Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2006 рік Держбюджетні теми: І. Тема зп-13Ф \"Критерії психологічного здоров\

Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2006 рік Держбюджетні теми: І. Тема зп-13Ф "Критерії психологічного здоров'я студентської молоді"
НазваЗвіт про наукову роботу філософського факультету за 2006 рік Держбюджетні теми: І. Тема зп-13Ф "Критерії психологічного здоров'я студентської молоді"
Сторінка1/4
Дата27.09.2012
Розмір0.76 Mb.
ТипЗвіт
  1   2   3   4
ЗВІТ ПРО НАУКОВУ РОБОТУ ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ЗА 2006 рік


2. Держбюджетні теми:


І. Тема ЗП-13Ф “Критерії психологічного здоров'я студентської молоді”.

Науковий керівник – Галецька І.І., канд. психол. наук, доцент.

Номер держреєстрації: 0105U002222.

Термін виконання – 2005–2007 рр., обсяг фінансування на рік – 20 тис. грн. Виконавці: штатні – 1 доктор філософ. наук, проф.; сумісники – 2 кандидати психол. наук, 4 асистенти, 1 аспірантка, 1 студентка.


2.1. Резюме українською та англійською мовами:

Визначено критерії і логічні рівні психологічного здоров'я. Здійснено аналіз властивостей системи індивідуальних цінностей, яка, як стрижневий елемент свідомості, є визначальним елементом особистості і провідною детермінантою поведінки, а також сутністю індивідуальної філософії життя. Вагомість духовності та відсутність амбівалентності в системі індивідуальних цінностей є чинником орієнтованої на здоров’я поведінки: цінність незалежності при відсутності самореалізації (внаслідок низького рівня мотивації до фактичних дій та/або реальних перешкод) зумовлює формування несприятливої для здоров'я поведінки. Негативним чинником формування психологічного здоров'я є внутрішня залежність підлітків як перешкода процесу індивідуалізації. Поведінковим виявом психологічного здоров'я є соціальне утриманство, яке зумовлене почуттям безпорадності, недостатнім рівнем емпатійності, толерантності та навичок конструктивного вирішення конфліктних ситуацій. Особистісним виявом психологічного здоров'я є особистісна зрілість. Визначено емпіричну модель особистісної зрілості, домінантними факторами якої є мотив оцінки свого потенціалу, що концентрує навколо себе дескриптори “життєвої філософії”, відповідальність, креативність і автономність. Критеріями особистісної зрілості є синергійність, автономність, контактність, самоприйняття, креативність, толерантність, відповідальність, глибинність переживань, децентрація, життєва філософія. Онтологічними характеристиками психологічного здоров'я є відкритість досвіду та сумлінність, що виявляються у “відкритій сумлінності” та “сумлінній відкритості” і є глибинним рівнем екзистенційної та ноогенної сфер людини.

The criteria and logical levels of psychological health are specified and the property of individual values is analysed. Individual values system is the core of personality and the basic determinant of behaviour, and also the essence of life philosophy. Pondering of spirituality missing of ambivalence individual value system is the factor of healthy behaviour: great value of independence in the case of absence of self-actualization (because of low level of motivation for factual action and/or real barrier) predetermines the forming of unfavourable for health behaviour. The negative factor of psychological health forming is the inner dependence that is the hindrance for individualization process. The behavioural display of psychological health is the level of social dependence, which is determined by the feeling of helplessness, poor level of empathy, tolerance and skill missing of constructive decision making in conflict situation. The personality display of psychological health is personal maturity. The dominant factors of empirical dispositional model of personal maturity are the motifs of their own potential estimation that concentrate around the descriptors of “life philosophy”, responsibility, creativity and self-sufficiency. The criteria of personal maturity are synergy, self-sufficiency, self-acceptance, creativity, responsibility, deeply emotional experience, philosophy of life. The ontological characteristics of psychological health are openness to experience and consciousness that are discovered in “open consciousness” and “conscious openness” and which form the deep level of existential and noogenic human spheres.


2.2. Захищено одну кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук (Штепа О.С.). Науковий керівник – Грабовська С. Л., доц., канд. філос. наук.

2.3. Опубліковано: 1 монографію, 1 збірник матеріалів конференції, 24 статті, 14 тез доповідей на конференціях.


ІІ. Міжкафедральна наукова тема, що виконується в межах робочого часу викладачів: “Філософія як теорія і методологія науки”.

Науковий керівник – Лисий В.П., докт. філософ. наук, професор.

Номер держреєстрації: 0103U005962.

Термін виконання – 1.11.2004 – 1.11.2006 рр.

Виконавці: 3 докт. філософ. наук., 7 канд. філософ. наук, 3 асистенти, 2 аспіранти.


2.І. Резюме українською та англійською мовами:

За результатами дослідження подано до друку монографію “Філософія. Пізнання. Наука”. В монографії розкрито закономірності становлення певних теорій в галузі філософії і науки. Йдеться про актуальні методологічні аспекти технікознавства, феміністичної епістемології, сходження пізнання по шляху виокремлення одиничних об’єктів, обґрунтування індукції як логіки нечітких множин та структури наукового пізнання в плані віртуальних можливостей. Обґрунтовано необхідність застосування діалектики в науці та пізнанні. При цьому окреслені шляхи такого застосування як через осягнення історії філософії так і через усвідомлення внутрішньої логіки розвитку самої науки. В цьому контексті об’єктами аналізу виступають фізичні, математичні та логічні теорії.

У наукових статтях та тезах наукових конференцій виявлені соціальні та раціональні аспекти наукового пізнання, розкрито значення філософії права та філософії науки в обґрунтуванні методології правознавства, філософії науки та технікознавства.

Узагальнено філософські підходи до сучасного розуміння цивілізації та освіти. Йдеться, зокрема, про особливості американської освіти. Комплексно розкриті причини та генезис становлення новоєвропейської науки. В контексті математики проаналізовано витоки та особливості формування абстрактно-теоретичного освоєння світу як основи виникнення науки в античному світі. Разом з тим, враховуючи сучасні реалії розвитку науки досліджений зміст знання в контексті зв’язку гіпотез і їх підтвердження раціональності, комунікативної прагматики, семіотичного підходу та феноменології. Проаналізовані (в історичному та методологічному плані) закономірності розвитку філософської діалектики, мови, ґендерної комунікації та сучасної освіти.

A monograph “Philosophy. Cognition. Science” are prepared and given for publication during the whole period of acting of this theme (2003-2006) according to the results of investigation. The regularities of foundation of certain theories in the field of philosophy and science are discovered in the monograph. It is said about the actual methodological aspects of technique-knowing, feministic epistemology, rising of cognition along the way of italicizing of the individual (single) objects, basing of induction as logic of nondistinctive multitudes and the structure of scientific cognition in the plain of virtual possibilities.

The necessity of applying of dialectics to science and cognition is based in the monograph. The ways of such application are depicted both through comprehension of the history of philosophy and through perception of the inner logic of development of science. The objects of this analysis are physical, mathematical and logical theories.

Social and rational aspects of scientific cognition are discovered in the scientific articles and theses of the scientific conferences; the meaning of the philosophy of law and the philosophy of science in terms of the methodology of law-studying and the philosophy of science in terms of technique-knowing.

The philosophical approaches to the modern understanding of civilization and education are generalized. It is said, in particular, about the peculiarities of the American system of education. The reasons and conditions of foundation and genesis of the new European science are discovered in a complex plan. The sources and peculiarities of formation of the abstract-theoretical understanding of the world as the basis of the rise of science in the antique world were analysed in the contents of mathematics. Taking into consideration the modern realities of development of science the contents of knowledge is investigated in the context of correlation of hypotheses and their confirmation of rationality, communicative pragmatics, semiotic approach and phenomenology. Regularities of development of philosophical dialectics, language, gender communication and modern education are analysed (in historical and methodological aspects).


2.2 Захищено 2 дисертації аспірантами за напрямом “Філософія як теорія і методологія науки” (Гайналь Т.О., Тимошенко-Харченко Л.В.). Науковий керівник – Лисий В.П., проф., д-р філос. наук.

2.3. Опубліковано: 24 статті, з них за 2006 рік – 7, 21 тези доповідей на конференціях, з них за 2006 рік – 4.


ІІІ. Тема: “Українська духовна культура: особливості становлення та розвитку”.

Науковий керівник – Сінькевич О.Б., канд. філософ. наук, доцент.

Номер держреєстрації: 0103U005946.

Термін виконання – 01.2004 – 31.12.2006 рр.

Виконавці: 1 проф., докт. філософ. наук, 1 проф. канд. філос. наук, 4 доц. канд філософ. наук., 2 асистенти – канд. філософ. наук, 1 асистент, 4 аспіранти.


2.І. Резюме українською та англійською мовами:

Досліджено особливості духовно-ментального підґрунтя української культури; вивчено соціокультурний та релігійно-моральний контекст духовного розвитку української нації.

Проаналізовано особливості сучасної цивілізації, її морально-етичні, світоглядні засади та націокультурні традиції. З’ясовано етнонаціональну своєрідність України в контексті регіонального підходу до світової культури, визначено територіально-суб’єктну самобутність української культури. Опрацьовано особливості філософсько-естетичної думки в Україні, досліджено проблематику сучасної української філософії культури. Виокремлено етико-релігійні та міфологічні аспекти націокультурного комплексу.

В контексті цієї наукової проблематики вивчено творчу спадщину Івана Франка, його бачення особливостей та специфіки націокультурного розвитку. Результати наукових досліджень використано при підготовці низки наукових статей (франкознавчий збірник).

Peculiarities of mental basis of the Ukrainian culture, the socio-cultural, religious and moral contexts of spiritual development of the Ukrainian nation were investigated during 2006.

The peculiarities of modern civilization, its moral and ethical views, national traditions are analysed. The ethno-national peculiarity of Ukraine in the context of a regional approach to the world’s culture is investigated, a territorial and subjective originality of the Ukrainian culture are investigated. The peculiarities of the philosophico-aesthetical thought in Ukraine are worked out, the questions of the modern Ukrainian philosophy of culture are investigated. The ethico-religious and mythological aspects of the natiocultural complex are underlined.

A creative heritage of Ivan Franko, his vision of peculiarities and specificity of natiocultural development are learnt in the context of a given scientific problematics. The results of scientific investigations are used while preparing a whole set of scientific articles (a collection of works about I. Franko).

2.2. Захищено 1 кандидатську дисертацію (Фльорко Л.Я.). Науковий керівник – Кашуба М.В., проф., д-р філос. наук.

2.3. Опубліковано: 26 статей, 9 тез доповідей на наукових конференціях.


ІV. Тема: “Етнополітичні процеси в Україні”.

Науковий керівник – Поліщук М. В., канд. філософ. наук, доцент.

Номер держреєстрації: 0103U005961.

Термін виконання – 01.01.2005 – 31.12.2007 рр.

Виконавці: 1 проф., докт. політ. наук, 1 проф. канд. філософ. наук, 9 доц., 7 асистентів, 2 старші лаборанти.


2.1. Резюме українською та англійською мовами:

Проаналізовано тенденції політичного процесу та політичної діяльності в Україні напередодні та після парламентських виборів 2006 року. Досліджено трансформацію політичних систем, функціонування політичних партій, особливості їхньої передвиборчої та виборчої активності на Львівщині. За результатами дослідження видано два навчальні посібники: “Партологія” і “Політичні партії на Львівщині напередодні виборів 2006”.

Вивчено проблеми соціальної політики, проаналізовано особливості її моделей та формування. Розглянуто роль інститутів самоврядування в Україні.

Обґрунтовано прийняття та реалізацію політичних рішень у перехідний період, детермінацію цих процесів національними та соціокультурними чинниками. Проаналізовано проблеми легітимації політичної влади та еліти.

Tendencies of a political process and political activity in Ukraine before and after the parliamentary elections of 2006 are analysed. Transformations of political systems, functioning of political parties, peculiarities of their pre-electoral and electoral activity in L’viv region are investigated. Two manuals: “Partology” and “Political parties in L’viv region in the pre-electoral times of 2006” are edited according to the results of investigation.

Problems of social politics are studied, peculiarities of its models and formation are analysed. A role of the Institutions of self-government in Ukraine is considered.

An adoption and realization of political decisions in a transitional period, determination of these processes by the national and sociocultural factors are substantiated. Problems of legalization of political power and elite are analysed.

2.3. Опубліковано: 2 монографії, 4 навчально-методичні посібники, 10 статей, 13 тез доповідей на конференціях.


V. Тема: “Предмет політології в історії її розвитку: зміст та умови трансформації”.

Науковий керівник –Денисенко В.М., докт. політ. наук, професор

Номер держреєстрації: 0105U007459.

Термін виконання – 01.01.2005–31.12.2007 рр.

Виконавці: 1 проф., докт. політ. наук, 1 проф., канд. філософ. наук, 1 доц., канд. політ. наук, 1 асистент, 2 аспіранти.


2.1. Резюме українською та англійською мовами:

Досліджено особливості становлення предмету політології в історичних формах його вияву. З’ясовано принципи, тенденції та динаміку реалізації політики та політичних стратегій. Розроблено концептуальні підходи до аналізу предмета політології в історії її розвитку. Обґрунтовано методологію вивчення ціннісних аспектів людського життя, свідомості, зокрема утопічної свідомості. Проаналізовано вплив просторово-часових вимірів на політичний процес, детермінанти політичної діяльності, особливості функціонування міжнародних інститутів в умовах глобалізації.

Peculiarities of formation of a subject of politology in the historical frames of its appearance are investigated. Principles, tendencies and dynamics of realization of politics and political strategies are discovered. Conceptual approaches to the analysis of the subject of politology in the history of its development are processed. A methodology of studying of valuable aspects of the human life, consciousness, including utopian consciousness, is based. Influence of the spatially-sentry measurements on the political process, determinants of political activity, peculiarities of existence of the international establishments in the conditions of globalization are analysed.

^ 2.2. Захищено 1 кандидатську дисертацію (Четверікова Л.О.). Науковий керівник – Світа А.М., проф., канд. філософ. наук.

2.3. Опубліковано: 8 статей, 4 тези доповідей на конференціях.


. Тема: “Парадигми сучасного мислення: особливості концепцій та напрямків у загальній, соціальній та прикладній філософії”

Науковий керівник – Карась А.Ф., докт. філософ. наук, професор

Номер держреєстрації: 0106U005808.

Термін виконання – 01.02.2006 – 1.12.2008 рр.

Виконавці: 2 проф. докт. філософ. наук, 6 доц., канд. філософ. наук, 1 асист., канд. філософ. наук, 1 асист., докт. політол., 5 аспірантів.


2.1 Резюме українською та англійською мовами:

Сформульовано основні принципи концептуального підходу до дослідження теми, яка має міждисциплінарний характер і передбачає встановлення основних точок дотику, з одного боку, між природничо-науковими та гуманітарними знаннями, а з другого – визначити пріоритетні напрямки філософського дослідження суспільних процесів в нових реаліях глобалізації та локалізації культурних явищ. Йдеться про визначення парадигмальних особливостей теоретичної і практичної філософії у сучасних умовах розвитку знання та поширення інформації. Це передусім стосується традиційного і постмодерністського впливів на сучасний стиль науково-теоретичного мислення; потребує сучасного окреслення проблем деструкції особовості людини, "відкритої" і "закритої" соціальної дійсності та їх філософського вияснення пізнавальними засобами герменевтики, феноменології, персоналізму, комунікативної філософії, семіотики, дискурсивно-етичного і гендерного аналізу.

Main principles of a conceptual approach to investigation of the theme which has got an interdisciplinary character and predicts the setting up of the main common points, on the one hand, with the sciences and humanitarian knowledge, and on the other hand the determination of the prior trends of the philosophical investigations of social processes in new conditions of globalization and localization of cultural phenomena. Determination of paradigmal peculiarities of the theoretical and practical philosophy under the new conditions of development of science and dissemination of information are considered. A traditional and post-modernistic influences on the modern style of the theoretically-scientific thinking are concerned; a problem of destruction of a person, ”open” and “closed” social reality and their philosophical finding out by cognitive means of hermeneutics, phenomenology, personification, communicative philosophy, semiotics, discursive-ethical and gender analysis are considered.

2.2.Захищено 1 кандидатську дисертацію (Якуц Р.Р.). Науковий керівник – Карась А.Ф., проф., докт. філософ. наук.

2.3. Опубліковано: 2 навчальні посібники, 6 перекладів наукових праць, 23 статті, 11 тез доповідей на конференціях.


VІІ. Тема: “Історія філософської думки в Україні: традиції та перспективи розвитку”.

Науковий керівник – Пашук А.І., докт. філософ. наук, професор

Номер держреєстрації: 0103U006794.

Термін виконання – 2004 – 2006 рр.

Виконавці: 1 докт. філософ. наук, 3 канд. філософ. наук, 1 аспірант, 2 здобувачі, 1 докторант, 1 асистент.

2.1 Резюме українською та англійською мовами

Тема присвячена важливій і актуальній проблематиці з історії філософської, суспільно-політичної думки в Україні. Протягом 2006 р. по даній темі досліджено такі проблеми, як філософська спадщина Івана Франка, зокрема антропологізм як теоретичний принцип філософського світогляду ученого, трактування суспільного розвитку, світоглядно-релігійної проблематики. Досліджено проблеми філософських поглядів В. Липківського, Г. Сковороди, О. Кобилянської та інших мислителів. Підготовлено і здано до друку монографію по філософському світогляду І. Франка.

The theme is devoted to an important actual problem of history of philosophy and socio-political thought in Ukraine. The following problems were investigated during 2006: philosophic thought of Ivan Franko, special theoretic principles of philosophic view of a scientist, social development and the problem of religion, philosophic views of H. Skovoroda, V. Lypkivs’kyi, O. Kobylians’ka and others.

2.2. Захищено 1 кандидатську дисертацію (Халецький О.) і 1 докторську дисертацію (Гапон Н.).

2.3.Опубліковано: 1 монографію, 5 статей, 11 тез доповідей на конференціях.


VІІІ. Тема: “Психологічний аналіз соціальної активності особистості"

Науковий керівник – Грабовська С.Л., канд. філософ. наук, доцент

Термін виконання 2006–2008 рр., яка входить до науково-дослідної теми філософського факультету “Українська духовна культура: особливості становлення і розвитку”

Номер держреєстрації: 0199U003619.

Виконавці: 16 викладачів (із них 15 штатних та 1 сумісник), 1 проф., докт. наук, 8 асистентів, 4 аспіранти, 11 кандидатів наук (всього 20 чол.).


2.1 Резюме українською та англійською мовами

Вивчено проблеми психологічних чинників вимагаючої поведінки. Проведені емпіричні дослідження чинників вимагаючої поведінки. Визначено, що до них належать низький рівень здатності особистості до емпатії, низький рівень толерантності, маскулінність тощо. Проаналізовано образ політичного лідера у студентів, визначено, що у студентів та аспірантів образ лідера має харизматичний характер.

Здійснювалося дослідження індивідуальних цінностей та сенсожиттєвих орієнтацій як характеристики психологічного здоров’я та провідної детермінанти поведінки. Проводилося експериментальне дослідження впливу демонстрації насильства в телевізійних передачах на психіку підлітків та молоді, вивчалися психологічні чинники підліткової та юнацької агресивності.

Складено програму розвитку креативності особистості, адаптовано тести креативності; розроблено програму розвитку внутрішніх ресурсів особистості за допомогою арт-терапевтичних методів.

Вивчалася проблема психологічних чинників формування особистісної свободи. Конкретизовано дефініцію поняття особистісної зрілості у диспозиційних категоріях, представлено результати побудови та верифікації моделі особистісної зрілості, розглядаються механізми детермінації особистісної зрілості, обґрунтовуються її риси. Представлено авторські опитувальник і тренінг особистісної зрілості.

A problem of psychological factors of demanding behaviour was studied. Empirical research of demanding behaviour had shown, that among the factors, that influence the level of demanding behaviour are the low level of empathy, the low level of tolerance, masculinization etc. The image of a political leader was analysed. It was defined that image of the leader among students and postgraduate students has charismatic features.

The investigations of the individual values life-sense orientations, as features of psychological health and leading determinants of behaviour were conducted. The experimental investigation of influence of demonstration of violence on TV on the psychics of adolescents and youth was held, the psychological factors of adolescents and youth aggression were studied.

The developmental programme of personal creativity was conducted. The creativity questionnaires were adopted, the developmental programme of personal internal resources with the help of art-therapy was compelled.

The problem of psychological factors of forming of personal freedom was studied. The definition of the notion of personal maturity in dispositional categories was considered. The results of development and verification of the model of personal maturity was proposed, mechanisms of determination and features of personal maturity were analysed. The author’s inventory and personal maturity training was proposed.

2.2. Захищені: 2 кандидатські дисертації (Н. Левус, О. Волошок), 3 кандидатські дисертації рекомендовані до захисту кафедрою та прийняті до захисту в спеціалізованих радах (А .Вовк, Р. Карковська, М. Кліманська).

2.3. Опубліковано: 3 збірники матеріалів конференцій, 39 статей, 33 тез доповідей на конференціях.


4. Інші форми наукової діяльності:

На філософському факультеті функціонує дві спеціалізовані вчені ради.

Спеціалізована вчена рада Д 35.051.02 згідно з наказом ВАКу України №327 від 14.05.2004 приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філософських наук за спеціальностями 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії та 09.00.05 – історія філософії. Голова ради – доктор філософських наук, професор Мельник В.П., заступник голови – доктор філософських наук, професор
Пашук А.І., секретар ради – кандидат філософських наук, доцент
Сінькевич О.Б. До складу ради входять 8 докторів філософських наук, доктор філологічних наук, доктор історичних наук, доктор економічних наук.

Спеціалізована вчена рада Д 35.051.17 згідно з наказом ВАКу України № 327 від 14.05.2004 р. приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути і процеси, 23.00.01 – теорія та історія політичної науки. Голова ради – доктор політичних наук, професор Денисенко В.М., Член Науково-методичної Ради з політології МОН, заступник голови – доктор соціологічних наук, професор Черниш Н.Й., секретар ради – кандидат політичних наук, доцент Шурко О.Б.

Проф. Лисий В.П., проф. Кашуба М.В., проф. Яртись А.В., проф. Світа А.М. є членами спеціалізованих вчених рад філософського факультету.

Проф. Лисий В.П. є членом експертної ради ВАКу України з філософських спеціальностей.

Проф. Карась А.Ф. – член спеціалізованої вченої ради К 35.725.02

Проф. Лисий В.П., доц. Рижак Л.В. – члени науково-технічної ради університету.

Доц. Васьків А.Ю. є членом Комісії Міністерства освіти і науки України: з розробки змісту факультативних курсів з етики віри та релігієзнавства.

Кафедри соціальної філософії, історії філософії, політології, історії та теорії культури є провідними з рецензування кандидатських і докторських дисертацій. За звітний період прорецензовано 20 кандидатських та 7 докторських дисертацій, написано 29 відгуків на автореферати дисертацій.

На факультеті виходить “Вісник Львівського університету: Серія: філософські науки” (відповідальний редактор – проф. Мельник В.П., відповідальний секретар – доц. Рижак Л.В.) та Вісник Львівського університету. Релігієзнавчі студії (відповідальний редактор – проф. Мельник В.П., відповідальний секретар – доц. Васьків А.Ю.). За звітний період видано “Вісник Львівського університету: Серія: філософські науки”, №9.

Факультет спільно із Західним науковим центром НАН України видав “Вісник: Соціогуманітарні проблеми людини”, №2. (заст. головного редактора – проф. Мельник В.П., відповідальний секретар – доц. Рижак Л.В.).

Викладачі факультету прорецензували 88 статей до фахових видань.

Підготовлено рецензію (доц. Рижак Л.В.) на монографію А.Карася, рецензію на посібник Гісь О. Планета міркувань – 3 для учнів третіх класів.

Викладачі кафедри доц. Грабовська С.Л., доц. Партико Т.Б. та асист. Гупаловська В.А. брали участь у розробці міжкафедральної теми ОБ233Б “Насильство у медіа: психологія впливу та педагогічні методики нейтралізації (в рамках розробки навчальних курсів з медіа освіти)” у співдружності з Інститутом медіа екології та кафедрою педагогіки (термін виконання 2004–2006 роки). Проведено емпіричне дослідження проблеми впливу насильства, що демонструється на телебаченні і в кінофільмах на агресивність підлітків та молоді, розроблено тренінг попередження та подолання агресивної поведінки у дітей та підлітків.


5. Зовнішні наукові зв’язки:

Кафедра філософії співпрацює з такими науковими установами:

 • університетом Києво-Могилянська Академія;

 • філософським факультетом Київського національного університету імені Т.Шевченка; кафедрою філософії Полтавського державного університету, кафедрою філософії Чернівецького національного університету;

 • “Coucil for Rescarch in Values and Philosophy” – Католицький університет Америки, США;

 • Вроцлавським університетом (Польща).

 • Московським університетом Дружби народів (Росія);

 • університетом Св. Томи м. Г’юстона (США, проф. Дж. Ділі);

 • Університетом Марії Склодовської-Кюрі м. Любліна (проф. Єдинак, проф. Гавор);

 • кафедрою філософії Жешувського університету (Польща, проф. Захаряш);

 • Українським вільним університетом (м. Мюнхен).


^ Наукові стажування:

У 2006 р. проходили стажування такі викладачі кафедри:

Асист. Лосик О.М. – в Інституті філософії Варшавського університету (Польща).

Доц. Фешовець О.В. – на кафедра філософії Національного університету “Львівська Політехніка”.

Доц. Рижак Л.В. – на кафедра філософії Національного університету “Львівська Політехніка”.


Кафедра теорії та історії культури:

Наукові стажування:

У 2006 р. проходив стажування в Інституті народознавства НАН України асистент Мальчевський О.М.

Доц. Васьків А.Ю. член Комісії МОН України з питань розробки змісту факультативних курсів з етики віри та релігієзнавства та робочій групі МОН України із затвердження державного стандарту спеціальності “богослов’я”.


Кафедра політології:

Кафедра підтримує наукові контакти з Вищою школою міжнародних відносин у Лодзі в рамках дослідження трансформації політичних систем України та Польщі.


Участь у проектах:

1) “Місцеві вибори 2006: моніторинг готовності партій Львівщини” (доц. Романюк А.С., доц. Скочиляс Л.С.);

2) “Забезпечення прозорості і відкритості місцевого депутатського корпусу” (доц. Романюк А.С., доц. Скочиляс Л.С.);

3) “Забезпечення усвідомленого вибору та вільного волевиявлення під час виборчого процесу 2006” (доц. Романюк А.С., доц. Скочиляс Л.С.);

4) “Розвиток регіональних аналітичних центрів” (доц. Романюк А.С., доц. Скочиляс Л.С.).


^ Наукові стажування:

У 2006 р. проходили стажування такі викладачі кафедри:

Доц. Старецька Л.І. – на факультеті політичних наук Вроцлавського університету (Польща).

Проф. Світа Г.М. – на кафедрі політології Національного університету “Львівська Політехніка”.


Кафедра психології співпрацює з такими науковими установами:

 • Інститутом психології АПН України (м. Київ);

 • Інститутом соціальної та політичної психології АПН України (м. Київ);

 • кафедрою психології і конфліктології Києво-Могилянської академії (м. Київ);

 • факультетом соціології та управління Запорізького національного університету, Дрогобицьким державним університетом імені Івана Франка;

 • Львівським інститутом підвищення кваліфікації педагогічних працівників, Інститутом педагогіки та психології професійної освіти АПН України, Львівським католицьким університетом;

  • “Клінікою, дружньої до молоді”(м. Львів).

Викладачі кафедри активно співпрацюють з Інститутом соціогуманітарних проблем людини Західного наукового центру НАН України та МОН України, в рамках цієї співпраці проводилися дослідження теми “Мотивація соціальної активності особистості”. Видано вісник “Соціогуманітарні проблеми людини”, 2006, № 2.

Кафедра продовжувала співпрацю з польськими психологами, зокрема з факультетом психології Варшавського університету. Налагоджена співпраця з кафедрою соціальної психології Вроцлавського університету, з низкою кафедр Католицького університету (м. Люблін). У співдружності з Католицьким університетом (м. Люблін, Польща) підготовлено до друку збірник наукових праць “Психологія релігії”.

Виконуювалися спільні наукові проекти: вивчення ”вимагаючої” поведінки (Польща – Україна), вивчення дієвості маніпулятивних технік (Польща – Україна), вивчення стилів ведення домашнього господарства, дослідження поглядів студентів на соціальне довкілля тощо. Викладачі кафедри і студенти відділення психології беруть активну участь у міжнародному Проекті МІГУС: викладачі працюють в якості туторів, керують науковими дослідженнями студентів МІГУСа, беруть участь у конференціях, які проводяться в рамках цього проекту.

Налагоджено спільну діяльності з Німецькою асоціацією сімейної системної психотерапії (Саарбрюкен, Німеччина).

Доц. Католик Г.В. керує міжнародним Австрійсько-Українським проектом з дитячої та юнацької терапії.

Доц. Галецька І.І. та ас. Пилат Н.І. є членами Європейської Асоціації експериментальної соціальної психології (EAESP), доц.. Католик Г.В. є членом Європейської Асоціації дитячої психотерапії, доц. Грабовська С.Л. є членом правління Товариства конфліктологів України та головою Львівського осередку Асоціації політичних психологів України та головою Львівського осередку Товариства конфліктологів України.


6.1. Захист дисертацій випускниками аспірантури і докторантури:


^ Прізвище, ініціали

Науковий керівник

Рік закінчення

Дата подачі до спец. ради

^ Дата захисту

Тема дисертації

Халецький О.В.

Проф.

Пашук А.І.

2004

Травень, 2005

19.05.

2006

Роль соціально-куль-турної спадкоємності у розвитку особи: історико-філософсь-кий аспект

Гапон Н.П.

Проф.

Пашук А.І.

2006

Червень, 2005

16.10.

2006

Проблема гендеру у філософському дискурсі другої поло-вини ХХ сторіччя

Гайналь Т.О.

Проф.

Лисий В.П.

2004

Травень,

2005

22.12.

2005

Єдність гносеоло-гічного та соціально-практичного в кон-тексті гуманісти-чного відношення людини до природи

Кам’янська Ю.В.

Проф.

Мельник В.П.

1999

Лютий,.

2006

9.06.

2006

Імперативи людської життєдіяльності у техногенній цивілізації

Криворучко Ю.П. (здобувач)

Проф.

Карась А.Ф.

2001

Травень,

2005

22.12. 2005

Ціннісний зміст і принципи структу-рування молодіжного руху в процесі демо-кратичних перет-ворень в Україні

Якуц Р.Р.

Проф.

Карась А.Ф.

2005

Квітень,

2006

20.11.

2006

Розрізнення феноменологічної та семіотичної інтерпретацій настанов комунікації

Четверікова Л.О.

Проф.

Світа Г.М.

2006

Жовтень, 2005

26.01.

2006

Соціальна держава, її зміст і структура

Буник М.З.

Доц.

Макарець О.Ф.

2000

Жовтень, 2005

25.01

2006

Принципи моделю-вання громадян-ського суспільства як системи соціально-політичних відносин

Демчишак Р.

Доц.

Поліщук М.В.

2001

Листопад, 2005

22.03. 2006

Національне питання в діяльності лега-льних українських політичних партій Західної України в 1935-1939 рр. (історико-політо-логічний аналіз)

Левус Н.І.

Доц.

Партико Т.Б.

2003

Березень, 2005

15.12.

2005

Розвиток креатив-ності у молодших школярів із поруше-ними соціальними зв’язками

Волошок О.В.

Проф. Мар’єнко Б.С.

2001

Вересень, 2005

28.03. 2006

Психологічні особ-ливості диспозицій-ної системи особи-стості у функціо-нально неспро-можній родині^ Подані до Спеціалізованої вченої ради кандидатські дисертації:


^ Прізвище, ініціали

Науковий керівник, консультант

Рік закін-чення

Дата подачі до спец.ради

Дата захисту

Тема дисертації

Коляса О.


Проф. Денисенко В.М.

2005

Червень,

2006Політичний інтерес як спосіб реалізації суспільних відносин

Дащаківська О.Ю.

Проф.

Світа Г.М.

2006

Жовтень,

2006Політична еліта України: проблема легітимації


Сорба О.М.

Проф. Денисенко В.М.

2001

Жовтень,

2006Теоретико-методоло-гічні засади дослідже-ння просторово-часо-вих вимірів політики

Ткачук В.А.

(здобувач)

Доц.

Поліщук М.В.

2005

Липень,

2006Моделювання як метод аналізу політичних процесів


6.2. Аспірантура:


Прізвище,

ініціали

Спеціальність

Рік

перебування

Денне чи

заочне відділення

Науковий керівник

Курило В.

09.00.05

ІІІ

денне

Проф. Пашук А.І.

Поцюрко О.

09.00.05

ІІІ

денне

Доц. Кондзьолка В.В.

Онищук О.

09.00.05

ІІІ

денне

Доц. Дахній А.Й.

Котовська О.

09.00.05

ІІІ

денне

Доц. Захара І.С.

Гнатищак Г.

09.00.05

ІІ

денне

Доц. Дахній А.Й.

Жукова О.

09.00.08

ІІІ (декретна відпустка)

денне

Доц. Сінькевич О.Б.

Пукас І.

09.00.11

ІІІ

денне

Доц. Стеценко В.І.

Лазарович Н.

09.00.04

ІІІ

денне

Проф. Мельник В.П.

Муха О.

09.00.11

ІІІ

денне

Доц. Васьків А.Ю.

Максимович О.

09.00.08

ІІІ

денне

Доц. Пітусь Л.М.

Скринник Д.

09.00.08

ІІ

денне

Доц. Сінькевич О.Б.

Гук Ю.

09.00.07

ІІ

денне

Доц. Пітусь Л.М.

Бойко І.

09.00.01

ІІ

заочне

Доц. Васьків А.Ю.

Откович К.

09.00.04

ІІ

денне

Проф. Кашуба М.В.

Буртак С.

09.00.07

І

заочне

Доц. Сінькевич О.Б.

Гаврилюк Н.

09.00.04

І

денне

Доц. Ярошенко Т.М.

Слободянюк Л.

09.00.03

ІІІ

денне

Проф. Мельник В.П.

Прокопів Р.

09.00.03

ІУ

заочне

Проф. Лисий В.П.

Чоловська Н.

09.00.03

І (декретна відпустка)

денне

Доц. Рижак Л.В.

Оленич С.

09.00.03

ІІ

денне

Проф. Кашуба М.В.

Забуранна І.

09.00.03

І

денне

Проф. Мельник В.П.

Сидорчук Н.

09.00.03

І

денне

Проф. Лисий В.П.

Фітьо В.

09.00.03

І

денне

Проф. Карась А.Ф.

Височанський Р.

09.00.03

І

денне

Проф. Карась А.Ф.

Гула Л.

23.00.01

ІІ (декретна відпустка)

денне

Доц. Романюк А.С.

Бей М.

23.00.02

ІІ (декретна відпустка)

денне

Доц. Ржевська Н.Ф.

Грицанюк В.

23.00.02

ІІІ

денне

Проф. Світа Г.М.

Щурко О.

23.00.02

ІІІ

денне

Доц. Угрин Л.Я.

Бендза Г.

23.00.02

ІІІ (акад. відпустка)

заочне

Доц. Старецька Л.І.

Веремчук В.

23.00.02

ІІ (декретна відпустка)

денне

Доц. Поліщук М.В.

Архіпович Д.

23.00.02

ІІ

заочне

Проф. Світа Г.М.

Бачинський Б.

23.00.01

ІІ

заочне

Доц. Романюк А.С.

Ільчишин Л.

23.00.02

ІІ

заочне

Доц. Шурко О.Б.

Чайковський Я.

23.00.01

ІІІ

заочне

Доц. Поліщук М.В.

Сорба О.

23.00.01

ІІІ

денне

Проф.

Денисенко В.М.

Дащаківська О.

23.00.02

ІІІ

денне

Проф. Світа Г.М.

Виговський Д.

23.00.02

ІІ

заочне

Доц. Шурко О.Б.

Зубрицький І.

23.00.01

ІІ

денне

Доц. Остудін В.І.

Кучма Л.

23.00.02

ІІ

денне

Доц. Шурко О.Б,

Ткаченко О.

23.00.02

ІІ

денне

Доц. Поліщук М.В.

Шипунов Г.

23.00.01

ІІ

денне

Доц. Романюк А.С.

Козлова О.

23.00.01

ІІ

заочне

Доц. Шведа Ю.Р.

Крап А.

23.00.02

ІІ

заочне

Доц. Угрин Л.Я.

Лютко Н.

23.00.02

ІІ

заочне

Доц. Старецька Л.І.

Сорокопуд О.

23.00.01

І

денне

Проф.

Денисенко В.М.

Михальчишин Ю.

23.00.02

І

денне

Доц. Поліщук М.В.

Макух О.

23.00.01

І

заочне

Проф.

Денисенко В.М.

Турецька Х.

19.00.01

І

денне

Доц. Шамлян К.М.

Паробій В.

19.00.01

1

заочне

Проф. Мар’єнко Б.С.

Басюк О.

19.00.01

1

заочне

Проф. Мар’єнко Б.С

Крупська О.

19.00.01

ІІ

денне

Доц. Партико Т.Б.

Химко М.

19.00.01

ІІ

денне

Доц. Партико Т.Б.

Юрченко Д.

19.00.01

ІІ

денне

Проф. Мар’єнко Б.С.

Шишак О.

19.00.01

І (декретна відпустка)

денне

Доц. Католик Г.В.

Петролюк З.

19.00.01

ІІ

заочне

Доц. Галецька І.І.

Василишин Х.

19.00.01

ІІ (декретна відпустка)

денне

Доц. Бородій Д.І.

Верста Ю.

19.00.01

ІІІ

денне

Доц. Грабовська С.Л.

Карпа М.

19.00.01

ІІІ

денне

Доц. Католик Г.В.

Мельник М.

19.00.01

ІІІ

денне

Проф. Мар’єнко Б.С

Музичук Х.

19.00.01

І (декретна відпустка)

денне

Доц. Галецька І.І.

Чемеринська Д.

19.00.01

ІІІ

заочне

Доц. Партико Т.Б.

Брийовська І.

19.00.01

ІУ

заочне

Доц. Бородій Д.І.

Спринська З.

19.00.01

ІІІ

заочне

Доц. Скотна Н.В.


Докторантура:


^ Прізвище, ініціали

Спеціаль­ність

Рік перебування

Науковий консультант

Доц. Гапон Н.П.

09.00.05

ІІІ

Проф. Пашук А.І.

  1   2   3   4

Схожі:

Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2006 рік Держбюджетні теми: І. Тема зп-13Ф \"Критерії психологічного здоров\Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2007 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-13Ф " Критерії психологічного здоров'я студентської молоді"
Термін виконання – 01. 01. 2005 – 31. 12. 2007 рр., обсяг фінансування на рік – 30 тис грн
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2006 рік Держбюджетні теми: І. Тема зп-13Ф \"Критерії психологічного здоров\Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2008 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-213П "Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації у структурі психологічного здоров'я"
Тема зп–213П “Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації у структурі психологічного здоров'я”
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2006 рік Держбюджетні теми: І. Тема зп-13Ф \"Критерії психологічного здоров\Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2009 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-213П "Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації в структурі психологічного здоров’я"
Тема зп–213П “Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації в структурі психологічного здоров’я”
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2006 рік Держбюджетні теми: І. Тема зп-13Ф \"Критерії психологічного здоров\Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2012 рік держбюджетні теми І. Тема зп-105П "Формування життєвої перспективи засобами психологічного тренінгу". Номер держреєстрації: 0112U001270
Тема зп–105П “Формування життєвої перспективи засобами психологічного тренінгу”
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2006 рік Держбюджетні теми: І. Тема зп-13Ф \"Критерії психологічного здоров\Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2011 рік
Тема зп–57П “Структурно-функціональна модель психологічного здоров’я особистості ”
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2006 рік Держбюджетні теми: І. Тема зп-13Ф \"Критерії психологічного здоров\Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2010 рік Держбюджетна тема І. Тема зп-57П
Тема зп–57П “Структурно-функціональна модель психологічного здоров’я особистості ”
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2006 рік Держбюджетні теми: І. Тема зп-13Ф \"Критерії психологічного здоров\Звіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2008 році
Теми вказувати згідно з тематичним планом університету, серед них і ті, що виконуються в межах робочого часу викладачів
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2006 рік Держбюджетні теми: І. Тема зп-13Ф \"Критерії психологічного здоров\Звіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2010 році
Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін...
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2006 рік Держбюджетні теми: І. Тема зп-13Ф \"Критерії психологічного здоров\Звіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2012 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів
Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін...
Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2006 рік Держбюджетні теми: І. Тема зп-13Ф \"Критерії психологічного здоров\Звіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2011 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів
Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи