Кримінологія icon

Кримінологія
Скачати 330.85 Kb.
НазваКримінологія
Дата03.10.2012
Розмір330.85 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти та науки України

Львівський національний університет ім. Івана Франка


Бойко А.М., Марисюк К.Б.


КРИМІНОЛОГІЯ


програма курсу

для студентів Правничого коледжу


Львів 2002


Для майбутніх юристів важливим є вивчення кримінології. Дослідження і оцінка злочинності, її змін, регіональних і соціально-групових відмінностей; дослідження і оцінка процесів детермінації і причинності відповідної злочинності, її змін і відмінностей; розробка рекомендацій по боротьбі із злочинністю, а також методологія і методика кримінологічних досліджень потрібні як для працівників правоохоронних органів, інших практичних органів, так і для тих, хто займається питаннями кримінального права, криміналістики та кримінально-виконавчого права. Це має особливе значення ще й тому, що сучасна епоха характеризується інтенсивним ростом злочинності в більшості країн світу, в тому числі і в Україні.

Ця програма охоплює вивчення студентами Загальної та Спеціальної частин кримінології в межах 20 лекційних годин та 12 годин для семінарських занять відповідно до навчального плану Правничого коледжу Львівського національного університету ім. Ів. Франка. Безперечно, що такої кількості годин недостатньо для засвоєння цієї навчальної дисципліни в повному обсязі, тому плани охоплюють тільки найбільш важливі теми курсу.

^ Тема 1. Поняття, предмет, система, методологія та методика кримінології.

Поняття кримінології. Предмет кримінології. Система кримінології: Загальна частина та Особлива частина.

Методологія та завдання кримінології.

Поняття методики кримінологічного дослідження. Етапи та програма кримінологічного дослідження. Основні методи, що застосовуються у кримінологічному дослідженні. Загальнонаукові методи: сходження від абстрактного до конкретного, гіпотеза, системно-структурний аналіз, метод історизму, метод порівняння, динамічні та статистичні методи. Конкретно-соціологічні методи: документальний метод, метод опитування, метод спостереження, експеримент, соціометрія, експертна оцінка. Їх роль та значення у системі кримінологічних досліджень.

Історія, сучасний стан та перспективи розвитку кримінології. Класична школа кримінального права (Ш.-Л. Монтеск’є, Ч. Беккаріа, Вольтер, Дж. Говард, І. Кант, І. Бентам, Г.-У.-Ф. Гегель, Л. Фейєрбах). Суть та значення класичної школи. Антропологічний напрям (Ч. Ломброзо). Позитивний напрям науки про злочин. Народження кримінології (Р. Гарофало). Неокласицизм у кримінальному праві (А. Прінс, Ф. фон Ліст). Філософія покарання (Г. Тард). Теорія соціальної дезорганізації (Е. Дюркгейм). Багатофакторний підхід у кримінології (Е. Феррі, У. Хілі, С. Берт).


Література:

 1. Блувштейн Ю.Д. Криминология и математика / М., 1974

 2. Блувштейн Ю.Д., Добрынин А.В. Основания криминологии. Опыт логико-философского исследования / Минск, 1990

 3. Вермеш М. Основные проблемы криминологии / М., 1978

 4. Віденська Е., Дідоренко Е., Розовський Б., Чалий В. Кримінологія: традиції і новації // Право України, 1999, №6

 5. Джуда О. Яка кримінологія потрібна сьогодні? / Право України, 2000, №6

 6. Долгова А.И. и др. Методика изучения территориальных различий преступности и их причин / М.,1989

 7. Забрянский Г.И. Методика криминологической класификации регионов // Весник Московского университета, Серия 11, Право, 1989, №5

 8. Закалюк А. Про запровадження в Україні кримінологічної експертизи // Право України, 1999 , №7

 9. Зелінський А. Перспективи подальшого розвитку кримінології // Право України, 2001, №1

 10. Иванов Л.С., Ильина Л.В. Пути и судьбы отечественной криминологии / М.: Наука, 1991

 11. Криминология и уголовная политика / Под ред. С.Г. Келиной, М.: ИГПАН, 1985

 12. Кудрявцев В.Н. Генезис преступления опыт криминологического моделирования / М.: Издательский дом “Форум”, 1998

 13. Курганов С.И. О стереотипах в криминологии // Государство и право, 1998, №1

 14. Лунеев В.В. Объективизация криминологических показателей в системе контроля над преступностью // Криминологические и уголовно-правовые идеи борьбы с преступностью / М.: Ин-т государства и права РАН, 1996

 15. Методика анализа преступности. Методическое пособие // Под ред. Сороки О.В. / М.,1986

 16. Методологические вопросы криминологических исследований. Сб. научных тр. / Под ред. Г.И. Долговой, Москва, 1983

 17. Методология и методика прогнозирования в сфере борьбы с преступностью // Отв. ред. Игношев К.Е. / М.,1989

 18. Новиченко А.С. Методологические основы познания преступности / М., 1991

 19. Ной И.С. Методологические проблемы советской криминологии / Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1975

 20. Номоконов В.А. Парадигмы криминологии // Известия вузов. Правоведение, С-Пб., 1994, №3

 21. Осипенко О.В. Актуальные проблемы криминологии // Вестник Московского университета, Серия 11, Право, 1990, №4

 22. Остроумов С.С. Судебная статистика / М., 1970

 23. Панкратов В.В. Методология и методика криминологических иследовании / М.: Юрид. лит., 1972, 134

 24. Правовая статистика / М.,1980

 25. Самовичев Е.Г. Анализ преступного поведения в системе методов уголовно правовой науки // Методологические проблемы уголовно-правового регулирования общественных отношений / М.,1989

 26. Современные проблемы уголовного права и криминологии. Сб. статей / Владивосток, 1991

 27. Филонов В.П. Актуальные проблемы современной криминологии / Донецк: “Донеччина”, 1997

 28. Шестаков Д.А. Методы криминологических исследований семейной сферы / Л.,1983

Тема 2. Злочинність (поняття, основні характеристики, тенденції).

Поняття злочинності, її види, характерні особливості та ознаки. Історія розвитку поняття злочинності. Співвідношення злочинності та злочину. Кількісні та якісні показники злочинності. Рівень, стан, коефіцієнт, структура, динаміка та географія злочинності.

Латентна злочинність. Її поняття та основні показники. Методи дослідження латентної злочинності. Рівні латентної злочинності. Межі дослідження латентної злочинності. Значення дослідження латентної злочинності. Латентна злочинність в Україні та за кордоном.

Стан та тенденції злочинності в Україні на сучасному етапі її розвитку. Періоди розвитку злочинності в Україні. Основні показники злочинності за географічним розташуванням та видами злочинів. Стан та тенденції злочинності у Львові та Львівській області.


Література:

 1. Акутаев М. Проблемы латентной преступности. Автореферат канд. дисс. / Харьков, 1984

 2. Акутаев Р.М. К вопросу о методах измерения латентной преступности // Государство и право, 1998, №7

 3. Акутаев Р.М. Латентная преступность актуальность проблемы и понятия // Государство и право, 1997, №12

 4. Бабаев М. О пределах статистического анализа динамики преступности // Государство и право, №9, 2001

 5. Буторин Л. - Регистрация и учет преступлений // Законность, 2001, №8

 6. Волков М. Что нам показывает статистика преступности // Вестник статистики / М.,1991, №3

 7. Гаврилов Б. О реальности российской уголовной статистики // Законность, 1999, №6

 8. Голина В.В. Преступность: понятие и реальность // Проблеми законності, Харьков, 1997, Вип. 32

 9. Демидов В.Н. Криминогенная обстановка в Татарстане и ее тенденции // Государство и право, 1998, №6

 10. Джекебаев И.С. Преступность как криминологическая проблема / Алма Ата: Наука, 1974

 11. Исмаилов И.А. Состояние и тенденции преступности / Баку, 1989

 12. Карпец И.И. Международная преступность / М.: Наука, 1988

 13. Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность / М., 1992

 14. Картавцев В., Савченко Д. Організована злочинність та кримінальний закон // Радянське право, 1991, №8

 15. Конев А.А. Основные криминологические характеристики латентной преступности. Учебное пособие / Омск, 1980

 16. Краткий анализ состояния преступности в России // Российская Юстиция, 1998, №12

 17. Кузьменко Б. Криминологическая серцевина украинских реформ // Політична думка, Київ, 1997, №3

 18. Ларин А.М. Преступность и раскрываемость преступлений // Государство и право, 1999, №4

 19. Ли Д.А. Преступность в структуре общества / М., 2000

 20. Лунеев В.В. Объективизация криминологических показателей в системе контроля над преступностью // Криминологические и уголовно правовые идеи борьбы с преступностью / М.,1996

 21. Лунеев В.В. Преступность в России при переходе от социализма к капитализму //Государствои право, 1998, №5

 22. Лунеев В.В. Тенденции преступности: мировые, региональные, российские // Государство и право, 1993, №4

 23. Мінченко С. Методологічні аспекти аналізу злочинності в регіоні // Право України, 2001, №4

 24. Омигов В.И. Закономерности развития преступности в Российской федерации на рубеже веков // Государство и право, 2000, №6

 25. Попович В. Теоретико-методологічний рівень розробки проблеми латентності злочинів // Право України, 1999, №11

 26. Преступность, статистика, закон / М.: Криминологическая ассоциация, 1997

 27. Решетник Ю. Преступность растет, раскрываемость падает // Советская юстиция, 1992, №7-8

 28. Сидоров В.В. Социальные противоречия и преступность / Саратов, 1989

 29. Скоромников К.С. Существующая система учета преступлений и раскрытия их нуждается в кардинальной реформе // Государство и право, 2000, №1

 30. Состояние преступности в Российской Федерации в 1997 году // Российская Юстиция, 1998, №3

 31. Шестаков Д.А. Понятие преступности в российской и германской критической криминологии // Известия вузов. Правоведение, С-Пб, 1997


^ Тема 3 Особа злочинця.

Поняття особи злочинця та її основні компоненти. Дослідження особи злочинця на індивідуальному груповому та загальносоціальному рівнях прояву злочинності. Значення психіатричних та генетичних відхилень при формуванні особи злочинця.

Кримінологічна характеристика особи злочинця. Структура кримінологічної характеристики особи злочинця. Типологія особи злочинця. Класифікація злочинців за характером і змістом мотивації, за глибиною і стійкістю криміногенної мотиваційної спрямованості.

Індивідуальна злочинна поведінка. Детермінанти та механізм злочинної поведінки. Соціально-психологічні особливості особи і мотивація злочинної поведінки. Соціальне середовище і формування особи злочинця. Поняття конкретної життєвої ситуації та її значення у вчиненні злочину. Види криміногенних ситуацій: проблемна ситуація, мотиваційно-байдужа ситуація, мотивуюча ситуація, конфліктна ситуація.

Співвідношення соціального та біологічного в особі злочинця.

Віктимологія. Поняття віктимології та її співвідношення з суміжними поняттями. Віктимність, віктимізація, віктимна ситуація, віктимологія, віктимологічна ситуація. Рівень віктимності. Коефіцієнти загальної та спеціальної віктимності. Структура віктимності. Функції віктимності. Особа потерпілого та її кримінологічне значення. Класифікація жертв злочинів. Кримінально-правовий та комплексний підходи до віктимологічної класифікації.


Література:

 1. Антонян Ю. М. Личность корыстного преступника / Томск: Изд-во Томского университета, 1989

 2. Антонян Ю.М. Изучение личности преступника. Учебное пособие / М.: ВНИИ МВД СССР, 1989

 3. Антонян Ю.М. Психологическое отчуждение лиц, осужденных к лишению свободы // Актуальные проблемы криминологии и исправительно-трудового права / М.,1990

 4. Антонян Ю.М., Бородин С.В. Преступное поведение и психические аномалии / М.: Спарк, 1998

 5. Антонян Ю.М., Бородин С.В. Преступность и психические аномалии / М., 1987

 6. Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследования преступлений / М., 1996

 7. Блага А. Про жіночу злочинність // Право України, 1999 , №9

 8. Болтенко С.И. Источники информации о личности обвиняемого рецидивиста // Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы / Саратов, 1989, Вып. 8

 9. Бородин С.В., Носкова Н.А. Задержка психического развития и ее влияние на уголовную ответственность // Криминологические и уголовно правовые идеи борьбы с преступностью / М., 1996

 10. Бузынова С.П. Криминологическая характеристика личности преступника рецидивиста // Актуальные проблемы криминологии и исправительно-трудового права / М., 1990

 11. Бурлаков В.Н. Личность преступника и назначение наказания / Л.: Изд-во ЛГУ, 1986

 12. Быков В. Лидерство в преступных группах // Законность, М., 1997, № 12

 13. Вандышев В. Реализация взаимосвязей жертвы и преступника / М.: Юридическая литература, 1989

 14. Веселуха В. Виникнення, розвиток та сучасні проблеми кримінальної віктимології // Право України, 1999, №6

 15. Власов А. Возмещение вреда жертвам преступлений // Законность, 2000, №2

 16. Гель А., Клименко Н. Деякі аспекти дослідження особи засудженого до позбавлення волі // Право України, 2001, №7

 17. Гилязев Ф.Г. Вина и криминогенное поведение личности: уголовно-правовые, криминологические и социально-психологические черты / М., 1991

 18. Голик Ю.В. Случайный преступник / Томск: Изд-во Томского ун-та, 1984

 19. Гурджі Ю. Проблеми правового становища жертви злочину у кримінальному судочинстві / Вісник Верховного суду України, 1999, №4

 20. Закалюк А.П., Коротенко А.И. , Москалюк Л.Н. Допреступное поведение и механизм совершения преступления при нарушениях психики пограничного характера // Проблемы изучения личности правонарушителя. Сб. научн. трудов / Отв ред А.П. Закалюк / М., 1984

 21. Иванов Н. Свобода воли в преступном поведении // Законность, 1993, №10

 22. Колб О. Про деякі правові та соціальні аспекти ресоціалізації осіб, звільнених з місць позбавлення волі // Право України, 2001, №8

 23. Костенко А.Н. Криминальный произвол: социопсихология воли и сознания преступника / Киев, 1990

 24. Криминологические проблемы преступного поведения // Отв. ред. Антонян Ю.М.,1991

 25. Личность преступника // Ред. кол. В.Н. Кудрявцев, Г.М. Миньковский, А.Б.Сахаров / М., 1975

 26. Личность преступника и вопросы исправления и перевоспитания осужденных // Отв. ред. Антонян Ю.М. / М.,1990

 27. Личность преступника и уголовная ответственность / Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1981

 28. Личность преступников и индивидуальное воздействие на них. Сб. научных трудов / М., 1989

 29. Лысягин О.Б. Характеристика осужденных, отбывающих наказания в ВТК / М., 1991

 30. Минская В.С., Чечель Г.И. Виктимологические факторы и механизм преступного поведения / 1988

 31. Михлин А.С. Личность осужденных к лишению свободы и проблемы их исправления и перевоспитания /Фрунзе: Кыргызстан, 1980

 32. Михлин А.С. Общая характеристика осужденных / М., 1991

 33. Мойсеєва О. Віктимність неповнолітніх як психолого-правова проблема / Право України, 2000, №7

 34. Мойсюк О. Віктимологічна профілактика порушень правил безпеки дорожнього руху // Право України, 1999, №3

 35. Нерсесянц А. Личность преступника и наказуемость // Советская юстиция, 1990, №13

 36. Опыт криминологического изучения личности преступника. Сб. науч. трудов // Под ред. А.И. Долговой / М., 1981

 37. Осипкин В. В защиту прав потерпевшего // Законность, 2000, №2

 38. Психологическое изучение личности преступника / М., 1976

 39. Ратинов А.Р. К ядру личности преступника // Актуальные проблемы уголовного права и криминологии / М., 1981

 40. Ришван Д.В. Виктимологические факторы и профилактика преступлении / Л., 1975

 41. Романов А.К. Характеристика осужденных, отбывающих наказания в тюрьмах / М., 1991

 42. Романов С.А. Мошенничество в России: 1000 способов как уберечься от аферистов / М., 1996

 43. Сахаров А.Б. О личности преступника и причинах преступности в СССР / М.: Юриздат, 1961

 44. Свирин Ю. Биологический (генетический) фактор как одно из условий преступного поведения // Рос. Юстиция, 1996, № 12

 45. Строков І. Захист прав потерпілих від злочинів // Право України, 1998, №6

 46. Теоретические проблемы учения о личности преступника. Сб. науч. трудов // Под ред. Г.М. Миньковского / М.,1979

 47. Туляков В.А. Виктимология: социальные и криминологические проблемы / Одесса, 2000

 48. Филимонов В.Д. Общественная опасность личности отдельных категорий преступников / Томск, 1973

 49. Франк Л.В. Виктимология и виктимность / Душанбе, 1972

 50. Франк Л.В. Потерпевший от преступления и проблемы советской виктимологии / Душанбе, 1977

 51. Ходжамбердыев Ш. и др. Опасные преступники / Ашхабад, 1991

 52. Чучаев А.И. Личность преступника и вопросы наказания / М., 1990

 53. Явчуновская Т.М., Степанова И.Б. Тенденции современной преступности женщин // Государство и право, 2000, №12

Тема 4. Причини та умови злочинності.

Поняття причин та умов злочинності. Класифікація причин та умов злочинності за рівнем та за змістом. Поняття причин та умов конкретних злочинів. Співвідношення загальних причин злочинності та причин конкретних злочинів. Класифікація загальних причин злочинності. Поняття і роль соціалізації. Концепції причин злочинності. Причини та умови злочинності в Україні.


Література:

 1. Антонян Ю.М. Преступность пожилых людей // Советское государство и право, 1991, №11

 2. Ахлидов Б.А., Блиндер Б.А. О причинах преступности. Учебное пособие по советской криминологии / Ташкент, 1977

 3. Власов В.С. Причины и условия преступности в СССР. Учебное пособие по спецкурсу / Ярославль, 1987

 4. Дубинин Н.П. Генетика, поведение, ответственность: о природе антиобщественных поступков и путях их предупреждения / М.: Политиздат, 1982

 5. Дубинин Н.П., Карпец И.И., Кудрявцев В.Н. Генетика. Поведение. Ответственность. 2-е изд. / М., 1989

 6. Клочкова А.В., Пристанская О.В. Информационные предпосылки криминализации общественного сознания / “Вестник Московского университета, серия 11, Право, 1999, №2

 7. Коган В.М. Противоречия общественного развития и причины преступности // Вопросы борьбы с преступностью, Вып. 19 / М.,1973

 8. Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии / М.: Юрид. лит., 1968

 9. Кудрявцев В.Н. Причины правонарушений / М.,1976

 10. Кудрявцев В.Н., Бородин С.В., Нерсесянц В.С. Социальные отклонения. 2-е изд. / М.,1989

 11. Кудрявцев С.В. Конфликт и насильственное преступление (Социально-психологические исследования причинно следственных связей) / М., 1991

 12. Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации / М.: Изд-во МГУ, 1984

 13. Лебедев С.Я. Антиобщественные традиции, обычаи и их влияние на преступность / Омск, 1989

 14. Лунев В.В. Мотивация преступного поведения / М.,1991

 15. Михайлова Т.Т. Причини та умови організованої злочинності // Придніпровский науковий вісник, 1997, №2

 16. Міллер А. Що таке причини та умови злочинів? // Право України, 2001, №5

 17. Номоконов В.А. Преступное поведение, детерминизм и ответственность / Владивосток, 1989

 18. Рахимов Т.Г., Аубакиров Е.Х. Мотивация преступления и коррекция преступного поведения // Убеждение и принуждение в борьбе с преступностью / Алма-Ата,1989

 19. Рябцев В.М., Ведяхин В.М. Многофакторный регрессионный анализ причин территориальной дифференциации преступности // Государство и право, 2000, №7

 20. Тамм Х. Преступность и уровень жизни / М.: Прогресс, 1982

 21. Хахулин В.В. Организационно структурные (правосубъектные) предпосылки экономических преступлений // Хозяйственно - правовые средства предотвращения экономических преступлении. Тезисы докладов и выступлений рекомендации “круглого стола”. Донецк, 16 ноября 1995г. / Донецк, 1996

 22. Чуб В.I., Судаков О.Є. Економічні злочини в Україні і їх головні детермінанти // Тезисы докладов и выступлений рекомендации “круглого стола”, Донецк, 16 ноября 1995г. / Донецк, 1996

 23. Шеин Е.А. О причинах преступности / М., 1967

^ Тема 5. Попередження злочинності. Прогнозування та планування боротьби зі злочинністю.

Поняття та значення попередження злочинності. Співвідношення понять попередження та профілактика злочинності. Система та суб'єкти попередження злочинів. Основні характеристики попередження злочинів: ефективність, системність. Загальна та спеціальна (кримінологічна) профілактика. Загальна, особлива та індивідуальна профілактика. Класифікація заходів попередження злочинності та основні вимоги, що ставляться до них. Правові підстави попередження злочинності. Організація попередження злочинності.

Поняття, види та значення прогнозування злочинності. Загальне та індивідуальне прогнозування. Методи прогнозування злочинності: екстраполювання (екстраполяція), експертна оцінка, моделювання. Планування боротьби зі злочинністю.


Література:

 1. Аванесов Г.А. Криминология и социальная профилактика / М., 1980

 2. Алексеев А.И., Солопанов Ю.В. Криминологическая характеристика и профилактика рецидивной преступности / М.: Московская высшая школа милиции, 1979

 3. Анденес И. Наказание и предупреждение преступлении / М.: Прогресс, 1979

 4. Білецький В. Удосконалення боротьби із злочинністю у сфері зовнішньоекономічної діяльності // Право України, 1997, №9

 5. Бондаренко В.Ф. Предупреждение правонарушений / Минск: “Народна асвета”, 1986

 6. Бурлаков В.Н., Орехов В.В. Индивидуальное предупреждение преступлений / Вопросы теории и практики / Л.,1988

 7. Вандышев А., Овчинский В. Стратегия профилактики // Советская юстиция, 1991, №1

 8. Виттенберг Г.Б., Панченко П.Н. Предупредить преступление / Иркутск: Вост. Сиб. юр. изд-во, 1978

 9. Водько Н. Перспективы совершенствования борьбы с организованной преступностью в России // Российская юстиция, 1995, №4

 10. Всеволодов В. Проблеми профілактики злочинності в законодавстві України // Нова політика, 1998, №2

 11. Герасимов С. Предупреждение преступности и правонарушений в Москве // Законность, 1999, №1

 12. Герасимов С. Профилактика правонарушений и преступлений в столице // Законность, 1999, №12

 13. Голина В.В. Криминологическая профилактика, предотвращение и пресечение преступлений / Киев, 1989

 14. Голоднюк М.Н., Зубкова В.И. Предупреждение преступности / М.,1990

 15. Документы ООН. Миланский план действий. Приложение. Руководящие принципы в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в контексте развития и нового международного экономического порядка // Советская юстиция, 1992, №13-14; №15-16

 16. Дремин В.Н. Совершенные стратегии предупреждения преступности // Актуальные проблемы государства и права. Сб. научн. трудов. Вып. 1 / Одесса, 1994

 17. Ефимов М.А. Рецидивная преступность и ее предупреждение / Минск: Высшая школа, 1977

 18. Закалюк А.П. Общественное воздействие и предупреждение правонарушений / К., 1975

 19. Иншаков С.М. Преступность и меры социального реагирования / М., 1995

 20. Кальман А. Господарське правова статистика - засіб запобігання економічним правопорушенням // Право України, 1997, №1

 21. Комплексное изучение системы воздействия на преступность (методологичекие и теоретические основы) / Под ред. П.П. Осипова / Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1978

 22. Косоплечев Н.П. Управление системой профилактики правонарушений // Научн. информация по вопросам борьбы с преступностью / 1991, № 130

 23. Костицький М.В. Злочин можна попередити / К.: Товариство "Знання", 1989

 24. Крылова Н.Е. Международная конференция по актуальным проблемам предупреждения преступности // Вестник Московского ун-та, Сер. 11, Право, 1997, №3

 25. Ларичев В.Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им / М.: Инфра-М, 1996

 26. Литвак О. Про профілактику злочинності // Право України, 1987, №11

 27. Марцев А.И., Максимов С.В. Общее предупреждение преступлений и его эффективность / Томск: Изд-во Томского ун-та, 1989

 28. Матвеева А.А. Система профилактики преступности в г. Москве // Вестник Московского ун-та, Сер.11, Право, 1997, №4

 29. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх / К.: Академпрес, 1994

 30. Радецький В.С. Міжнародне співробітництво по запобіганню злочинності серед неповнолітніх // Адвокат, 1997, №1

 31. Руководство по основным направлениям предупреждения преступлений. Подготовлено для ООН Отделом исследования и планирования Министерства внутренних дел Англии // Советская юстиция, 1993, №2; №3; №5; №6

 32. Сомин В.Н. Социальное управление предупреждением преступности введение в теорию / Иркутск, 1990

 33. Шакун В. Нинішні проблеми боротьби із злочинністю і урбанізація // Право України, 1997, №7

 34. Шестаков Д.А., Бурлаков В.Н. Специальная профилактика преступлений проблемы и перспективы // Вести Ленингр. ун-та, Сер. 6, Вып. 4

^ Тема 6. Кримінологічна характеристика злочинності неповнолітніх.

Злочинність неповнолітніх, її особливості та місце в системі злочинності. Стан, рівень, структура, динаміка злочинності неповнолітніх. Кримінологічна характеристика неповнолітніх осіб, які вчиняють злочини. Кримінологічна характеристика процесів і явищ, які впливають на формування злочинної поведінки неповнолітніх. Особливості профілактики злочинності неповнолітніх та її суб’єкти: негативний вплив у сім’ї, недоліки у шкільному вихованні, незайнятість суспільнокорисною працею, негативний вплив мікросередовища, недоліки у діяльності правоохоронних органів щодо профілактики злочинів неповнолітніх. Попередження вчинення злочинів неповнолітніми.


Література:


 1. Антонов О. Предупреждать групповые преступления несовершеннолетних // Социалистическая законность, 1989, №4

 2. Брустен М. Причины молодежной преступности // Социологические очерки, 1991, Вып. 1

 3. Валицкас Г.К., Гиппенрейтер Ю.Б. Самооценка у несовершеннолетних правонарушителей // Вопросы психологии, 1989, №1

 4. Вельчев А.Д., Мошак Г.Г. Подросток и правонарушение / Кишинев, 1990

 5. Веселуха В. Соціальний і правовий статус неповнолітніх і його вплив на віктимну поведінку // Право України, 1999, №7

 6. Волкова И., Величко О. Профилактика безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних // Законность, 2000, №7

 7. Долгова А.И. Социально-психологические аспекты преступности несовершеннолетних / М., 1981

 8. Жигарев Е.С. Криминологическая характеристика несовершеннолетних и организация их правового воспитания / М.,1990

 9. Жигарев Е.С. Криминологическая характеристика социальных аномалий в среде несовершеннолетних и их предупреждение / М.,1992

 10. Забрянский Г.И. Изучение и предупреждение преступности несовершеннолетних. Учебн. пособие / Краснодар, 1979

 11. Закон України про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх // ВВР, 1995, №6

 12. Зиядова Д. Школьная преступность в Дагестане // Законность, 2000, №8

 13. Камаев Ш. Надежно ли уголовный закон защищает несовершеннолетних? // Законность, 2001, №1

 14. Козлова Т.И. Профилактика правонарушений несовершеннолетних / Киев, 1990

 15. Криминологическая характеристика преступлений, совершаемых несовершеннолетними и молодежью, и их предупреждение / М.,1990

 16. Муравлева Л. Профилактика преступности несовершеннолетних // Советская юстиция, 1990, №18

 17. Положения про кримінальну міліцію у справах неповнолітніх. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 1995 р., №502

 18. Положення про Комітет у справах неповнолітніх Кабінету Міністрів України. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 1995р, №54

 19. Сепс Д.А. Социализация личности несовершеннолетнего и профилактика правонарушений // Известия АН Латв. ССР, / Рига, 1989, №4

 20. Трубин Н. Преступность несовершеннолетних и проблемы ее предупреждения // Советская юстиция, 1990, №10

 21. Ягодинський В. Удосконалювати організацію боротьби з втягненням неповнолітніх у злочинну діяльність // Право України, 2000, №3

 22. Ягодинський В. Чому підлітки вчиняють тяжкі злочини // Право України, 1998 , №2

 23. Яницька Н. Запобігання злочинній діяльності груп молоді корисливо-насильницької спрямованості // Право України, 2000, №6

 24. Яницька Н. Поняття молодіжних злочинних угруповань корисливо-насильницької спрямованості // Право України, 1998, №6

 25. Яницька Н. Сучасні тенденції злочинності серед молоді // Право України, 1998, №12

^ Тема 7. Кримінологічна характеристика насильницької злочинності та хуліганства.

Роль і місце насильства при вчиненні злочинів. Типові прояви насильства. Поняття та кримінологічна характеристика насильницької злочинності. Стан, структура, динаміка насильницьких злочинів і хуліганства.

Кримінологічна характеристика особи насильницьких злочинців і хуліганів.

Причини та умови вчинення насильницьких злочинів: негативний вплив мікросередовища, пияцтво, неприязні міжособистісні стосунки, конфліктні ситуації між злочинцем та потерпілим, криміналізація особи, недостатній контроль за засудженими в місцях позбавлення волі. Причини та умови вчинення хуліганства: несприятливі обставини морального формування особи, недоліки у діяльності державних органів та державних об’єднань, незадовільна робота правоохоронних органів. Основні напрямки попередження тяжких насильницьких злочинів і хуліганства.


Література:

 1. Александров Ю., Терлецька О. Серійні вбивства: проблемні питання // Право України, 2001, №10

 2. Антонян Ю.М. Преступления, совершаемые с особой жестокостью // Государство и право, 1992, №9

 3. Головкін Б. Конфліктні стосунки – передумова вчинення насильницьких злочинів у сімейно-побутовій сфері // Право України, 2001, №5

 4. Горбачевський В. Особливості кримінологічної характеристики вбивств на замовлення // Право України, 1999, №5.

 5. Жалинский А.Э. Насильственная преступность и уголовная политика // Советское государство и право, 1991, №3

 6. Кудрявцев С. В. Конфликт и насильственное преступление (Социально психологические исследования причинно следственных связей) / М., 1991

 7. Мальцев В. Ответственность за хулиганство // Законность, 2000, №7

 8. Никифоров А.С. США. Сентябрьский (1994 г.) закон о контроле над насильственной преступностью // Криминологические и уголовно-правовые, идеи борьбы с преступностью / М.,1996

 9. Піщенко Г. Деякі закономірності хуліганства та його профілактика // Право України, 1998, №1

 10. Піщенко Г. Кримінологічна характеристика хуліганства: причини та умови його вчинення // Право України, 2000, №5

 11. Піщенко Г. Особистість злочинця-хулігана та його основні характеристики // Право України, 1999, №11

 12. Ткаченко М. Насильницький злочин і насильство як спосіб його вчинення: кримінально-правові проблеми // Право України, 1999, №12

^ Тема 8. Кримінологічна характеристика економічної злочинності.

Поняття, характерні риси та особливості економічної злочинності. Види злочинів у сфері економіки. Кримінологічна характеристика економічних злочинів. Кримінологічна характеристика осіб, що вчиняють економічні злочини. Історія дослідження економічної злочинності. Стан, структура, динаміка злочинності в сфері економіки. Довгострокові, середньострокові та короткострокові чинники економічної злочинності. Причини та умови вчинення злочинів в сфері економіки. Попередження злочинів у сфері економіки.


Література:

 1. Акімов М. Про умови та механізм звільнення від відповідальності члена організованого злочинного формування // Право України, 2000, №2.

 2. Ашурбеков Т. Борьба с правонарушениями в сфере экономики // Законность, 2000, №9

 3. Барбинягра А., Кушнир Л. Против преступности в сфере экономики // Социалистическая законность, 1990, №3

 4. Бойко А. Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють екрнрмічні злочини у зарубіжній кримінології // Вісник Львівського університету. Серія “Міжнародні відносини”, Вип. 3, 2001

 5. Бунич А.П., Гуров А.И., Корягина Т.И. и др. Теневая экономика / М., 1991

 6. Волков М., Лебедев С., Сидоров В. Рынок криминологические связи и последствия // Социалистическая законность, 1991, №10

 7. Гаухман Л. Коррупция и коррупционное преступление // Законность, 2000, №6

 8. Гордейчик С. Уголовно-правовая борьба с нецелевым использованием бюджетных средств // Законность, 1998, №3

 9. Джужа О., Голосніченко Д., Чернявський С. Злочини у сфері кредитно-фінансової та банківської діяльності: кримінологічний аналіз // Право України, 2000, №11

 10. Закон України Про боротьбу з корупцією // ВВР, 1995, №34

 11. Кернер Х.Х. , Дах Э. Отмывание денег / М., 1996

 12. Козлов Ю. Теневая экономика и преступность // Вопросы экономики, 1990, №3

 13. Корж В. Кримінальна відповідальність за корупційні діяння в сфері економіки (деякі проблеми) // Право України, 1998, №2

 14. Коррупция угрожает национальной безопасности страны // Российская Законность, 1999, №12

 15. Кузьменко Б. Політологічний і кримінологічний аналіз корупції, тіньової економіки і організованої злочинності у пострадянській Україні // Право України, 1998, №6

 16. Ларьков А. Теневая экономика истоки и сущность // Хозяйство и право, 1991. №2

 17. Лопашенко Н.А. Состояние и проблемы борьбы с коррупцией и преступностью в сфере экономики // Государство и право, 2000, №10

 18. Осипенко О.В. Актуальные проблемы экономической криминологии // Вестн. Моск. ун-та, Сер 11, 1990, №4

 19. Осипенко О.В. Экономическая криминология проблемы старта // Вопросы экономики, 1990, №3

 20. Пилипко А. Ліквідація корупції як явища можлива, але... // Право України, 1999, №2

 21. Пискарева Н.В. "Теневая" экономика и организованная антиобщественная деятельность // Вестн. Моск. ун-та, Сер. 11, 1990, №4

 22. Постанова Верховної Ради України Про усунення зловживань у процесі залучення суб'єктами підприємницької діяльності грошових коштів громадян // ВВР, 1996, №2

 23. Предупреждение и борьба с коррупцией // Российская Законность, 1999, №12

 24. Проблемы теневой экономики // Изв. АН СССР, Сер. Эконом. / 1990, №2

 25. Програма заходів щодо запобігання злочинності у сфері економіки затверджена розпорядженням Президента України від 10 лютого 1995 р. за №35/95

 26. Рогов И.И. Экономика и преступность / Алма-Ата,1991

 27. Рынок и преступность // Вестн. Моск. ун-та, Сер 11, 1993, №6

 28. Савченко О. Особливості боротьби зі злочинністю в податковій сфері // Право України, 1999, №9

 29. Сидоров В., Гладких В. Рынок и преступность: реалии и прогноз // Хозяйство и право, 1991, №4

 30. Синилов Г., Головин С. В орбите неправедных миллиардов // Экономика и жизнь, 1990, №34

 31. Тенчов Э.С. К вопросу о понятии экономической преступности // Гарантии прав личности и проблемы применения уголовного и уголовно, процесуального законодательства / Ярославль, 1989

 32. Тюнин В.И. Экономические преступления в системе дореволюционного уголовного права (Эволюция научных представлений) // Государство и право, 2000, № 11

 33. Указ Президента України Питання посилення боротьби з корупцією та іншими злочинами в сфері економіки від 27 серпня 1994 року за №484/94

 34. Ущаповський В. Тіньова економіка як інфраструктура організованої злочинності: сутність, тенденції розвитку, кримінально-правові проблеми // Право України, 2000, №11

 35. Царева Л.К. Проблемы финансового контроля за использованием незаконно полученных средств // Актуальные проблемы государства и права. Сб. научн. трудов. Вып. 1 / Одесса, 1994

 36. Шалгунова С. Запобігання хабарництву: деякі міркування // Право України, 1998, №9

 37. Яковлев А.М. Экономическая преступность закон и жизнь / М., 1990

 38. Яни П. Проблемы уголовной ответственности за экономические преступления // Законность, 2001, №1

Тема 9. Кримінологічна характеристика організованої злочинності.

Поняття організованої злочинності та її характеристика. Теоретичні та нормативно-правові погляди на поняття організованої злочинності. Суспільна небезпека та тенденції організованої злочинності. Злочинні об’єднання та їх види: проста організована група, структурно-організована група, організоване злочинне угрупування, банда, мафіозне об’єднання. Фактори, причини та умови, що детермінують появу та розвиток організованої злочинності. Особа учасника злочинних об'єднань. Заходи попередження організованої злочинності.


Література:

 1. Акімов М. Перспективний напрям кримінально-правової боротьби з організованою злочинністю // Право України, 1999, №9

 2. Алексеев В. Понятие организованной группы // Социалистическая законность, 1989, №11

 3. Алексеев Е.А., Борисов И.Н., Емельянов А.С. Организованная преступность криминализация функций участников преступных формирований // Советское государство и право, 1991, №19

 4. Антонян Ю.М., Пахомов В.Д. Организованная преступность и борьба с ней // Советское государство и право, 1989, №7

 5. Бойцов Л.Н., Гонтарь И.Я. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью: иллюзии, реальность и возможная альтернатива // Государство и право, 2000, № 11

 6. Борзенков Г.Н. Организованная преступность и уголовный закон // Вестн. Моск. ун-та, Сер. 11, 1990, №4

 7. Брагин А. Организованная преступность не всесильна // Законность, 1999, №5

 8. Быков В. Признаки организованной преступной группы // Законность, 1998, №9

 9. Волобуев А., Галкин Е. Организованная преступность и ее сущность // Советская юстиция, 1989, №21

 10. Волобуев А.Н. Некоторые аспекты борьбы с организованной преступностью // Вестн. Моск. ун-та, Сер. 11, 1990, №4

 11. Вопросы организованной преступности и борьбы с ней // Сборн. научных трудов / М.,1993

 12. Гальперин И. Организованная преступность, коррупция и уголовный закон // Социалистическая законность, 1989, №4

 13. Геворгян Г. Преступные этнические формирования // Законность, 1999, №9

 14. Гордин Г. Рэкет шесть актуальных вопросов // Хозяйство и право, 1989, №4

 15. Гриб В.Г., Ларичев В.Д., Федотов А.И. Организованная преступность - различные подходы к ее пониманию // Государство и право, 2000, №1

 16. Гуров А.И. Криминальный профессионализм // Человек и закон, 1990, №9

 17. Гуров А.И. Профессиональная преступность / М., 1989

 18. Закон України Про боротьбу з корупцією // ВВР, 1995, №34

 19. Закон України Про організаційно правові основи боротьби з організованою злочинністю // ВВР, 1993 р., №35, Ст. 358, із змінами і доповненнями // ВВР, 1994 р., №24

 20. Иванов Н.Г. Организованная преступность и совершенствование уголовного закона о соучастии // Советское государство и право, 1990, №7

 21. Карышев В. Организованная преступность в некоторых европейских странах // Социалистическая законность, 1989, №9

 22. Коновалов В. Что такое организованная преступная группа // Законность, 1993, №8

 23. Крылов Г.В. Некоторые уголовно правовые меры борьбы с организованной преступностью // Вестн. Моск. ун- та, Сер. 11, 1990, №4

 24. Логинов Е. Борьба с российской организованной преступностью: международный аспект // Законность, 1998, №7

 25. Лунеев В.В. География организованной преступности и коррупции в России (1997-1999 гг.) // Государство и право, 2000, №11

 26. Лушай Ю. Организованная преступность степени организованности // Социалистическая законность, 1989, №6

 27. Михаилов В.И., Федоров А.В. Модельный закон СНГ "О борьбе с организованной преступностью" содержание и структура // Государство и право, 1998, №24

 28. Нехлюдов И.Е. Государственная программа борьбы с организованной преступностью // Актуальные проблемы государства и права. Сб. научн. трудов, Вып. 2 / Одесса, 1995

 29. Никулин С. Достаточно ли правовых средств в борьбе с организованной преступностью // Социалистическая законность, 1989, №2

 30. Овчинский В.С. Стратегия борьбы с мафией / М.,1993

 31. Организованная преступность / Под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова / М., 1989

 32. Организованная преступность и переход к рыночным отношениям // Государство и право, 1992, №2, №3

 33. Осин В.А. О средствах и методах борьбы с организованной преступностью // Вестн. Моск ун-та, Сер. 11, 1990, №4

 34. Розпорядження Президента України Про заходи щодо активізації боротьби з корупцією і організованою злочинністю 10 лютого 1995 р. за №35/95

 35. Сотов А. И. Методические основы расследования убийств, совершенных организованной группой // Вестник Московского университета, Серия 11, Право, 1998, № 5

 36. Ткачев Н., Миненок М. Объединения преступников формы и специфические признаки // Социалистическая законность, 1991, №12

 37. Указ Президента України від 26 листопада 1993 року “Про Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю” // Голос України, 2 12 93 р.

 38. Устинов В.С. Понятие и криминологическая характеристика организованной преступности / Нижний Новгород, 1993

 39. Ущаповський В. Організована злочинність як фактор дестабілізації суспільних відносин та зростання тіньової економіки // Право України, 2001, №12

 40. Ущаповський В. Тіньова економіка як джерело живлення організованої злочинності // Право України, 2001, №4

 41. Хавронюк М., Мельник М. Ознаки і поняття організованої групи та злочинної організації (кримінально-правовий аспект) // Право України, 2000, №4

 42. Что такое организованная преступность, Круглый стол // Социалистическая законность, 1989, №3

 43. Шумський П., Пришко А. Корупція та організована злочинність: деякі міркування щодо їх подолання // Право України, 1998, №6

 44. Шумський П., Пришко А. Окремі питання боротьби з організованою злочинністю // Право України, 1999, №1

 45. Юшков Ю. Ответственность участников организованных преступных группировок // Социалистическая законность, 1991. №11

 46. Ярочкин В. Организованная преступность: Откуда исходит угроза / М., 1995


Тема 10. Кримінологічна характеристика злочинів, що вчиняються з необережності.

Кримінально-правова та кримінологічна характеристика злочинів, що вчиняються з необережності. Стан, структура, динаміка злочинів, що вчиняються з необережності. Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють злочини з необережності. Причини та умови вчи*******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************f2ература:

 1. Гринберг М.С. Проблема производственного риска в уголовном праве / М., 1963

 2. Дагель П.С. Причины неосторожных преступлений в СССР // Сов государство и право, 1973, №3

 3. Квашис В.Е. Человеческий фактор в этиологии неосторожных преступлений // Научно-технический прогресс и проблемы уголовного права / М., 1975

 4. Литвак О. Кримінологія необережності // Право України, 1998, №3

 5. Эминов В.Е. Предупреждение авиационных происшествий / М., 1990^

Нормативно-правові акти, що стосують курсу


 1. Закон України “Про боротьбу з корупцією” // ВВР, 1995, №34, Ст. 266

 2. Закон України “Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх” // ВВР, 1995, №6, Ст. 35

 3. Закон України “Про організаційно правові основи боротьби із організованою злочинністю” від 30 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1993, №35, Ст. 358, 1994, №24, Ст. 184

 4. Закон України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” // ВВР, 1993, №35, Ст. 358

 5. Постанова Верховної Ради України “Про усунення зловживань у процесі залучення суб'єктами підприємницької діяльності грошових коштів громадян” // ВВР, 1996, №2

 6. Указ Президента України “Про Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю” від 26 листопада 1993 р. // Голос України, 1993, 2 грудня

 7. Указ Президента України “Про Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю” від 26 листопада 1993 р.

 8. Указ Президента України “Про невідкладні заходи щодо посилення боротьби із злочинністю” від 21 липня 1994 р. // Урядовий кур’єр, 1994, 23 липня

 9. Указ Президента України “Про питання посилення боротьби з корупцією та іншими злочинами в сфері економіки” від 27 серпня 1994 року за №484/94

 10. Розпорядження Президента України “Про заходи щодо активізації боротьби з корупцією і організованою злочинністю” від 10 лютого 1995 р. за №35/95

 11. Розпорядженням Президента України “Програма заходів щодо запобігання злочинності у сфері економіки” від 10 лютого 1995 р. за №35/95

 12. Постанова Кабінету Міністрів України “Положення про Комітет у справах неповнолітніх Кабінету Міністрів України” від 12 січня 1995р, №54

 13. Постанова Кабінету Міністрів України “Положения про кримінальну міліцію у справах неповнолітніх” від 8 липня 1995 р., №502

 14. Документы ООН. Миланский план действий. Приложение. Руководящие принципы в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в контексте развития и нового международного экономического порядка // Советская юстиция, 1992, №13-14; №15-16

 15. Руководство по основным направлениям предупреждения преступлений. Подготовлено для ООН Отделом исследования и планирования Министерства внутренних дел Англии // Советская юстиция, 1993, №2; №3; №5; №6
^

Література, що стосується всіх тем курсу


 1. Аналіз роботи загальних судів України в 1997 р. за даними судової статистики // Вісник Верховного суду України, 1998, №1.

 2. Аналіз роботи загальних судів України в 1998 р. за даними судової статистики // Вісник Верховного суду України, 1999, №2

 3. Аналіз роботи загальних судів України в І півріччі 1997 р. за даними судової статистики // Вісник Верховного Суду України, 1997, №3

 4. Аналіз роботи загальних судів України за І півріччя 1998 р. за даними судової статистики // Вісник Верховного суду України, 1998, №3

 5. Аналіз роботи загальних судів України за І півріччя 1999 р. за даними судової статистики // Вісник Верховного суду України, 1999, №4

 6. Герцензон А. А. Введение в советскую криминологию / М.: Юрид. лит, 1965, 224 с.

 7. Греков Н. Криминология. Библиографический указатель за 1976-1981 гг. / Кишинев, 1989, 122 с.

 8. Джужа О.М., Моісеєв Є.М., Василевич В.В Кримінологія / Київ, 2001

 9. Иншаков С. Зарубежная криминология / М. – ИНФРА-НОРМА, 1997

 10. Кан Уэда. Преступность и криминология в современной Японии / М., 1989

 11. Краткий анализ состояния преступности в России (январь — сентябрь 1999 г.) // Российская Законность, 1999, №12

 12. Краткий анализ состояния преступности в России в 1998 году // Российская Законность, 1999, №5

 13. Криминологические исследования в мире / М.: Манускрипт, 1995

 14. Криминология / Под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова, Москва: Юристь, 1997

 15. Криминология / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, Г. М. Миньковского, М.: Изд-во Москов. ун-та, 1994

 16. Криминология и профилактика преступлений / Под ред. Сальникова В.П. / С.-Пб., 2001

 17. Криминология. Общая часть. Учебник / Под ред. В. В. Орехова, Санкт Петербург: Изд-во С-Пб ун-та, 1992

 18. Криминология. Учебник / Под ред. Коробейникова Б. В., Кузнецовой Н. Ф., Миньковского Г. М., М.: Юрид. лит., 1988

 19. Криминология. Учебник для вузов / Под ред. А.И. Долговой, Москва: Инфра М – Норма, 1997

 20. Криминология. Учебное пособие / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, М.: Зерцало, 1996

 21. Кримінологія. Особлива частина / Під ред. Даньшина І.М. / Харків, 1999

 22. Курс кримінології / Під ред. Кондратьєва Я.Ю., Джужі О.М. / Київ, 2001

 23. Курс советской криминологии. Предупреждение преступности // Под ред. Кудрявцева В.Н, Карпеца И.И., Коробейникова Б.В. / М., 1986

 24. Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировой криминологический анализ / М.: Норма, 1997

 25. Максимов С. В. Краткий криминологический словарь / М.: Юристъ, 1995

 26. Овчинников Б.Д. Вопросы теории криминологии / М., 1982

 27. Питання посилення боротьби з корупцією та іншими злочинами в сфері економіки. Указ Президента України від 27 серпня 1994 р.

 28. Преступность в Украине // Бюллетень законодавства та юридичної практики України, 1994, №2

 29. Соціально-економічне становище України в 1996 р. Повідомлення Міністерства статистики України // Урядовий кур'єр 1997 р., 13 лютого

 30. Четвериков В.С. Криминология. Учебное пособие / М.: Инфра М, 1996

 31. Шнайдер Г.И. Криминология / М.: Изд. группа Прогресс, 1994

 32. Freda Adler, Gerhard O.W. Mueller, William S. Laufer. Criminology / New-York: McGraw-Hill, Inc., 1995

 33. Sue Titus Reid. Crime and Criminology / Madison: Brown & Benchmark, 1994Схожі:

Кримінологія iconПлани семінарських занять з курсу «кримінологія» Модуль теоретична кримінологія не наука кримінологія
Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія І практика: у 3 кн. Кн. 1: Теоретичні засади та історія української...
Кримінологія iconПлани семінарських занять з курсу «кримінологія» Модуль теоретична кримінологія не наука кримінологія 2 год
Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія І практика: у 3 кн. Кн. 1: Теоретичні засади та історія української...
Кримінологія iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Кримінологія»
Робоча навчальна програма курсу “Кримінологія” для студентів 3-го курсу денної форми навчання спеціальності “Право” / Укладач: Кудлай...
Кримінологія iconЕкзаменаційні питання з дисципліни „Кримінологія”
Методологія кримінологічної науки. Методи, методика процедури наукового дослідження
Кримінологія iconПерелік питань для підготовки до екзамену з курсу «кримінологія»
Співвідношення соціального І біологічного в особистості злочинця І злочинній поведінці
Кримінологія iconПерелік питань для підготовки до екзамену з курсу «кримінологія»
Співвідношення соціального І біологічного в особистості злочинця І злочинній поведінці
Кримінологія iconМіжнародна кримінологія. Досвід дослідження тероризму
Рецензенти: Лунеев Віктор Васильович, доктор юридичних наук, професор, Інститут держави і права Російської академії наук
Кримінологія iconТема №1 Поняття, предмет, методи та система кримінології Поняття кримінології як науки
Кримінологія — це комплексна наука, що вивчає злочинність як соціальне явище, особу злочинця, причини й умови виникнення злочинності,...
Кримінологія iconМетодичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля
Робоча навчальна програма курсу “Кримінологія” для студентів 3-го курсу денної форми навчання спеціальності “Право” / Укладач: Кудлай...
Кримінологія iconНаукові школи університету Наукова школа “Протидія організованій злочинній діяльності: управлінські, правові, економічні, психологічні аспекти” Долженков Олександр Федорович
Кафедрі оперативно-розшукової діяльності (2004 р.). Сфера наукових інтересів: оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи