Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2011 рік icon

Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2011 рік
НазваЗвіт про наукову роботу філософського факультету за 2011 рік
Сторінка1/5
Дата27.09.2012
Розмір0.79 Mb.
ТипЗвіт
  1   2   3   4   5

ЗВІТ

ПРО НАУКОВУ РОБОТУ ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ЗА 2011 РІК


Держбюджетні теми


І. Тема ЗП–57П “Структурно-функціональна модель психологічного здоров’я особистості ”.

Номер держреєстрації: 0110U001364.

Категорія роботи: прикладна.

Науковий керівник – канд. психол. наук, доц. Галецька І. І., провідний науковий співробітник.

Виконавці: штатні (1), сумісники (8), з них: 7 канд. наук; 1 аспір., 1 студ.

Термін виконання роботи, обсяг фінансування на рік:

01.01.2010–31.12.2011. 51.082 грн. на рік.


2.1. Резюме українською та англійською мовами

Досліджено особливості психологічного здоров’я осіб різних вікових та соціальних груп, проаналізовано властивості структурних компонентів психологічного здоров’я та їхні функціональні зв’язки у контексті соціальних та життєвих ситуацій, в осіб з обмеженими фізичними можливостями та в умовах соціальної депривації. Встановлено особливості задоволеності життям та психологічного благополуччя залежно від структурної організації ціннісно-смислової сфери. Проаналізовано ймовірні вияви дифузності ідентичності на нижчих рівнях психологічного здоров’я, встановлено особливості ідентичності схильних до Інтернет узалежнення осіб. Здійснено емпіричну валідизацію діагностичних критеріїв особистісної ідентичності Проаналізовано особливості розвитку Я-концепції в часопросторовому вимірі. Обґрунтовано структурно-функціональну організацію ціннісно-смислової сфери особистості як стрижневий компонент ідентичності. особистості. Розроблено структурно-функціональну модель психологічного здоров'я. Розроблено програму діагностики загальної компетентності. Обґрунтовано властивості ідентичності як вектор психологічних ресурсів, запропоновано програму самоменджменту для актуалізації психологічних ресурсів. Розроблено психодіагностичну систему СЕДНОР+ як об’єктивуючий інструментарій професійного відбору.

The features of psychological health at persons of different age and social groups are described, the relationsheep between structural components of psychological health are analyzed. An assessment of relation between life satisfaction, psychological well-being, content and structure of values was prepared. Lower level of psychological health is characteristic for dyffuse identity. The empirical validity of diagnostic criteria of identity is completed. The self-concept on time-spatial dimension are described. The structure of value-semantic sphere is a core component of identity, the validity of structural-functional model of psychological health is verificated. The properties of identity are proved as a vector of psychological resources. The created programs: program for the diagnosis of general competence; psychodiagnostic system SEDNOR+ for professional assessment and selection; self-management program for the actualization of psychological resources.

2.2. Захищено одну кандидатську дисертацію: Турецька Х. І. “Особистісна ідентичність схильних до Інтернет-залежності осіб”. Наук. керівник – доц. Шамлян К.М.

2.3. Бібліографія: 14 статей (1 із них стаття студентки), 8 тез доповідей на конференціях (4 із них студентів).


^ Теми, які виконуються у межах робочого часу


ІІ. Тема “Основні проблеми становлення та розвитку української філософії”.

Науковий керівник – д-р філос. наук, проф. Пашук А. І.

Номер держреєстрації: 0110U003156.

Термін виконання – 01.01.2010–31.12.2012 рр.

Виконавці: 8 викладачів. Серед них: 3 проф., 3 доц., 2 асистенти. Наукові ступені виконавців: 1 д-р філос. наук, 5 канд. філос. наук.


^ 3.1. Резюме українською мовою

Досліджено концептуальне висвітлення історико-філософської думки в Україні, починаючи з 16 ст. і закінчуючи 19 ст. Розкрито органічний зв’язком історичних епох у розвитку духовного життя українського народу, виділено їх конкретні особливості. Розглянуто філософські ідеї націотворення: мова і нація І. Франка, розум і віра в українській філософії, І. Франко про духовність як субстанційний чинник формування національної ідентичності українського народу. Досліджено проблеми історії філософської антропології в Україні, свободу як антропологічну проблему у філософії Г. Сковороди, ідеї персоналізму в українській філософії, ідеї екзистенціалізму та їх відзвуччя в українській філософії, романтизм у духовному житті України. Визначено три етапи філософської культури, пов’язані з філософською інтуїцією, філософським вишколом і філософською теорією. Зроблено висновок, що вітчизняна філософія розвивалась за схемою розвитку європейської філософії.

Прослухати

Читати фонетично

3.2. Захищено одну докторську дисертацію: Альчук М. П. “Філософсько-правовий дискурс в українській культурі кінця ХІХ–початку ХХ століть”. Наук. консультант – проф. Пашук А.І..

3.3. Бібліографія: 2 навчальні посібники, 7 статей, 6 тез доповідей на конференціях.


ІІІ. Тема “Трансформація парадигм мислення і концепцій знання в сучасній філософії під впливом нових викликів”

Науковий керівник – д-р філос. наук, проф. Карась А. Ф.

Номер держреєстрації: 0109U004337.

Термін виконання: 01.02.2009 – 1.12.2011 рр.

Виконавці: 14 викладачів, 8 аспірантів. Серед них 2 проф., 8 доц., 5 асист. Науковий ступінь викладачів: 2 д-ри філос. наук, 9 канд. філос. наук, 1 д-р політології.


^ 3.1. Резюме українською мовою

Досліджено співвідношення раціональної та ірраціональної парадигм філософії в аспектах їх взаємодії та впливу на інтелектуальні, культурологічні, соціальні пошуки у ХХ столітті. Проведено міжнародний науковий семінар “Філософія А. Шопенгауера і сучасність” за участю вчених з України і з-за кордону. Встановлено, що поширене в Україні означення філософії ірраціоналізму тлумачиться переважно неадекватно його сучасному розумінню і має доповнюватися термінологічним розширенням в аспекті розрізнення раціонального, нераціонального й ірраціонального світовідношення. Проаналізовано розвиток комунікативної парадигми філософії на засадах комунікативної прагматики та її втілення в етиці відповідальності, з’ясовано особливості віртуалізації освіти в контексті глобалізації, зроблено порівняння онтологічних концепцій східної філософії щодо її підходу до знання і свідомості та впливу на європейську онтологію 19–20 ст. Проведено дослідження феномену орієнталізму, іманентності і трансцендентності людини у сучасній антропологічній філософії, зміни сталих патернів гендерного мислення та поведінки під впливом соціальних та культурних трансформацій, що відбуваються в постмодерній культурі.

3.2. Захищено одну кандидатську дисертацію: Височанський Р. Р. “Дискурсивна практика орієнталізму: соціокультурні репрезентації Іншого”. Наук. керівник – проф. Карась А.Ф.

3.3. Бібліографія: 15 статей, 30 тез доповідей на конференціях.


ІV. Тема “Людина в сучасному світі: філософсько-культурологічні виміри”.

Науковий керівник – д-р філос. наук, проф. Мельник В. П.

Номер держреєстрації: 0110U003155.

Термін виконання – 2010–2012 рр.

Виконавці: 13 викладачів, 5 аспірантів, 1 зав. каб. мистецтвознавства, 1 зав. лаб. етики та естетики. Серед них – 2 проф., 8 доцентів, 3 асистенти. Науковий ступінь виконавців: 1 проф., д-р філос. наук, 1 проф., канд. філос. наук, 6 доц., канд. філос. наук, 2 – доц., канд. філос. наук, 1 асистент.


^ 3.1. Резюме українською мовою

Проаналізовано сутність науки і техніки у соціоантропологічних вимірах. Розглянуто змістовні характеристики технократизму як визначальні передумов у системі життєдіяльності людини і суспільства. Досліджено особливості міжкультурного діалогу в добу техногенної цивілізації. Висвітлено можливості впливу традиційних духовно моральних цінностей на систему світоглядних переконань сучасної людини в умовах де сакралізації та дегуманізації соціокультурного простору. Проаналізовано роль мистецтва в духовному світі сучасної людини. Вивчено моделі колективних ідентичностей в сучасному українському суспільстві, трансформацію сутнісних вимірів людини у сучасних концепціях інформаційного суспільства. Виявлено особливості формування української національної ментальності в ХХ–ХХІ ст. З’ясовано типологічні риси сучасності, простежено її зв’язок і спорідненість з явищами кризи та постмодернізму. Закцентовано на необхідності більш ґрунтовного дослідження та теоретичної розробки філософії межі та явищ межевості в сучасній культурі. Обґрунтовано значимість такого підходу для вивчення феномену української моделі культури.

3.2. Захищено одну кандидатську дисертацію: Кохановська М. Г. “Антропологічні засади філософсько-богословської спадщини Кароля Войтили (папи Івана Павла ІІ)”. Наук. керівник – доц. Васьків А. Ю.

3.3. Бібліографія: одна монографія, три навчальні посібники, один збірник наукових праць, 23 статті, 20 тез доповідей на конференціях.

V. Тема “Політичний процес в Україні у контексті світового досвіду”.

Науковий керівник – канд. філос. наук, доц. Поліщук М. В.

Номер держреєстрації: 0111U005523.

Термін виконання – 01.01.2011–31.12.2012.

Виконавці: 12 викладачів і 1 ст. лаборант. Серед них: 1 проф., 6 доц. Наукові ступені: 1 д-р політ. наук, 6 канд. політ. наук, 1 канд. філос. наук.

^ 3.1. Резюме українською мовою

З’ясовано особливості політичних процесів в Україні, як на загальнонаціональному, так і на регіональному (Львівська область) рівнях, у нових політичних реаліях. Досліджено особливості трансформації політичної системи України у співставленні із світовими практиками у контексті діяльності нової правлячої еліти та зміни форми правління. Проаналізовано особливості відносин влади та опозиції, визначено основні тенденції у напрямку авторитаризації політичного режиму.

Досліджено суспільні настрої та громадську думу щодо характеру політичного процесу в Україні та прийняття найрезонансніших політичних рішень. Визначено проблеми подальшого розвитку демократичних інститутів – плюралізму, свободи ЗМІ, впливу громадськості на процес прийняття рішень.

Досліджено зовнішньополітичні ініціативи української влади, з’ясовано мотивації, аргумент та можливі наслідки щодо східного (Росія) та західного (Євросоюз) векторів зовнішньої політики України.

Здійснено моніторинг діяльності місцевих органів влади на Львівщині (обласної та міської рад, обласної державної адміністрації). Визначено характерні принципи взаємодії обласної ради та обладміністрації, а також міської ради та міського голови Львова.

Проаналізовано особливості процесу еволюції парламентської виборчої системи України, здійснено компаративний аналіз існуючих проектів законів про вибори народних депутатів, за якими можуть бути проведені наступні парламентські вибори в Україні. Крім того, здійснено аналіз позиціонування партійно-політичного спектру в Україні щодо наступних парламентських виборів, окреслено сценарії виборчого процесу і прогностичні оцінки майбутніх виборів до Верховної Ради.

3.2. Захищено три кандидатські дисертації:

1. Чайковський Я. Р. “Політичне відчуження людини в сучасних теоріях політичного лібералізму”. Наук. керівник – доц. Поліщук М. В.

2. Маркітантов В. Н. “Регіональні політичні еліти України: порівняльний аналіз”. Наук. керівник – проф. Романюк А. С.

3. Зубрицька Д. М. “Процес інституалізації політичної опозиції в Україні”. Наук. керівник – доц. Шведа Ю. Р.

3.3. Бібліографія: один навчальний посібник, один енциклопедичний словник, 13 статей і 10 тез доповідей на конференціях.


VІ. Тема “Теорії політики: форми політичної рефлексії”.

Науковий керівник – д-р політ. наук, проф. Денисенко В. М.

Номер держреєстрації: 0111U005524.

Термін виконання – 01.01.2011–31.12.2013.

Виконавці: 11 викладачів і 10 аспірантів. Серед них: 2 проф., 3 доц. Наукові ступені: 1 д-р політ. наук, 8 канд. політ. наук, 1 канд. філос. наук.


^ 3.1. Резюме українською мовою

Проаналізовано проблеми, присвячені розвитку теоретико-методологічних основ політології в Україні, досліджено основні концепції сучасної теорії політики, способи пізнання політичних процесів та явищ, чітко окреслено теоретичний зміст та об’єктивно-речевий характер формування теорії політики. Здійснено комплексний аналіз основних парадигм політичної науки.

Досліджені утопічна й міфологічна свідомість та мислення в умовах інформаційного суспільства та глобалізації, особливості утопії як форми рефлексії сучасної політики; процеси формування ідентичностей посткомуністичних суспільства, політичні форми інакшості та відчуження в сучасних суспільствах. На основі теоретичних засад постмодернізму здійснено дослідження теорії політичного діалогу та політичної рефлексії, особливості їх функціонування та системоутворюючі механізми. З’ясовані принципи гендерних досліджень відповідно до схеми гендер – дискурс – політика. Досліджено евристичний потенціал структурного функціоналізму у визначенні особливостей трансформації політичних режимів, з’ясовано співвідношення між структурним та процедурним підходами в аналізі трансформаційних процесів. Розглянуто теоретичні підходи до аналізу політичної інформації і зокрема міжпартійної комунікації, її функціонування в різних режимах; визначено особливості електорального вибору та детермінанти його формування в політичних системах, що трансформуються. Досліджено на основі принципів неоінституціалізму теоретичні проблеми функціонування міжнародних організацій, їх взаємовідносини з державами. Важливу увагу приділено антропним принципам дослідження політики, ролі індивіда в процесі розвитку та становлення інститутів влади, трансформації політичних процесів, функціонування міжнародної політики.

3.2. Захищено три кандидатські дисертації:

1. Бунь В. В. “Електоральний вибір: детермінанти формування та особливості вияву”. Наук. керівник – Проф. Денисенко В. М.

2. Кацюк О. С. “Політичний міф як універсальний інформаційний код в системі політичного виміру буття”. Наук. керівник – Проф. Денисенко В. М.

3. Мельник В. І. “Безпека особи у транзитних суспільствах: теоретико-методологічний аспект”. Наук. керівник – доц. Угрин Л. Я.

3.3. Бібліографія: 17 статей; 17 тез доповідей на конференціях.


VІІ. Тема “Психологічний вимір соціального буття особистості”.

Науковий керівник – канд. філос. н., доц. Грабовська С. Л.

Номер держреєстрації: 0109U004349.

Термін виконання 1.01.2009–31.12.2012 рр.

Виконавці: 28 викладачів (з них 28 – штатні). Серед них 1 проф., 16 доц., 5 асист. 1 старший викладач, 6 аспірантів. Наукові ступені викладачів – 1 д-р наук та 18 канд.наук.


^ 3.1. Резюме українською мовою

З’ясовано значення впливу виховання в сім’ї у формуванні релігійності людини та становлення статевої ідентичності дитини. Проаналізовано психологічні аспекти підготовки наречених до подружнього життя. Розроблено типологію емоційного ставлення жінок до материнства. Досліджено ґендерні особливостей ставлення до власного тіла та самоставлення.

Досліджено особливості професійної соціалізації студентів-психологів, схильних до маніпуляції. Виявлено риси самоактуалізації особистості студентів молодших курсів. Досліджено ставлення студентської молоді до фахової психологічної допомоги. Досліджено Я-концепцію практичних психологів.

Досліджено креативність як антисуїцидальний фактор. Виявлено зв’язок часової перспективи із психологічним благополуччям та особистісним потенціалом. Розроблено та перевірено модель мотивації участі молоді в діяльності громадських організацій. Досліджено зв’язок соціально-психологічної адаптації та індивідуальних цінностей осіб, що відбували покарання. Виявлено вплив суб’єктивного контролю та схильності до ризику на ставлення людей до грошей. Досліджено особливості кризи ідентичності особи в умовах еміграції.

Досліджено психологічні особливості соціальної інтеграції дітей з порушеннями розвитку у початковій загальноосвітній школі. Проаналізовано особливості психологічної допомоги дітям з особливими потребами у професійному орієнтуванні.

3.2. Захищено три кандидатські дисертації:

 1. Басюк О. Б. “Особливості Я-концепції осіб юнацького віку з високим рівнем невротичності”. Наук. керівник – проф. Мар’єнко Б. С.

 2. Чолій С. М. “Мотивація участі молоді в діяльності громадських організацій”. (Наук. керівник – доц. Габовська С. Л..

 3. Широка А. О. “Психологічні особливості сепарації в дочірньо-материнських стосунках”. Наук. керівник – доц. Партико Т. Б.

3.3. Бібліографія: 1 наукове редагування, один навчальний посібники, 44 статті, 30 тез доповідей на конференціях.

3.5. Апробовано методику для виявлення бачення керівниками та працівниками стану справ в організації.

Адаптовано методику на визначення часової перспективи особистості.

Розроблено та апробовано опитувальник загальної компетентності особистості.


5. Інші форми наукової діяльності


На філософському факультеті діє дві спеціалізовані вчені ради.

Д 35.051.02 – соціальна філософія та філософія історії, філософська антропологія, філософія культури та історія філософії. Голова ради – д-р філос. наук, проф. Мельник В. П., заступник голови – д-р філос. наук, проф. Пашук А.І., секретар ради – канд. філос. наук, доц. Сінькевич О. Б. Членами ради є професори: Карась А. Ф., Лиcий В. П., Денисенко В. М., Кашуба М. В., Гапон Н. П. До складу ради входять 12 д-рів філос. наук, 2 д-ри політ. наук, 1 д-р іст. наук, 1 д-р екон. наук, 2 д-р соціол. наук, 2 д-ри філол. наук, 1 канд. філос. наук.

За 2011 рік спеціалізована вчена рада провела 11 засідань, на яких відбувся захист 5 кандидатських і 3 докторських дисертацій із філософських наук.

Д 35.051.17 – політичні інститути і процеси, теорія та історія політичної науки. Голова ради – д-р політ. наук, проф. Денисенко В. М., заступник голови – д-р соціол. наук, проф. Пачковський Ю. Ф, секретар ради – канд. політ. наук, доц. Сорба О. М. Членами ради є професори: Романюк А. С., Гапон Н. П. До складу ради входять 8 д-рів політ. наук, 5 д-рів філософ. наук, 2 д-ри іст. наук, 2 д-ри соціол. наук, 1 канд. політ наук.

За 2011 рік спеціалізована вчена рада провела 20 засідань, на яких відбувся захист 9 кандидатських і 4 докторських дисертацій із політичних наук.

Проф. Мельник В. П. – заст. Голови експертної комісії з соціальних і гуманітарних наук дак України; член експертної наукової комісії з соціально-гуманітарних наук Міністерства освіти і науки, спорту і молоді України; доц. Сінькевич О.Б. – члени ДАК України. Проф. Денисенко В.М. – член Науково-методичної Ради з політології МОНУ; Васьків А.Ю. – член Комісії МОН України з питань розробки змісту факультативних курсів з етики віри та релігієзнавства.

Професори Карась А. Ф. і Лиcий В. П. – члени спеціалізованої вченої ради Д.35.725.02. Проф. Денисенко В.М. – член спеціалізованої ради К 35.051.11. Проф. Кашуба М.В. – член спеціалізованої вченої ради К 35.860.01.

Проф. Лисий В.П. і доц. Рижак Л.В. – члени науково-технічної ради університету. Доц. Грабовська С. Л. та доц. Партико Т.Б. – члени наукової ради Університету третього віку (Львів); доц. Партико Т. Б. – член Вченої Ради МІГУСу.

Проф. Карась А.Ф. – член Президії Ради НТШ, Генеральний Секретар Світової ради НТШ.

Кафедри соціальної філософії, історії філософії, політології, історії та теорії культури є провідними з рецензування кандидатських і докторських дисертацій. За звітний період прорецензовано 5 докторські (проф. Лисий В.П., проф. Пашук А.І., проф. Кондзьолка В. В., проф. Світа А.М.) і 20 кандидатських дисертацій (проф. Пашук А.І., проф. Захара І. С., доц. Хамар У. В., доц. Мандзій Л. С., доц. Джунь В.В., доц. Добропас І.О., доц. Сафоник Л.М., доц. Якуц Р.Р., доц. Сорба О.М., доц. Угрин Л.Я., асист. Шипунов Г.В., асист. Шиманова О.В., асист. Сорокопуд О.Є., доц. Грабовська С. Л., проф. Гапон Н. П.).

Підготовлено 5 відгуків на автореферати докторських дисертацій (проф. Карась А.Ф., проф. Денисенко В.М., доц. Партико Т. Б.) і 17 відгуки на автореферати кандидатських дисертацій (проф. Карась А.Ф., проф. Денисенко В.М., доц. Рижак Л.В., доц. Грабовська С.Л., доц. Католик Г. В., доц. Галецька І. І., доц. Волошок О. В., доц. Кліманська М. Б., асист. Кадикало А.М.).

^ Опонування дисертацій: 1 – докт. (проф. Романюк А.С.) і 8 – канд. (проф. Романюк А.С. – 3, доц. Шведа Ю. Р. – 2, доц. Католик Г. В. – 1, доц. Сорба О.М. – 1, асист. Кадикало А.М. – 1).

На факультеті виходить “Вісник Львівського університету: Серія: філософські науки” (відп. ред. – проф. Мельник В.П., відп. секретар – доц. Рижак Л.В.), спільно з Західним науковим центром НАН України видається журнал “Соціогуманітарні проблеми людини” (головний редактор журналу – проф. Мельник В.П., відп. секретар – доц. Рижак Л.В.); Вісник Львівського університету. Серія: Релігієзнавчі студії (відп. редактор – проф. Мельник В.П., відп. секретар – доц. Васьків А.Ю.) та електронний Вісник Львівського університету. Серія: філософсько-політологічні студії (відп. редактор – проф. Денисенко В.М., відп. секретар – доц. Угрин Л.Я.).

Проф. Денисенко В.М., проф. Романюк А.С. – члени редакційної колегії “Вісника ЛНУ. Серія: Філософські науки”, “Наукового вісника Ужгородського університету. Серія: Політологія. Соціологія. Фіолософія”; проф. Романюк А.С. – член редакційної колегії збірника наукових праць “Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку”; проф. Карась А,Ф., проф. Пашук А.І., проф. Лисий В.П., проф. Денисенко В.М – члени редакційної колегії журналу “Соціогуманітарні проблеми людини”; доц. Гапон Н. П. – член трьох наукових журналів: “Вісника Львівського університету. Серія: філософські науки”, “Вісник Львівського університету. Серія: педагогічні науки”, “Військово-науковий вісник” ЛАСВ ім. гетьмана П. Сагайдачного; доц. Грабовська С. Л. – член редколегії журналу Jornal of Education, Culture and Society (Wroclaw, Poland); доц. Католик Г. В. – член редколегії Австрійського журналу з дитячої та юнацької психотерапії OEKIDS.

На всіх кафедрах працюють теоретичні семінари. На кафедрі філософії діє спеціальний міждисциплінарний семінар “Семіотика соціально-культурних процесів”, у роботі якого беруть участь учені, митці, письменники ЛНУ ім. І. Франка та інших наукових і навчальних закладів. Викладачі кафедри історії філософії та соціальної філософії є консультантами філософсько-методологічних семінарів на природничих і гуманітарних факультетах університету.

^ Рецензування монографій, підручників і навчальних посібників: 3 монографії (проф. Карась А.Ф., проф. Гапон Н.П.); 3 навч. посіб (доц. Грабовська С. Л., доц. Партико Т. Б.); 1 журнал (доц. Грабовська С. Л.).

Проф. Карась А.Ф. прорецензував:

– монографію Бойченка М. І. Системний підхід у соціальному пізнанні. – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2011. – 310 с.;

– колективну монографію “Філософія грошей у добу фінансової цивілізації”, за загальною редакцією Смовженко Т. С. і Скринник З. Е. – К.: УБС НБУ, 2010. – 463 с.

Доц. Грабовська С.Л. рецензувала:

– журнал “Journal of Education, Culture and Society” / edited by Alexsander Kobelyarek – Wroclaw, Poland, 2011. – No 1;

– навч. посіб.: Котовська О.П. Фізіологія і психологія праці. – ЛРІДУ Національної академії державного управління при Президентові України, 2001.

– навч. посіб.: Скотна Н.В., Борисенко З.Т. Основи психокорекційної роботи. – Дрогобич, 2011.

Доц. Партико Т.Б. рецензувала навч. посіб.: Гаврищак Л.І. “Ергономіка. Тексти лекцій” доцента кафедри практичної психології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка? 2011.

Проф. Гапон Н. П. рецензувала монографію доц. Наконечної М.М. “Допомога іншому” (від 11.04.2011).

Викладачі факультету прорецензували 71 статтю.


^ 6. Зовнішні зв’язки


6.1. Співпраця з науковими установами НАН та галузевих академій наук України (наукові стажування, к-ть спільних публікацій, спільні наукові заходи).

Кафедра філософії cпівпрацює з такими науковими установами:

 • з філософським факультетом Київського національного університету імені Т. Шевченка;

 • з Інститутом філософії НАН України ім. Г. Сковороди;

 • з Українським католицьким університетом;

 • з філософсько-теологічним факультетом Чернівецького національного університету.

Проведено міжнародний науковий семінар “Філософія А. Шопенгауера і сучасність” за участю вчених Інституту філософії НАН України, Київського національного університету імені Т. Шевченка, Донецького національного університету та вчених з Німеччини й Австрії.

Кафедра теорії та історії культури cпівпрацює з такими науковими установами:

 • Інститутом філософії НАН України ім. Г.Сковороди,

 • Київським національним університетом імені Т.Шевченка,

 • Києво-Могилянською академією,

 • Прикарпатським національним університетом імені В.Стефаника (Івано-Франківськ),

 • Дрогобицьким державним педагогічним університетом,

 • кафедрою релігієзнавства Національного університету “Острозька академія”.

Спільні наукові конференції проводяться з Києво-Могилянською академією, Київським національним університетом ім.. Т. Шевченка, Дрогобицьким національним педагогічним університетом імені І. Франка, Національним інститутом стратегічних досліджень (м. Київ), Прикарпатським національним університетом ім. В. Стефаника, Донецьким національним університетом.

Працівники кафедри релігієзнавства Національного університету “Острозька академія”.

консультують доц. Стеценка В.І., доц. Васьківа А.Ю., доц. Мадей Н.М., які працюють над написанням докторських дисертацій; виступають опонентами на захисті дисертацій викладачів кафедри; рецензують наукові видання, підготовлені кафедрою.

Викладачі кафедри проходять стажування в Інституті народознавства НАН України. Доц. Васьків А.Ю. – член Української асоціації культурологів, член постійно діючої науково-аналітичної групи при Синоді Єпископів УГКЦ; доц. Король Н.М. – заст. голови Львівської обласної асоціації релігієзнавців.

^ Кафедра політології cпівпрацює з такими науковими установами:

 • кафедрою політології Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника (проведення спільних круглих столів, науково-консультативних зустрічей);

 • кафедрою політології та державного управління Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича (проведення спільних круглих столів, науково-консультативних зустрічей);

 • факультетом суспільних наук Ужгородського державного університету (взаємна учать у конференціях)

 • кафедрою політології Волинського національного університету (взаємна учать у конференціях, проведення спільних круглих столів, науково-консультативних зустрічей).

Кафедра психології cпівпрацює з такими науковими установами:

 • Інститутом психології АПН України (м. Київ),

 • Інститутом соціальної та політичної психології АПН України (м. Київ),

 • кафедрою психології, педагогіки, конфліктології Києво-Могилянської академії (м. Київ),

 • факультетом соціології та управління Запорізького національного університету,

 • Дрогобицьким державним університетом імені Івана Франка,

 • Львівським інститутом підвищення кваліфікації педагогічних працівників,

 • Інститутом педагогіки та психології професійної освіти АПН України,

 • Українським католицьким університетом,

 • кафедрою психології, педагогіки та права Національного університету “Львівська політехніка”.

Викладачі кафедри активно співпрацюють з Інститутом соціогуманітарних проблем людини Західного наукового центру НАН України та МОН України, в рамках цієї співпраці проводилися дослідження теми “Мотивація соціальної активності особистості”, проведені 5 наукових конференцій та семінарів.

Пролонговано співпрацю з “Клінікою, дружньої до молоді”, м. Львів та БФ “Відкрите серце” для дітей з важкими порушеннями розвитку. Підписано угоди про співпрацю з Комунальним закладом “Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня”, Львівським обласним центром зайнятості, Комунальним закладом “Львівський обласний дитячий психоневрологічний диспансер”, Навчально-методичним центром освіти м. Львова, Інформаційно-консультативним центром “Погляд у майбутнє”, медико-психологічною студією “АМ-Верітас”, Управлінням покарань (Самбірською колонією). В рамках цих угод виконуються курсові та магістерські роботи, проводяться наукові дослідження проблем, з якими стикаються працівники вказаних установ, розроблення практичних рекомендацій та надання тренінгових послуг. Було проведене підвищення кваліфікації працівників Львівського обласного центру зайнятості через систему підвищення кваліфікації Інституту післядипломної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка.

Доц. Грабовська С.Л. – голова Львівського осередку Товариства конфліктологів України; член Правління Товариства конфліктологів України; член правління Асоціації політичних психологів України; голова Львівського осередку Асоціації політичних психологів України; член наукової ради Університету третього віку м. Львова; член науково-методичної ради Інституту післядипломної освіти при Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Доц. Галецька І. І. – дійсний член Асоціації практикуючих психологів Львівської області.

Доц. Дідковська Л. І. – президент Української Асоціації Гештальт-терапії (УАГТ), голова секції Гештальт-психотерапії Української Спілки Психотерапевтів (УСП).

Доц. Католик – голова секції дитячої та юнацької психотерапії Української Спілки Психотерапевтів (УСП).

Доц. Гупаловська В. А. – дійсний член Української спілки психотерапевтів, Товариства по сприянню розвиткові символдрами. Доц. Карковська Р. І., доц. Кліманська М. Б., доц.. Вовк А. О., асист. Чолій С. М., асист. Гребінь Н. В., асист. Верста Ю. О., асист. Шнайдер О. В., асист. Єсип М. З. – дійсні члени Асоціації політичних психологів України.


6.2. Співпраця із зарубіжними науковими установами та фірмами (наукові стажування, ґранти (додаток 3), контракти, к-ть спільних публікацій, спільні наукові заходи, запрошення зарубіжних науковців).


Кафедра філософії cпівпрацює з такими зарубіжними науковими установами:

 • Council for Rescarch in Values and Philosophy – Католицьким університетом Америки, США;

 • Вроцлавським університетом (Польща);

 • Московським Університетом Дружби народів (філософський факультет), РФ;

 • філософським факультетом Університету Марії Склодовської-Кюрі м. Любліна (проф. Єдинак, проф. Гавор);

 • університетом м. Пряшів (Словацька Республіка);

 • Українським вільним університетом (м. Мюнхен);

 • Інститутом філософії м. Шанхая (КНР).

Доц. Лосик О. М. проходила науково-дослідне стажування в Інституті міждисци-плінарних досліджень (Варшавський ун-т, Польща) від 1.09.2011 р. до 31.10.2011 р.

Кафедра теорії та історії культури cпівпрацює з такими зарубіжними науковими установами:

 • Варшавським університетом (Польща);

 • Білоруським державним університетом;

 • Польським релігієзнавчим товариством;

 • Московським державним університетом (Росія);

 • Російською академією освіти.

Кафедра психології cпівпрацює з такими зарубіжними науковими установами:

 • Варшавським університетом (Польща);

 • Ягеллонським університетом (м. Краків);

 • Інститутом соціальної психології Вроцлавського університету (Польща);

 • Комітетом психології Польської Академії наук;

 • Німецькою асоціацією сімейної системної психотерапії (м. Саарбрюкен, Німеччина).

Викладачі кафедри брали участь у виконанні спільних наукових проектів: вивчення соціальної активності особистості (Польща – Україна), дослідження поглядів студентів на соціальне довкілля (Польща – Україна) тощо. Викладачі кафедри і студенти відділення психології беруть активну участь у міжнародному Проекті (Польща – Україна) Міжінституційні Індивідуальні Гуманітарні Студії (МІІГуС): викладачі працюють як тутори, керують науковими дослідженнями студентів МІГуСа, беруть участь у конференціях, які проводяться в рамках цього проекту. Асп. Устінова Н. отримала стажування на факультеті психології Варшавського університету в рамках МІГуСа.

Кафедра продовжувала співпрацю з польськими психологами, зокрема з факультетом психології Варшавського університету: проведена спільна конференція “ХХ колоквіум психологічний: Психологія українська та польська про свої корені: історія, сьогодення, перспективи”. У процесі організації цієї конференції налагоджена співпраця з Комітетом психології Польської Академії наук, Інститутом соціальної психології Вроцлавського університету, з науковцями ряду кафедр Ягеллонського університету (м. Краків). Налагоджено спільну діяльність з Німецькою асоціацією сімейної системної психотерапії (м. Саарбрюкен, Німеччина), проведено два спільних науково-практичних семінари.

Доц. Островська К. О. стажувалася за програмою “Психолого-педагогічні засади допомоги особам з аутизму”, “Амбулаторія аутизму” м. Ляйпциг (Німеччина).

Доц. Волошок О.В., доц. Грабовська С.Л., доц. Гупаловська В. А., доц. Осторовська К. О., доц. Кліманська М. Б., доц. Левус Н. І., ст. викл. Михальчишин Г. Є. беруть участь у семінарі зі системної психотерапії під егідою Саарландського товариства системної терапії (Німеччина).

Викладачі кафедри беруть участь у міжнародних наукових конференціях, які проводяться в Україні та за кордоном.

С. Грабовська є членом редакційної колегії журналу “Journal of Education, Culture and Society”, No 1, 2011/ edited by Alexsander Kobelyarek – Wroclaw, Poland.

Викладачі кафедри беруть участь у міжнародному проекті з перекладу українською мовою творів К. Г.Юнга (Україна – Швейцарія): вийшла друком перша книга цього видання: Юнг К. Г. Психологічні типи / наук. ред. С. Грабовська, О. Фешовець. – Львів : Астролябія, 2011. – 692 с.

Католик Г.В. – член Європейської Асоціації дитячої психотерапії; член редколегії Австрійського журналу з дитячої та юнацької психотерапії OEKIDS.

Доц. Галецька І. І., доц. Пилат Н. І. – дійсні члени Європейської асоціації експериментальної соціальної психології. Доц. Галецька І. І. – дійсний член Європейської асоціації нейролінгвістичної психотерапії.

Доц. Дідковська Л. І. – член Онтарійської Асоціації консультантів, психотерапевтів та психометристів (ОАССРР), член Канадської Асоціації Групової Психотерапії (СGРА), сертифікований психотерапевт Європейської Асоціації Психотерапевтів (ЕАР).


^ 7.1. Випускники аспірантури та докторантури


Прізвище, ініціали

Спеціальність

Денне чи заочне відділення

Науковий керівник

Никифорук Орест

Володимирович

09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії


денне

Проф. Карась А.Ф.

Луцишин Андрій

Ігорович

09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії


заочне

Проф. Карась А.Ф.

Мандрищук Лариса Анатоліївна

09.00.07- етика

денне

Доц. Ярошенко Т.М.

Герасимович Ганна Вікторівна

09.00.04 – філософська антре-пологія, філософія культури

денне

Доц. Пітусь Л.М.

Малкович Павло Васильович

09.00.04 – філософська антре-пологія, філософія культури

денне

Проф. Мельник В.П.

Пасічник Ігор Ярославович

09.00.04 – філософська антре-пологія, філософія культури

денне

Проф. Мельник В.П.

Павлюк Ірина Василівна

09.00.07 – етика

денне

Доц.. Пітусь Л.М.

Капуш Алла Іллівна

09.00.04 – філософська антре-пологія, філософія культури

денне

Доц. Сінькевич О.Б.

Стець Святослав Степанович

23.00.01 – теорія та історія політичної науки

заочне

Проф. Світа Г.М.

Ковальова Наталія Олегівна

23.00.02– політичні інститути та процеси

заочне

Доц. Шведа Ю.Р.

Дмишко Олександра Степанівна

19.00.01 – загальна психологія та історія психології

заочне

Проф. Мар’єнко Б. С.

Коваль Марія Євгенівна

19.00.01 – загальна психологія та історія психології

заочне
^

Доц. Католик Г. В.


Макота Тарас Володимирович

19.00.01 – загальна психологія та історія психології

заочне
^

Доц. Баклицький І. О.


Мінчук Катерина Вікторівна

19.00.01 – загальна психологія та історія психології

заочне
^

Проф. Мар’єнко Б. С.


Сімків Мар’яна Володимирівна

19.00.01 – загальна психологія та історія психології

денне
^

Доц. Партико Т. Б.


Сліпецька Юлія Миронівна

23.00.02– політичні інститути та процеси

заочне
^

Доц. Романюк А.С.


Закала Марія Михайлівна

09.00.05 – історія філософії

денне

проф. Пашук А.І.

  1   2   3   4   5

Схожі:

Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2011 рік iconЗвіт про наукову роботу філософського факультету за 2007 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-13Ф " Критерії психологічного здоров'я студентської молоді"
Термін виконання – 01. 01. 2005 – 31. 12. 2007 рр., обсяг фінансування на рік – 30 тис грн
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2011 рік iconЗвіт про наукову роботу філософського факультету за 2010 рік Держбюджетна тема І. Тема зп-57П
Тема зп–57П “Структурно-функціональна модель психологічного здоров’я особистості ”
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2011 рік iconЗвіт про наукову роботу філософського факультету за 2006 рік Держбюджетні теми: І. Тема зп-13Ф "Критерії психологічного здоров'я студентської молоді"
Термін виконання – 2005–2007 рр., обсяг фінансування на рік – 20 тис грн. Виконавці: штатні – 1 доктор філософ наук, проф.; сумісники...
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2011 рік iconЗвіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2008 році
Теми вказувати згідно з тематичним планом університету, серед них і ті, що виконуються в межах робочого часу викладачів
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2011 рік iconЗвіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2010 році
Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін...
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2011 рік iconЗвіт про наукову роботу філософського факультету за 2012 рік держбюджетні теми І. Тема зп-105П "Формування життєвої перспективи засобами психологічного тренінгу". Номер держреєстрації: 0112U001270
Тема зп–105П “Формування життєвої перспективи засобами психологічного тренінгу”
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2011 рік iconЗвіт про наукову роботу у 2011 році асистента кафедри петрографії Костюка Олександра Володимировича Відомості про вченого: Рік народження Рік закінчення внз
України для подальшої розробки теоретичних основ, методів та засобів захисту від наслідків антропогенної трансформації природного...
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2011 рік iconЗвіт про наукову роботу філософського факультету за 2008 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-213П "Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації у структурі психологічного здоров'я"
Тема зп–213П “Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації у структурі психологічного здоров'я”
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2011 рік iconЗвіт про наукову роботу філософського факультету за 2009 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-213П "Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації в структурі психологічного здоров’я"
Тема зп–213П “Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації в структурі психологічного здоров’я”
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2011 рік iconЗвіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2011 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів
Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи