Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2008 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-213П \"Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації у структурі психологічного здоров\

Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2008 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-213П "Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації у структурі психологічного здоров'я"
НазваЗвіт про наукову роботу філософського факультету за 2008 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-213П "Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації у структурі психологічного здоров'я"
Сторінка1/4
Дата27.09.2012
Розмір0.8 Mb.
ТипЗвіт
  1   2   3   4


ЗВІТ ПРО НАУКОВУ РОБОТУ ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ЗА 2008 рік


2. Держбюджетні теми


І. Тема ЗП–213П “Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації у структурі психологічного здоров'я”.

Науковий керівник – Галецька І.І., канд. психол. наук, доцент.

Номер держреєстрації: 0108U004132.

Термін виконання − 01.01.2008–31.12.2009 рр., обсяг фінансування на рік – 33 тис. грн.

Виконавці: штатні – 1 д-р філософ. наук, проф.; сумісники – 2 кандидати психол. наук, 4 асистенти, 1 аспірантка, 1 студентка.


^ 2.1. Резюме українською та англійською мовами

Проаналізовано глибинний рівень психологічного здоров’я, його ціннісно-смислову сферу, критеріями якої є індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації. З’ясовано, що сформовані у процесі індивідуального досвіду цінності визначають подальші напрямки його реалізації. Встановлено, що вагомість окремих цінностей особистості визначає спрямованість та активність життєдіяльності особистості, проте для оцінки психологічного здоров’я необхідно враховувати структурну організацію індивідуальних цінностей та сенсожиттєвих орієнтацій. Досліджено трансформації особистісних рис дітей в умовах становлення української державності та трудової міграції батьків. Визначено особливості ціннісних орієнтацій польської та української студентської молоді; особливості кар’єрних орієнтацій сільського та міського юнацтва. Розроблено методологічні основи для дослідження внутрішньої мотивації та зв’язку індивідуальних цінностей, соціального капіталу й соціальної активності.

The deep level of psychological health, its valued-semantic sphere, the criteria of which are individual values and purpose-in-life orientations are analysed. It is found out that values formed in the process of individual experience determine subsequent directions of its realization. It is established that importance of certain values determines the orientation and activity of a personality, but for considering of psychological health the structure of value-purpose system is necessary. Transformation of personality of children in the period of the Ukrainian state system becoming and as a result of labour migration of parents is analysed. The features of the valued orientations of Polish and Ukrainian students and peculiarities of career orientations of rural and urban youth are determined. The methodological bases for research of internal motivation and connection of individual values, social capital (property) and social activity are developed.

2.3. Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники, переклади наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях;

2.3.1. Опубліковано: 12 статей.

2.3.2. Опубліковано: 8 тез виступів на наукових конференціях


ІІ. Теми, які виконують у межах робочого часу


І. Тема: “Парадигми сучасного мислення: особливості концепцій та напрямків у загальній, соціальній та прикладній філософії”.

Науковий керівник – Карась А.Ф., д-р філософ. наук, професор

Номер держреєстрації: 0106U005808.

Термін виконання – 01.02.2006–1.12.2008 рр.

Виконавці: 3 проф., д-р. філософ. наук; 5 доц., канд. філософ. наук; 5 асист., канд. філософ. наук; 1 асист. докт. політол., 7 аспірантів і 2 здобувачі.

^ 2.1.Резюме українською та англійською мовами

Проаналізовано тенденції зміни парадигм мислення в контексті глобалізаційних викликів. Розглянуто процес еволюції розуміння світу у контексті Західного типу філософського мислення. З’ясовано, що основним викликом перед філософією було і є намагання звільнитися від метафізичного типу пояснення світу, яке визначило панівні тенденції ХХ ст. Нові виклики, інспіровані явищами постмодернізму, посилили процес перетворення філософії в інтерпретаційний тип мислення, надаючи йому опосередкованого семіотичного характеру інтелектуального змагання з дійсністю.

Досліджено формування нової пізнавальної парадигми, розробленої в межах феміністичної теорії, яка ґрунтується на принципах плюралізму, мультиваріантності та толерантності. В межах цієї парадигми розглянуто різні аспекти ґендерних відносин, зокрема в епістемології, соціології, антропології.

The tendencies of change of paradigms of thought are analysed in the context of globalization challenges. The process of evolution of understanding of world is considered in the context of the Western type of philosophical thought. It is found out that the basic challenge for philosophy was and remains an attempt to get rid of metaphysical type of explanation of world, which defined the dominating tendencies of the ХХ-th c. The new philosophical paradigm emerges under the challenge of postmodernism and there is need to rethink philosophy as metaphysical and interpretative modes of understanding, giving it the mediated semiotic character of intellectual competition with reality.

Forming of a new cognitive paradigm, developed within the limits of feministic theory which is based on the principles of pluralism, multi-variety and tolerance is explored. Different aspects of gender relations, in particular in epistemology, sociology, anthropology are considered within the limits of this paradigm.

2.2. Кількість захищених дисертацій співробітниками і аспірантами.

Захищено дві дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук асистентами кафедри.

1. Пухта І.С. (5.06.2008 р.). Науковий керівник – Захара І.С., проф., канд. філос. наук.

2. Поцюрко О. Ю. (29.10.2008 р.). Науковий керівник – Кондзьолка В. В., проф., канд.. філософ. наук.

2.3. Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники, переклади наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях;

2.3.1. Опубліковано: 1 монографію.

2.3.2. Опубліковано: 1 навчальний посібник.

2.3.3. Опубліковано: 31 статтю.

2.3.4. Опубліковано: 42 тези виступів на наукових конференціях


ІІ. Тема: “Концептуальні засади філософської думки в Україні: історія і сучасність”.

Науковий керівник – Пашук А. І., д-р філософ. наук, професор.

Номер держреєстрації 0107U007416.

Термін виконання – 01.07.2007–12.09.2009 рр.

Виконавці: 1 проф., д-р філософ. наук; 3 доц., канд. філософ. наук; 1 асист. канд. філософ. наук, 3 добувачі.


^ 2.1. Резюме українською та англійською мовами

Досліджено історію української філософської думки на різних етапах її розвитку. Розкрито концептуальні засади української філософської думки, структури філософських учень. З’ясовано релігійно-філософські проблеми у творчості українських полемістів (XVI–XVII ст.), філософські погляди доби українського романтизму, антропологічно-філософські погляди Г. Сковороди.

The theme is devoted to investigation of development of the Ukrainian philosophical idea at different stages of development. The important task of research was opening of conceptuality of the Ukrainian philosophical idea, structure of philosophical studies. The religious philosophical problems in creation of the Ukrainian polemists (XVI – XVII-th c.), philosophical looks of the time of the Ukrainian romanticism, anthropological philosophical looks of H. Skovoroda are investigated.

2.2. Кількість захищених дисертацій співробітниками і аспірантами.

Захищено одна докторська дисертація здобувача та шість дисертацій аспірантами на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

1. Котовська О. П. (5.06.2008 р.). Науковий керівник – Захара І. С., проф., канд. філософ. наук.

2. Онищук О. В (28.05.2008 р.). Науковий керівник – Дахній А. Й., доц., канд. філософ. наук.

3. Курило В. Б. (12.06.2008 р.). Науковий керівник – Пашук А. І., проф., д-р філософ. наук.

4. Литвин Т. М. (13.03.2008 р.) Науковий керівник – Захара І. С., проф., канд. філософ. наук.

5. Костюк Л. О. (20.05.2008 р.). Науковий керівник –Скотний В. Г., проф.. д-р філософ. наук.

6. Гнатищак Г. Т. (12.06.2008 р.) Науковий керівник – Дахній А. Й., доц., канд. філософ. наук.

7. Докторська дисертація Скринника М. А. (28.02.2008 р.). Науковий консультант –

Кашуба М. В., проф., д-р філософ. наук.

2.3. Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники, переклади наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях.

2.3.1. Опубліковано: 2 навчальні посібники.

2.3.2. Опубліковано: 7 статей.

2.3.3. Опубліковано: 10 тез виступів на наукових конференціях


ІІІ. Тема: “Політичний процес в умовах трансформації: світовий досвід і Україна”.

Науковий керівник – Поліщук М.В., канд. філософ. наук, доцент.

Номер держреєстрації: 0103U005961.

Термін виконання – 01.01.2008–31.12.2010 рр.

Виконавці: 5 доц., канд. філософ. наук; 2 асист., 1 ст. лаборант.

^ 2.1 Резюме українською та англійською мовами

Проаналізовано актуальні проблеми функціонування та розвитку політичного процесу. Розглянуто питання існуючих соціополітичних поділів, компетенції глав держав, ролі парламентів, урядів, політичних партій і громадян у політичному процесі. З’ясовано особливості прийняття та реалізації політичних рішень у перехідний період, детермінація цих процесів національними чинниками.

Вивчено рівні активності та поведінки політичних акторів Західної України у передвиборчий та післявиборчий період. Окреслено проблеми політичного управління, політичної поведінки, їхнього детермінування політичною культурою та психологічними чинниками. Розкрито взаємодію політикуму і влади, громади і влади, медіа вимір суспільно-політичного життя області. Результати досліджень кафедри представлені у монографіях, дисертаціях, статтях, виступах на конференціях.

The actual problems of functioning and development of political process in Ukraine and specialities of taking and realization of political decisions in transient period, determination of these processes by social and cultural factors are analysed and worked out in the frameworks of the topic “Political process terms of transformation: international experience and Ukraine”. The importance of the research is determined by the absence of fundamental investigations in Ukraine which can focus on ethnical and socio-cultural factors of political process in Ukraine. The professors work out this subject in their monographs, articles, reports at the conferences; support the deepening of theoretical comprehension of political process in Ukraine.

The levels of activities and the behaviour of political actors of Western Ukraine in pre-election and post-election periods are studied. Problems of political management, political behaviour, their determination on political, cultural and the psychological factors are outlined. The cooperation of politicians and power, community and power, media in the political life in the region are elucidated. The results of investigations of the department are represented in monographs, theses, articles and projections at the conferences.

2.2. Кількість захищених дисертацій співробітниками і аспірантами.

Захищено 1 докторську дисертацію та 2 кандидатські дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук.

1. Докторська дисертація Романюка А.С. (23.04.2008 р.). Науковий консультант –

2. Шипунов Г.В. (24.01.2008 р.). Науковий керівник – Романюка А.С., доц., д-р політ. наук.

3. Кучма Л.О. (березень 2008 р.). Науковий керівник – Шурко О. Б., доц., канд. політ. наук.

2.3. Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники, переклади наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях.

2.3.1. Опубліковано: 3 монографії.

2.3.2. Опубліковано: 1 навчальний посібник.

2.3.3. Опубліковано: 1 словник у співавторстві.

2.3.4. Опубліковано: 15 статей.

2.3.5. Опубліковано: 15 тез виступів на наукових конференціях.


ІV.Тема: “Методологічні основи сучасної політичної науки”.

Науковий керівник – Денисенко В.М., д-р політичних наук, професор

Номер держреєстрації: 0105U007459.

Термін виконання – 01.01.2008–31.12.2010 рр.

Виконавці: 1 проф., д-р політ. наук, 1 проф., канд.. філософ. наук, 1 доц., канд. політ. наук, 1 канд. іст. наук, 3 канд. політ. наук, асистент, 1 асистент, 11 аспірантів.


^ 2.1 Резюме українською та англійською мовами

Досліджено проблему формування теоретичних основ політології в Україні та її методологічні засади. Визначено функції, принципи та особливості історичного становлення політичної науки. Виявлено особливості становлення предмета політології.

Проаналізовано принципи, тенденції та динаміка реалізації розвитку політичних стратегій перехідних суспільств, проблеми та особливості сучасної демократії. Досліджено проблеми реформування інституційної системи політичних відносин та влади, роль нормативно-процедурних чинників у досягненні політичної стабільності в суспільствах, що трансформуються. З’ясовано методологічні підстави дослідження політичного простору, образу політичної влади, динаміки електорального вибору.

Розглянуто теоретичні підходи до аналізу таких феноменів, як політична відповідальність, безпека особи, проблематика свободи в конструюванні та деструкції політичних систем. Дослідження сучасного політичного процесу представлене аналізом такої проблематики як гендерні виміри політичної системи України (суть та детермінанти), вплив регіональних ідентичностей на політичний процес в Україні, формування правил гри та демократизація українського суспільства, вплив політичної реклами на формування політичних цінностей українського суспільства.

A problem of forming of theoretical bases in Ukraine and its methodological basis (background) was investigated. Functions, principles and peculiarities of historical becoming of political science are determined. The features of becoming of a political science subject are found out.

Principles, tendencies and dynamics of realization of development of transitional societies’ political strategies, problems and peculiarities of modern democracy are analysed. Problems of reformation of the system of political relations and power role of normatively procedural factors in achievement of political stability in societies which are transformed were investigated. The methodological grounds of research of political space, image (appearance) of political power, dynamics of electoral choice are found out.

The theoretical approaches to the analysis of such phenomena as political responsibility, safety of a person, matters of freedom in constructing and destructions of political systems are considered. Research of modern political process is presented in the form of analysis of such problems as gender measuring of the political system of Ukraine (essence and determinants), influence of regional identities on a political process in Ukraine, forming of rules of game and democratization of Ukrainian society, influence of the political advertising on forming of political values of the Ukrainian society.

2.2. Кількість захищених дисертацій співробітниками і аспірантами.

Захищено 1 кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук.

1. Коляса О.Я. (13.03.2008 р.). Науковий керівник – Денисенко В.М., проф., д-р політ. наук.

Подано до Спеціалізованої ради 2 кандидатські дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук.

1. Лютко Н.О. (жовтень 2008 р.). Науковий керівник – Угрин Л.Я., доц., канд.. політ. наук ;

2. Сорокопуд О.Є. (вересень 2008 р.). Науковий керівник – Денисенко В.М., проф., д-р політичних наук.

2.3. Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники, переклади наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях.

2.3.1. Опубліковано: 1 навчальний посібник.

2.3.2. Опубліковано: 1 словник у співавторстві.

2.3.3. Опубліковано: 12 статей.

2.3.4. Опубліковано: 19 тез виступів на наукових конференціях.


V.Тема: “Українська духовна культура в контексті трансформаційних процесів”.

Науковий керівник – Мельник В. П., проф., д-р. філософ. наук.

Номер держреєстрації – 0107U007412.

Термін виконання – 01.01.2007– 31.12.2009 рр.

Виконавці: 1 проф., докт. філософ. наук, 1 проф., канд. філософ. наук, 7 доц., канд. філософ. наук, 1 доц., канд. іст. наук, 2 аспіранти.


2.І. Резюме українською та англійською мовами

Досліджено особливості концептуального змісту української релігійно-філософської думки ХХ ст. та доби сучасності. Проаналізовано актуальні питання розвитку сучасної політичної культури, обґрунтовано значення морально-етичних цінностей як детермінант науково-дослідницьких та політичних процесів. Досліджено особливості впливу релігійних чинників на функціонування модерної української культури, визначено тенденції розвитку національного духовно-релігійного комплексу. Простежено впливи секулярних процесів на соціально-філософські концепції українських мислителів. З’ясовано вплив ренесансних ідей у сучасному соціокультурному просторі України. Сформульовано принципи та проаналізовано детермінанти формування нових соціально-культурних реалій в Україні.

Peculiarities of the conceptual maintenance of the Ukrainian religious-philosophical thought of the XX-th century and the present time were investigated. Actual questions of development of modern political culture are analysed; importance of morally-ethical values as dominants of research and political processes is proved. Features of influence of religious aspects on functioning of modern Ukrainian culture are investigated; tendencies of development of a national spiritually-religious complex are defined. Influences of secular processes on socially-philosophical concepts of the Ukrainian thinkers are traced. Communication of the Renaissance ideas in modern social-cultural Ukrainian “open-space” is also traced. Principles are formulated; determinants of formation of new social-cultural realities in Ukraine are analysed.

2.2. Кількість захищених дисертацій співробітниками і аспірантами.

Захищено одну кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

1. Откович К.В. (20.05.2008 р.). Науковий керівник – Мельник В.П., проф., д-р філософ. наук.

2.3. Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники, переклади наукових праць, кількість статей, тез, доповідей на конференціях.

2.3.1. Опубліковано: 1 збірник матеріалів Всеукраїнської конференції.

2.3.2. Опубліковано: 1 збірник наукових статей.

2.3.3. Опубліковано: 34 статті.

2.3.4. Опубліковано: 22 тези виступів на наукових конференціях.


VІ. Тема: Психологічний аналіз соціальної активності особистості” .

Науковий керівник теми – Грабовська С.Л., доц., канд. філософ. наук.

Номер держреєстрації: 0199U003619.

Термін виконання − 01.01.2006– 31.12.2008 рр.

Виконавці: 28 викладачів, із них 22 штатних, 1 сумісник і 5 аспірантів. Серед них 1 проф., д-р мед. наук, 1 доц., д-р філософ. наук, 1 доц., канд. філософ. наук, 6 доц., канд. психол. наук, 8 канд. психол. наук, 6 асистентів, 5 аспірантів.


^ 2.І. Резюме українською та англійською мовами

Проаналізовано поняття “соціальна активність” у психологічних, соціологічних та політологічних джерелах. Визначено психологічні якості особистості, необхідні для волонтерської діяльності. Розроблено та проведено навчальний курс-тренінг для осіб, що мають бажання працювати волонтерами. Розглянуто проблему психологічних чинників соціальної та громадської активності молоді, а також політичного лідерства.

Досліджено особливості кар’єрних орієнтацій та акцентуацій характеру студентів і школярів, які проживають у місті та в селі. Вивчено здатність особистості до професійної та навчальної діяльності через визначення рівня її самоменеджменту. З’ясовано особистісні та мотиваційні складові самоменеджменту.

Емпірично досліджено зміни особистісних рис дітей 9–12 років у період становлення української державності (1995–2006 роки). З’ясовано, що найбільшої трансформації зазнали емоційно-вольова та комунікативна сфери: зросли емоційна стійкість дітей і динамічність їхнього спілкування. Розкрито основні особливості релігійних уявлень молоді; проаналізовано чинники формування релігійних уявлень.

Проаналізовано основних підходів до феномену Інтернет-аддикції. Виділено групи чинників Інтернет-аддикції. Досліджено вплив індивідуальних цінностей на психологічне благополуччя особистості. Виявлено вплив процесів глобалізації та міграції на вартості української родини. З’ясовано соціально-психологічні причини та наслідки аномічного стану сім’ї та шляхи його подолання. Визначено особистісні риси та міжособистісні відносини шлюбних партнерів, що впливають на стабільність їхнього шлюбу. Досліджено процесу приховування інформації як захисного механізму молоді в сімейних стосунках та навчальному процесі.

The theoretical analysis of concept „social activity” has been carried out in psychological, sociological and political science sources. The psychological personality determinants that are necessary for the volunteer activity were determined in investigations. Educational course training has been elaborated and tried out for persons who want to work as volunteers. A problem of psychological factors of social and public activity of young people and political leadership has been presented. Investigations of career orientations and character of students and schoolchildren that live in towns and in villages are conducted. Investigational capacities of personality for professional and educational activity through determination of level of self-management were analysed.

The empirical investigations present the analysis of personality determinants changes of children 9-12 year olds in the period of becoming of the Ukrainian state system (1995-2006 years). It has been established that the most important transformations were in emotional and communicative sphere: emotion stability and the communication dynamics of children.

The analysis of the basic fittings of the Internet-addictions problem is worked out. The groups of factors of the Internet-addictions are selected.

It has been established the influence of processes of globalization and migration on the value of Ukrainian family. Socially psychological reasons and consequences of the anemic state of family and ways of its overcoming are found out. Personality determinants and interpersonal relations of marriage partners were worked out; it influences the stability of their marriage. The process of concealment of information of young people as in domestic relations and educational process is carried out.

2.2. Кількість захищених дисертацій співробітниками і аспірантами.

Захищено три кандидатські дисертації на здобуття наукового звання кандидата психологічних наук.

1. Ваврик А. Й. (18.06.2008 р.) . Науковий керівник – Скотна Н.В., доц., д-р філос. наук.

2. Борисенко З. Т. (12.02.2008 р.). Науковий керівник – Скотна Н.В., доц., д-р філос. наук.

3.Спринська О. В. (14.06.2008 р.). Науковий керівник – Скотна Н.В., доц., д-р філос. наук.

2.3. Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники, переклади наукових праць, кількість статей, тез, доповідей на конференціях

2.3.1. Опубліковано: 1 монографію.

2.3.2. Опубліковано: 2 підручники.

2.3.3. Опубліковано: 2 навчальні посібники.

2.3.4. Опубліковано: 1 збірник наукових статей.

2.3.5. Опубліковано: 2 збірники матеріалів конференцій.

2.3.6. Опубліковано: 47 статей.

2.3.7. Опубліковано: 60 тез виступів на наукових конференціях.


4. Інші форми наукової діяльності

На філософському факультеті функціонує дві спеціалізовані вчені ради.

Спеціалізована вчена рада Д 35.051.02 згідно з наказом ВАКу України №599 від 25.09.2007 р. приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філософських наук за спеціальностями 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії, 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури та 09.00.05 – історія філософії. Голова ради – д-р філософ. наук, проф. Мельник В.П., заступник голови – д-р філософ. наук, проф. Пашук А.І., секретар ради – канд. філософ. наук, доц. Сінькевич О.Б. До складу ради входять 13 д-р філософ. наук, 1 д-р філол. наук, 1 д-р іст. наук, 2 д-р екон. наук, 2 д-р соціол. наук, 1 д-р пед. наук.

За 2008 рік спеціалізована вчена рада провела 10 засідань, на яких відбувся захист 2 докторських та 10 кандидатських дисертацій з філософських наук.

Спеціалізована вчена рада Д 35.051.17 згідно з наказом ВАКу України № 327 від 14.05.2004 р. приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути і процеси, 23.00.01 – теорія та історія політичної науки. Голова ради – д-р політ. наук, проф. Денисенко В.М., заступник голови – д-р соціол. наук, проф. Черниш Н.Й., секретар ради – канд. політ. наук, доц. Шурко О.Б. До складу ради входять 6 д-р політ. наук, 5 д-р філософ. наук, 2 докт. іст. наук, 1 д-р екон. наук, 1 д-р соціол. наук.

За 2008 рік спеціалізована вчена рада провела 17 засідань, на яких відбувся захист 3 докторської та 8 кандидатських дисертацій з політичних наук.

Проф. Лисий В.П. – член експертної ради ВАКу України з філософських спеціальностей.

Проф. Денисенко В.М. – член Науково-методичної Ради з політології МОНУ.

Проф. Карась А.Ф. – член 2 спеціалізованих вчених рад Д 35.051.02 та Д.35.725.02

Проф. Лисий В.П. – член 2 спеціалізованих вчених рад Д 35.051.02 та Д.35.725.02

Проф. Кашуба М.В. – член 2 спеціалізованих вчених рад Д 35.051.02 та К 35.860.01

Проф. Романюк А.С – член спеціалізованої вченої ради К 35.051.11.

Проф. Яртись А.В. – член спеціалізованої вченої ради Д 35.051.02.

Проф. Світа А.М. – член спеціалізованої вченої рада Д 35.051.17.

Д-р філософ. наук Гапон Н.П. – член 2 спеціалізованих вчених рад Д 35.051.02 та Д 35.051.17.

Проф. Лисий В.П., доц. Рижак Л.В. – члени науково-технічної ради університету.

Проф. Мельник В.П. і доц.. Сінькевич О.Б. – члени ДАК України.

Проф. Карась А.Ф. – член Президії Ради НТШ, Генеральний Секретар Світової ради НТШ.

Доц. Васьків А.Ю. є членом Комісії Міністерства освіти і науки України з розробки змісту факультативних курсів з етики віри та релігієзнавства та членом Робочої групи МОН України із затвердження державного стандарту спеціальності “Богослов’я”.

Професори і доценти кафедр соціальної філософії та історії філософії є консультантами філософсько-методологічних семінарів на природничих і гуманітарних факультетах університету.

Кафедри соціальної філософії, історії філософії, політології, історії та теорії культури є провідними з рецензування кандидатських і докторських дисертацій. За звітний період прорецензовано 33 кандидатські та 3 докторські дисертації, написано 4 відгуки на автореф. докт. дисертацій і 27 відгуків на автореферати канд. дисертацій.

Проф. Карась опонував1 докторську і 8 канд. дисертацій. Проф. Кашуба М.В. опонувала 4 канд. дисертації і підготувала 5 експертних висновків на канд. дисертації.

На факультеті виходить “Вісник Львівського університету: Серія: філософські науки” (відп. редактор – проф. Мельник В.П., відп. секретар – доц. Рижак Л.В.) та Вісник Львівського університету. “Релігієзнавчі студії” (відп. редактор – проф. Мельник В.П., відп. секретар – доц. Васьків А.Ю.). За звітний період видано “Вісник Львівського університету: Серія: філософські науки”, №11 (2008) та “Релігієзнавчі студії”, вип. 2 (2008).

Проф. Карась рецензував навч. посібник “Системний аналіз у журналістиці” доц. факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка О. К. Романчика; навч. посібник Філософія права. Словник доц. Балинської О.Т. – Львів, 2008. Доц. Партико Т.І. рецензувала навч. посібник доц. Базилевської Л.С. “Основи психогігієни” – Дрогобич, 2008. Доц. Стеценко В.І. рецензував навч. посібник Гук Л.П. “Стратегії утвердження правової свідомості та подолання гендерного насильства у всіх сферах”. Доц Васьків А.Ю. рецензував підручник В. Бліхара “Християнська етика (для 8 класу)” – Тернопіль, 2008 та навч. посібник Н. Дуди, О. Тарасенка “Світові релігії” – Львів, 2008. Доц. Добропас І.О. та д-р політології, асист. Одушкін О.В. рецензували монографію Р.Р. Якуца “Трансцендентально-прагматичний вимір настанови” – Львів, 2008. Викладачі факультету прорецензували 72 статті.

Доц. Галецька І.І. та ас. Пилат Н.І. – члени Європейської Асоціації експериментальної соціальної психології (EAESP), доц. Католик Г.В. – член Європейської Асоціації дитячої психотерапії, доц. Грабовська С.Л. – член правління Товариства конфліктологів України, голова Львівського осередку Асоціації політичних психологів України та голова Львівського осередку Товариства конфліктологів України.

^ 5. Зовнішні зв’язки


Кафедра філософії співпрацює з такими науковими установами:

 • філософським факультетом Київського національного університету імені Т. Шевченка;

 • університетом “Києво-Могилянська Академія”;

 • кафедрою філософії Полтавського державного університету;

 • філософсько-теологічним факультетом Чернівецького національного університету;

 • “Coucil for Rescarch in Values and Philosophy” – Католицький університет Америки, США;

 • Вроцлавським університетом (Польща);

 • Московським Університетом Дружби народів, (філософський факультет), РФ;

 • з проф. Дж. Ділі з університету Св. Томи (м. Г’юстона, США);

 • філософським факультетом Університету Марії Складовської-Кюрі м. Любліна (проф. Єдинак, проф. Гавор);

 • університетом м. Пряшів (Словацька Республіка);

 • Українським вільним університетом (м. Мюнхен, Німеччина);

 • кафедрою філософії Сеульського університету (Республіка Корея).

У травні 2008 р. відбувся теоретичний семінар кафедри з доповіддю проф. В. Глушмана (Словацька Республіка).


^ Наукові стажування:

У 2008 р. проходили стажування такі викладачі кафедри:

Асист. Лосик О.М. – Інститут філософії та етики Пряшівського університету (Словацька Республіка) як стипендіатка Міжнародного Вишеградського Фонду.

Доц. Поляруш Б.Ю. – Національний університет “Львівська політехніка”, наук. керівник – проф. Петрушенко В.Л.

Ґранти та міжнародні премії.

Асистент Лосик О.М. з вересня 2007 р. до липня 2008 р. проходила 10-тимісячне наукове стажування як стипендіатка Міжнародного Вишеградського Фонду для реалізації дослідного проекту “Політика пам’яті: досліджуючи східноєвропейські колективні ідентичності”.

Місце стажування: Інститут філософії та етики Пряшівського університету (Словацька Республіка).

Результати наукового стажування:

 • розроблено у першому варіанті 2 (два) навчальні курси для студентів й магістрантів філософських та гуманітарних спеціальностей на теми: “Постколоніальна пам’ять: культурні, соціальні та філософські аспекти” та “Ідентичність у сучасній історії ідей: методи, контексти та значення”, включно з темами лекційних та семінарських занять, рекомендованою літературою, контрольними запитаннями та читанкою вибраних (зокрема, перекладених) тематичних текстів;

 • зібрано й опрацьовано наукову бібліографію спеціалізованого й міждисциплінарного характеру, присвячену теоретичних, методологічним та прикладним аспектам сучасного вивчення проблематик пам’яті та ідентичності (1000 позицій);

Успішне виконання поставлених дослідницьких завдань підтверджено дирекцією Міжнародного Вишеградського Фонду після представленого фінального звіту.


Кафедра політологї Кафедра підтримує наукові контакти з Вищою школою міжнародних відносин у Лодзі в рамках дослідження трансформації політичних систем України та Польщі.

Аспірантка Шиманова О.В. проходила вишкіл на студіях Східної Європи у Варшавському університеті (лютий–грудень 2008 р.).


Кафедра теорії та історії культури співпрацює з такими науковими установами:

 • з Варшавським і Вроцлавським університетами (Польща),

 • з Дрогобицьким державним педагогічним університетом,

 • з Київським національним університетом імені Т.Шевченка,

 • з Інститутом філософії НАН України ім. Г.Сковороди,

 • з Прикарпатським національним університетом імені В.Стефаника (Івано-Франківськ),

 • з Києво-Могилянською академією,

 • з Національним інститутом стратегічних досліджень (Київ).


Кафедра психології співпрацює з такими науковими установами:

  • з Інститутом психології АПН України (м. Київ),

  • з Інститутом соціальної та політичної психології АПН України (м. Київ),

  • з кафедрою психології, педагогіки, конфліктології Києво-Могилянської академії (м. Київ),

  • з факультетом соціології та управління Запорізького національного університету,

  • Дрогобицьким державним університетом імені Івана Франка,

  • Львівським інститутом підвищення кваліфікації педагогічних працівників, Інститутом педагогіки та психології професійної освіти АПН України, Львівським католицьким університетом, Національним університетом “Львівська політехніка,

  • “Клінікою, дружньої до молоді”, м. Львів.

Підписано угоди про співпрацю з Обласним центром зайнятості населення та з дирекцією Львівської залізниці. В рамках цих угод передбачаються наукові дослідження проблем, з якими стикаються працівник вказаних установ, розроблення практичних рекомендацій та надання тренінгових послуг.

Кафедра продовжувала співпрацю з польськими психологами, зокрема з факультетом психології Варшавського університету. Налагоджена співпраця з кафедрою соціальної психології Вроцлавського університету, з рядом кафедр Католицького університету (м. Люблін). У співдружності з Католицьким університетом (м. Люблін, Республіка Польща) підготовлено до друку збірник наукових праць “Психологія релігії”. Ведеться підготовча робота з перекладу тритомного академічного підручника “Психологія” (науковий редактор, академік Ян Стреляу).


^ Участь у проектах:

Викладачі кафедри брали участь у виконанні спільних наукових проектів:

1) вивчення соціальної активності особистості (Польща-Україна),

2) вивчення дієвості маніпулятивних технік (Польща – Україна),

3) вивчення стилів ведення домашнього господарства, дослідження поглядів студентів на соціальне довкілля тощо (Польща – Україна).

Викладачі кафедри, аспіранти та студенти беруть участь у

1) міжнародному Проекті МІГУС: викладачі працюють в якості туторів, керують науковими дослідженнями студентів МІГУСа, беруть участь у конференціях, які проводяться в рамках цього проекту;

2) у рамках Проекту МІГУСа діє програма наукових стажувань для аспірантів.

Налагоджено спільну діяльності з Німецькою асоціацією сімейної системної психотерапії (Саарбрюкен, Німеччина), проведено низку спільних науково-практичних семінарів. Проведено ряд міжнародних наукових конференцій та семінарів.

Молоді викладачі та аспіранти (С.М. Чолій-Жук, Ю.М. Зайонц-Шпот, І.І. Семків, О.О. Захарко) проходять стажування за системою післядипломного навчання Artes Liberales у Варшавському університеті (Республіка Польща).


 1. Захист дисертацій випускниками аспірантури і докторантури.


^ 6.1. Захист дисертацій випускниками аспірантури:


Прізвище, ініціали

Науковий керівник, консультант

Рік закін-чення

Дата подачі до спец. ради

Дата захисту

Тема дисертації

Шипунов Геннадій Володимирович

Доц. Романюк Анатолій Семенович


2007


листопад 2007


24.01. 2008

Теоретико-методо-логічні засади

аналізу сучасного авторитаризму (на прикладі Росії та Білорусі)

Кучма Леся Олексіївна

Доц. Шурко Оксана Богданівна


2007


листопад 2007


березень

2008

Нормативні межі маніпулювання електоратом у виборчому процесі

Коляса Олег Ярославович

Проф. Денисенко Валерій Миколайович


2005


вересень 2007


січень

2008

Політичний інтерес як спосіб націоналі-зації суспільних відносин

Откович

Катерина

Вікторівна

Проф. Кашуба Марія Василівна


2008


Грудень 200720.05 2008

Жіночий фактор в аксіологічному вимірі української духовної культури ХІХ ст.

Ваврик Антоніна

Йосипівна

Доц. Скотна Надія Володимирівна


2003


листопад 2007


18.06. 2008

Психологічні засади індивідуалізації учбового процесу шестиліток

Борисенко Зоряна

Тарасівна

Доц. Скотна Надія Володимирівна


2002


травень 2007


12.02. 2008

Психологічні особливості імперативних та діалогічних впливів батьків на підлітків

Спринська

Зоряна

Валентинівна

Доц. Скотна Надія Володимирівна


2007


грудень 2007


14.06. 2008

Співвідношення агресивної поведінки та ціннісних орієн-тацій особистості
  • Подані до Спеціалізованої вченої ради кандидатські дисертації:

Прізвище, ініціали

Науковий керівник, консультант

Рік закін-чення

Дата подачі до спец. ради

Дата захисту

Тема дисертації

Михальчишин

Юрій Адріанович

Доц. Поліщук

Микола Васильович

2008

листопад

2008Трансформація політи-чного руху в масову політичну партію ново-го типу на прикладі NSDAP і PNF.

Сорокопуд Олександра Євгенівна

Проф. Денисенко Валерій Миколайович

2008

Вересень 2008Гендерний вимір мережених та лінійних систем в політиці

Лютко

Наталія Віталіївна

Доц. Угрин

Леся

Ярославівна

2008

Жовтень 2008Політична реклама в сучасних виборчих технологіях: аксіоло-гічно-нормативні виміри та принципи


6.2. Аспірантура:
Прізвище, ініціали

Спеціальність

Рік перебування

Денне

чи заочне відділення

Науковий керівникДмишко О.С.

19.00.01

1

Заочне

Проф. Мар’єнко Б.С.Мінчук К.І.

19.00.01

1

Заочне

Проф. Мар’єнко Б.С.Макота Т.В.

19.00.01

1

Заочне, контракт

Доц. Баклицький І.О.Перун М.М.

19.00.01

1

Денне

Доц. Партико Т.Б.Турецька Х.І.

19.00.01

1

Заочне

Доц. Шамлян К.М.Коваль М.В.

19.00.01

1

Заочне, контракт

Доц. Католик Г.В.Захарко О.О.

19.00.01

2

Денне

Доц. Галецька І.І.Семків І.І.

19.00.01

2

Денне

Доц. Галецька І.І.Жук С.М.

19.00.01

2

Заочне

Доц. Грабовська С.Л.Ковальчук А.І.

19.00.01

2

Заочне

Доц. Католик Г.В.Широка А.В.

19.00.01

2

Заочне

Доц. Партико Т.Б.Басюк О.І.

19.00.01

3

Заочне

Проф. Мар’єнко Б.С.Химко М.М.

19.00.01

3 (до 1.02.2009 )

Денне

Доц. Партико Т.Б.Гурська Т.Я.

19.00.01

4

Заочне

Проф. Мар’єнко Б.С.

15.

Зубрицький І.Я.

23.00.01

3

Денне

Доц. Остудін В.І.

16.

Крап А.П.

23.00.02

4

Заочне

Доц. Угрин Л.Я.

17.

Лютко Н.В.

23.00.02

4

Заочне

Доц. Угрин Л.Я.

18.

Сорокопуд О.Є.

23.00.01

3

Денне

Проф.

Денисенко В.М.

19.

Макух О.Є.

23.00.01

3(декретна

відпустка)

Заочне

Проф.

Денисенко В.М.

20.

Кацюк О.С.

23.00.01

2

Денне

Проф. Денисенко В.М.

21.

Бунь В.В.

23.00.01

2

Денне

Проф. Денисенко В.М.

22.

Мельник В.І.

23.00.02

2

Заочне

Доц. Угрин Л.Я.

23.

Юшина Н.М.

23.00.01

1

Денне

Проф.

Денисенко В.М.

24.

Коврига С.О.

23.00.01

1

Денне

Проф. Світа Г.М.

25.

Стець С.С.

23.00.01

1

Заочне

Проф. Світа Г.М.

26.

Червонюк В.С.

23.00.01

1

Заочне

Доц. Остудін В.І.

27.

Кохановська М.Г.

09.00.11

1

Денне

доц. Васьків А.Ю.

28.

Капуш А. І.

09.00.04

1

Денне

Доц. Сінькевич О.Б.

29.

Степанов А.О.

09.00.07

І

Денне

Доц. Ярошенко Т.М.

30.

Мусій Х.Р.

09.00.11

1

Денне

Доц. Стеценко В.І.

31.

Данилюк О.Ю.

09.00.04

1

Денне

(декрет)

Проф.

Кашуба М.В.

32.

Колесник І.М.09.00.11

2

Денне

Доц. Стеценко В.І.

33.

Гаврилюх Н.Р.

09.00.04

3

Заочне

Доц. Ярошенко Т.М.

34.

Буртак С.Г.

09.00.07

3

Заочне

(декрет)

Доц. Сінькевич О.Б.

35.

Бойко І.М.

09.00.11

4

Заочне

Доц. Васьків А.Ю.

36.

Чоловська Н.В.

09.00.03

І (декрет)

Денна

Доц. Рижак Л.В.

37.

Височанський Р. Р.

09.00.03

3

Денна

Проф. Карась А.Ф.

38.

Сидорчук Н.О.

09.00.03

3

Денна

Проф. Лисий В.П.

39.

Ващак М.І.

09.00.03

2

Денна

Проф. Карась А.Ф.

40.

Боднар В.М.

09.00.01

1

Денна

Доц. Рижак Л.В.

41.

Малицька

Н.М.

09.00.01

1

Денна

Проф. Лисий В.П.

42.

Вербицька

О.О.

09.00.03

1

Денна

Доц. Джунь В.В.

43.

Луцишин А.І.

09.00.03

1

Заочна

Проф. Карась А.Ф.

44.

Виговський Д.С.

23.00.02

4

Заочне

Доц. Шурко О.Б.

45.

Козлова О.В.

23.00.01

2 (декрет)

Заочне

Доц. Шведа Ю.Р.

46.

Михальчишин Ю.А.

23.00.02

3

Денне

Доц. Поліщук М.В.

47.

Шиманова О.В.

23.00.02

2

Денне

Доц. Романюк А.С.

48.

Швець В.О.

23.00.02

2

Денне

Доц. Шурко О.Б.

49.

Поліщук Х.М.

23.00.02

3

Заочне

Доц. Романюк А.С.

50.

Зубрицька Д.М.

23.00.02

1

Денне

Доц. Шведа Ю.Р.

51.

Литвин В.С.

23.00.02

1

Денне

Доц. Романюк А.С.

52.

Парійчук-Брухаль Р.І.

23.00.02

1

Денне

Доц. Поліщук М.В.

53.

Ковальова Н.О.

23.00.02

1

Заочне

Доц. Шведа Ю.Р.

54.

Синиця А.С.

09.00.05

1

Денне

Доц.

Карамишева Н.В.
  1   2   3   4

Схожі:

Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2008 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-213П \"Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації у структурі психологічного здоров\Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2009 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-213П "Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації в структурі психологічного здоров’я"
Тема зп–213П “Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації в структурі психологічного здоров’я”
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2008 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-213П \"Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації у структурі психологічного здоров\Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2007 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-13Ф " Критерії психологічного здоров'я студентської молоді"
Термін виконання – 01. 01. 2005 – 31. 12. 2007 рр., обсяг фінансування на рік – 30 тис грн
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2008 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-213П \"Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації у структурі психологічного здоров\Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2006 рік Держбюджетні теми: І. Тема зп-13Ф "Критерії психологічного здоров'я студентської молоді"
Термін виконання – 2005–2007 рр., обсяг фінансування на рік – 20 тис грн. Виконавці: штатні – 1 доктор філософ наук, проф.; сумісники...
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2008 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-213П \"Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації у структурі психологічного здоров\Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2012 рік держбюджетні теми І. Тема зп-105П "Формування життєвої перспективи засобами психологічного тренінгу". Номер держреєстрації: 0112U001270
Тема зп–105П “Формування життєвої перспективи засобами психологічного тренінгу”
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2008 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-213П \"Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації у структурі психологічного здоров\Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2011 рік
Тема зп–57П “Структурно-функціональна модель психологічного здоров’я особистості ”
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2008 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-213П \"Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації у структурі психологічного здоров\Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2010 рік Держбюджетна тема І. Тема зп-57П
Тема зп–57П “Структурно-функціональна модель психологічного здоров’я особистості ”
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2008 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-213П \"Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації у структурі психологічного здоров\Звіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2008 році
Теми вказувати згідно з тематичним планом університету, серед них і ті, що виконуються в межах робочого часу викладачів
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2008 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-213П \"Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації у структурі психологічного здоров\Звіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2010 році
Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін...
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2008 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-213П \"Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації у структурі психологічного здоров\Звіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2012 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів
Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін...
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2008 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-213П \"Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації у структурі психологічного здоров\Звіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2011 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів
Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи