Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка кафедра радіомовлення І телебачення інформаційний лист високоповажні колеги (професори, доценти, асистенти, докторанти, аспіранти)! icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка кафедра радіомовлення І телебачення інформаційний лист високоповажні колеги (професори, доценти, асистенти, докторанти, аспіранти)!
Скачати 46.86 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка кафедра радіомовлення І телебачення інформаційний лист високоповажні колеги (професори, доценти, асистенти, докторанти, аспіранти)!
Дата27.09.2012
Розмір46.86 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

КАФЕДРА РАДІОМОВЛЕННЯ І ТЕЛЕБАЧЕННЯ


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Високоповажні колеги (професори, доценти, асистенти, докторанти, аспіранти)!

Кафедра радіомовлення і телебачення факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка готує 12-й випуск збірника наукових праць «Теле- та радіожурналістика» (Свідоцтво про державну реєстрацію серія KB № 14757-3728 Р від 20.11. 2008 p., переєстровано як фахове видання України, постанова Президії ВАК № 1-05/2 від 27 травня 2009 p.), який мав би побачити світ у березні 2013 року.

Наукові статті про електронні засоби масової комунікації (історія, сучасний стан функціонування радіомовлення, телебачення, нових медіа, культура мовлення, морально-естетичні аспекти електронних ЗМІ, свобода і відповідальність теле- і радіожурналіста в комунікаційному процесі тощо) надсилати до 1 жовтня 2012 року. Обсяг статті 8-10 сторінок. Вартість сторінки 25 грн. Гроші надсилати на адресу: м. Львів, вул. Хвильового 37, кв.17, 79059 – Бабенко Вікторії Володимирівні.


^ Вимоги до оформлення статей:

 • Зміст статті: загальна проблема та її науково-практична цінність, аналіз досліджень і публікацій, виклад матеріалу, обґрунтування отриманих результатів і висновки.

 • Текстовий редактор: MS Word (формат файла rtf).

 • Сторінка: формат А4 (210х297 мм); поля – ліве 3 см, праве 1,5 см, верхнє 2 см, нижнє 2 см.

 • Текст: шрифт Times New Roman, розмір 14, інтервал 1,5. Посилання на літературу в тексті подавати за зразком: [7, с. 19; 8, с. 237- 238].

 • Рядки: 1-й рядок – посередині назва статті великими літерами (розмір шрифту 14, грубий); через рядок – посередині ім’я та прізвище автора (розмір шрифту 14, грубий); через рядок – посередині повна назва організації, її адреса, Е-пошта (розмір шрифту 12, курсив); через рядок – по ширині анотація українською мовою до 20 слів (розмір шрифту 12); 5-й – через рядок по ширині ключові слова українською мовою до 10-ти слів (розмір шрифту 12); через рядок – основний зміст статті; в кінці статті через рядок посередині риска, відступ і з наступного рядка перелік цитованої літератури: у порядку посилання або в алфавітній послідовності, оформлений за бібліографічними правилами; через два рядки аналогічно з 1-го до 5-го рядків англійською та російською мовами.

 • Рисунок (діаграма): у форматі TIF, JPG або BMP з роздільною здатністю від 300 dpi, додатково подати окремим файлом; рисунок, виконаний засобами MS Word, згрупувати в один об’єкт; розмір шрифту – 10.

 • Не використовувати переноси та автоматичну нумерацію знесень.


Статті, оформлені з порушенням вимог, не розглядатимуться.

Прохання заповнити анкету

Ім’я, прізвище, по батькові –

Науковий ступінь, учене звання –

Організація –

Посада –

Службова адреса –

Тел./факс –

Е-пошта –

Домашня адреса –

Тел./моб. тел.–

Зразок оформлення матеріалів


Філософія свободи слова та професійної діяльності журналістів в сучасній Україні


Богдан Іванчук


^ Львівський національний університет імені Івана Франка,

вул. Генерала Чупринки, 49, 79044, Львів, Україна,

e-mail: ІVanchuk@ukr.net

Розглянуто свободу слова як політико-ідеологічне і морально-психологічне явище, охарактеризовано чотири аспекти розуміння журналістами свободи своєї діяльності в сучасній Україні.

^ Ключові слова: журналістика, засоби масової інформації, свобода слова, мораль, духовність, професійна діяльність, історична правда, національна свідомість.


^ [ОСНОВНИЙ ТЕКСТ]


Philosophy of freedom of speech and professional work of journalists in modern Ukraine


Bogdan Іvanchuk


Ivan Franko National University of L’viv

Chuprynky Str. 49, 79000, Lviv, Ukraine

e-mail: ІVanchuk@ukr.net


Freedom of speech as a political-ideological, moral and psychological phenomenon is considered; four aspects of understanding of freedom of activity in modern Ukraine had been characterized by journalists.

^ Key words: journalism, mass-media, a freedom of speech, morals, spirituality, professional work, the historical truth, national consciousness.


Философия свободы слова и профессиональной деятельности журналистов в современной Украине


Богдан Иванчук


^ Львовский национальный університет шимени Ивана Франко,

ул. Генерала Чупрынки, 49, 79044, Львов, Украина,

e-mail: ІVanchuk@ukr.net


Рассмотрено свободу слова как политико-идеологическое и нравственно-психологическое явление, охарактеризировано четыре аспекты понимания свободы своей деятельности в современной Украине.

^ Ключевые слова: журналистика, средства массовой информации, свобода слова, нравственность, духовность, профессиональная деятельность, историческая правда, национальное сознание.


Зразок оформлення списку літератури

 1. Владимиров В. Журналістика, особа, суспільство : проблеми розуміння : [монографія] / Володимир Владимиров. — Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2003. — 272с.

 2. Гринчишин Д. Словник паронімів української мови / Дмитро Гринчишин, Олександра Сербенська. — К. : Рад.шк., 1986. — 221 с.

 3. Дмитровський З. Термінологія зображальних засобів масової комунікації. Довідкове видання / Зенон Дмитровський. — Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. — 216 с.

 4. Капрон Рене Дж. Настанови журналістам Ассошіейтед Пресс : професійний порадник / Рене Дж. Капрон; [пер. з англ. А. Іщенка]. — К. : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2005 — 158с.

 5. Конюхова Л. Значення жесту у вираженні парцельованих структур у мові телепередач [Електронний ресурс] / Любов Конюхова // Вісник Львівського університету. — Львів, 2001. — Вип. 21. — (Серія: Журналістика). — Режим доступу до ст. : http://www.franko.lviv.ua/faculty/jur/Internet/PART-6_5.htm

 6. Лизанчук В. Основи радіожурналістики : [підручник] / Василь Лизанчук. — К. : Знання, 2006. — 628 с.

 7. Сербенська О. Ефірне мовлення у взаєминах з усною мовою / Олександра Сербенська // Телевізійна й радіожурналістика. — 2002. — Вип. 4. — С. 121 — 128.

 8. Балинський І. Українські політичні Інтернет-комунікації у світовому контексті : автореф. дис. на здобуття ступеня канд. наук. із соціальних комунікацій : спец. 27.00.06 – прикладні соціально-комунікаційні технології / Ігор Балинський. — Львів, 2009 — 16с.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка кафедра радіомовлення І телебачення інформаційний лист високоповажні колеги (професори, доценти, асистенти, докторанти, аспіранти)! iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка кафедра радіомовлення І телебачення інформаційний лист високоповажні колеги (професори, доценти, асистенти, докторанти, аспіранти)!
move to 0-16592925
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка кафедра радіомовлення І телебачення інформаційний лист високоповажні колеги (професори, доценти, асистенти, докторанти, аспіранти)! iconМіністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка кафедра радіомовлення І телебачення інформаційний лист високоповажні колеги (професори, доценти, асистенти, докторанти, аспіранти)!
move to 0-16592926
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка кафедра радіомовлення І телебачення інформаційний лист високоповажні колеги (професори, доценти, асистенти, докторанти, аспіранти)! iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка кафедра радіомовлення І телебачення інформаційний лист високоповажні колеги (професори, доценти, асистенти, докторанти, аспіранти)!
Академії наук вищої освіти України, доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри радіомовлення І телебачення, лауреата...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка кафедра радіомовлення І телебачення інформаційний лист високоповажні колеги (професори, доценти, асистенти, докторанти, аспіранти)! iconМіністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка кафедра радіомовлення І телебачення інформаційний лист високоповажні колеги (професори, доценти, асистенти, докторанти, аспіранти)!
Вак №1-05/2 від 27 травня 2009 p., який мав би побачити світ у травні 2011 року. Цей випуск збірника присвячуємо ювілею – 60-річчю...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка кафедра радіомовлення І телебачення інформаційний лист високоповажні колеги (професори, доценти, асистенти, докторанти, аспіранти)! iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка кафедра радіомовлення І телебачення
Лизанчук Василь Васильович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри радіомовлення І телебачення
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка кафедра радіомовлення І телебачення інформаційний лист високоповажні колеги (професори, доценти, асистенти, докторанти, аспіранти)! iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка кафедра радіомовлення І телебачення
Екологія українського слова. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка кафедра радіомовлення І телебачення інформаційний лист високоповажні колеги (професори, доценти, асистенти, докторанти, аспіранти)! iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет журналістики Шановні колеги!
move to 0-3566242
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка кафедра радіомовлення І телебачення інформаційний лист високоповажні колеги (професори, доценти, асистенти, докторанти, аспіранти)! iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для
«Магістр» на природничих факультетах Львівського національного університету імені Івана Франка
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка кафедра радіомовлення І телебачення інформаційний лист високоповажні колеги (професори, доценти, асистенти, докторанти, аспіранти)! iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Вінницький національний аграрний університет Жешувський університет Інформаційний лист Вельмишановні колеги,
На конференції планується обговорення проблем та розробка рекомендацій за такими напрямами
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка кафедра радіомовлення І телебачення інформаційний лист високоповажні колеги (професори, доценти, асистенти, докторанти, аспіранти)! iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет журналістики Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у Другій науково-практичній студентській конференції «Журналістська практика: студентський літній досвід...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи