Львівський національний університет імені івана франка геологічний факультет Кафедра загальної та регіональної геології icon

Львівський національний університет імені івана франка геологічний факультет Кафедра загальної та регіональної геології
Скачати 78.73 Kb.
НазваЛьвівський національний університет імені івана франка геологічний факультет Кафедра загальної та регіональної геології
Дата08.10.2012
Розмір78.73 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Геологічний факультет

Кафедра загальної та регіональної геології


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково–педагогічної роботи

____________ М. О. Зубрицька

”____” _____________ 20 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

топографічної практики

для студентів 1-го курсу геологічного факультету

Галузь знань 0401 Природничі науки

Напрямок підготовки 6.040103 Геологія

Розроблено згідно вимог галузевого стандарту вищої освіти для спеціальності та навчального плану, затвердженого Вченою Радою геологічного факультету 15 березня 2007 року протокол № 37/3

^ Витяг з навчального плану

Семестр

240 кред.

Г о д и н и

ECTS

з них

Всього, год

Кредити

Всього

Практичні

Самостійна робота

Звітність

ІІ

42
42^ Залік диференційований


Склав: асист. Хом’як Л.М.

Декан геологічного ф-ту

_________________ проф. М.М. Павлунь

”______” __________________ 2008 р.


^ Розглянуто на засіданні кафедри

пр. № 8 від ” 2 ” травня 2008 р.

Завідувач кафедри загальної та регіональної геології

_________ проф.А.О.Сіворонов

Рекомендовано Методичною радою

геологічного факультету

пр. № 35 від ” 21 ” травня 2009 р.

Голова Методичної ради

_____________ доц. Л.З. Скакун


2008 р.


1. Загальні положення

Топографічну практику заплановано для студентів геологічної спеціальності в кінці першого року навчання. На її проведення відведено термін у 7 днів з 27.07 по 2.08 в обсязі 42 годин.

Ця практика є логічним продовженням теоретичного курсу „Топографія”, на якому студенти отримали базові знання про суть та елементи топографічної карти, а також ознайомилися з головними видами геодезичних вимірювань. Під час польових маршрутів (на геологічній та топографічній практиках) вони удосконалюють вміння використовувати топографічну карту для орієнтування на місцевості, знаходити на ній кількісні параметри рельєфу та зчитувати інформацію фізико–географічного змісту. Завдання власне топографічної практики полягає в ознайомленні з методикою геодезичних вимірювань на місцевості. Незалежно від виду та призначення топографо–геодезичних робіт принципи лінійних, кутових та висотних вимірювань залишаються незмінними. Їх виконують не лише для побудови топографічних карт, планів, розгортання державної геодезичної мережі, але й для моніторингу за геологічними процесами. Повторні геодезичні вимірювання використовують для вивчення сучасних тектонічних рухів, динаміки зсувних процесів, просідання житлових та промислових об’єктів у районах розвитку карсту та поширення на глибині торфовищ. Ознайомлення студентів з головними аспектами геодезичних вимірювань доповнить арсенал методів майбутніх спеціалістів–геологів, дасть уявлення про їхню суть та можливості.

Отриманні на практиці вміння можуть бути використані також для інструментальної прив’язки точок спостереження або гірничої виробки (свердловини, канави та ін.) та в маркшейдерській справі. Результати топографічного вивчення ділянки земної поверхні подають, як правило, у формі карти або плану. Під час побудова їх за матеріалами власних вимірювань студенти набувають першого досвіду картографічних робіт.

^ 2. Мета і завдання практики

Мета практики: закріпити матеріал теоретичного курсу, оволодіти методикою лінійних, кутових та висотних вимірювань.

Завдання практики: під час практики студент повинен навчитися:

 • орієнтуватися за допомогою компаса і карти;

 • готувати теодоліт до роботи;

 • виконувати теодолітом вимірювання відстаней, горизонтальних і вертикальних кутів;

 • виконувати інструментальну прив’язку точок місцевості;

 • виконувати барометричне нівелювання

 • розраховувати перевищення точок методом баричних ступенів;

 • вести польову документацію.

^ 3. Зміст практики.

Практика проходить у три етапи: підготовчий, польовий та камеральний.

На підготовчому етапі, у перший день практики, викладач ознайомлює студентів із завданнями практики, організаційним планом її проведення, формами польової і звітної документації та системою оцінювання на захисті. В цей же день викладач роз’яснює методику барометричного нівелювання, порядок виконання вимірювань під час проходження теодолітного ходу та зазначає теми, які потрібно повторити з теоретичного курсу.

На польовий етап практики відведено наступні три дні. Його завдання полягає у виконанні необхідних вимірювань на місцевості. Для прокладення на місцевості теодолітного ходу спочатку оглядають територію, вибирають та позначать відповідним чином точки встановлення (станції) приладу. Положення точок вибирають з врахуванням того, щоб між ними була добра видимість, а відстань не перевищувала 350 м. Ці точки утворюють теодолітний хід і слугують плановим обґрунтуванням для прив’язки решти об’єктів місцевості. Послідовно на кожній станції теодолітом виконують вимірювання горизонтального кута між напрямками на сусідні точки, відстані до них (за допомогою оптичного віддалеміра) та кута нахилу схилу у створі лінії. Горизонтальний кут вимірюють способом прийомів. Відліки горизонтального кругу, відстані та кути нахилу записують у журнал встановленої форми.

Барометричне нівелювання студенти виконують за вказаними маршрутами, які розроблені керівником практики. У письмовому завданні, що видає викладач, вказано положення вихідного пункту, азимути та відстані до інших точок спостереження. Користуючись компасом і картою, студентській групі потрібно вийти на задані точки й у кожній з них виміряти температуру приладу, температуру повітря, атмосферний тиск та занотувати час знімання показів барометра. Кожна бригада отримує свій індивідуальний маршрут.

На камеральному етапі, протягом двох наступних днів, студенти кожної бригади виконують необхідні розрахунки та картографічні роботи.

В останній день практики студенти побригадно захищають свій звіт.

^ 4. Організаційні питання

Для проходження практики студенти формують групи (бригади) по 5–7 чоловік, у кожній з яких обирають свого керівника (бригадира). Бригадир відповідає за роботу навчальної групи, ведення документації та збереження геодезичного обладнання. За кожною бригадою закріплюють викладача, який роз’яснює зміст та послідовність виконання вимірювань, камеральних розрахунків та контролює роботу студентів.

Геодезичні вимірювання на місцевості теодолітом та барометричне нівелювання студенти виконують побригадно. Для виконання барометричного нівелювання студенти отримують від викладача завдання, в якому вказано маршрут. Згідно завдання, користуючись картою та компасом, студентська група повинна вийти на задані точки спостережень, прив’язати їх до елементів місцевості та зробити необхідні вимірювання. Повернувшись у вихідний пункт, бригадир групи доповідає викладачу про виконану роботу.

^ 5. Система контролю знань та умови складання

диференційованого заліку

Контроль знань та виконання студентом завдань топографічної практики викладач здійснює за кредитно–модульною системою з використанням 100-бальної шкали оцінювання.

Форми оцінювання:

 • робота під час польового етапу (за такими критеріями: відповідальність, активність, творчість у виконанні поставлених завдань) – 0–20 балів;

 • вклад у підготовку звіту – 0–20 балів;

 • відповіді на запитання під час захисту звіту – 0–60 балів (три питання ціною у 20 балів кожне).

Підсумкова оцінка відповідатиме сумі набраних балів.

^ Кількість балів

Оцінка

За шкалою ECTS

За шкалою навчального закладу

^ За національною шкалою

91-100

А

відмінно

відмінно

81-89

B

дуже добре

добре

71-80

C

добре

61-70

D

задовільно

задовільно

51-60

E

достатньо

20-50

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

незадовільно


1-20

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


Звіт з топографічної практики студенти готують побригадно. До його складу входять такі обов’язкові елементи документації:

 • журнал теодолітного ходу;

 • план теодолітного ходу;

 • журнал барометричного ходу;

 • схема точок спостереження барометричного нівелювання.


^ 6. Маршрути й об’єкти спостережень.

За об’єкти досліджень топографічної практики взято ділянки земної поверхні в межах міста Львова. Для проходження теодолітного ходу найбільш придатними є ділянки парків із невеликими (до 5º) кутами нахилу схилу (Івана Франка, Стрийський, культури та відпочинку ім. Богдана Хмельницького). Маршрути барометричного нівелювання пролягають через достатньо віддалені (сотні метрів – перший км) точки, розташовані в межах центральної та прилеглих частин міста.


Список літератури:

 1. Жмойдяк Р.А., Медведєв Б.А. Полева практика по топографии с основами геодезии: Учебн. пособие для геогр. спец. вузов. – Минск: Университетское, 1987. – 235 с;

 2. Земледух Р.М. Картографія з основами топографії: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 1993. – 456 с.;

 3. Курошев Г.Д. Руководство по летней топографической практике: Учеб. пособ. (Ленингр. гос. ун-т). – Л., 1988. – 101 с;

 4. Ремінський А.А., Рибалко С.В. Геодезія: Навч. посібн. – Харків, 1996. – 209 с;

 5. Топография с основами геодезии: Учебн. для студ. географ. спец. ун-ов / А.П. Божок, К.И. Дрич, С.А. Евтифеев и др.; Под ред. А.С. Харченко и А.П. Божок. – М.: Высш. шк., 1986. – 304 с.

Схожі:

Львівський національний університет імені івана франка геологічний факультет Кафедра загальної та регіональної геології iconМіністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка геологічний факультет Кафедра геології корисних копалин
Розроблена згідно вимог галузевого стандарту вищої освіти для спеціальності та навчального плану, затвердженого Вченою Радою геологічного...
Львівський національний університет імені івана франка геологічний факультет Кафедра загальної та регіональної геології iconЛьвівський національний університет імені івана франка ivan franko LVIV national university
Кафедра історичної геології та палеонтології геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
Львівський національний університет імені івана франка геологічний факультет Кафедра загальної та регіональної геології iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка
Кафедра (предметна, циклова комісія) екологічної та інженерної геології ігідрогеології
Львівський національний університет імені івана франка геологічний факультет Кафедра загальної та регіональної геології iconЛьвівський національний університет імені івана франка кафедра екологічної та інженерної геології І гідрогеології «затверджую»
Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування
Львівський національний університет імені івана франка геологічний факультет Кафедра загальної та регіональної геології iconЛьвівський національний університет імені івана франка кафедра екологічної та інженерної геології І гідрогеології «затверджую»
Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування
Львівський національний університет імені івана франка геологічний факультет Кафедра загальної та регіональної геології iconЛьвівський національний університет імені івана франка кафедра екологічної та інженерної геології І гідрогеології «затверджую»
Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування
Львівський національний університет імені івана франка геологічний факультет Кафедра загальної та регіональної геології iconЛьвівський національний університет імені івана франка кафедра екологічної та інженерної геології І гідрогеології «затверджую»
Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування
Львівський національний університет імені івана франка геологічний факультет Кафедра загальної та регіональної геології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного
Правові форми використання земель в Україні. Завдання для проведення практичних занять. – Львів: юридичний факультет Львівського...
Львівський національний університет імені івана франка геологічний факультет Кафедра загальної та регіональної геології iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів
Львівський національний університет імені Івана Франка, географічний факультет, кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів
Львівський національний університет імені івана франка геологічний факультет Кафедра загальної та регіональної геології iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів
Львівський національний університет імені Івана Франка, географічний факультет, кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи