Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки icon

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки
Скачати 362.09 Kb.
НазваРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки
Дата08.10.2012
Розмір362.09 Kb.
ТипРобоча програма

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра філософії філософського факультету


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора) з навчальної роботи


___________________________

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИФ І Л О С О Ф І Я

__________________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки філологія 6.020303-українська мова і література_

(шифр і назва напряму підготовки)


для спеціальності (тей) слов’янська філологія, сходознавство________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації ______________________________________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення філологічний факультет_______________

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


Філософія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки українська мова і література, спеціальністю слов’янська філологія, сходознавство - 2010. - 20 с.


Розробники: доцент кафедри філософії, к. філос. н. Наконечний А.Р.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри філософії


Протокол № 7 від. “14”грудня 2009 р.


Завідувач кафедрою філософії філософського факультету


_______________________ (Карась А.Ф.)

(підпис)

“15”грудня 2009 р


Схвалено Вченою радою філософського факультету


Протокол № 119/7 від. “25”грудня2009р.


“26”грудня 2009 р. Голова _______________( Мельник В.П.)

(підпис)


 1. ^

  Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Філософія”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

0203-гуманітарні науки

(шифр, назва)

Нормативна


Модулів – 2

Напрям

6.020303-українська мова і література

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:


Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)

філологія


1-й
Курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин -108

2-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента - 8

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалаври


18 год.
^ Практичні, семінарські

18 год.
Лабораторні

год.

год.

^ Самостійна робота

72 год.
ІНДЗ:

Вид контролю: іспит


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:2

для заочної форми навчання 1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета: вивчити та проаналізувати основні закономірності філософії на різних історичних етапах розвитку.

Завдання: розглянути та проаналізувати історію європейської та української філософської думки, оволодіти основними філософськими категоріями та поняттями.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати: основні періоди розвитку історії філософії, час і передумови виникнення філософських парадигм, основних представників історії філософської думки, основні філософські школи і їх вчення.

вміти: розрізняти особливості вчень філософських шкіл і представників філософської думки, аналізувати вчення основних філософських концепцій та тексти європейської та української традицій, спираючись на історію філософських вчень, формувати власну філософську позицію зі світоглядних питань.


 1. ^ Програма навчальної дисципліни
Тема лекційного заняття

Тема семінарського заняття

Лекцій

Семінарських занять

Самостійна робота студентів

1. Предмет і проблематика філософії.

1.Поняття, структура та види світогляду. Філософія як теоретичний світогляд.

2

2

4

2. Антична філософія: основні етапи та загальні особливості

2.Антична філософія: основні етапи та загальні особливості

2

2

6

3. Філософія Нового часу

3. Філософія Нового часу

2

2

4

4.Сучасна філософія Заходу 19-20 ст.

4. Ірраціоналізм сучасної філософії Заходу 19-20 ст.

2

2

4

5. Українська філософська думка: етапи формування та загальні особливості

5. Українська філософська думка

2

2

2

6. Загальні уявлення про теорію пізнання, її предмет та метод

6. Філософське вчення про пізнання. Основні форми пізнання

2

2

4

7. Соціальна філософія: філософське вчення про суспільство

7. Соціальна філософія

2

2

4

8.Філософська антропологія: людина як предмет філософського осмислення

8. Філософська антропологія

4

4

4

Разом:

18

18

36


^ Тематичний план модульного контролю

з дисципліни „Філософія”


П/П

МК

Семестр

Тиждень

Тема

1

ІІ

9

Історія філософії.

2

ІІ

17

Філософія.


^ 4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Історія філософії

Тема 1. Предмет і проблематика філософії
2

2
Тема 2. Антична філософія
2

2
Тема 3. Філософія Середньовіччя та Відродження
2

2
Тема 4. Філософія Нового часу
2

2
Тема 5. Сучасна філософія Заходу 19-20 ст.
2

2
Разом – зм. модуль1
10

10
Змістовий модуль 2.Філософія

Тема 1. Онтологія
2

2
Тема 2. Гносеологія
2

2
Тема 3. Соціальна філософія
4

4
Разом – зм. модуль 2
8

8^

Усього годин

18

18 1. ^ Теми семінарських занять
з/п

Назва теми

Кількість годин

1.

Поняття, структура та види світогляду. Філософія як теоретичний світогляд

2

2.

Антична філософія:основні етапи та загальні особливості

2

3.

Філософія Нового часу

2

4.

Ірраціоналізм сучасної філософії Заходу 19-20 ст.

2

5.

Українська філософська думка

2

6.

Філософське вчення про пізнання

2

7.

Соціальна філософія

2

8.

Філософська антропологія

4
Разом

18
 1. ^ Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість годин

1.

Предмет і проблематика філософії

8

2.

Антична філософія:основні етапи та загальні особливості

10

3.

Філософія Нового часу

8

4.

Сучасна філософія Заходу 19-20 ст.

8

5.

Українська філософська думка: етапи формування та загальні особливості

10

6.

Загальні уявлення про теорію пізнання, її предмет та метод

8

7.

Соціальна філософія: філософське вчення про суспільство

10

8.

Філософська антропологія: людина як предмет філософського осмислення

10
Р азом

72
 1. ^ Розподіл балів, що присвоюється студентам

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для іспитів)


 • максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка завершується іспитом, становить: за поточну успішність – 50 балів, на іспиті – 50 балів.

 • при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.

 • Поточний контроль рівня засвоєння навчального матеріалу дисципліни „Філософія” оцінюється за п’ятибальною шкалою. У кінці семестру виводиться середнє арифметичне усіх одержаних оцінок за відповіді й окремо середнє арифметичне із оцінок на модулях. Ці дві середні арифметичні додаємо. Одержану суму середніх арифметичних множимо на коефіцієнт 5. За семестр студент набирає до 50 балів.

 • Бали за аудиторну роботу не відпрацьовуються у разі пропусків без поважної причини. Якщо студент жодного разу не відповідав на семінарських заняттях, матиме відповідний поточний контроль – 0 балів.

 • Форми участі студентів у навчальному процесі, які підлягають поточному контролю:

 • виступ з основного питання

 • усна наукова доповідь

 • доповнення, запитання до виступаючого, рецензія на виступ

 • участь у дискусіях

 • аналіз джерельної і монографічної літератури

 • письмові завдання (тестові, контрольні, творчі роботи)

 • реферат, есе (письмові роботи, оформлені відповідно до вимог)

Результати поточного контролю заносяться до журналу обліку роботи академічної групи. Позитивна оцінка поточної успішності студента за відсутності пропущених і невідпрацьованих семінарських занять, позитивні оцінки за модульні роботи є підставою допуску до підсумкової форми контролю – іспиту.


^ Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS


Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку


Залік

А

90 – 100

5

Відмінно
Зараховано


В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

Достатньо

Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін.


 1. Методичне забезпечення
 1. Філософія: Навч. посіб. / За ред. І. Ф. Надольного. — К.: Либідь, 1999.

 2. Філософія. Курс лекцій: Навч. посіб. /І. В. Бичко, В. Г. Табачковський, Г.І.Брак та ін. — К.: Либідь, 1994.

 3. В.Касьян Філософія. Відповіді на питання екзаменаційних білетів. Навч. посібник - К., 2006.

 4. Філософія: Підруч. / Г. А. Заїченко, В. М. Сагатовський, І.І. Каль­ний та ін.: За ред. Г.Заїченка та ін. – К., 1995.

 5. Захара І. Історія філософії. Конспект лекцій для студентів – Львів, 2008

 6. Захара Ігор. Лекції з історії філософії. – Львів, 1997.

 7. Гусєв В. ”Історія західноєвропейської філософії XV-XVII ст.”. Курс лекцій. – К., 1994.

 8. Предмет і проблематика філософії. За заг. ред. М.Скринника і З.Скринник.- Львів, 2001.

 9. Горський В.С. Історія української філософії. Курс лекцій - К., 1999

 10. Є.А. Подольська. Кредитно-модульний курс з філософії. – К.,2006.

 11. Філософія. Підручник / за ред. І.В.Бойченко – К., 2001

 12. Історія філософії України: Підручник. / М. Ф. Тарасенко, М. Ю. Ру­син, І.В.Бичко та ін. — К.: Либідь, 1994.Рекомендована література

Базова


 1. Філософія: Навч. посіб. / За ред. І. Ф. Надольного. — К.: Либідь, 1999.

 2. Філософія. Курс лекцій: Навч. посіб. /І. В. Бичко, В. Г. Табачковський, Г.І.Брак та ін. — К.: Либідь, 1994.

 3. Філософія: Підруч. / Г. А. Заїченко, В. М. Сагатовський, І.І. Каль­ний та ін.: За ред. Г.Заїченка та ін. – К., 1995.

 4. Захара І. Історія філософії. Конспект лекцій для студентів – Львів, 2008

 5. Захара Ігор. Лекції з історії філософії. – Львів, 1997.

 6. Гусєв В. ”Історія західноєвропейської філософії XV-XVII ст.”. Курс лекцій. – К., 1994.

 7. Предмет і проблематика філософії. За заг. ред. М.Скринника і З.Скринник.- Львів, 2001.

 8. Горський В.С. Історія української філософії. Курс лекцій - К., 1999

 9. Є.А. Подольська. Кредитно-модульний курс з філософії. – К.,2006.

 10. Філософія. Підручник / за ред. І.В.Бойченко – К., 2001

 11. Історія філософії України: Підручник. / М. Ф. Тарасенко, М. Ю. Ру­син, І.В.Бичко та ін. — К.: Либідь, 1994.

 12. Буслинський В.А. Скрипка П.І. Основи філософських знань. Підручник. Львів, 2004.

 13. Філософія. Підручник. За заг. ред. М.Горлача, В.Кременя, В.Рибалка. – Харків, 2000.

 14. Андрущенко В., Михальченко М. Сучасна соціальна філософія : Курс лекцій. – К.,1996.

 15. Філософія. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. За ред. В.Петрушенка. К.- Львів, 2001.

 16. Історія філософії у 2-х томах. За ред.. В.Ярошовця. К., 2007

 17. Коплстон Ф. Середньовічна філософія / пер. з англ.- К.,1997.

 18. Вступ до філософії. За ред. Г.Волинки.- К, 1999.

 19. Б.Рассел. Історія західної філософії. К., 1995.

 20. Чижевський Д. Нариси історії філософії на Україні., К.,1992

 21. Федів Ю. Мозгова Н. Історія української філософії К, 2001.

 22. Головко Б. Філософська антропологія.- К., 1997

 23. Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук.- Мюнхен-Львів, 1995.

 24. Н.Хамітов, Л.Гармаш, С.Крилова. Історія філософії. Проблема людини.- К.,2006.


Допоміжна

 1. Нечуй-Левицький. Світогляд українського народу.

 2. Боровський Я. Світогляд давніх киян.– К., 1992.

 3. Д.Гудінг, Дж.Леннокс. Людина та її світогляд. У 2-х т. К, 2007.

 4. Світогляд і духовна культура. К., 1993

 5. Ян Парандовський. Міфологія. К., 1977

 6. Грейвс Р. Мифы древней Греции. М.,1992.

 7. Рашидов С. Афінський поліс як зародок громадянського суспільства // Мультиверсум. Філософський альманах. Вип..23. – К., 2001. – С.51-58.

 8. В.Балух. Історія античної цивілізації.- Т.1. Стародавня Греція. – Чернівці, 2007

 9. Григулевич И. Инквизиция. – М.,1976.

 10. Анатолій Карась. Філософія громадянського суспільства в класичних теоріях і некласичних інтерпретаціях. К.- Львів, 2003.

 11. А.Камю. Міф про Сізіфа // Зарубіжна філософія ХХ ст.

 12. Сартр Ж-П. Екзистенціалізм – це гуманізм // Зарубіжна філософія ХХ ст.

 13. Історія філософії України / Хрестоматія – К.,1993

 14. Франко І.Я. Що таке поступ? // том 45.

 15. Крисаченко В. Обрії ноосфери: соціально-світоглядні аспекти гармонізації взаємин людини і природи. – К., 1991.

 16. Бурдіян Б. Дерев’янко В., Кривульченко А. Навколишнє середовище та його охорона – К., 1993.

 17. Сидоренко Л.І. Сучасна екологія. Наукові, етичні та філософські ракурси. Навчальний посібник.- К., 2002..

 18. М.Кисельов, Ф.Канак. Національне буття серед екологічних реалій., К.- 2000.

 19. Ганна Арендт. Становище людини. – Львів, 1999

 20. Юркевич П. Д. З науки про людський дух // Вибране. — К.,1993.

 21. Гелъвецій К. Про людину, її розумові здібності та її виховання. — К., 1994.

 22. Винниченко В. Відродження нації. — К., 1990.

 23. Аристотель. Метафизика// Соч.: В 4 т. – М., 1976. – Т.1.

 24. Арістотель. Політика. – К., 2000.

 25. Вернадский В. И. Несколько слов о ноосфере // Русский космизм. —

 26. М., 1993.

 27. Декарт Р. Рассуждения о методе // Избр. произв.: В 2 т. — М., 1989.

 28. — Т. 1.

 29. Ницше Ф. Так казав Заратустра. — К., 1993.

 30. Ніцше Ф. По той бік добра і зла./ Генеалогія моралі. Львів: Літопис, 2002.

 31. Макіавеллі Нікколо. Флорентійські хроніки. Державець. К., 1998

 32. Франко І. Мислі об еволюції в історії людськості // Зібр. у 50 т.— К., 1986. —Т. 45.


Підсумковий (семестровий) контроль


Позитивна оцінка поточної успішності (сумарного результату проміжної і модульної оцінки за семестр) за умови відсутності пропущених або невідпрацьованих семінарських занять є підставою допуску до підсумкової форми контролю.

З дисципліни „Філософія” передбачена така форма звітності, як іспит, який проводиться у І семестрі. Протягом семестру студент може набрати до 50 балів. Для допуску до іспиту студент повинен набрати за результатами поточного і модульного контролю не менше 24 балів.

Іспит є обов’язковою підсумковою формою контролю, яка дає змогу оцінити системне, а не фрагментарне засвоєння навчального матеріалу з „Філософії” і проводиться у письмово-усній формі. Студенти отримують тестові завдання (5 питань), за які максимально можна отримати 15 балів. За усну відповідь 35 балів виставляється таким чином:


32-35 балів – „відмінно”

28-32 бали – „добре”

27- 20 балів – „задовільно”

19-10 балів – „достатньо”

9-0 балів – „незадовільно”

Таким чином, сумування письмового і усного опитування дає кількість балів підсумкового контролю.


Екзаменаційні питання з курсу „Філософія”


 1. Світогляд як духовно-практичний феномен. Структура та види світогляду

 2. Історичні типи світогляду: міфологія і релігія

 3. Філософія як теоретичний світогляд. Відмінні риси міфології та філософії

 4. Предмет та особливості філософії. Функції філософії

 5. Філософія і наука. Закон трьох стадій інтелектуальної еволюції людства

 6. Основні розділи філософії

 7. Поняття „античної філософії”. Етапи її розвитку та загальні особливості

 8. Зародження філософії в Стародавній Греції. Філософські ідеї мілетської школи

 9. Філософія елейської та піфагорійської шкіл

 10. Філософія софістів

 11. Етичний раціоналізм Сократа.

 12. Філософія Платона. Проблема пізнання та вчення про ідеї

 13. Вчення Платона про державу.

 14. Філософське вчення Арістотеля. Вчення про матерію та форму

 15. Соціально-політичні погляди Арістотеля.

 16. Логіка Арістотеля

 17. Особливості середньовічної філософії. Апологетика

 18. Патристика. Філософська теологія Августина.

 19. Схоластика. Філософія Томи Аквінського.

 20. Європейський гуманізм Відродження

 21. Натурфілософія Ренесансу та її головні риси. Філософія Дж. Бруно

 22. Філософія Нового часу та її головні риси в контексті наукової революції XVII ст.

 23. Три можливі шляхи пізнання у філософії Ф. Бекона.

 24. Вчення про метод та „примари” людського розуму у філософії Ф.Бекона

 25. Раціоналістичний метод у філософії Р.Декарта.

 26. Особливості сучасної філософії Заходу 19-20 ст.

 27. Ірраціоналізм філософських поглядів Ф.Ніцше

 28. Психоаналіз З.Фройда

 29. Філософія прагматизму

 30. Українська філософська думка: передумови виникнення, основні етапи та загальні особливості

 31. Філософське мислення доби Київської Русі

 32. Філософія Г.Сковороди

 33. Філософія в Києво-Могилянській академії

 34. Філософські погляди І.Франка. “Що таке поступ?”

 35. Вчення про ноосферу В.Вернадського

 36. Філософський зміст проблеми буття: особливості розуміння поняття “світ”

 37. Уявлення про буття в історії філософії.

 38. Основні форми буття

 39. Субстанція і матерія як філософські категорії.

 40. Види і структурні рівні матерії. Форми руху матерії

 41. Простір і час як форми існування матерії

 42. Загальні уявлення про теорію пізнання, її предмет і метод

 43. Проблема пізнання в історико-філософському контексті

 44. Основні форми чуттєвого та раціонального пізнання

 45. Інтуїція: особливості та умови формування

 46. Істина та її критерії. Види істин

 47. Структура та основні форми наукового пізнання

 48. Поняття „суспільство”. Основні сфери суспільного життя

 49. Соціальні інститути у структурі суспільства

 50. Рушійні сили розвитку суспільства

 51. Основні етапи взаємодії людини і природи

 52. Коеволюція в контексті взаємодії суспільства і природи

 53. “Географічне середовище” та „географічний детермінізм”

 54. Філософський зміст екологічної проблеми

 55. Людина як предмет філософського осмислення. Проблема людини в історії філософської думки

 56. Проблема походження людини

 57. Суттєві характеристики людини

 58. Єдність природного та соціального в людині

 59. Індивід, індивідуальність, особа, особистість

 60. Типи особиДодаток 4


Форма № Н - 3.03

Затверджено наказом МОН України

від “___” ___________ 20 10 р. №___


Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра філософії


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи


___________________________

“______”_______________2010 р.

^

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Філософія

(шифр і назва навчальної дисципліни)


напряму підготовки 01 – філософський

(шифр і назва напряму підготовки)


для спеціальностей ­– філологія

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації бакалавр

(назва спеціалізації)

філологічного факультету

(назва інституту, факультету, відділення)

Форма

навчання

Курс

СеместрЗагаль

ний

обсяг

(год.)Всього

аудит.

(год.)


у тому числі (год.):


Самос-

тійна

робота

(год.)

Контрольні (модульні) роботи

(шт.)

Розрахунково-графічні роботи

(шт)

Курсові проекти (роботи), (шт.)
Залік

(сем.)Екзамен

(сем.)Лекції
ЛабораторніПрак тичніДенна

2

ІV

108

36

18
18

72

уснописьмовоРобоча програма складена на основі: освітньо-професійної програми ГСВО ____________ напряму __________________________

(шифр, назва)

варіативної частини освітньо-професійної програми спеціальності 6.030.601

(шифр, назва)

Робоча програма складена Наконечним Андрієм Романовичом, доцентом, кандидатом філософських наук

(вчена ступінь, вчене звання, ім’я та ініціали автора (ів) прграми)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії) ________________________________________________________________________


Протокол № ___ від. “____”________________2010 р.


Завідувач кафедрою філософії


_____________________ / Карась А.Ф. /

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 2010 р.


Схвалено методичною комісією напряму (спеціальності)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________2010 р.


“_____”________________2010 р. Голова _______________/ _____________________/

(підпис) (прізвище та ініціали)


^ 1.РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ ТА ЗНАНЬ

Шифр умінь та змістових модулів


Зміст умінь, що забезпечується
Розрізняти особливості вчень філософських шкіл і представників філософської думки
Аналізувати вчення основних філософських концепцій та тексти європейської та української традицій, спираючись на історію філософських вчень
Формувати власну філософську позицію зі світоглядних питань
 1. ^ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Лекційний курс

Шифр змістового

модуля


Назва змістового модуля

Кількість аудиторних годин

Т1

Предмет і проблематика філософії.

2

Т2

Антична філософія: основні етапи та загальні особливості

2

Т3

Філософія Нового часу

2

Т4

Сучасна філософія Заходу 19-20 ст.

2

Т5

Українська філософська думка: етапи формування та загальні особливості

2

Т6

Загальні уявлення про теорію пізнання, її предмет та метод

2

Т7

Соціальна філософія: філософське вчення про суспільство

2

Т8

Філософська антропологія: людина як предмет філософського осмислення

4
  1. Самостійна робота студента:

(денна форма навчання)


підготовка до семінарських занять, написання есе, рефератів, опрацювання базової та допоміжної літератури.


 1. ^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, МЕТОДИЧНИХ ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВРекомендована література

Базова


 1. Філософія: Навч. посіб. / За ред. І. Ф. Надольного. — К.: Либідь, 1999.

 2. Філософія. Курс лекцій: Навч. посіб. /І. В. Бичко, В. Г. Табачковський, Г.І.Брак та ін. — К.: Либідь, 1994.

 3. Філософія: Підруч. / Г. А. Заїченко, В. М. Сагатовський, І.І. Каль­ний та ін.: За ред. Г.Заїченка та ін. – К., 1995.

 4. Захара І. Історія філософії. Конспект лекцій для студентів – Львів, 2008

 5. Захара Ігор. Лекції з історії філософії. – Львів, 1997.

 6. Гусєв В. ”Історія західноєвропейської філософії XV-XVII ст.”. Курс лекцій. – К., 1994.

 7. Предмет і проблематика філософії. За заг. ред. М.Скринника і З.Скринник.- Львів, 2001.

 8. Горський В.С. Історія української філософії. Курс лекцій - К., 1999

 9. Є.А. Подольська. Кредитно-модульний курс з філософії. – К.,2006.

 10. Філософія. Підручник / за ред. І.В.Бойченко – К., 2001

 11. Історія філософії України: Підручник. / М. Ф. Тарасенко, М. Ю. Ру­син, І.В.Бичко та ін. — К.: Либідь, 1994.

 12. Буслинський В.А. Скрипка П.І. Основи філософських знань. Підручник. Львів, 2004.

 13. Філософія. Підручник. За заг. ред. М.Горлача, В.Кременя, В.Рибалка. – Харків, 2000.

 14. Андрущенко В., Михальченко М. Сучасна соціальна філософія : Курс лекцій. – К.,1996.

 15. Філософія. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. За ред. В.Петрушенка. К.- Львів, 2001.

 16. Історія філософії у 2-х томах. За ред.. В.Ярошовця. К., 2007

 17. Коплстон Ф. Середньовічна філософія / пер. з англ.- К.,1997.

 18. Вступ до філософії. За ред. Г.Волинки.- К, 1999.

 19. Б.Рассел. Історія західної філософії. К., 1995.

 20. Чижевський Д. Нариси історії філософії на Україні., К.,1992

 21. Федів Ю. Мозгова Н. Історія української філософії К, 2001.

 22. Головко Б. Філософська антропологія.- К., 1997

 23. Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук.- Мюнхен-Львів, 1995.

 24. Н.Хамітов, Л.Гармаш, С.Крилова. Історія філософії. Проблема людини.- К.,2006.


Допоміжна

 1. Нечуй-Левицький. Світогляд українського народу.

 2. Боровський Я. Світогляд давніх киян.– К., 1992.

 3. Д.Гудінг, Дж.Леннокс. Людина та її світогляд. У 2-х т. К, 2007.

 4. Світогляд і духовна культура. К., 1993

 5. Ян Парандовський. Міфологія. К., 1977

 6. Грейвс Р. Мифы древней Греции. М.,1992.

 7. Рашидов С. Афінський поліс як зародок громадянського суспільства // Мультиверсум. Філософський альманах. Вип..23. – К., 2001. – С.51-58.

 8. В.Балух. Історія античної цивілізації.- Т.1. Стародавня Греція. – Чернівці, 2007

 9. Григулевич И. Инквизиция. – М.,1976.

 10. Анатолій Карась. Філософія громадянського суспільства в класичних теоріях і некласичних інтерпретаціях. К.- Львів, 2003.

 11. А.Камю. Міф про Сізіфа // Зарубіжна філософія ХХ ст.

 12. Сартр Ж-П. Екзистенціалізм – це гуманізм // Зарубіжна філософія ХХ ст.

 13. Історія філософії України / Хрестоматія – К.,1993

 14. Франко І.Я. Що таке поступ? // том 45.

 15. Крисаченко В. Обрії ноосфери: соціально-світоглядні аспекти гармонізації взаємин людини і природи. – К., 1991.

 16. Бурдіян Б. Дерев’янко В., Кривульченко А. Навколишнє середовище та його охорона – К., 1993.

 17. Сидоренко Л.І. Сучасна екологія. Наукові, етичні та філософські ракурси. Навчальний посібник.- К., 2002..

 18. М.Кисельов, Ф.Канак. Національне буття серед екологічних реалій., К.- 2000.

 19. Ганна Арендт. Становище людини. – Львів, 1999

 20. Юркевич П. Д. З науки про людський дух // Вибране. — К.,1993.

 21. Гелъвецій К. Про людину, її розумові здібності та її виховання. — К., 1994.

 22. Винниченко В. Відродження нації. — К., 1990.

 23. Аристотель. Метафизика// Соч.: В 4 т. – М., 1976. – Т.1.

 24. Арістотель. Політика. – К., 2000.

 25. Вернадский В. И. Несколько слов о ноосфере // Русский космизм. —

 26. М., 1993.

 27. Декарт Р. Рассуждения о методе // Избр. произв.: В 2 т. — М., 1989.

 28. — Т. 1.

 29. Ницше Ф. Так казав Заратустра. — К., 1993.

 30. Ніцше Ф. По той бік добра і зла./ Генеалогія моралі. Львів: Літопис, 2002.

 31. Макіавеллі Нікколо. Флорентійські хроніки. Державець. К., 1998

 32. Франко І. Мислі об еволюції в історії людськості // Зібр. у 50 т.— К., 1986. —Т. 45.
 1. ^ КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ


Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для іспитів)


 • максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка завершується іспитом, становить: за поточну успішність – 50 балів, на іспиті – 50 балів.

 • при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.

 • Поточний контроль рівня засвоєння навчального матеріалу дисципліни „Філософія” оцінюється за п’ятибальною шкалою. У кінці семестру виводиться середнє арифметичне усіх одержаних оцінок за відповіді й окремо середнє арифметичне із оцінок на модулях. Ці дві середні арифметичні додаємо. Одержану суму середніх арифметичних множимо на коефіцієнт 5. За семестр студент набирає до 50 балів.

 • Бали за аудиторну роботу не відпрацьовуються у разі пропусків без поважної причини. Якщо студент жодного разу не відповідав на семінарських заняттях, матиме відповідний поточний контроль – 0 балів.

 • Форми участі студентів у навчальному процесі, які підлягають поточному контролю:

 • виступ з основного питання

 • усна наукова доповідь

 • доповнення, запитання до виступаючого, рецензія на виступ

 • участь у дискусіях

 • аналіз джерельної і монографічної літератури

 • письмові завдання (тестові, контрольні, творчі роботи)

 • реферат, есе (письмові роботи, оформлені відповідно до вимог)

Результати поточного контролю заносяться до журналу обліку роботи академічної групи. Позитивна оцінка поточної успішності студента за відсутності пропущених і невідпрацьованих семінарських занять, позитивні оцінки за модульні роботи є підставою допуску до підсумкової форми контролю – іспиту.


 1. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ


Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін.


Автор _____________________ / Наконечний А.Р. /

(підпис) (прізвище та ініціали)

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Водопостачання та водовідведення” для студентів 1 курсу...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Основи екології” для студентів 1 курсу денної І заочної...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки iconЛ. А. Сіробаба програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма з дисципліни «Бухгалтерський облік туристичної діяльності» (для студентів...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки
Філософія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки економіка, спеціальністю „фінанси І кредит”...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки
Міжкультурна комунікація”. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки магістри, спеціальністю культурологія...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки iconПрограма та робоча програма навчальної дисципліни
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика» для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки політологія
Основи інформатики та обчислювальної техніки. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки політологія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки
Клінічні аспекти псиїхогенетики. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки психологія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки
Основи сексології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки психологія, спеціальністю психологія”...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки
Психокорекція дитячої агресивності. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки психологія, спеціальністю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи