Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія спеціальністю „філософія icon

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія спеціальністю „філософія
НазваРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія спеціальністю „філософія
Сторінка1/5
Дата08.10.2012
Розмір0.8 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5


Міністерство освіти і науки України


Львівський національний університет

імені Івана Франка

Кафедра філософії


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС


ЛЬВІВ 2009


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора) з навчальної роботи


___________________________

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ГНОСЕОЛОГІЯ. ЕПІСТЕМОЛОГІЯ.


напряму підготовки 0203-гуманітарні науки

(шифр і назва напряму підготовки)


для спеціальності __0301 - філософія___________________

(шифр і назва спеціальності (тей)


спеціалізації 7.030101 - філософія


філософський факультет


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


^ Гносеологія. Епістемологія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія спеціальністю „філософія”:

2009. -49 с.


Розробники: доцент кафедри філософії, к. філос. н. Добропас І.О.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри філософії


Протокол № _7__ від. “_15_”_грудня_2009_ р.


Завідувач кафедрою філософії


__Карась А.Ф (__________________)

(підпис)

“_15”__грудня 2009_ р


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки _0301 - філософія_

Протокол № _119/7__ від. “25”_грудня 2009 р.


“26”_грудня_2009 р.


Голова Мельник В.П._____________________)


  1. ^

    Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Гносеологія. Епістемологія”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, – 3

Галузь знань

0203-гуманітарні науки

Нормативна


Модулів – 2

Напрям

0301 - філософія

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність філософія 7.030101

3-й
Курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин -90

5-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалаври


18 год.
^ Практичні, семінарські
18 год.

Лабораторні

год.

год.

^ Самостійна робота

36 год.
ІНДЗ:

Вид контролю: іспит


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:2  1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни


Метою вивчення курсу “Гносеологія. Епістемологія” є осмислення основних закономірностей розвитку пізнавального процесу, механізмів та чинників,що зумовлюють процес вироблення знання.

Завдання вивчення курсу “Гносеологія. Епістемологія” полягає у розгляді та аналізі основних етапів становлення теорії пізнання в історичних та культурних контекстах, в дослідженні поліструктурності та поліфункціональності знання. Особлива увага у курсі надається дослідженню механізмів продукування та функціонування наукового знання.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати: основні етапи розвитку гносеології, основні гносеологічні парадигми та їх представників. Студент повинен знати основну проблематику сучасної гносеології та епістемології та орієнтуватися в шляхах вирішення цих проблем..

вміти: розрізняти особливості гносеологічних концепцій, аналізувати основні підходи до вирішення фундаментальних гносеологічних проблем, критично аналізувати першоджерела, висловлювати власну позицію з приводу розглянутих в курсі проблем.


  1. ^ Програма навчальної дисципліни
Тема лекційного заняття

Тема семінарського заняття

Лекцій

Семінарських занять

Самостійна робота студентів

Предмет та основна проблематика теорії пізнання
2
2

Природа знання, його джерела та межи

Природа знання, його джерела та межи

2

2

2

Гносеологічні проблеми в добу античності та середньовіччя

Гносеологічні проблеми в добу античності та середньовіччя

2

2

2

Проблеми пізнання в добу Нового часу. Раціоналізм

Проблеми пізнання в добу Нового часу. Раціоналізм

2

2

2

Проблеми пізнання в добу Нового часу. Емпіризм

Проблеми пізнання в добу Нового часу. Емпіризм

2

2

2

Теоретико-пізнавальний трансценденталізм

Гносеологія Канта
2

2

Гносеологічна проблематика модерної філософії

Гносеологічна проблематика модерної філософії
2

2

Проблеми пізнання в добу постмодерну.

Проблеми пізнання в добу постмодерну
2

2

Проблема істини

Проблема істини

2

2

4

Механізми та чинники розвитку пізнання
2

2

2

Пізнання та мова


2

Наукове пізнання: специфика, структура,
2
4

Еволюція позитивістської епістемології


2

Еволюційна епістемологія


2

Ідеали та норми наукового пізнання та їх роль у розвитку науки
2
2

Проблема обґрунтування наукового знання


2


^ Тематичний план модульного контролю

з дисципліни „Гносеологія. Епістемологія”


П/П

МК

Семестр

Тиждень

Тема

1

І

11

Історичні контексти проблем пізнання

2

І

17

Основні проблеми гносеології та епістемології.

^ 4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

У тому числі

Усього

У тому числі

Л

П

лаб

інд

ср

л

П

лаб

інд

Ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Історичні контексти проблем пізнання

Предмет та основна проблематика теорії пізнання

2

2


2Природа знання, його джерела та межи

6

2

22Гносеологічні проблеми в добу античності та середньовіччя

4

2

22Проблеми пізнання в добу Нового часу. Раціоналізм

8

2

22Проблеми пізнання в добу Нового часу. Емпіризм

8

2

22Теоретико-пізнавальний трансценденталізм

6
22Разом – зм. Модуль1

34

10

1012Основні проблеми гносеології та епістемології

Гносеологічна проблематика модерної філософії

4

2

22Проблеми пізнання в добу постмодерну.

4
22Проблема істини

8

2

24Механізми та чинники розвитку пізнання

6

2

22Пізнання та мова

2

2Наукове пізнання: специфика, структура,

4

4Еволюція позитивістської епістемології

2

2Еволюційна епістемологія

2

2Ідеали та норми наукового пізнання та їх роль у розвитку науки

4

2


2Проблема обґрунтування наукового знання

2

2Разом – зм. Модуль1
6

814Разом
18

1836


  1. ^ Теми семінарських занять
з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Предмет та основна проблематика теорії пізнання
2.

Природа знання, його джерела та межи

2

3.

Гносеологічні проблеми в добу античності та середньовіччя

2

3.

Проблеми пізнання в добу Нового часу. Раціоналізм

2

4.

Проблеми пізнання в добу Нового часу. Емпіризм

2

5.

Теоретико-пізнавальний трансценденталізм

2

6.

Гносеологічна проблематика модерної філософії

2

7.

Проблеми пізнання в добу постмодерну.

2

8.

Проблема істини

2

9.

Механізми та чинники розвитку пізнання

2
Разом

18
  1. ^ Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Предмет та основна проблематика теорії пізнання

2

2

Природа знання, його джерела та межи

2

3

Гносеологічні проблеми в добу античності та середньовіччя

2

4.

Проблеми пізнання в добу Нового часу. Раціоналізм

2

5.

Проблеми пізнання в добу Нового часу. Емпіризм

2

6

Теоретико-пізнавальний трансценденталізм

2

7.

Гносеологічна проблематика модерної філософії

2

8

Проблеми пізнання в добу постмодерну.

2

3.

Проблема істини

4

4.

Пізнання та мова

2

5.

Наукове пізнання: специфика, структура

4

6.

Еволюція позитивістської епістемології

2

7.

Еволюційна епістемологія

2

8.

Ідеали та норми наукового пізнання та їх роль у розвитку науки

2

9.

Проблема обґрунтування наукового знання

2
Р азом

36
  1   2   3   4   5

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія спеціальністю „філософія iconРобоча програма навчальної дисципліни 020301 Філософія любові напряму підготовки 0203 гуманітарні науки для спеціальності
Філософія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю «філософія»
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія спеціальністю „філософія iconРобоча програма навчальної дисципліни
Філософія І методологія науки. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія,спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія спеціальністю „філософія iconРобоча програма навчальної дисципліни феноменологія часу-простору напряму підготовки 0203 гуманітарні науки для спеціальності
Філософія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю „філософія. ­ 20 12.–...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія спеціальністю „філософія iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія
Основні напрями філософії фемінізму. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія спеціальністю „філософія iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія спеціальністю „філософія
...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія спеціальністю „філософія iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія
Основні напрями феміністичної філософії. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія спеціальністю „філософія iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія
Основні напрями феміністичної філософії. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія спеціальністю „філософія iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія
Основні проблеми гендерної філософії. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія спеціальністю „філософія iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки 0301 філософія, за спеціальністю 030. 101 філософія. 2011 р
Сучасні проблеми аксіології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія спеціальністю „філософія iconРобоча програма навчальної дисципліни основні проблеми гендерної філософії напряму підготовки 0203-гуманітарні науки для спеціальності 0301 філософія
Основні проблеми гендерної філософії. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи