Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2010 рік Держбюджетна тема І. Тема зп-57П icon

Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2010 рік Держбюджетна тема І. Тема зп-57П
НазваЗвіт про наукову роботу філософського факультету за 2010 рік Держбюджетна тема І. Тема зп-57П
Сторінка1/6
Дата27.09.2012
Розмір0.81 Mb.
ТипЗвіт
  1   2   3   4   5   6


ЗВІТ

ПРО НАУКОВУ РОБОТУ ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ЗА 2010 рік


Держбюджетна тема


І. Тема ЗП–57П “Структурно-функціональна модель психологічного здоров’я особистості ”.

Номер держреєстрації: 0110U001364.

Категорія роботи: прикладна.

Науковий керівник – канд. психол. наук, доц. Галецька І.І., провідний науковий співробітник.

Виконавці: штатні (1), сумісники (9), з них: 7 канд. наук; 1 аспір., 1 студ.

Термін виконання роботи, обсяг фінансування на рік:

01.01.2010 – 31.12.2011. 50000 грн. на рік.

2.1. Резюме українською та англійською мовами

Досліджено особливості зв’язку структурних компонентів психологічного здоров’я та окремих аспектів життєдіяльності. Досліджено лояльність у контексті професійної діяльності. Здійснено аналіз дозвілля як психологічного стану та визначено особливості мотивації улюбленої діяльності. Визначено діагностичні критерії особистісної ідентичності та критерії змішаної ідентичності. Здійснено адаптацію методики дослідження ідентичності. Здійснено модифікацію опитувальника внутрішньої мотивації (IMI – Intrinsic Motivation Inventory, Deci E., Ryan R.). Досліджено соціально-психологічний потенціал пізньої дорослості. Встановлено зв’язок індивідуальних цінностей і психологічного благополуччя з якістю життя в осіб із важкими соматичним захворюваннями. Визначено зв’язок індивідуальних цінностей студентів та схильності до хронічної втоми. Встановлено зв’язок індивідуальних цінностей як стрижневих елементів психологічного здоров’я та мотиваційних стратегій особистості. Проаналізовано структуру та актуалізування психологічних ресурсів особистості, можливості актуалізації синергічності. Обґрунтовано можливості самоменеджменту як методу самоорганізації особистості. Розроблено програму соціально-психологічного тренінгу формування умінь самоменеджменту.

The structural-functional organization of psychological health. The psychological health as the state of functional resourcefulness of psychosocial adaptation and self-realization determines the efficiency of person activity and subjective well-being. The core element of psychological health is an identity that by means of harmonization of individual values and meanings is formed. The functional relations between value, meaningfulness and spirituality are the frame of psychological health, which determine direction and activity of personality. The reciprocal relation of identity and value system determines the deeper level of psychological health. The structural-functional organization of psychological health using empirical study of relationship between value structure, social activity and psychological and subjective well-being are investigated.

2.2. Захищена дисертація: “Соціальний капітал як чинник громадянської активності студентської молоді: психологічна модель”. (Семків І. І. Наук. керівник – доц., канд. психол. наук Галецька І. І.).

2.3. Бібліографія: 21 стаття, 7 тез доповідей на конференціях.


Теми, які виконуються у межах робочого часу


ІІ. Тема “Основні проблеми становлення та розвитку української філософії”. Науковий керівник – д-р філософ. наук, проф. Пашук А. І.

Номер держреєстрації: 0110U003156.

Термін виконання – 01.01.2010–01.12.2012 рр.

Виконавці: 8 викладачів. Серед них: 3 проф., 3 доц., 2 асистенти. Наукові ступені виконавців: 1 д-р філос. наук, 5 канд. філос. наук.


^ 3.1. Резюме українською мовою

Розкрито історичні, суспільно-політичні та духовні передумови становлення та розвитку основних філософських ідей, звернуто увагу на твори отців церкви, які докладали багато зусиль для розвитку як релігійних, так і філософських проблем у Княжі часи. Досліджувалися філософські концепти української полемічної літератури, а також роль і значення Києво-Могилянської академії у розвитку української філософії, особливий акцент ставився на філософію освіти в цьому навчальному закладі. Це перший етап у розкритті становлення основних ідей в українській філософії. Другим етапом дослідження було вивчення місця національної ідеї для розуміння сучасного державотворення. Було звернено увагу, передусім на добу Романтизму та Просвітництва, як важливої передумови націотворення. Були проаналізовані філософські ідеї у нефілософській літературі М. Шашкевича, Я. Головацького та І. Вагилевича, а також представників романтизму у східній Україні, зокрема – О. Кониського, Т. Шевченка, М. Костомарова, П. Куліша, І. Срєзнєвського. Розпочато роботу над вивченням філософських творів представників академічної філософії в Україні.

Прослухати

Читати фонетично

3.2. Захищена дисертація: “Логіко-семантичні концепції мови в аналітичній філософії”. (Синиця А. С. Науковий керівник – доц., канд. філос. наук Карамишева Н.В.).

3.3. Бібліографія: 7 статей, 9 тез доповідей на конференціях.


III. Тема: “Трансформація парадигм мислення і концепцій знання в сучасній філософії під впливом нових викликів”.

Науковий керівник – д-р філософ. наук, проф. Карась А.Ф.

Номер держреєстрації: 0109U004337.

Термін виконання: 2009–2011 рр.

Виконавці: 15 викладачів і 9 аспірантів. Серед них: 3 проф., 6 доц., 6 асист. Наукові ступені виконавців: 3 д-р філос. наук, 1 д-р політології, 8 канд. філос. наук.


^ 3.1. Резюме українською мовою

Окреслено коло проблем, пов’язаних із глобалізаційним впливом на життєвий світ сучасного суспільства та викликані ним трансформації у публічній і приватній сферах. Встановлено, що дедалі зростаюче число публікацій у світовій гуманітаристиці присвячується питанням пошуку нових типів ідентичності людини у сучасному світі, який перебуває у стані цивілізаційного розколу і перманентних гарячих конфліктах. Відбувається істотна трансформація розуміння людини. Вона розглядається не як стала природня сутність, а як ідея людини, змістовні характеристики якої залежать від контекстуальності тлумачення і сприйняття таких базових передумов існування, які визначаються здійсненням свободи, демократії, споживання і відтворення енергії та ресурсів, громадянських прав. В основі розгортання сучасних форм ідентичності лежать культурна настанова на самоздійснення особи, світоглядний антропоцентризм, а також релігійні форми самоусвідомлення. У світі й Україні актуальним залишається гуманітарний, громадянський і політичний рух довкола проблем національної та етнічної ідентичностей, проте дедалі очевидним стає спрямування до громадянського типу ідентичності.

^ 3.3. Бібліографія: 2 навч. посібн., 1 переклад, 23 статті, 39 тез доповідей на конференціях.


ІV. Тема “Людина в сучасному світі: філософсько-культурологічні виміри”

Науковий керівникд-р філос. наук, проф. Мельник В.П.

Номер держреєстрації: 0110U003156.

Термін виконання20102012 рр.

Виконавці: 13 викладачів, 5 аспірантів, 2 зав. лаб. Серед них: 2 проф., 8 доц., 3 асист. Науковий ступінь виконавців: 1 проф., д-р філос. наук, 1 проф., канд. філос. наук, 6 доц., канд. філос. наук, 2 доц., канд. іст. наук, 2 – асист., канд. філос. наук.

^ З.1. Резюме українською мовою

Досліджено теоретико-методологічні підвалини трансформаційних процесів нової соціокультурної реальності в Україні. Розглянуто особливості взаємодії традиційних етнонаціональних культурних цінностей і новітніх форм організацій життєдіяльності людини та суспільства, що розвиваються під визначальним впливом науково-технічної раціональності. Проаналізовано антропологічні виміри екзистенціальної філософії як “філософії людини ХХ ст.” Вивчено антропологічні концепції в сучасних соціально-політичних теоріях, висвітлено морально-етичні та філософсько-культурологічні особливості буття особистості в суспільстві споживання. Визначено специфіку гомогенізації культури, в якій виявляється опозиційність концепції глобалізму та мультикультуралізму. З’ясовано типологічні особливості людини та культури кризової доби, а також їхні проекції на сучасність. Досліджено особливості антропологічних вимірів сучасної релігійності та специфіку проявів раціоналізму на новітню релігійність та духовність сучасної людини. Визначено особливості соціальної міфології демократичного суспільства, розглянуто національний світогляд як основу для національно-культурної ідентичності, становлення нації та національної культури.

З.2. Захищена дисертація: “Філософсько-антропологічні виміри психоаналітики К.Г.Юнґа та дзен-буддизму: порівняльний аналіз”. (Колесник І. М. Наук. керівник – доц., канд. філос. наук Стеценко В. І.).

3.3. Бібліографія: 1 монографія, 3 навчальних посібники, 18 статей, 28 тез доповідей на конференціях.


V. Тема “Політичний процес в умовах трансформації: світовий досвід і Україна”. Науковий керівник – канд. філос. наук, доц. Поліщук М.В.

Номер держреєстрації: 0108U008916.

Термін виконання – 2008–2010 рр.

Виконавці: 8 викладачів і 1 ст. лаборант. Серед них: 1 проф., 5 доц. Наукові ступені виконавців: 1 д-р політ. наук, 5 канд. політ. наук, 1 канд. філос. наук.


^ 3.1. Резюме українською мовою

Проаналізовано особливості трансформації політичної системи України, вплив соціального середовища та політичних інститутів на процес консолідації демократії. Розкрито основні принципи та роль локальної демократії у формуванні демократичних засад суспільства, стан генезиси місцевого самоврядування в Україні. Досліджено демократію як процес виборів та форму правління на різних рівнях. Проаналізовано особливості політичного процесу на Львівщині. З’ясовано партійно-владні відносини у регіоні, взаємодію політикуму і влади, громади і влади, медіа вимір суспільно-політичного життя області, перспективи реалізації адміністративної та конституційної реформ в Україні.

Здійснено порівняння виборчої та партійних систем України й зарубіжних країн, зокрема особливості виборчої системи України, еволюцію партійної системи України, її переформатування під впливом виборчої системи та перспективи трансформації української політичної системи в контексті новітніх політичних тенденцій. Досліджено особливості функціонування моделей соціальної політики соціальних держав.

Розроблено об’єктивні індикатори аналізу стану інституційних чинників сучасного політичного процесу України. Охарактеризовано проблеми центрів політичного впливу на внутрідержавному рівні. З’ясовано механізми реалізації політичних рішень у трансформаційних умовах та вплив кризи на структурні елементи політичної системи, політичну свідомість і політичну культуру; механізми запобігання негативним тенденціям у розвитку політичної системи.

3.2. Захищено 4 кандидатські дисертації:

Поліщук Х.М., Шиманова О.В., Литвин В.С. Наук. керівник – проф., д-р політ наук Романюк А.С.; Виговський Д.С. Наук. керівник – доц. Шурко О.Б.

3.3. Бібліографія: 1 монографія, 1 навч. посібн. з грифом МОНУ, 1 навч. посібн., 3 зб. Наук. праць, 12 статей, 3 тез доповідей на конференціях.


VІ. Тема “Методологічні основи сучасної політичної науки”.

Науковий керівник – д-р політ. наук, проф. Денисенко В.М.

Номер держреєстрації: 0108U008918.

Термін виконання – 2008–2010 pp.

Виконавці: 7 викладачів і 10 аспірантів. Серед них: 2 проф., 1 доц., 4 асистенти. Наукові ступені виконавців: 1 д-р наук, 6 канд. наук.


^ 3.1. Резюме українською мовою

Проаналізовано проблеми, присвячені формуванню теоретико-методологічних основ політології в Україні, визначенню системи понять та їх відношення, базових принципів і методів дослідження політичних явищ, а також функцій, принципів, особливостей історичного становлення політичної науки. Виявлено особливості становлення предмету політології в контексті динаміки політичних стратегій перехідних суспільств, і українського також.

У рамках аналізу методологічних основ політичної науки використані такі підходи як системний, структурно-комунікаційний, неоінституціоналізм, постмодернізм, постструктуралізм, семіотичний. Вони стали основою дослідження політичної діяльності та політичного функціонування, політичного простору, проблем державного управління та бюрократії, розвитку громадянського суспільства та демократії, зокрема електронної, становлення та циркуляції еліт. Досліджено проблеми транзитології, системності політики, політичної суб’єктності, гендерної політики. Розглянуто теоретичні підходи до аналізу таких феноменів як політичне життя, популізм, політичний образ, політична толерантність, ментальність, політичний дискурс, безпека особи. Особливу увагу приділено антропологічним проблемам сучасного політичного процесу в Україні, ролі індивіда в процесі розвитку та становлення інститутів влади, зростання його міжнародної суб’єктності, а також гендерним вимірам політичного життя. Досліджено теоретичні проблеми функціонування міжнародних організацій, їх взаємовідносини з державами.

3.2 Захищено 5 дисертацій:

Крап А. П. “Нормативно-процедурні аспекти формування політичної стабільності в транзитних суспільствах (на прикладі України)” Наук. керівник – доц., канд. політ. наук Угрин Л.Я.

Щурко О. М. “Особливості трансформації та формування міжнародного образу України на сучасному етапі”. Наук. керівник – доц., канд. політ. наук Угрин Л.Я.

Шеремета С. П. “Співвідношення політичних та морально-етичних основ соціального буття: теоретико-методологічний аспект”. Наук. керівник – проф., д-р політ. наук Денисенко В.М.

Анісімович-Шевчук О. З. “Політична комунікація як системоутворюючий фактор політичного життя суспільства”. Наук. керівник – проф., канд. філос. наук Світа А.М.

^ 3.3. Бібліографія: 1 підручник (гриф МОНУ), 2 навч. посібн. (1 із гриф МОНУ), 23 статті, 27 тез на конференціях.

VІІ. Тема “Психологічний вимір соціального буття особистості”

Науковий керівник – канд. філос. наук, доц. Грабовська С.Л.

Тема входить до науково-дослідної теми філософського факультету “Українська духовна культура: особливості становлення і розвитку”

Номер держреєстрації: 0109U004349.

Термін виконання – 2009 – 20011 рр.

Виконавці: 25 викладачів і 5 аспірантів. Серед них: 1 проф., 13 доц., 6 асист. Наукові ступені виконавців – 1 д-р філос. наук та 16 канд. психол. наук.


  1. ^ Резюме українською мовою

Досліджено психологічні чинники уявлень молоді про політичного лідера. Вивчено лояльність персоналу в умовах мотивації професійної діяльності. Проаналізовано психологічні аспекти маніпуляції у міжособистісних стосунках. Визначено основні категорії самоменеджменту особистості.

Досліджено особливості працездатності студентів, які упродовж першого року навчання мають позитивну і нейтральну динаміку академічної саморегуляції. Виявлено особливості навчальної мотивації студентів. Здійснено емпіричне дослідження мотивів громадської діяльності молоді. З’ясовано креативні якості особистості в залежності від стилю сімейного виховання та сиблінг-позиції. Досліджено ключові аспекти релігійності та релігійних уявлень молоді. Досліджено соціально-психологічні аспекти перцепції молоді міських пам’ятників. Досліджено особливості ставлення учнів та вчителів загальноосвітніх шкіл до інклюзії осіб з особливими освітніми потребами. Проаналізовано психологічний зміст поняття “інклюзія”. З’ясовано зв’язок індивідуальних цінностей та орторексії. Здійснено аналіз основних підходів до феномену Інтернет-аддикції. Розглянуто критерії та симптоми даного виду залежності. Проведено дослідження суб’єктивного благополуччя, ставлення до власного тіла.

Проведено дослідження Я-концепції практикуючого психолога та її гармонізації у процесі психотерапевтичної підготовки спеціалістів. Вивчено процеси професійної ідентифікації як компонента загальної соціалізації особистості з метою виявлення специфіки механізмів й рівнів індивідуально професійно-рольової диференціації; проблему формування професійної ідентичності особистості. Проведено дослідження особливостей ставлення до професії соціального працівника.

3.3. Бібліографія: 4 навч. посібн., 3 матер. конф., 35 статей, 42 тез доповідей на конференціях.

3.5. Інше (нові методики, технології).

Визначено засоби актуалізування психологічних ресурсів особистості (доц. Штепа О. С.).


5. Інші форми наукової діяльності


На філософському факультеті функціонує дві спеціалізовані вчені ради.

Спеціалізована вчена рада Д 35.051.02 згідно з наказом ВАКу України №436 від 01.07.2010 р. приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філософських наук за спеціальностями 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії, 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури та 09.00.05 – історія філософії. Голова ради – д-р філософ. наук, проф. Мельник В.П., заступник голови – д-р філософ. наук, проф. Пашук А.І., секретар ради – канд. філософ. наук, доц. Сінькевич О.Б. До складу ради входять 12 д-р філософ. наук, 2 д-р політ. наук, 1 д-р іст. наук, 1 д-р екон. наук, 2 д-р соціол. наук, 2 д-р філол. наук, 1 канд. філос. наук.

За 2010 рік спеціалізована вчена рада провела 11 засідань, на яких відбувся захист 4 кандидатських дисертацій з філософських наук.

Спеціалізована вчена рада Д 35.051.17 згідно з наказом ВАКу України № 435 від 01.07.2010 р. приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути і процеси, 23.00.01 – теорія та історія політичної науки. Голова ради – д-р політ. наук, проф. Денисенко В.М., заступник голови – д-р соціол. наук, проф. Пачковський Ю.Ф, секретар ради – канд. політ. наук, доц. Сорба О.М. До складу ради входять 8 д-р політ. наук, 5 д-р філософ. наук, 2 д-р іст. наук, 2 д-р соціол. наук, 1 канд. політ наук.

За 2010 рік спеціалізована вчена рада провела 13 засідань, на яких відбувся захист 13 кандидатських дисертацій з політичних наук.

Проф. Мельник В.П. і доц. Сінькевич О.Б. – члени ДАК України. Проф. Денисенко В.М. – член Науково-методичної Ради з політології МОНУ.

Професори Карась А.Ф. і Лиcий В.П. – члени спеціалізованих вчених рад Д 35.051.02 та Д.35.725.02. Проф. Денисенко В.М. – член спеціалізованих рад Д 35.051.02 та К 35.051.11. Проф. Кашуба М.В. – член спеціалізованих вчених рад Д 35.051.02 та К 35.860.01. Проф. Романюк А.С – член спеціалізованих вчених рад Д 35.051.17, Д 35.051.02 та К 35.051.11. Д-р філософ. наук Гапон Н.П. – член спеціалізованих вчених рад Д 35.051.02 та Д 35.051.17.

Проф. Лисий В.П. і доц. Рижак Л.В. – члени науково-технічної ради університету. Доц. Грабовська С. Л. – член наукової ради Університету третього віку (Львів); доц. Партико Т. Б. – член Вченої Ради МІГУСу.

Проф. Карась А.Ф. – член Президії Ради НТШ, Генеральний Секретар Світової ради НТШ.

Кафедри соціальної філософії, історії філософії, політології, історії та теорії культури є провідними з рецензування кандидатських і докторських дисертацій. За звітний період прорецензовано 28 кандидатських дисертацій (проф. Карась А.Ф., проф. Пашук А.І., проф. Денисенко В.М., проф. Романюк А. С., проф. Кондзьолка В. В., проф. Захара І. С., проф. Світа Г.М., проф. Яртись А.В., доц. Пітусь Л.М., доц. Стеценко В.І., доц. Васьків А.Ю., доц. Гапон Н. П., доц. Католик Г. В., доц. Партико Т. Б., доц. Угрин Л.Я., доц. Сорба О.М., доц. Джунь В.В., доц. Добропас І.О., доц. Сафоник Л.М., доц. Лосик О.М., доц. Поліщук М. В., доц. Шведа Ю. Р., доц. Шурко О. Б., доц. Скочиляс Л. С., доц. Мандзій Л.С., асист. Муха О.Я., асист. Хамар У. В., асист. Шипунов Г.В., асист. Якуц Р.Р., ) та 2 докторські дисертації (проф. Лисий В.П., проф. Кашуба М.В., доц. Дахній А. Й., доц. Наконечний А.Р.), написано 23 відгуки на автореферати кандидатських дисертацій (проф. Денисенко В.М., проф. Карась А.Ф., проф. Кашуба М.В., доц. Грабовська С. Л., Галецька І. І., доц. Гапон Н. П., доц. Васьків А.Ю.), написано 4 відгуки на автореферати докторських дисертацій (проф. Денисенко В.М., проф. Карась А.Ф., проф. Яртись А.В.).

Підготовлено 4 експертні висновки спеціалізованої вченої ради Д 35.051.02 (проф. Кашуба М.В. – 3, проф. Карась А.Ф. – 1).

Опонування дисертацій: кандидатських – 11. Офіційними опонентами на захисті кандидатських дисертацій були: проф. Карась А.Ф. (1), проф. Кашуба М.В. (2), проф. Денисенко В.М. (2), доц. Угрин Л.Я. (1), проф. Романюк А. С. (2), доц. Шурко О. Б. (1), доц. Грабовська С. Л. (2).

На факультеті виходить “Вісник Львівського університету: Серія: філософські науки” (відп. ред. – проф. Мельник В.П., відп. секретар – доц. Рижак Л.В.), Вісник Львівського університету. Серія: Релігієзнавчі студії (відп. редактор – проф. Мельник В.П., відп. секретар – канд. філософ. наук. Муха О.Я.) та електронний Вісник Львівського університету. Серія: філософсько-політологічні студії (відп. редактор – проф. Денисенко В.М., відп. секретар – доц. Угрин Л.Я.).

Проф. Денисенко В.М., проф. Романюк А.С. – члени редакційної колегії “Вісника ЛНУ. Серія: Філософські науки”, “Наукового вісника Ужгородського університету. Серія: Політологія. Соціологія. Фіолософія”; проф. Карась А,Ф., проф. Пашук А.І., проф. Лисий В.П., проф. Денисенко В.М – члени редакційної колегії журналу “Соціогуманітарні проблеми людини”; доц. Гапон Н. П. – член трьох наукових журналів: “Вісника Львівського університету. Серія: філософські науки”, “Вісник Львівського університету. Серія: педагогічні науки”, “Військово-науковий вісник” ЛАСВ ім. гетьмана П. Сагайдачного; доц. Грабовська С. Л. – член редколегії журналу Jornal of Education, Culture and Society (Wroclaw, Poland); доц. Католик Г. В. – член редколегії Австрійського журналу з дитячої та юнацької психотерапії OEKIDS.

На всіх кафедрах працюють теоретичні семінари. На кафедрі філософії діє спеціальний міждисциплінарний семінар “Семіотика соціально-культурних процесів”, у роботі якого беруть участь учені, митці, письменники ЛНУ ім. І. Франка та інших наукових і навчальних закладів. Викладачі кафедри історії філософії та соціальної філософії є консультантами філософсько-методологічних семінарів на природничих і гуманітарних факультетах університету.

^ Рецензування монографій, підручників і навчальних посібників: 6 монографії (доц. Дахній А.Й., доц. Дунь В.В., доц. Левус Н. І., доц. Васьків А.Ю., асист. Муха О.Я.), 3 підручники (проф. Карась А.Ф., доц. Грабовська С. Л., доц. Партико Т. Б.), 6 навч. посіб. (доц. Дунь В.В., доц. Поляруш Б.Ю., доц. Грабовська С. Л., доц. Галецька І. І.); 5 навч.-метод. посіб. (доц. Грабовська С. Л., доц. Партико Т.Б., доц. Католик Г.В.).

^ За дорученням МОНУ проф. Карась А.Ф. рецензував підручник “Філософія” Гуманітарного інституту Національного Авіаційного Університету; доц. Грабовська С. Л. рецензувала навч. посібник “Психологія конфлікту” та підручник “Сучасні напрямки зарубіжної психології”.

Доц. Джунь В.В. рецензував монографію Содомори П.А. “Терміносистема Святого Томи з Аквіну” (288 с.); доц. Дахній А.Й. рецензував монографію Альчук М.П. “Філософія права Богдана Кістяківського”.

; доц. Левус Н. І. рецензувала монографію Гери Т. І. “Етнопсихологічні особливості моральної свідомості та самосвідомості українців”; доц. Васьків А.Ю. рецензував монографію Іванкової-Стецюк О. “Церковна громада як активна форма організації життя в умовах трудової міграції”; асист. Муха О.Я.рецензувала монографії Кирилової О. “Серп холодной луны: новые модели чувственности” та Осадчої Л. “Соціальна комунікація як об’єкт філософського аналізу”.

Доц. Партико Т. Б. рецензувала підручник Базілевської Л. С. “Методика викладання психології у вищій школі”;

Доц. Дунь В.В. і доц. Поляруш Б.Ю. рецензували навч. посіб. для самостійної роботи студентів з курсу “Філософія”; доц. Галецька І. І. рецензувала навч. посібник Сірко Р. І. “Практикум з психології”; доц. Грабовська С. Л. рецензувала навч. посібники Гери Т. І. “Соціально-перцептивний тренінг у процесі практичної підготовки майбутніх педагогів” “Професійна педагогічна діяльність: термінологія психологічного аналізу”;

Доц. Грабовська С. Л. рецензувала навч.-метод. посібн. Подоляк Н. М. “Соціальна психологія”; доц Католик Г. В. рецензувала метод. матеріали Сазонової О. В. “Конфліктологія” та “Психологія”; доц. Партико Т. Б. рецензувала навч.-метод. посібн. Базілевською Л. С. “Психологія саморозвитку (професійний саморозвиток)”.

Доц. Васьків А.Ю. рецензував видання “Справочник религиоведа”.

Викладачі факультету прорецензували 76 статей.


^ 6. Зовнішні зв’язки


6.1. Співпраця з науковими установами НАН та галузевих академій наук України (наукові стажування, к-ть спільних публікацій, спільні наукові заходи).


Кафедра психології співпрацює з такими науковими установами:

  • Інститутом психології АПН України (м. Київ),

  • Інститутом соціальної та політичної психології АПН України (м. Київ),

  • кафедрою психології, педагогіки, конфліктології Києво-Могилянської академії (м. Київ),

  • факультетом соціології та управління Запорізького національного університету,

  • Дрогобицьким державним університетом імені Івана Франка,

  • Львівським інститутом підвищення кваліфікації педагогічних працівників,

  • Інститутом педагогіки та психології професійної освіти АПН України,

  • Українським католицьким університетом,

  • кафедрою психології, педагогіки та права Національного університету “Львівська політехніка.

Викладачі кафедри активно співпрацюють з Інститутом соціогуманітарних проблем людини Західного наукового центру НАН України та МОН України. В рамках цієї співпраці проводилися дослідження теми “Мотивація соціальної активності особистості”, проведено 6 наукових конференцій та семінарів.

Пролонговано співпрацю з “Клінікою, дружньої до молоді” (м. Львів). Підписано угоди про співпрацю з Навчально-методичним центром освіти м. Львова, Інформаційно-консультативним центром “Погляд у майбутнє”, медико-психологічною студією “АМ-Верітас”. У рамках цих угод виконуються курсові та магістерські роботи, проводяться наукові дослідження проблем, з якими стикаються працівники вказаних установ. Розроблено практичні рекомендації та надано тренінгові послуги.

Доц. Грабовська С. Л. – голова Львівського осередку Товариства конфліктологів України, член Правління Товариства конфліктологів України, голова Львівського осередку Асоціації політичних психологів України. Доц. Партико Т. Б. – голова Львівського осередку Української Академії акмеології. Доц. Галецька І. І. – дійсний член Асоціації практикуючих психологів Львівської області. Доц. Гупаловська В. А. – дійсний член Української спілки психотерапевтів, Товариства по сприянню розвиткові символдрами.


Кафедра філософії співпрацює з такими науковими установами:

 • філософським факультетом Київського національного університету імені Т. Шевченка;

 • Українським католицьким університетом;

 • філософсько-теологічним факультетом Чернівецького національного університету.


Кафедра теорії та історії культури співпрацює з такими науковими установами:

 • Інститутом філософії НАН України ім. Г.Сковороди,

 • Київським національним університетом імені Т.Шевченка,

 • Києво-Могилянською академією,

 • Прикарпатським національним університетом імені В.Стефаника (Івано-Франківськ),

 • Дрогобицьким державним педагогічним університетом,

 • кафедрою релігієзнавства Національного університету “Острозька академія”.

Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки з Інститутом філософії НАН України ім. Г.Сковороди, кафедрою релігієзнавства національного університету “Острозька академія”. Їх співробітники надають консультації викладачам кафедри доц. Стеценку В.І., доц. Васьківу А.Ю. та доц. Мадей Н.М., які працюють над докторськими дисертаціями; виступають опонентами на захисті дисертацій викладачів кафедри; рецензують наукові видання, підготовлені кафедрою.

Доц. Васьків А.Ю. здійснював керівництво Відділом міжконфесійних відносин Інституту соціогуманітарних проблем людини Західноукраїнського наукового центру НАН і МОН України.


6.2. Співпраця із зарубіжними науковими установами та фірмами (наукові стажування, ґранти (додаток 3), контракти, к-ть спільних публікацій, спільні наукові заходи, запрошення зарубіжних науковців).


Кафедра психології співпрацює з такими зарубіжними науковими установами:

 • факультетом психології Варшавського університету,

 • кафедрою соціальної психології Вроцлавського університету,

 • кафедрами Католицького університету (м. Люблін).

 • Німецькою асоціацією сімейної системної психотерапії (Саарбрюкен, Німеччіна).


Викладачі кафедри брали участь у виконанні спільних наукових проектів:

 • вивчення соціальної активності особистості (Польща – Україна),

 • дослідження поглядів студентів на соціальне довкілля (Польща – Україна)

Доц. Волошок О. В., доц. Грабовська С. Л., доц. Гупаловська В. А., доц. Осторовська К. О., ас. Кліманська М. Б., асист. Михальчишин Г. Є. брали участь у семінарі із системної психотерапії під егідою Саарландського товариства системної терапії (Німеччина).

Викладачі кафедри і студенти відділення психології беруть активну участь у міжнародному Проекті (Польща – Україна) Міжінституційні Індивідуальні Гуманітарні Студії (МІГуС): викладачі працюють в якості туторів, керують науковими дослідженнями студентів МІГуСа, беруть участь у конференціях, які проводяться в рамках цього проекту.

Доц. Пилат Н. І. є членами Європейської Асоціації експериментальної соціальної психології (EAESP).

Доц. Католик Г.В. – член Європейської Асоціації дитячої психотерапії. Доц. Галецька І.І. та доц. Пилат Н.І. – члени Європейської Асоціації експериментальної соціальної психології (EAESP). Доц. Галецька І. І. – дійсний член Європейської асоціації нейролінгвістичної психотерапії.


Кафедра філософії співпрацює з такими зарубіжними науковими установами:

 • “Council for Rescarch in Values and Philosophy” – Католицький університет Америки, США;

 • Вроцлавським університетом (Польща);

 • Московським Університетом Дружби народів (філософський факультет), РФ;

 • проф. Дж. Ділі з університету Св. Томи м. Г’юстона, США;

 • філософським факультетом Університету Марії Складовської-Кюрі м. Любліна (проф. Єдинак, проф. Гавор);

 • університетом м. Пряшів (Словацька Республіка);

 • Українським вільним університетом (м. Мюнхен);

 • Інститутом філософії м. Шанхая (КНР).


Кафедра теорії та історії культури співпрацює з такими зарубіжними науковими установами:

 • Варшавським і Вроцлавським університетами (Польща),

 • Білоруським державним університетом.

Асист. Муха О.Я. брала участь у спільному із АНО “Независимый научно-исследовательский центр” (м. Волгоград, Росія) та Молодіжною асоціацією релігієзнавців (м. Київ, Україна) у проекті видання “Справочника религиоведа”. Бере участь у дослідницькому проекті Фонду Королеви Ядвіги “Тіло людини в історії філософії, культури та мистецтва Польщі” (Краків, Польща).

^ Наукові стажування:

Доц. Островська К. О. стажувалася за програмою “Інтеграція дітей-інвалідів у нормальне середовище “МАШАВ” (Ізраїль).

Доц. Партико Т. Б. та доц. Островська К. О. стажувалися в Університеті третього віку Вроцлавського університету (Польща).

Доц. Лосик О. М. проходила науково-дослідні стажування у Торунському ун-ті ім. М. Коперника (Польща, червень 2010 р) та Варшавському ун-ті (Польща, липень 2010 р.) – як стипендіатка Міністерства Науки та Вищої Освіти.

Асист. Височанський Р.Р. стажувався в Американському католицькому університеті (м. Вашингтон, США) з 1.10.–30.11.2009 р.


^ 7.1. Випускники аспірантури та докторантури

Прізвище, ініціали

Спеціальність

Денне чи заочне відділення

Науковий керівник

Юшина Н. М.

23.00.01

Денне

Проф. Денисенко В.М.

Коврига С.О.

23.00.01

Денне

Проф. Світа Г.М.

Мельник В.І.

23.00.02

Заочне

Доц. Угрин Л.Я.

Вербицька О.В.

09.00.03

Денне

Доц. Джунь В.В.

Малицька Н.Д.

09.00.03

Денне

Проф. Лисий В.П.

Литвин В.С.

23.00.02

Денне

проф. Романюк А.С.

Парійчук-Брухаль Р.І.

23.00.02

Денне

доц. Поліщук М.В.

Зубрицька Д.М.

23.00.02

Денне

доц. Шведа Ю.Р.

Басюк О.Б.

19.00. 11

Заочне

Проф. Мар’єнко Б. С.

Чолій С.М.

19.00.11

Заочне
^

Доц. Грабовська С. Л.


Турецька Х.І.

19.00.05

Заочне

Доц. Шамлян К. М.


Кохановська М.Г.

09.00.11

Денне

Доц. Васьків А.Ю.

Степанов А.О.

09.00.07

Денне

Доц. Ярошенко Т.М.

Синиця А.С.

09.00.05

Денне

Доц. Карамишева Н.В.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2010 рік Держбюджетна тема І. Тема зп-57П iconЗвіт про наукову роботу філософського факультету за 2011 рік
Тема зп–57П “Структурно-функціональна модель психологічного здоров’я особистості ”
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2010 рік Держбюджетна тема І. Тема зп-57П iconЗвіт про наукову роботу філософського факультету за 2007 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-13Ф " Критерії психологічного здоров'я студентської молоді"
Термін виконання – 01. 01. 2005 – 31. 12. 2007 рр., обсяг фінансування на рік – 30 тис грн
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2010 рік Держбюджетна тема І. Тема зп-57П iconЗвіт про наукову роботу філософського факультету за 2012 рік держбюджетні теми І. Тема зп-105П "Формування життєвої перспективи засобами психологічного тренінгу". Номер держреєстрації: 0112U001270
Тема зп–105П “Формування життєвої перспективи засобами психологічного тренінгу”
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2010 рік Держбюджетна тема І. Тема зп-57П iconЗвіт про наукову роботу філософського факультету за 2006 рік Держбюджетні теми: І. Тема зп-13Ф "Критерії психологічного здоров'я студентської молоді"
Термін виконання – 2005–2007 рр., обсяг фінансування на рік – 20 тис грн. Виконавці: штатні – 1 доктор філософ наук, проф.; сумісники...
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2010 рік Держбюджетна тема І. Тема зп-57П iconЗвіт про наукову роботу філософського факультету за 2008 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-213П "Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації у структурі психологічного здоров'я"
Тема зп–213П “Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації у структурі психологічного здоров'я”
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2010 рік Держбюджетна тема І. Тема зп-57П iconЗвіт про наукову роботу філософського факультету за 2009 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-213П "Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації в структурі психологічного здоров’я"
Тема зп–213П “Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації в структурі психологічного здоров’я”
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2010 рік Держбюджетна тема І. Тема зп-57П iconЗвіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2010 році
Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін...
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2010 рік Держбюджетна тема І. Тема зп-57П iconЗвіт про наукову роботу кафедри (наукового підрозділу) у 2007р. Досягнення провідних наукових шкіл за звітний рік (до 1 стор.). Кафедральна тема
Заходи, що здійснювалися спільно з науковими установами нану І галузевими академіями наук України
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2010 рік Держбюджетна тема І. Тема зп-57П iconЗвіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2008 році
Теми вказувати згідно з тематичним планом університету, серед них і ті, що виконуються в межах робочого часу викладачів
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2010 рік Держбюджетна тема І. Тема зп-57П iconЗвіт про наукову роботу кафедри петрографії у 2011 році
України”. Науковий керівник: проф., д б н., Царик Й. В. № державної реєстрації: 0111U001090. Виконавці: штатні 1, сумісники – 7 (доктори...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи