Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2009 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-213П \"Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації в структурі психологічного здоров’я\" icon

Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2009 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-213П "Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації в структурі психологічного здоров’я"
НазваЗвіт про наукову роботу філософського факультету за 2009 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-213П "Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації в структурі психологічного здоров’я"
Сторінка1/4
Дата27.09.2012
Розмір0.69 Mb.
ТипЗвіт
  1   2   3   4


ЗВІТ ПРО НАУКОВУ РОБОТУ ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ЗА 2009 рік


Держбюджетні теми


І. Тема ЗП–213П “Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації в структурі психологічного здоров’я”.

Науковий керівник – канд. психол. наук, доц. Галецька І.І.

Номер держреєстрації: 0108U004132.

Термін виконання: 2008–2009 рр., обсяг фінансування на рік – 30,352 тис. грн.

Виконавці: 3 доц., канд. психол. наук, 3 асистенти, 2 аспіранти.


2.1. Резюме українською та англійською мовами

Дано загальну характеристику структури психологічного здоров’я, стрижневим компонентом якої є індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації особистості. Встановлено, що соціальна активність особи та відчуття суб’єктивного благополуччя є виявом властивостей психологічного здоров’я і залежать від структури системи індивідуальних цінностей та їх зв’язку з компонентами сенсожиттєвих орієнтацій (релігійністю, релігійними уявленням, почуттям довіри, почуттям когеренції). Визначено психологічні особливості зв’язків емоційного інтелекту та індивідуальних цінностей, виявлено вищий рівень самоменеджменту в осіб з вищим рівнем відчуття сенсовності. Розроблено психологічну модель громадянської активності та визначено залежність видів активності від індивідуальних цінностей, довіри й доступності до ресурсу соціальної мережі. Розроблено методики дослідження громадянської активності студентської молоді, дозвіллєвої діяльності, довіри, рівня самоменджменту та здійснено адаптацію методик дослідження релігійності та індивідуальних цінностей. Результати досліджень використовуються у навчальних курсах “Психологія здоров’я”, “Основи психотерапії”, спецкурси “Тренінг особистісної зрілості”, “Адаптація студентів-першокурсників до ВНЗ”, “Студентський самоменджмент”, “Психологія кризових ситуацій”.

The general description of structure of psychological health is developed, the key component of which are individual values and purpose-in-life . Are determined that social activity and subjective well-being are the manifestation of psychological health and are depend on structure of the individual values system and their connection with the components of purpose-in-life (by a religiousness, religious presentation, sense of trust, sense of coherence). The psychological features of connections of emotional intellect and individual values are fixed, the high level of Meaningfulness is corellated with high level of selfmanagement for persons. The psychological model of civil activity is developed, the dependence for types of activity of individual values, trust and availability to the resource of social network are described. The methods of research for civil activity, leisure, trust and selfmanagement are developed, the adaptation of methods for research of religiousness and individual values is carried out. The results of researches are drawed on educational courses “Health Psychology” “Psychotherapy bases”, special courses “Training of personality maturity”, “Adaptation of students-freshmen”, “Students selfmanagement”, “Psychology of crises situations”.

2.2. Захищена дисертація: “Ставлення до батьків як чинник розвитку релігійних уявлень осіб юнацького віку”. (Крупська О. І. Наук. керівник – доц., канд. психол. наук Партико Т.Б.).

2.3. Бібліографія:15 статей, 4 тези доповідей на конференціях.

2.5. Розроблено методики:

2.5.1. Методика дослідження громадянської активності студентської молоді.

2.5.2. Методика дослідження дозвіллєвої діяльності.

2.5.3. Методика дослідження довіри та рівня самоменджменту

2.5.4. Адаптовано методику дослідження релігійності.

2.5.5. Адаптовано методику дослідження індивідуальних цінностей.


Теми, які виконуються у межах робочого часу


ІІ. Тема “Українська духовна культура в контексті трансформаційних процесів”.

Науковий керівник – д-р філос. наук, проф. Мельник В. П.

Номер держреєстрації: 0107U007412.

Термін виконання – 2007–2009 рр.

Виконавці: 13 викладачів і 2 аспіранти, 1 зав. кабінетом мистецтвознавства і 1 зав. лабораторією етики та естетики. Серед них – 2 проф., 8 доц., 3 асистенти. Науковий ступінь виконавців – 1 проф., д-р філос. наук, 1 проф., канд. філос. наук, 6 – доц., канд. філос. наук, 2 – доц., канд. істор. наук, 2 – асистенти, канд. філос. наук.


^ 3.1. Резюме українською мовою (0,3 с.)

Проаналізовано особливості трансформаційних змін в українській культурі в умовах посилення глобалізаційних процесів. Досліджена специфіка проявів деструктивних змін в етнонаціональних культурних традиціях під впливом техногенного суспільства та експансії універсально-раціональних способів організації життєдіяльності людини і суспільства. Проаналізовано провідні морально-етичні тенденції розвитку сучасної української культури. Вивчено актуальні етико-антропологічні питання, висвітлено моральні аспекти буття особистості в умовах техногенної цивілізації, вказано шляхи вирішення моральних проблем прикладного характеру.

Визначено тенденції взаємодії релігійного та світського компонентів української духовної культури, проаналізовано тенденції та параметри національної релігійної ідентичності, окреслено особливості вияву новітньої релігійності у комплексі української духовної культури; вказано на перспективи розвитку сучасної релігійної ситуації в Україні. Висвітлено історичні особливості формування ідей екуменізму в середовищі християнських церков та їх український інваріант.

3.2. Захищена 1 кандидатська дисертація: “Еволюція світоглядно-філософських засад українського образотворчого мистецтва на рубежі ХІХ–ХХ ст.” (Скринник-Миська Д. М. Наук. керівник – доц., канд. філос. наук Сінькевич О.Б.).

3.3. Бібліографія: одна монографія, один навчальний посібник, один збірник матеріалів конференції, 29 статей, 19 тез доповідей на конференціях.

.


ІІІ. Тема “Політичний процес в умовах трансформації: світовий досвід і Україна”. Науковий керівник – канд. філос. наук, доц. Поліщук М.В.

Номер держреєстрації: 0108U008916.

Термін виконання – 2008–2010 рр.

Виконавці: 8 викладачів і 1 ст. лаборант. Серед них: 1 проф., 5 доц.; наукові ступені виконавців: 1 д-р політ. наук, 5 канд. політ. наук, 1 канд. філос. наук.


^ 3.1. Резюме українською мовою (0,3 с.)

Проаналізовано особливості трансформації політичної системи України, вплив соціального середовища та політичних інститутів на процес консолідації демократії. Розкрито основні принципи та роль локальної демократії у формуванні демократичних засад суспільства, стан генезиси місцевого самоврядування в Україні. Досліджено демократію як процес виборів та форму правління на різних рівнях. Проаналізовано особливості політичного процесу на Львівщині. З’ясовано партійно-владні відносини у регіоні, взаємодію політикуму і влади, громади і влади, медіавимір суспільно-політичного життя області, перспективи реалізації адміністративної та конституційної реформ в Україні.

Здійснено порівняння виборчої та партійних систем України й зарубіжних країн, зокрема особливості виборчої системи України, еволюцію партійної системи України, її переформатування під впливом виборчої системи та перспективи трансформації української політичної системи в контексті новітніх політичних тенденцій. Досліджено особливості функціонування моделей соціальної політики соціальних держав.

Розроблено об’єктивні індикатори аналізу стану інституційних чинників сучасного політичного процесу України. Охарактеризовано проблеми центрів політичного впливу на внутрідержавному рівні. З’ясовано механізми реалізації політичних рішень у трансформаційних умовах та вплив кризи на структурні елементи політичної системи, політичну свідомість і політичну культуру; механізми запобігання негативним тенденціям у розвитку політичної системи.

3.2. Захищена 1 кандидатська дисертація: “Трансформація політичного руху в масову політичну партію нового типу на прикладі NSDAP і PNF”. (Михальчишин Ю.А. Наук. керівник – доц., канд.. філос. наук Поліщук М.В.)

3.3. Бібліографія: одна монографія, один навчальний посібник, один словник, три збірники наукових праць, 5 статей, 7 тез доповідей на конференціях.


IV. Тема “Методологічні основи сучасної політичної науки”.

Науковий керівник – д-р політ. наук, проф. Денисенко В.М.

Номер держреєстрації: 0108U008918.

Термін виконання – 2008–2010 pp.

Виконавці: 7 викладачів, 10 аспірантів. Серед них: 2 проф., 1 доц., 4 асистенти. Наукові ступені викладачів – 1 доктор наук, 6 кандидатів наук.


^ 3.1. Резюме українською мовою (0,3 с.)

Проаналізовано актуальні проблеми методології сучасної політичної науки. Обґрунтовані принципи, методи, функції та особливості розвитку політології на сучасному етапі та в історичному контексті. Системно досліджено методологічну базу політичної науки, зокрема в постнекласичних підходах до аналізу політики. Обґрунтовані принципи, методи, функції та особливості розвитку політології на сучасному етапі. Проаналізовано проблеми моделювання політичної дійсності, політичного простору та способи їх пізнання й відтворення.

Досліджено методологічні засади вивчення транзитних (гібридних) режимів, політичної суб’єктності націй, політичного лідерства, соціополітичні поділи як чинники електорального вибору, вплив регіональних ідентичностей на політичний процес, міжнародних організацій, євроатлантичної інтеграції.

Проаналізована політична думка, зокрема український консерватизм, проблеми міфотворчості та утопічної свідомості. В публікаціях виконавців теми продовжено розробку теоретичних підходів до аналізу таких явищ та понять як легітимність, політичні потреби, бюрократизм, політичний образ, ідентичність, ментальність, безпека особи.

3.2. Захищена 1 кандидатська дисертація: “Політична реклама у виборчих технологіях: аксіологічно-нормативні виміри” (Лютко Н.О. Наук. керівник – доц., канд. філос. наук Угрин Л.Я.).

3.3. Бібліографія: 15 статей, 15 тез доповідей на конференціях.

V. Тема “Концептуальні засади філософської думки в Україні: історія і сучасність”. Науковий керівник – д-р філософ. наук, проф. Пашук А. І.

Номер держреєстрації: 0107U007416.

Виконавці: 8 викладачів. Серед них: 3 проф., 3 доц., 2 асистенти. Наукові ступені викладачів – 1 доктор наук, 5 кандидатів наук, 2 асистенти.


^ 3.1. Резюме українською мовою (0,3 с.)

Досліджено концептуальні засади розвитку української філософської думки, особливості її розвитку та місце у світовій філософії. Розглянуто філософські концепції часів княжої Русі, новітньої епохи в їх органічному зв’язку з розкриттям особливостей духовності українського народу. Особлива увага звернута на дослідженнях українського націотоворення. Розкрито погляди І.Франка на національну ідею як чинник формування української нації, а також націотворну роль української інтелігенції та проблему національної свідомості. Вивчено погляди І.Франка на роль української мови, зокрема розкрито його концепцію творення загальної літературної української мови, як етнічної основи українського націотворення. Досліджено погляди Г.Сковороди на свободу як антропологічну проблему, розкрито раціоналістичне підґрунтя істинної людини. Досліджено концептуальні особливості української філософської думки, розвитку філософії Києво-Могилянської Академії та філософії 18–20 ст., філософії доби бароко та романтизму. Філософсько-духовне піднесення українського народу в його боротьбі за соціальне, політичне та національне визволення.

3.2. Захищена 1 кандидатська дисертація: “Ідея виховання та її теоретичне обґрунтування в античній філософії”. (Рабинович О.М. Наук. керівник – проф., канд. філос. наук Кондзьолка В.В.).

3.3. Бібліографія: один навчальний посібник, 10 статей, 8 тез доповідей на конференціях.


VI. Тема “Психологічний вимір соціального буття особистості”.

Науковий керівник теми – канд. філос. наук, доц. Грабовська С.Л.

Номер держреєстрації: 0109U004349.

Термін виконання: 2009 – 2011 рр.

Виконавці: 22 викладачі та 3 аспіранти. Серед них 2 професори, 10 доцентів, 10 асистентів, 3 аспірантів. Наукові ступені викладачів – 2 доктори наук та 14 кандидатів наук.

^ 3.1. Резюме українською мовою (0,3 с.)

Досліджено психологічні чинники толерантності: виявлено що найважливішими чинниками толерантності є схильність до емпатії, глибинність переживань, автономність, контактність, схильність розв’язувати конфлікти за допомогою компромісів, здатність децентруватися тощо. Досліджено мотиваційні установки у соціально-психологічній сфері осіб, схильних до маніпулятивної поведінки. Визначено мотиваційні стратегії особистості. Сформульовано теоретичну дефініцію поняття “самоменеджмент” у мотиваційній парадигмі; самоменеджмент обґрунтовано як складову соцільного інтелекту. Досліджено місце громадської діяльності в структурі соціальної активності особистості. Розроблено теоретичну модель мотивації громадської діяльності молоді.

Охарактеризовано вплив процесів фінансово-економічної нестабільності на вартості української родини. Вивчено рольові очікування та рівень домагань у шлюбі сучасної молоді. Проаналізовано залежність ставлення до материнства від соціально-психологічних чинників та індивідуальних цінностей особистості. Досліджено особливості саморегуляції, працездатності і самоактуалізації особистості студентів з високою, низькою та нестабільною академічною успішністю. Розкрито основні особливості формування релігійних уявлень молоді.

Визначено зв’язок індивідуальних цінностей та здоров’єорієнтованої поведінки. Здійснено аналіз чинників суб’єктивного благополуччя особистості. Досліджено систематику психічних розладів. включно з межовим і психологічним рівнем реагування особистості. Розглянуто чинники, критерії та симптоми Інтернет-аддикції. Висвітлено проблему інклюзивної освіти дітей з особливими потребами в Україні.

3.3. Бібліографія: дві монографії, один навчальний посібник, чотири збірки матеріалів конференцій, 44 статті, 56 теза доповідей на конференціях.

3.5. Інше.
^

3.5.1. Розроблено методику з’ясування загальної організаційної культури організації (підприємства)


3.5.2. Розроблено теоретичну модель мотивації громадської діяльності молоді.


VII. Тема: “Трансформація парадигм мислення і концепцій знання в сучасній філософії під впливом нових викликів”.

Науковий керівник – д-р філософ. наук, проф. Карась А.Ф.

Номер держреєстрації: 0109U004337.

Термін виконання: 2009–2011 рр.

Виконавці: 3 проф., д-р філос. наук, 9 доц., канд. філос. наук, 1 асистент, 1 д-р політології, 2 асистенти, канд. філос. наук, 3 асистенти, 6 аспірантів.


^ 3.1. Резюме українською мовою (0,3 с.)

Окреслено характерні риси сучасних викликів перед філософією і гуманітаристикою, що складаються в умовах глобалізаційних процесів у ділянках розвитку знання про природу, суспільство і людину. Визначено, що антропологічний поворот у філософії початку ХХ століття призвів до трансформації класичного розуміння суб’єкта і обумовив потребу динамічних суспільних змін як таких, що викликані настановами людини на вільне самоздійснення. Це ставить перед світовою спільнотою вимогу сталого розвитку; його чинники простежуються у “прагматизації практики” або створенні нового всесвітнього комунікативного простору, що здійснюється завдяки публічному застосуванню розуму, формуванню відповідних дискурсивно-етичної практики, постнекласичної парадигми розвитку наукового знання та освіти, семіотично обумовленого життєвого світу. Запропоновано новий концептуальний підхід до визначення гуманістичної соціальної дійсності як такої, що обумовлюється вільним самоздійсненням людини та чинниками ідентичності й автентичності, які складаються передусім у відкритій, публічній сфері життя людей.

3.3. Бібліографія: три переклади, 35 статей, 22 теза доповідей на конференціях.


5. Інші форми наукової діяльності

На філософському факультеті функціонує дві спеціалізовані вчені ради.

Спеціалізована вчена рада Д 35.051.02 згідно з наказом ВАКу України №599 від 25.09.2007 р. приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філософських наук за спеціальностями 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії, 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури та 09.00.05 – історія філософії. Голова ради – д-р філософ. наук, проф. Мельник В.П., заступник голови – д-р філософ. наук, проф. Пашук А.І., секретар ради – канд. філософ. наук, доц. Сінькевич О.Б. До складу ради входять 13 д-р філософ. наук, 1 д-р філол. наук, 1 д-р іст. наук, 2 д-р екон. наук, 2 д-р соціол. наук, 1 д-р пед. наук.

За 2009 рік спеціалізована вчена рада провела 8 засідань, на яких відбувся захист 6 кандидатських дисертацій з філософських наук.

Спеціалізована вчена рада Д 35.051.17 згідно з наказом ВАКу України № 327 від 14.05.2004 р. приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути і процеси, 23.00.01 – теорія та історія політичної науки. Голова ради – д-р політ. наук, проф. Денисенко В.М., заступник голови – д-р соціол. наук, проф. Черниш Н.Й., секретар ради – канд. політ. наук, Сорба О.М. До складу ради входять 6 д-р політ. наук, 5 д-р філософ. наук, 2 д-р іст. наук, 1 д-р екон. наук, 1 д-р соціол. наук.

За 2009 рік спеціалізована вчена рада провела 10 засідань, на яких відбувся захист 6 кандидатських дисертацій з політичних наук.

Проф. Мельник В.П. і доц. Сінькевич О.Б. – члени ДАК України. Проф. Денисенко В.М. – член Науково-методичної Ради з політології МОНУ.

Професори Карась А.Ф. і Лиcий В.П. – члени спеціалізованих вчених рад Д 35.051.02 та Д.35.725.02. Проф. Кашуба М.В. – член спеціалізованих вчених рад Д 35.051.02 та К 35.860.01. Проф. Романюк А.С – член спеціалізованої вченої ради К 35.051.11. Проф. Яртись А.В. – член спеціалізованої вченої ради Д 35.051.02. Проф. Світа А.М. – член спеціалізованої вченої рада Д 35.051.17. Д-р філософ. наук Гапон Н.П. – член спеціалізованих вчених рад Д 35.051.02 та Д 35.051.17.

Проф. Лисий В.П., доц. Рижак Л.В. – члени науково-технічної ради університету.

Проф. Карась А.Ф. – член Президії Ради НТШ, Генеральний Секретар Світової ради НТШ.

Доц. Васьків А.Ю. – член Комісії Міністерства освіти і науки України з розробки змісту факультативних курсів з етики віри та релігієзнавства та член Робочої групи МОН України із затвердження державного стандарту спеціальності “Богослов’я”.

Кафедри соціальної філософії, історії філософії, політології, історії та теорії культури є провідними з рецензування кандидатських і докторських дисертацій. За звітний період прорецензовано 24 кандидатські та 2 докторські дисертації, написано шість відгуки на автореферати докторських дисертацій і дев’ять відгуків на автореферати кандидатських дисертацій.

^ Опонування дисертацій: проф. Карась А.Ф. опонував одну докторську та 8 кандидатських дисертацій; проф. Кашуба М.В. опонувала дві кандидатські дисертації; доц. Рижак Л.В опонувала одну кандидатську дисертацію; проф. Романюк А.С. опонував три кандидатські дисертації; проф. Денисенко В.М. опонував одну кандидатську дисертацію.

На факультеті виходить “Вісник Львівського університету: Серія: філософські науки” (відп. ред. – проф. Мельник В.П., відп. секретар – доц. Рижак Л.В.) та Вісник Львівського університету. “Релігієзнавчі студії” (відп. редактор – проф. Мельник В.П., відп. секретар – канд. філософ. наук. Муха О.Я.).

На всіх кафедрах працюють теоретичні семінари. На кафедрі філософії діє спеціальний міждисциплінарний семінар “Семіотика соціально-культурних процесів”, у роботі якого беруть участь учені, митці, письменники ЛНУ ім. І. Франка та інших наукових і навчальних закладів. Викладачі кафедри історії філософії та соціальної філософії є консультантами філософсько-методологічних семінарів на природничих і гуманітарних факультетах університету.

^ За дорученням МОНУ проф. Мельник В.П. рецензував текст підручника “Філософія науки”; проф. Карась А.Ф. – рукопис підручника “Philosophy: credit-module course (Філософія: кредитно-модульний курс)”; доц. Рижак Л.В. – два навчальні посібники: “Філософія освіти” та “Аксіологія освіти”.

Проф. Карась А.Ф. рецензував два рукописи: монографію Ю. Кисельов “Основи теософії. Проблеми теорії та методології”; монографію П. Содомора “Терміносистема св. Томи з Аквіну та її рецепція у європейській філософії (на матеріалі “Суми теології”, “Суми проти поган” та їх різномовних перекладів)”. Доц. Партико Т.Б. рецензувала навчальний посібник Базилевської Л.С, Каут Н.М. – “Методика викладання психології”; навчальний посібник Базилевської Л.С. “Основи психогігієни”; навчальний посібник Шпак М.М. “Психологічна служба в закладах освіти”.

Викладачі факультету прорецензували 84 статті.

^ 6. Зовнішні зв’язки


6.1. Співпраця з науковими установами НАН та галузевих академій наук України (наукові стажування, к-ть спільних публікацій, спільні наукові заходи).


Кафедра психології співпрацює з такими науковими установами:

  • Інститутом психології АПН України (м. Київ),

  • Інститутом соціальної та політичної психології АПН України (м. Київ),

  • кафедрою психології, педагогіки, конфліктології Києво-Могилянської академії (м. Київ),

  • факультетом соціології та управління Запорізького національного університету,

  • Дрогобицьким державним університетом імені Івана Франка,

  • Львівським інститутом підвищення кваліфікації педагогічних працівників,

  • Інститутом педагогіки та психології професійної освіти АПН України,

  • Львівським католицьким університетом,

  • Національним університетом “Львівська політехніка,

  • “Клінікою, дружньої до молоді”, м. Львів.

Викладачі кафедри активно співпрацюють з Інститутом соціогуманітарних проблем людини Західного наукового центру НАН України та МОН України, в рамках цієї співпраці проводилися дослідження теми “Мотивація соціальної активності особистості”, проведені 2 наукові конференції та 2 наукові семінари.

Пролонговано співпрацю з “Клінікою, дружньої до молоді”, м. Львів. Підписано угоди про співпрацю з Обласним центром зайнятості населення та медико-психологічною студією “АМ-Верітас”. В рамках цих угод передбачаються наукові дослідження проблем, з якими стикаються працівники вказаних установ, розроблення практичних рекомендацій та надання тренінгових послуг.

Доц. Грабовська С.Л. є членом правління Товариства конфліктологів України та головою Львівського осередку Асоціації політичних психологів України та головою Львівського осередку Товариства конфліктологів України.


Кафедра теорії та історії культури співпрацює з такими науковими установами:

 • Інститутом філософії НАН України ім. Г.Сковороди,

 • Київським національним університетом імені Т.Шевченка,

 • Прикарпатським національним університетом імені В.Стефаника (Івано-Франківськ),

 • Києво-Могилянською академією,

 • Національним інститутом стратегічних досліджень (Київ),

 • Дрогобицьким державним педагогічним університетом.

Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки з Інститутом філософії НАН України ім. Г. Сковороди. Його співробітники надають консультації викладачам кафедри доц. Стеценку В.І., доц. Васьківу та доц. Мадей Н.М., які працюють над докторськими дисертаціями; виступають опонентами на захисті дисертацій викладачів кафедри; подають рецензії на наукові видання, підготовлені кафедрою.

Доц. Васьків А.Ю. здійснював керівництво Відділом міжконфесійних відносин Інституту соціогуманітарних проблем людини Західноукраїнського наукового центру НАН і МОН України та брав участь у роботі над спільним проектом “Трансформація сучасної української духовної культури: етико-аскіологічні аспекти”.

Спільні наукові конференції проводяться з Києво-Могилянською академією, Київським національним університетом ім. Т. Г. Шевченка, Національним інститутом стратегічних досліджень (м. Київ), Прикарпатським національним університетом ім. В. Стефаника.


Кафедра філософії співпрацює з такими науковими установами:

 • філософським факультетом Київського національного університету імені Т. Шевченка;

 • університетом “Києво-Могилянська Академія”;

 • Українським католицьким університетом;

 • кафедрою філософії Полтавського державного університету;

 • філософсько-теологічним факультетом Чернівецького національного університету;

У травні 2009 р. проведено спеціальний теоретичний семінар за участю професора О. Гомілко, доктора філософських наук, старшого наукового співробітника Інституту філософії НАН України.


6.2. Співпраця із зарубіжними науковими установами та фірмами (наукові стажування, ґранти (додаток 3), контракти, к-ть спільних публікацій, спільні наукові заходи, запрошення зарубіжних науковців).


Кафедра психології співпрацює з такими зарубіжними науковими установами:

 • факультетом психології Варшавського університету,

 • кафедрою соціальної психології Вроцлавського університету,

 • кафедрами Католицького університету (м. Люблін).

 • Німецькою асоціацією сімейної системної психотерапії (Саарбрюкен, Німеччіна).

У співдружності з Католицьким університетом (м. Люблін, Польща) підготовлено до друку збірник наукових праць “Психологія релігії”. Ведеться підготовча робота з перекладу тритомного академічного підручника “Психологія” (науковий редактор, академік Ян Стреляу).

^ Участь у проектах:

Викладачі кафедри брали участь у виконанні спільних наукових проектів:

1) вивчення соціальної активності особистості (Польща-Україна),

2) дослідження поглядів студентів на соціальне довкілля (Польща – Україна) тощо.

Викладачі кафедри, аспіранти та студенти беруть участь у

1) міжнародному Проекті МІГУС (Міжінституційні Індивідуальні Гуманітарні Студії): викладачі працюють в якості туторів, керують науковими дослідженнями студентів МІГУСа, беруть участь у конференціях, які проводяться в рамках цього проекту;

2) у рамках Проекту МІГУСа діє програма наукових стажувань для аспірантів.

Доц. Волошок О.В., доц. Грабовська С.Л., доц. Гупаловська В. А., доц. Осторовська К.О., асистент Кліманська М.Б., асистент Михальчишин Г.Є. брали участь у семінарі із системної психотерапії під егідою Інституту системної терапії та Саарландського товариства системної терапії (Німеччина, вересень 2009).

Асистент Чолій С.М. брала участь у сесії Міжнародної гуманістичної школи Східної Європи на тему: “Kolegium i wspolnota akademicka w tradycji Europejskiej i Amerykanskiej”, Варшава, Польща, 26 – 29 травня 2009 року.

Доц. Галецька І.І. та доц. Пилат Н.І. є членами Європейської Асоціації експериментальної соціальної психології (EAESP); доц. Католик Г.В. є членом Європейської Асоціації дитячої психотерапії.


Кафедра теорії та історії культури співпрацює з такими зарубіжними науковими установами:

 • Варшавським і Вроцлавським університетами (Польща),

 • Білоруським державним університетом.

Асист. Муха О.Я. брала участь у спільному із АНО “Независимый научно-исследовательский центр” (м. Волгоград, Росія) та Молодіжною асоціацією релігієзнавців (м. Київ, Україна) проекті видання російсько-українсько-білорусько-польсько-англійського словника релігієзнавчих термінів.

Кафедра філософії співпрацює з такими зарубіжними науковими установами:

 • “Coucil for Rescarch in Values and Philosophy” – Католицьким університетом Америки, США;

 • Вроцлавським університетом (Польща);

 • Московським Університетом Дружби народів, (філософський факультет), РФ;

 • з проф. Дж. Ділі з університету Св. Томи (м. Г’юстона, США);

 • філософським факультетом Університету Марії Складовської-Кюрі м. Любліна (проф. Єдинак, проф. Гавор);

 • університетом м. Пряшів (Словацька Республіка);

 • Українським вільним університетом (м. Мюнхен, Німеччина);

 • кафедрою філософії Сеульського університету (Республіка Корея).


Наукові стажування

Молоді викладачі та аспіранти С. Чолій, Ю. Зайонц-Шпот, І. Семків, О. Захарко стажувалися в системі післядипломного навчання Artes Liberales у Варшавському університеті (Польща).

Доц. К. Островська стажувалася у реабілітаційних центрах для осіб з аутизмом Rainman’s home, Відень, Австрія,; Haus Waldschlousschen, Німеччина.


^ 7.1. Випускники аспірантури та докторантури

Прізвище, ініціали

Спеціальність

Денне чи заочне відділення

Науковий керівник

Ващак М. А.

09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії

денне

проф. Карась А.Ф.

Боднар В. М.

09.00.01 – онтологія, гносеологія, феноменологія

денне

доц. Рижак Л.В.

Колесник І. М.

09.00.11 – релігіє-знавство

денне

доц. Стеценко В.І.


Гаврилюк Н .Р.

09.00.04 – філос. антроп., філос. культури

заочне

доц. Ярошенко Т.М.

Шиманова О.В.

23.00.02 – політичні інститути та процеси

денне

проф. Романюк А.С.

Швець В. В.

23.00.02– політичні інститути та процеси

денне

доц. Шурко О.Б.

Поліщук Х.М.

23.00.02– політичні інститути та процеси

заочне

проф. Романюк А.С.


Бунь В.В.

23.00.01- теорії та історії політичної науки

денне

Денисенко В.М.

Кацюк О.І.

23.00.01- теорії та історії політичної науки

денне

Денисенко В.М.

Химко М.Б.

19.00.01 – загальна психологія та історія психології

денне

Доц. Партико Т.Б.

Гурська Т.В.

19.00.01 – загальна психологія та історія психології

заочне

Проф. Мар’єнко Б.С.

Семків І.І.

19.00.01 – загальна психологія та історія психології

денне

Доц. Галецька І.І.^ 7.2. Захист дисертацій випускниками аспірантури і докторантури


Прізвище, ініціали

Науковий керівник, консультант

Рік закін-чення

Дата

подачі до спец. ради

Дата захисту

Тема дисертації

Скринник-Миська Д. М.Доц.

Сінькевич О.Б.2007жовтень

200824 .02.

2009

Еволюція світог-лядно-філософсь-ких засад україн-ського образотво-рчого мистецтва на рубежі ХІХ–ХХ ст.

Михальчишин

Ю. А.

Доц.

Поліщук М. В.

2008


листопад

2008


16.04.

2009

Трансформація політичного руху в масову політи-чну партію нового типу на прикладі NSDAP і PNF.

Рабинович

О. М.

Проф. Кондзьолка В.В.


2005


травень

2009


16.10.

2009

Ідея виховання та її теоретичне обґрунтування в античній філософії

Лютко Н. О.

Доц.

Угрин Л. Я.


2005


жовтень

2008


16.01.

2009

Політична реклама у виборчих техно-логіях: аксіологіч-но-нормативні виміри


^ 7.3. Захист дисертацій співробітниками


Прізвище, ініціали

Посада, кафедра

Спеціальність

Дата захисту

Тема дисертації

Крупська О.І.

асистент кафедри психології

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

02.07. 2009

Ставлення до батьків як чинник розвитку релігій-них уявлень осіб юнацького віку


^ 8. Студентська наукова робота


На філософському факультеті діє 4 студентських гуртки, в яких беруть участь понад 140 студентів.

При кафедрі психології працює “Студентське науково-практичне товариство”. У його роботі беруть участь понад 30 студентів. СНПТ проводить свої зустрічі 1 раз на місяць. Студенти активно беруть участь у волонтерській роботі (понад 20 осіб); роботі Асоціації практикуючих психологів Львівської області (понад 20 осіб); семінарах та роботі Української спілки психотерапевтів; у роботі різних науково-практичних та навчальних семінарів у 2009 р. взяло участь понад 150 студентів.

На кафедрі філософії діє студентський науковий гурток У роботі гуртка бере участь 20 студентів відділення філософії. У травні 2009 р. була проведена щорічна наукова студентська конференція філософського факультету, на якій виступило 15 студентів-філософів.

На кафедрі теорії та історії культури діє студентський культурологічний науковий клуб “Гілея”, в роботі якого беруть участь 58 студентів. В його структурі функціонують 4 проблемні групи: культурологічна, естетична, етична та релігієзнавча.

Вийшло з друку 4-е число студентського наукового збірника “Гілея” – “Філософія культури постмодерної доби”, в якому опубліковано статті студентів культурологічного та філософського відділень філософського факультету.

У рамках проектів МІГУС та МПЕН студенти філософського факультету працюють над розробкою культурологічної, релігієзнавчої наукової проблематики. Зокрема, вони вивчають особливості становлення інформаційної культури в Україні, специфіку сучасних нетрадиційних релігійних культів, досліджують молодіжну субкультуру.

При кафедрі теорії та історії політичної науки та політології функціонує теоретичний семінар студентів відділення політології, в якому беруть участь понад 30 чоловік. За звітний період було проведено 4 засідання. В рамках Всеукраїнської конференції “Методологія політичної науки” (19 грудня 2008 р.) працювала студентська секція. Проведено студентську наукову конференцію на тему “Методологія політичної науки в добу постмодерну”.

Проведено науково-практичну студентську конференцію “Ідейні основи соціально-політичних систем. Політичні ідеології: трансформація уявлень в контексті сучасності” присвячену 80-й річниці створення ОУН та 20-й річниці заснування НРУ, що проходила 14–15 квітня 2009 р. на базі факультету. Підготовлено до видання збірник за матеріалами I науково-практичної студентської конференції на тему: “Ідейні основи соціально-політичних систем. Політичні ідеології: трансформація уявлень в контексті сучасності”(Присвячено 80-й річниці створення ОУН та 20-й річниці заснування НРУ) (автор проекту: Купченко О.). В організації та проведенні I науково-практичної студентської конференції брали участь студенти: Осадчук І., Варчевська Л., Купченко О., Гарба дин А., Горбай Б., Дибенко І., Мельник М., Мельникова Н., Сичик К., Новик А., Мотрен С., Задорожний Т. Видано матеріали конференції.

Проведено Всеукраїнську студентську олімпіаду (лютий, 2009) зі спеціальностей: політологія, філософія, психологія та навчальних дисциплін: естетика та культурологія. У першому турі олімпіади взяли участь 107 студентів, у другому – 6.

Викладачі кафедр надають консультації студентам, які готуються до участі у Всеукраїнських олімпіадах: проф. Мельник В.П., проф. Яртись Ф.В., доц.. Васьків А. Ю., доц. Мадей Н.М., доц. Дарморіз О.В. та інші.

24–26 березня 2009 р. у Державному університеті інформатики і штучного інтелекту (м. Донецьк) відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Філософія. Релігієзнавство”. У Всеукраїнській олімпіаді з культурології та релігієзнавства студент ІІ курсу культурологічного відділення Саджениця І. (його студентська робота отримала ІІ призове місце), нагороджений грамотою за підготовку студента від оргкомітету олімпіади. Дипломи Всеукраїнської студентської олімпіади з культурології та релігієзнавства отримали студенти М. Кобрин та Р. Чудяк. Диплом журі відзначено студента Кобрина М. за оригінальність наукової думки.

Переможці всеукраїнських конкурсів із психологічних дисциплін: 2 місце Всеукраїнський конкурс студентських науково-дослідних робіт – Сулімова Дарія ФФПм-51; 3 місце Всеукраїнський конкурс студентських науково-дослідних робіт Сайко Христина ФФП-41; 2 місце, Міжнародний медичний конгрес молодих науковців, м. Тернопіль – Горбаль Ірина, ФФП-31; 1 місце, Міжвузівська конференція студентів та молодих науковців, Івано-Франківськ – Горбаль Ірина, ФФП-31.

7–8 травня проведено 5-ту науково-практичну конференцію для студентів та молодих вчених “Психологічні проблеми сучасності”, видано матеріали конференції. У роботі конференції взяли участь 75 студентів, зроблено 39 доповідей

Проведено чотири конференції за участю та організацією студентів. Загалом у них взяли участь 120 студентів факультету, понад 20 осіб з інших навчальних закладів.

Загалом опубліковано 18 статей і 44 тез доповідей на конференціях студентів.

На Вченій раді факультету заслуховувалися питання: про проблеми, які існують у НДРС, та шляхи їх подолання; про сприяння науково-дослідницькій роботі студентів; про організацію та проведення студентських науково-практичних конференцій та видання матеріалів; про відзначення студентів, які активно займаються науковою роботою; відрядження студентів для участі у наукових конференціях.

НДРС у навчальному процесі здійснюється у формах курсових та магістерських робіт, залученні студентів до участі у наукових та науково-практичних семінарах, застосуванні активних методів навчання на семінарських заняттях, координації роботи студентського науково-практичного товариства (СНПТ), участі студентів у виконанні науково-дослідних тем.

Проблеми, що існують: потреба забезпечення дослідження бланками (налагодження можливості розмноження необхідних бланків на ксероксі, папір), забезпечення літературою, відсутність постійного приміщення для СНПТ.


9. Публікації:

  1   2   3   4

Схожі:

Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2009 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-213П \"Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації в структурі психологічного здоров’я\" iconЗвіт про наукову роботу філософського факультету за 2008 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-213П "Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації у структурі психологічного здоров'я"
Тема зп–213П “Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації у структурі психологічного здоров'я”
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2009 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-213П \"Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації в структурі психологічного здоров’я\" iconЗвіт про наукову роботу філософського факультету за 2007 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-13Ф " Критерії психологічного здоров'я студентської молоді"
Термін виконання – 01. 01. 2005 – 31. 12. 2007 рр., обсяг фінансування на рік – 30 тис грн
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2009 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-213П \"Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації в структурі психологічного здоров’я\" iconЗвіт про наукову роботу філософського факультету за 2006 рік Держбюджетні теми: І. Тема зп-13Ф "Критерії психологічного здоров'я студентської молоді"
Термін виконання – 2005–2007 рр., обсяг фінансування на рік – 20 тис грн. Виконавці: штатні – 1 доктор філософ наук, проф.; сумісники...
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2009 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-213П \"Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації в структурі психологічного здоров’я\" iconЗвіт про наукову роботу філософського факультету за 2012 рік держбюджетні теми І. Тема зп-105П "Формування життєвої перспективи засобами психологічного тренінгу". Номер держреєстрації: 0112U001270
Тема зп–105П “Формування життєвої перспективи засобами психологічного тренінгу”
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2009 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-213П \"Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації в структурі психологічного здоров’я\" iconЗвіт про наукову роботу філософського факультету за 2011 рік
Тема зп–57П “Структурно-функціональна модель психологічного здоров’я особистості ”
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2009 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-213П \"Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації в структурі психологічного здоров’я\" iconЗвіт про наукову роботу філософського факультету за 2010 рік Держбюджетна тема І. Тема зп-57П
Тема зп–57П “Структурно-функціональна модель психологічного здоров’я особистості ”
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2009 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-213П \"Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації в структурі психологічного здоров’я\" iconЗвіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2008 році
Теми вказувати згідно з тематичним планом університету, серед них і ті, що виконуються в межах робочого часу викладачів
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2009 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-213П \"Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації в структурі психологічного здоров’я\" iconЗвіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2010 році
Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін...
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2009 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-213П \"Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації в структурі психологічного здоров’я\" iconЗвіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2011 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів
Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін...
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2009 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-213П \"Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації в структурі психологічного здоров’я\" iconЗвіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2012 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів
Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи