Visnyk of the LVIV university icon

Visnyk of the LVIV university
Скачати 63.89 Kb.
НазваVisnyk of the LVIV university
Дата27.09.2012
Розмір63.89 Kb.
ТипДокументи

VISNYK
OF THE LVIV
UNIVERSITY


ВІСНИК
ЛЬВІВСЬКОГО
УНІВЕРСИТЕТУ


Series Applied Mathematics
and Informatics


Серія прикладна математика
та інформатика


Issue 15

Випуск 15

Published since 1999

Виходить з 1999 р.^ Ivan Franko National
University of Lviv


Львівський національний
університет імені Івана Франка


2009

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика.

2009. Випуск 15. 184 с.

Visnyk of the Lviv University. Series Applied Mathematics and Informatics.

2009. Issue 15. 184 р.

У Віснику публікуються оригінальні результати з теоретичних і прикладних проблем математичного моделювання, обчислювальної математики та інформатики.

The bulletin publishes original results in theoretical and applied problems of mathematical modeling, computational mathematics and computer science.

^ Редакційна колегія: д-р фіз.-мат. наук, проф. Г. Шинкаренко – головний редактор; д-р фіз.-мат. наук, проф. Г. Цегелик – заступник головного редактора; канд. фіз.-мат. наук, доц. Ю. Щербина – відповідальний секретар; д-р фіз.-мат. наук, проф. М. Бартіш; канд. фіз.-мат. наук, проф. В. Височанський; д-р фіз.-мат. наук, проф. М. Войтович; чл.-кор. НАН України, д-р техн. наук, проф. В. Грицик; д-р фіз.-мат. наук, проф. М. Недашківський; д-р фіз.-мат. наук, проф. М. Притула; д-р фіз.-мат. наук, проф. Я. Савула; д-р фіз.-мат. наук, проф. Г. Сулим; д-р фіз.-мат. наук, доц. Р. Хапко; д-р фіз.-мат. наук, проф. Є. Чапля.

Professor H. Shynkarenko – Editor-in-Chief,

Professor H. Tsehelyk – Assistant Editor,

Assistant Professor Yu. Shcherbyna – Managing Editor.

^ Адреса редакційної колегії:

ЛНУ ім. Івана Франка,

кафедра дискретного аналізу
та інтелектуальних систем,

вул. Університетська, 1,

м. Львів, 79000

Тел. (032) 239-42-11

E-mail: kis@franko.lviv.ua
^ Editorial office address:

Ivan Franko National University of Lviv,

Department of discrete analysis
and intelligence systems,

1, Universytetska Str.,

Lviv, 79000

Tel. (38) (032) 239-42-11

E-mail: kis@franko.lviv.ua

http://blues.lnu.edu.ua/publish/client.asp?param=1&search=23

Відповідальний за випуск: Г. Цегелик, Ю. Щербина

Редактор: М. Мартиняк

Комп’ютерна верстка: О. Левченко

^ Друкується за ухвалою Вченої Ради
Львівського національного університету імені Івана Франка


Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 14612-3583 Р від 28 жовтня 2008 р.


© Львівський національний університет
імені Івана Франка, 2009
^

ОБЧИСЛЮВАЛЬНА МАТЕМАТИКА


 УДК

ПЕРШИЙ РЯДОК НАЗВИ СТАТТІ

ПРОДОВЖЕННЯ НАЗВИ СТАТТІ


І. Прізвище[, І. Прізвище…]

Львівський національний університет імені Івана Франка

вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000, e-mail: kis@franko.lviv.ua

(місце роботи, адреса, e-mail автора чи авторів)


І. Прізвище*, І. Прізвище**[, І. Прізвище***…]

*Львівський національний університет імені Івана Франка

вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000, e-mail: kis@franko.lviv.ua

(місце роботи, адреса, e-mail або телефон 1-го автора)

**місце роботи, адреса, e-mail 2-го автора, якщо він з іншої організації

[***місце роботи, адреса, e-mail 3-го автора, і т.д.]


<Резюме українською мовою обсягом до 1/2 сторінки.>

Ключові слова: слова1, слова2, …, словаN.

1. ВСТУП

Текст вступу.

2. <назва першого розділу>

Текст розділу.

. . .

N. <назва N-ого розділу>

Текст розділу.

N+1. висновки

Текст висновків.

ЛІТЕРАТУРА

  1. <Автори>. <Назва книги>. <Місто:> <Вид-во>, <рік>.

  2. <Автори>. <Назва статті> // <Назва журналу>. [Сер. <назва серії>.] <Рік>. [Т. <№ тому>.] № (Вип.) <номер або випуск>. С. <діапазон сторінок>.
^

PAPER TITLE


N. Surname[, N. Surname…]

Ivan Franko National University of Lviv

Universytetska str, 1, Lviv, 79000, e-mail: kis@franko.lviv.ua

(місце роботи, адреса, e-mail або телефон автора чи авторів)


N. Surname*, N. Surname**[, N. Surname***…]

*Ivan Franko National University In Lviv

Universytetska str, 1, Lviv, 79000, e-mail: kis@franko.lviv.ua

(місце роботи, адреса, e-mail 1-го автора)

**місце роботи, адреса, e-mail 2-го автора, якщо він з іншої організації

[***місце роботи, адреса, e-mail 3-го автора, і т.д.]


<Резюме англійською мовою обсягом до 1/2 сторінки.>

Key words: words1, words2, …, wordsN.

Стаття надійшла до редколегії дд.мм.рррр

Прийнята до друку дд.мм.рррр


 УДК
^

ПЕРШИЙ РЯДОК НАЗВИ СТАТТІ

ПРОДОВЖЕННЯ НАЗВИ СТАТТІ


І. Прізвище[, І. Прізвище…]

Львівський національний університет імені Івана Франка

вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000, e-mail: kis@franko.lviv.ua

(місце роботи, адреса, e-mail автора чи авторів)


І. Прізвище*, І. Прізвище**[, І. Прізвище***…]

*Львівський національний університет імені Івана Франка

вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000, e-mail: kis@franko.lviv.ua

(місце роботи, адреса, e-mail або телефон 1-го автора)

**місце роботи, адреса, e-mail 2-го автора, якщо він з іншої організації

[***місце роботи, адреса, e-mail 3-го автора, і т.д.]


<Резюме українською мовою обсягом до 1/2 сторінки.>

Ключові слова: слова1, слова2, …, словаN.

1. ВСТУП

Текст вступу.

2. <назва першого розділу>

Текст розділу.

. . .

N. <назва N-ого розділу>

Текст розділу.

N+1. висновки

Текст висновків.

ЛІТЕРАТУРА

  1. <Автори>. <Назва книги>. <Місто:> <Вид-во>, <рік>.

  2. <Автори>. <Назва статті> // <Назва журналу>. [Сер. <назва серії>.] <Рік>. [Т. <№ тому>.] № (Вип.) <номер або випуск>. С. <діапазон сторінок>.
^

PAPER TITLE


N. Surname[, N. Surname…]

Ivan Franko National University of Lviv

Universytetska str, 1, Lviv, 79000, e-mail: kis@franko.lviv.ua

(місце роботи, адреса, e-mail або телефон автора чи авторів)


N. Surname*, N. Surname**[, N. Surname***…]

*Ivan Franko National University In Lviv

Universytetska str, 1, Lviv, 79000, e-mail: kis@franko.lviv.ua

(місце роботи, адреса, e-mail 1-го автора)

**місце роботи, адреса, e-mail 2-го автора, якщо він з іншої організації

[***місце роботи, адреса, e-mail 3-го автора, і т.д.]


<Резюме англійською мовою обсягом до 1/2 сторінки.>

^ Key words: words1, words2, …, wordsN.

Стаття надійшла до редколегії дд.мм.рррр

Прийнята до друку дд.мм.рррр
ЗМІСТ


ОБЧИСЛЮВАЛЬНА МАТЕМАТИКА

В. Абрамчук, І. Абрамчук, А. Вешемірський. Ефективні ітераційні методи розв’язування систем лінійних рівнянь 5

^ МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

Ю. Сінчук, Г. Шинкаренко. Експоненціальні апроксимації МСЕ для сингулярно збурених задач конвекції–дифузії–реакції 157

ІНФОРМАТИКА

Я. Єлейко, Андрій Музичук. Про поведінку фінансових потоків під впливом зовнішніх чинників 170

CONTENTS


^ NUMERICAL MATHEMATICS

V. Abramchuk, I. Abramchuk, A. Veshemirsky. Effective iterative methods of the solution difference equations 5

MATHEMATICAL MODELLING

Y. Sinchuk, G. Shynkarenko. The exponential FEM approximations for singularly perturbed problems convection-diffusion-reaction 157

^ COMPUTER SCIENCE

Ya.I. Yeleyko, A.A. Muzychuk. On about financial flows behavior under environment influence 170


Збірник наукових праць

ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

СЕРІЯ ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА
ТА ІНФОРМАТИКАВИПУСК 15


Виходить з 1999 р.


Підписано до друку 17.11.2008. Формат 70100/16.

Папір друк. Різогр. друк. Умовн.-друк. арк. 17,3. Обл.-вид. арк. 19,2.

Наклад 300 прим. Зам. №


Видавничий центр
Львівського національного університету імені Івана Франка.

вул. Дорошенка, 41, м. Львів, 79000.


Свідоцтво

про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців,
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції

серія ДК № 3059 від 13.12.2007 р.

 © Прізвище І.[, …], рік

 © Прізвище І.[, …], рік


Схожі:

Visnyk of the LVIV university iconВісник львівського університету visnyk LVIV university філософські науки. 2004. Вип. С. 83-92 Philos. Sci. 2004. N 6 P. 83-92
Категорія «правовий стан»: проблема методологічно-правового (філософсько-правового) статусу
Visnyk of the LVIV university iconВісник львівського університету visnyk LVIV university філософські науки. 2004. Вип. С. 49-58 Philos. Sci. 2004. N 6 P. 49-58
Виявлення відношень між двома множинами на підставі відношень кожної з них до третьої множини
Visnyk of the LVIV university iconВісник львівського університету visnyk LVIV university філософські науки. 2004. Вип. С. 75-82 Philos. Sci. 2004. N 6 P. 75-82
При цьому особливу роль у конс-труктивній діяльності свідомості набувають варіативна інтерпретація та експерименти з віртуальною...
Visnyk of the LVIV university iconThe development of the landscape ecology in sofia university “ST. Kliment ohridski”
Вісник львів. Ун-ту visnyk LVIV univ серія географічна. 2004. Вип. 31. С. 181-185 Ser. Geogr. 2004. №31. Р. 181-185
Visnyk of the LVIV university iconВісник львівського університету visnyk LVIV university філософські науки. 2004. Вип. С. 67-74 Philos. Sci. 2004. N 6 P. 67-74
Предметом аналізу виступає творення ідеалу моральної доброчесноті, в засадах якої повчальність виступає як особливий тип духовної...
Visnyk of the LVIV university iconВісник львівського університету visnyk LVIV university філософські науки. 2004. Вип. С. 158-164 Philos. Sci. 2004. N p. 158-164
Особливості дослідження питань взаємовпливу національної та конфесійної свідомості в українській
Visnyk of the LVIV university iconВісник львівського університету visnyk LVIV university філософські науки. 2004. Вип. С. 274-282 Philos. Sci. 2004. N p. 274-282
Дитяча неповносправність: проблема психосоціального впливу на здорових дітей у сім’Ї
Visnyk of the LVIV university iconВісник львівського університету visnyk LVIV university філософські науки. 2004. Вип. С. 93-104 Philos. Sci. 2004. N 6 P. 93-104
Гегелівські ідеї в російській філософії права І філософії історії другої половини ХIХ ст
Visnyk of the LVIV university iconВісник львівського університету visnyk LVIV university філософські науки. 2004. Вип. С. 113-121 Philos. Sci. 2004. N 6 P. 113-121
Проблема духовно-національного самозбереження українського народу у творчості івана вишенського
Visnyk of the LVIV university iconВісник львівського університету visnyk LVIV university філософські науки. 2004. Вип. С. 149-157 Philos. Sci. 2004. N p. 149-157
Ключові слова: страждання, емоції, гріховність, «страсті», жертва, недуга, зцілення, очищення, любов, співстраждання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи