповнення до положення про Спартакіаду,...
Положення про купівлю-продаж, а якщо майно передається безоплатно, положення про договір дарування, якщо це не суперечить суті договору ренти. У практиці за договором ренти на одержувача ренти покладаються обов’язки щодо iconДоговором є
Якщо одна сторона бере на себе обов’язок перед другою стороною вчинити певні дії або утриматися від них, а друга сторона наділяється...
Положення про купівлю-продаж, а якщо майно передається безоплатно, положення про договір дарування, якщо це не суперечить суті договору ренти. У практиці за договором ренти на одержувача ренти покладаються обов’язки щодо iconТема 31. Договір дарування
Загальна характеристика договору дарування. Сфера застосування та джерела правового регулювання
Положення про купівлю-продаж, а якщо майно передається безоплатно, положення про договір дарування, якщо це не суперечить суті договору ренти. У практиці за договором ренти на одержувача ренти покладаються обов’язки щодо iconПоложення про найм (оренду) Загальна характеристика договору найму (оренди). Сфера застосування та джерела правового регулювання. Укладення та форма договору найму. Сторони договору найму. Зміст договору найму
Правові наслідки порушення сторонами зобов”язань за договором найму. Припинення договору
Положення про купівлю-продаж, а якщо майно передається безоплатно, положення про договір дарування, якщо це не суперечить суті договору ренти. У практиці за договором ренти на одержувача ренти покладаються обов’язки щодо iconПоложення про Інституційний репозитарій Дондту авторський договір про передачу невиключних прав на використання твору
Цей авторський договір (далі Договір) є договором приєднання, укладений між автором твору І донбаським державним технічним університетом...
Положення про купівлю-продаж, а якщо майно передається безоплатно, положення про договір дарування, якщо це не суперечить суті договору ренти. У практиці за договором ренти на одержувача ренти покладаються обов’язки щодо iconПоложення про Інституційний репозитарій Дондту авторський договір про передачу невиключних прав на використання твору
Цей авторський договір (далі Договір) є договором приєднання, укладений між автором твору І донбаським державним технічним університетом...
Положення про купівлю-продаж, а якщо майно передається безоплатно, положення про договір дарування, якщо це не суперечить суті договору ренти. У практиці за договором ренти на одержувача ренти покладаються обов’язки щодо iconПоложення про селян, що вийшли з кріпосної залежності", "Положення про викуп селянами їх садиб та польових угідь" та ін. Для більшості місцевостей України з родючою землею встановлювались невеликі селянські наділи. У
Якщо дореформений наділ перевищував встановлені норми, а також, якщо після виділення селянам землі у їх колишнього поміщика залишалось...
Положення про купівлю-продаж, а якщо майно передається безоплатно, положення про договір дарування, якщо це не суперечить суті договору ренти. У практиці за договором ренти на одержувача ренти покладаються обов’язки щодо iconПоложення про купівлю-продаж Загальна характеристика договору купівлі-продажу. Сфера застосування (види договорів купівлі-продажу). Джерела правового регулювання. Укладення договору купівлі-продажу. Форма договору купівлі-продажу
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи