Тема Загальна характеристика теорії права та держави План icon

Тема Загальна характеристика теорії права та держави План
Скачати 393.11 Kb.
НазваТема Загальна характеристика теорії права та держави План
Сторінка1/3
Дата02.10.2012
Розмір393.11 Kb.
ТипПротокол
  1   2   3

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Правничий коледж


Затверджено

на засіданні Предметної (циклової) комісії

з теоретичних дисциплін

Протокол №____ від „___”________2006 р.

Голова Коваль А.Ф.____________________


Програма курсу

„Теорія права та держави”


Львів – 2006

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ

„Теорія права та держави”

 1. Андрусяк Т.Г. Теорія держави і права. — Львів: Фонд „Право для України”, 1997. – 197 с.

 2. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник. ∕ За редакцією В.В.Копєйчикова. — К: Юрінком Інтер, 2000. – 320 с.

 3. Лисенков С.Л. Теорія держави і права: Підручник. — К.: Юрінком Інтер, 2005. – 447 с.

 4. Рабінович П.М. Теорія держави і права: Навч. посібник. Вид. 5-те, зі змінами. — Тернопіль: Лілея, 2002.

 5. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.

 6. Сухонос В.В. Теорія держави і права: Навчальний посібник. — Суми: ВТД „Університетська книга”, 2005. – 536 с.

 7. Цвік М.В., Ткаченко В.Д., Петришин О.В. Загальна теорія держави і права. — Харків: „Право”, 2002. – 428 с.Інтернет-ресурси:

 1. Офіційний сайт ЛНУ імені Івана Франка — www.franko.lviv.ua

 2. Нормативно-правові акти України можна знайти на офіційному сайті Верховної ради України — www.rada.gov.uaТема 1.

Загальна характеристика теорії права та держави

План

 1. Поняття, завдання і система науки. Правознавство. Юриспруденція. Система і функції юридичної науки.

 2. Об’єкт і предмет науки. Об’єкт і предмет теорії права та держави. Визначення теорії права та держави. Значення і місце теорії права та держави серед юридичних та інших суспільних наук.

 3. Визначення понять „методологія”, „метод”. Характеристика методів, які використовуються у теорії права та держави.

 4. Поняття та характеристика функцій, які виконує теорія права та держави.

Тема 2.

Загальне вчення про право

План

 1. Визначення поняття права. Значення загального поняття права. Різні підходи до визначення поняття права:

а) державно-організаційне поняття права;

б) соціологічне поняття права;

в) психологічне поняття права;

г) нормативне поняття права;

д) ідеологічний (аксіологічний), або природно-правовий підхід.

 1. Соціальні та юридичні ознаки права.

 2. Право як соціальне явище. Співвідношення права і форм його зовнішнього прояву. Поняття правового та не правового закону.

 3. Визначення функцій права. Характеристика загально-соціальних та спеціально соціальних функцій права.

Тема 3.

Види права

План

1. Етимологія терміну „право”. Багатозначність його розуміння. Основні види права.

2. Характеристика природного і позитивного права.

3. Характеристика об'єктивного та суб'єктивного права.

4. Характеристика публічного та приватного права.

Тема 4.


Принципи права

План

 1. Поняття, основні риси та призначення правових принципів. Їх класифікація.

 2. Соціально-правові або загальнолюдські (цивілізаційні) принципи права.

 3. Спеціально-правові принципи права:

  1. загально правові принципи права;

  2. міжгалузеві принципи права;

  3. галузеві принципи права;

  4. принципи окремих інститутів.

Тема 5.

Правоутворення. Джерела права

План

 1. Поняття та етапи правоутворення.

 2. Поняття, принципи та стадії правотворчості.

 3. Поняття джерела (форми) права.

 4. Види джерел права: нормативно-правовий акт, правовий звичай, нормативно-правовий договір, правовий прецедент, релігійно-канонічні тексти.Тема 6.

Нормативно-правові акти, їх види та характеристика

План

 1. Поняття, властивості нормативно-правових актів. Юридична сила нормативно-правового акту. Види нормативно-правових актів за юридичною силою.

 2. Поняття, юридичні властивості та види законів.

 3. Поняття та вимоги до підзаконних нормативно-правових актів. Види підзаконних нормативно-правових актів.

 4. Дія нормативно-правових актів, зокрема у просторі та за колом осіб.

 5. Дія нормативно-правових актів у часі (пряма, зворотна, переживаюча).

Тема 7.

Система права та система законодавства

План

 1. Поняття, ознаки системи права та її структури.

 2. Предмет і метод правового регулювання як вихідні критерії розподілу правових норм на галузі та інститути.

 3. Характеристика елементів структури системи права: галузь права та інститут права.

 4. Система законодавства і її співвідношення з системою права.

 5. Поняття та види систематизації законодавства.

Тема 8.

Правова (юридична) норма та інші соціальні норми

План

 1. Соціальні норми та їхні види.

 2. Поняття та ознаки правової норми.

 3. Структура правової норми. Види гіпотез, диспозицій та санкцій.

 4. Види правових норм.

 5. Спосіб викладення правових норм у правових актах.

Тема 9.

Реалізація правових норм. Правова поведінка.

Юридична відповідальність

План

 1. Поняття та форми реалізації юридичних норм: використання, виконання, дотримання.

 2. Поняття та види правової поведінки. Поняття, види та ознаки правомірної поведінки.

 3. Правопорушення (неправомірна поведінка): поняття, юридичні ознаки.

 4. Склад і види правопорушень.

 5. Юридична відповідальність: поняття, підстави і види.

Тема 10.

Застосування правових норм

План

 1. Поняття та основні риси застосування юридичних норм.

 2. Акти застосування юридичних норм: поняття, ознаки, види.

 3. Загальні вимоги правильного застосування правових норм. Основні стадії застосування правових норм.

 4. Прогалини і колізії у праві та засоби їх усунення і подолання.

Тема 11.

Тлумачення (інтерпретація) правових норм

План

 1. Поняття і причини його необхідності тлумачення правових норм.

 2. Способи тлумачення правових норм.

 3. Види тлумачення правових норм.

 4. Акти тлумачення правових норм.

Тема 12.

Правові відносини

План

 1. Поняття, ознаки та види правовідносин.

 2. Склад правовідносин: суб'єкти, об'єкти і зміст правовідносин.

 3. Правовий (юридичний) статус суб’єкта права.

 4. Юридичні факти: поняття, класифікація.

Тема 13.

Законність і правопорядок

План

1. Поняття і сутність законності.

2. Принципи і функції законності.

3. Гарантії законності.

4. Поняття та ознаки правопорядку.

Тема 14.

Правове регулювання та його механізм

План

 1. Поняття, способи та типи правового регулювання.

 2. Механізм правового регулювання, його стадії та елементи.

 3. Ефективність правового регулювання.

 4. Юридична техніка.

Тема 15.

Правова свідомість. Правова культура.

План

 1. Поняття та система правосвідомості: правова ідеологія, правова психологія, правова поведінка.

 2. Функції правосвідомості. Взаємодія правосвідомості і права.

 3. Структура правосвідомості.

 4. Правова культура суспільства, особи.

 5. Поняття та види деформації правової свідомості.

Тема 16.

Правові системи сучасності

План

 1. Поняття правової системи і їх класифікація.

 2. Романо-германська правова система.

 3. Система загального права.

 4. Інші правові системи:

  1. релігійні (мусульманське, індуське, іудейське право);

  2. система традиційного права (звичаєве право держав Африки, Азії та Океанії, далекосхідне право);

  3. система колективістського права.

Тема 17.

Поняття та класифікація прав людини

План

 1. Поняття і ознаки прав людини. Правовий статус.

 2. Класифікація прав людини.

 3. Здійснення прав людини: поняття, сфери та межі.

 4. Гарантії здійснення прав людини: поняття, механізм і види.

Тема 18.

Міжнародно-правові механізми

закріплення і захисту прав людини

План

1. Міжнародно-правові документи з прав людини: всесвітні та регіональні.

2. Міжнародно-правові організації з прав людини: всесвітні та регіональні.

3. Міжнародно-правові стандарти прав людини та законодавство України.


Тема 19.

Виникнення і розвиток держави

План

 1. Причини виникнення держави. Роль права у виникненні та зміцненні державної організації суспільства.

 2. Історичний розвиток держави:

а) держави античного світу;

б) держави феодального середньовіччя;

в) станова держава;

г) сучасна держава.

 1. Відмінність держави від додержавної організації суспільства.

Тема 20.

Загальне поняття та ознаки держави

План

 1. Поняття держави. Концепції (теорії) розуміння держави.

 2. Характерні ознаки держави та їхній зміст.

 3. Відмінність держави від інших організацій суспільства.

Тема 21.

Форма держави

План

 1. Загальне поняття і структура форми держави.

 2. Характеристика форм державного правління: монархія і республіка та їх види.

 3. Основні види державного устрою: унітарна держава, федерація, конфедерація, імперія.

 4. Державний режим: авторитарний, тоталітарний, демократичний.

Тема 22.

Функції держави

План

 1. Поняття та основні ознаки функцій держави. Відмінність функцій держави і функцій її органів.

 2. Класифікація державних функцій (основні і додаткові, внутрішні і зовнішні, постійні і тимчасові).

 3. Форми (правові та організаційні) і методи здійснення функцій держави (законності, інформаційного впливу на суспільство, переконання, заохочення, примус).

Тема 23.

Механізм і апарат держави

План

 1. Поняття механізму держави та його складові елементи (державні підприємства, державні установи і державні органи). Відмінність органів держави та інших елементів механізму держави.

 2. Поняття апарату держави. Поняття органів держави, їхні ознаки та класифікація.

 3. Система органів сучасної Української держави: законодавчий, виконавчі і судові.

Тема 24.

Політична система суспільства

План

 1. Поняття політики та її суть.

 2. Поняття та структура політичної системи суспільства. Характеристика її елементів.

 3. Політична організація суспільства. Суб'єкти політики та їхня характеристика.

 4. Держава як центр політичної системи суспільства.

Тема 25.

Демократична правова держава

План

 1. Поняття та головні ознаки правової держави.

 2. Поняття та головні ознаки соціальної держави.

 3. Громадянське суспільство та його ознаки.

 4. Структура громадянського суспільства та його співвідношення з державою.

 5. Демократія та її суть.Література до теми „Загальна характеристика

теорії права та держави”:

 1. Кельман М. Аналіз традиційності і новацій у розвитку теорії держави і права. — Право України. – 2006. - №9. – С.28-41.

 2. Ковальчук А. Про необхідність наукового розуміння базових категорій правознавства і юриспруденції. — Право України. – 2006. - №9. – С.103-106.

 3. Коростей В. Якою бути національній теорії держави і права? // Право України. – 2001. - №7.

 4. Кравець В. Право як об’єкт пізнання. // Право України – 2001. - №6.

 5. Назаренко Є. В. Теорія держави і права (Предмет, метод теорії держави і права). — К., 1988.

 6. Панов М. Проблеми формування понятійного апарату юридичної науки: методологічні аспекти. // Вісник Академії правових наук України. – 2003. - №2-3.

 7. Тацій В. Правова наука в Україні: стан та перспективи розвитку. // Вісник Академії правових наук України. – 2003. - №2-3.

 8. Юридична енциклопедія: В 6 т. ∕ Редкол.: Ю.С. Шемчушенко (голова редкол.) та ін. — К.: Укр. енцикл., 2001.Література до теми „Загальне вчення про право”:

 1. Заморська Л. Поняття „нормативність права”: теоретичний аспект. // Право України. − 2007. - №6. − С. 26-29.

 2. Коростей В. Про функції права. // Право України. − 2004. - №9. − С. 122-128.

 3. Матвієнко І.О. Про співвідношення закону і права в юридичній науці. // Вісник ЛІВС МВС України. – Луганськ: РВВ ЛІВС, 2002. – Вип. 1. – С.17-23.

 4. Мірошниченко М. Право: терміно-поняття, поняття, категорія. // Право України. − 2006. - №3. − С. 29-32.

 5. Рабінович П. Сучасне європейське праворозуміння. // Право України. – 2006. - №3. – С.4-6.

 6. Селиванов В. Право як сфера свободи. // Вісник Академії правових наук України. – 2001.- №1.

 7. Сібільов М. Загальна характеристика сфери приватного права. // Вісник Академії правових наук України. – 2001. - №2 (25). – С. 123-134.

 8. Тесленко М. Право як інструмент соціальної справедливості. // Право України. – 2004. - №7.- С.40-41.

 9. Харитонов Є. Характерні риси Західної традиції приватного права. // Вісник Академії правових наук України. – 2001. - №2 (25). – С. 141-149.

 10. Цимбалюк М. Цивілізаційна цінність права у демократичному суспільстві. // Право України. – 2003. - №2. – С. 65-69.

 11. Юридична енциклопедія: В 6 т. ∕ Редкол.: Ю.С. Шемчушенко (голова редкол.) та ін. — К.: Укр. енцикл., 2001.

 12. Ющик О.І. Право: у пошуках дефініції. // Право України. – 2003. - №6.- С.107-109.


Інтернет-ресуриси:

 1. Грищенко А.В. Правовий закон: питання теорії та практики в Україні. Автореф. дис. - … канд.юрид.наук. — К., 2002. — http://www.lawbook.org.ua/aref/12.00.01/030.shtmlЛітература до теми „Види права”:

 1. Баулін Ю.В. Методологічне значення поділу права на приватне і публічне для кримінально-правових досліджень / Методологічні проблеми правової науки: Мат. міжнарод. наук. конф. — Харків, 13-14 грудня 2002 p.; Упоряд. МЛ. Панов, Ю.П. Грошевий. — Харків, 2003. — С. 286.

 2. Бірюков І. Предмет і метод приватного права. // Право України. – 2002. - №3.

 3. Заверуха О. Суб’єктивні публічні права як об’єкт судового захисту. // Право України. – 2004. - №4.- С.49-52.

 4. Корнута Р. Визначення поняття публічного права в праві України. // Український часопис міжнародного права. – 2003. - №2. - С.77-88.

 5. Мірошниченко М.І. Природа відношення „державна влада” – „позитивне право”. // Держава і право: Зб. наук. пр. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – Вип. 19. – С. 22-30.

 6. Підопригора О. Розмежування і взаємодія публічного і приватного права як методологічна проблема вітчизняного правознавства. // Вісник Академії правових наук України. – 2002. - №4.

 7. Рабінович П. Природне право: діалектика приватного й публічного. // Право України. – 2004. - №9. – С. 61-63.

 8. Селіванов В. Розмежування і взаємодія публічного і приватного права в системі права України. // Право України. – 1996. - №1.

 9. Харитонов Є., Харитонова О. До питання дихотомії „приватне право – публічне право”. // Вісник Академії правових наук України. – 2000. - №2 (21). – С. 83-89.

 10. Юридична енциклопедія: В 6 т. ∕ Редкол.: Ю.С. Шемчушенко (голова редкол.) та ін. — К.: Укр. енцикл., 2001.Література до теми „Принципи права”:

  1. Вовк Д. Проблеми визначення та дії принципу верховенства права в Україні. // Право України. – 2003. - №11. – С.127-130.

  2. Гаврилюк О. Сучасне втілення принципів трудового права. // Право України. – 2001. - №9. – С.56-58.

  3. Грасхоф К. Принцип верховенства права в конституційному судочинстві. // Вісник Конституційного суду. – 2000. - №4.

  4. Заєць А. Принцип верховенства права (теоретико-методологічне обґрунтування) // Вісник Академії правових наук України. – 1998. - №1.

  5. Козюбра А. Принцип верховенства права і конституційна юрисдикція. // Вісник Конституційного суду. – 2000. - №4.

  6. Колодій А.М. Принципи права України. — К., 1998.

  7. Кондратьєв Р., Гернего О. Принципи права та їх роль у регулюванні суспільних відносин. // Право України. – 2000. - №2. – С.43-45.

  8. Кундельська С. Верховенство права у законодавстві України: онтологічні статуси. // Право України. – 2006. - №12. – С. 117 – 119.

  9. Мозоль Н. Сучасний погляд на справедливість. // Право України. − 2007. - №5. − С. 39-44.

  10. Рабінович С. Субсидіарність як природно-правова засада юридичного регулювання. // Право України. − 2006. - №1. − С. 25-28.

  11. Фулей Т. Загальнолюдські (загальноцивілізаційні) принципи права: деякі теоретичні аспекти. // Право України. – 2003. - №7. – С.24-29.

  12. Шаповал В. Верховенство закону як принцип Конституції України. // Право України. – 1999. - №1.

  13. Юридична енциклопедія: В 6 т. ∕ Редкол.: Ю.С. Шемчушенко (голова редкол.) та ін. — К.: Укр. енцикл., 2001.Література до теми „Правоутворення. Джерела права”:

  1. Величко В.О. Поняття адміністративного договору як форми діяльності місцевих державних адміністрацій. // Проблеми законності. – 2001. – Вип.46. – С.107.

  2. Демків Р. Форма (джерело) права: проблеми розуміння. // Підприємництво, господарство і право. – 2007. - №6. – ст.118-121.

  3. Жовтобрюх М.Н. Звичаєве право: сутність, ґенеза, чинність. Атореферат дис. …канд. юр. наук. — К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2002. – 19 с.

  4. Ковальський В.С., Козінцев І.П. Правотворчість: теоретичні та логічні засади. — К.: Юрінком Інтер, 2005. – 190 с.

  5. Колпаков В.К. Адміністративний договір у державному управлінні. // Науковий вісник ДЮІ МВС: Зб.наук. праць. — Донецьк, 1999. – С.126.

  6. Коростей В. Проблеми правотворчості в Україні. // Право України. – 2004. - №3. – С.121-124.

  7. Косович В.М. Джерела (форми) права — загальнотеоретична характеристика. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ІХ регіональної науково-практичної конференції. – Львів, 2003. – С.13-14.

  8. Пархоменко Н.М. Договір у системі форм права України. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2000. – 8-13 с.

  9. Петрова Л.В. Джерела права (критичний методологічний дослід). // Вісник Академії правових наук України. – 1997. - №1 (8). – С. 65-76.

  10. Приймаченко Д. Використання адміністративних договорів в діяльності митних органів. // Право України. – 2006. - №8. – С. 20-23.

  11. Проценко І.М. Звичай ділового обороту за законодавством Німеччини та України. // Юридичний журнал. – 2003. - №6 (12). – С.32-34.

  12. Рибалкін А.О. Принципи нормотворчої діяльності. // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 1999. – Вип.3. – С. 276 - 281.

  13. Селіванов В. До проблеми методологічного забезпечення теоретичного аналізу державотворення і правотворення в Україні. // Право України. – 2006. - №4. – С.21-28.

  14. Токар А. Адміністративний договір як форма управлінської діяльності (питання теорії). // Підприємництво, господарство і право. – 2001. №6. – С.74.

  15. Шаповал В.М. Норми правових звичаїв як засіб конституційного регулювання в зарубіжних країнах. // Проблеми правознавства. – Вип.53. – К., 1992.

  16. Юридична енциклопедія: В 6 т. ∕ Редкол.: Ю.С. Шемчушенко (голова редкол.) та ін. — К.: Укр. енцикл., 2001.Література до теми „Нормативно-правові акти, їх види та характеристика”:

 1. Головатенко В. Правові акти Президента України: юридична природа, статус, функції. // Право України. – 2004. - №3. – С.14-18.

 2. Дутка Г.І. Закон у системі нормативно-правових актів. Автореферат дис. — ... канд. юр. наук. –– К., 2003.

 3. Євграфова Є. Акти Конституційного суду в системі національного законодавства. // Право України. – 2001. - №10. – С.66-68.

 4. Задорожня Г. Специфіка нормотворчої діяльності органів місцевого самоврядування. // Право України. − 2007. - №6. − С. 18-21.

 5. Кукурудз Р. Межі обов’язковості актів Конституційного Суду України за колом осіб, у часі та просторі. // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - №4.

 6. Мурашин О. Акти прямого народовладдя у механізмі правового регулювання. // Право України. – 2000. - №9. – С.18-20.

 7. Назаренко Е. Закон у системі нормативних актів України. // Право України. – 1993. - №12.

 8. Працюк І.В. Види законів України. // Проблеми законності - 2005. – Вип. 52. – С. 3-9.

 9. Тесленко М. Правова природа актів Конституційного суду України. // Право України. – 2000. - №2. – С.6-9.

 10. Шевчук С. Щодо обов’язковості рішень Конституційного Суду України у контексті доктрини судового прецеденту. // Право України. – 2000. - №2. – С.45-48.

 11. Юлдашев О. Методологічні засади нормотворчої діяльності органів державного управління в сфері економіки. // Право України. − 2007. - №2. − С. 99-101.

 12. Юридична енциклопедія: В 6 т. ∕ Редкол.: Ю.С. Шемчушенко (голова редкол.) та ін. — К.: Укр. енцикл., 2001.

 13. Ющик О.І. Законодавчі акти в системі законодавства України. // Парламентська реформа: теорія і практика: АТ „Книга”. — К., 2001.

 14. Ющик О.І. Теоретичні основи законодавчого процесу. — К., 2004.

Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України від 28.06.96р.

 2. Указ Президента України: „Про порядок оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності” №503/97 від 10.06.97 р.

 3. Указ Президента України „Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” № 493/92 від 3 жовтня 1992 року

Інтернет-ресурси:

 1. Плечій О. Юридична сила нормативно-правових актів: загальнотеоретична характеристика. — http://www.lawyer.org.ua/?w=r&i=67&d=375


  1   2   3

Схожі:

Тема Загальна характеристика теорії права та держави План iconТема Загальна характеристика теорії права та держави План
Андрусяк Т. Г. Теорія держави І права. — Львів: Фонд „Право для України”, 1997. – 197 с
Тема Загальна характеристика теорії права та держави План iconПрезидія вищої атестаційної комісії україни
Загальна характеристика теорії держави І права, проблеми методології та методів дослідження держави І права, загальнотеоретичні поняття,...
Тема Загальна характеристика теорії права та держави План iconПаспорти спеціальностей галузь “Юридичні науки”
Загальна характеристика теорії держави і права, проблеми методології та методів дослідження держави і права, загальнотеоретичні поняття,...
Тема Загальна характеристика теорії права та держави План iconХарактеристика теорії права та держави План Поняття, завдання І система науки. Правознавство. Юриспруденція. Система І функції юридичної науки. Об’єкт І
Об’єкт І предмет науки. Об’єкт І предмет теорії права та держави. Визначення теорії права та держави. Значення І місце теорії права...
Тема Загальна характеристика теорії права та держави План iconЗагальна характеристика права та держави. №101, 1, 1, 1, 60 Об’єктом теорії права І держави є
Сукупність певних теоретичних принципів, логічних прийомів І конкретних способів дослідження предмету науки — це…
Тема Загальна характеристика теорії права та держави План iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних іспитів для осіб
Держава. Сутність та основні ознаки держави. Теорії походження держави. Форми держави. Внутрішні та зовнішні функції держави. Механізм...
Тема Загальна характеристика теорії права та держави План iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних іспитів для осіб
Держава. Сутність та основні ознаки держави. Теорії походження держави. Форми держави. Внутрішні та зовнішні функції держави. Механізм...
Тема Загальна характеристика теорії права та держави План iconВступні випробування з основ держави І права та державного управління питання з основ держави І права
Ознаки та загальна характеристика громадянського суспільства та правової соціальної держави
Тема Загальна характеристика теорії права та держави План icon§ Функції теорії держави і права § Метод теорії держави і права
Ознаки держави, що відрізняють її від соціальної (публічної) влади первіснообщинного ладу
Тема Загальна характеристика теорії права та держави План iconЛекція ІІ. Загальна характеристика історії рабовласницької держави І права у іу-ііі тисяч, до н е. виникли перші держави, які засвідчили про своєрідний перехід людства
Відбувається процес поділу населення на різні соціально-класові угрупування, результатом якого стала заміна первіснообщинного ладу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи