Міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни Львівський національний університет icon

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни Львівський національний університет
Скачати 411.7 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді І спорту україни Львівський національний університет
Сторінка1/3
Дата08.10.2012
Розмір411.7 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2   3

Міністерство освіти і науки,

МОЛОДІ І СПОРТУ України


Львівський національний університет

імені Івана Франка

ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра політології


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС


ЛЬВІВ 2011


Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни


Форма № Н - 3.03

Затверджено наказом МОН України

від “___” ___________ 20 __ р. №___


Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра Політології


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи


___________________________

“______”_______________20___ р.

^

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Політична регіоналістика

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки політологія 7.040301 шифр галузі 0403 (шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності політологія 7.040301 (шифр і назва спеціальності)

спеціалізації теорія та історія політичної науки, політичні інститути та процеси

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення філософський факультет

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


^ Політична регіоналістика

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету


за напрямом підготовки: політологія 7.040301, спеціальністю політологія 7.040301, 2010 р. - __ с.


Розробник: Сліпецька Ю.М., асистент кафедри політології філософського факультету ЛНУ ім. І.Франка.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)_________

_______________________________________________________________________________


Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.


Завідувач кафедрою (циклової, предметної комісії)________________________


_______________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.


“_____”________________20__ р. Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


 Сліпецька Ю. М.,

Скочиляс Л. С. Н. Р. 2011Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, – 2

Галузь знань

0403 Політологія

(шифр, назва)

Нормативна

(за вибором студента)

^ Професійно орієнтована

Модулів – 1

Напрям

політологія 7.040301

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

Спеціальність (професійне спрямування)

Політологія

3-й

-

Курсова робота 0

Семестр

Загальна кількість годин – 72

5-й

-

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної та індивідуальної роботи студента – 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

18 год.

- год.

^ Практичні, семінарські

18 год.

- год.

Лабораторні

- год.

- год.

^ Самостійна робота

30 год.

год.

ІНДЗ: 6 год

Вид контролю:

залікКурс "Політична регіоналістика" є обов’язковим навчальним курсом, який вивчається студентами 3 курсу філософського факультету спеціальності "політологія". Курс розрахований на 40 годин і вивчається в першому семестрі навчального року.


Метою курсу є вивчення особливостей політичного районування України.


Курс складається з 10 тем, які вивчаються лекційно-семінарським методом. У програмі курсу вміщені основні проблеми, які необхідно з'ясувати у рамках кожної теми, у планах семінарських занять – питання, які розглядаються на семінарі, основні положення, які слід засвоїти, доповіді та повідомлення, які рекомендується підготувати, а також перелік літератури, яку слід опрацювати.


Поточний контроль знань здійснюється за п’ятибальною шкалою, де "5" – відмінно, "4" – добре, "3" – задовільно, "2-1" – доповнення, коментарі, участь у дискусії. В межах курсу студентам пропонується написання есе, яке оцінюється в "15" балів. В кінці семестру передбачається написання модульного тестування, за яке студент може отримати "20" балів, також "30" балів – за усне підсумкове опитування. Рейтинг поточної успішності визначається як сума балів, отриманих на семінарських заняттях та за підсумками тестового та усного контролю знань студентів.


^ ШКАЛА ЯКОСТІ ПІДСУМКОВОЇ ОЦІНКИ

5

А

ВІДМІННО

відмінні знання з предмету

90-100

4

B

^ ДУЖЕ ДОБРЕ

рівень знань з предмету вище середнього, однак допущено кілька незначних помилок

81-89

C

ДОБРЕ

загалом добра робота, але є ряд помилок

71-80

3

D

ЗАДОВІЛЬНО

задовільний рівень знань з предмету, однак є серйозні недоліки

61-70

E

ДОСТАТНЬО

знання з предмету відповідають мінімальним вимогам

51-60

2

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО

для отримання позитивної оцінки необхідна додаткова робота з предмету (право перездачі іспиту зберігається за студентом)

25-50

F

НЕЗАДОВІЛЬНО

потрібна велика додаткова робота з предмету (для перездачі іспиту студент повинен здати проміжні форми контролю)

0-25Тематична структура курсу з розподілом годин

Тема

Кількість годин

п/п

лекції

семінари

самостійна

1.

^ Політична регіоналістика як наука і навчальна дисципліна.

Основні поняття та категоріальний апарат


2

2

2

2.

^ Соціополітичні розмежування в теорії політичної регіоналістики.

Політичне районування України


2

2

2

3.

^ Закарпаття: історичні, політико-економічні та соціокультурні особливості регіону

2

2

2

4.

Галичина як етнокультурний регіон в політичному вимірі


2

2

2

5.

Північна Буковина: соціополітичні характеристики регіону

2

2

2

6.

Волинь як регіональний суб’єкт – історико-культурні та соціополітичні особливості

2
2

7.

Центральна Україна: приклад українського помежів’я

2

2

4

8.

Північна Україна: Сумська та Чернігівська області4

9.

Донбас як етнокультурний регіон

2
2

10.

Південна-Східна Україна як політичний регіон: ключові характеристики
2

2

11.

Крим і його місце на політичній карті України

2

2

2

12.

Київ як регіон і його місце в політичному районуванні України2

13.

^ Електоральна карта сучасної України
2

2
Всього

18

18

30
Консультації

2

2

4

18+18+4=40
Залік
Всього
ЗАГАЛОМ


Тема 1. Політична регіоналістика як наука і навчальна дисципліна.

^ Основні поняття та категоріальний апарат


Становлення і розвиток політичної регіоналістики. Регіоналістика в системі політичних наук: взаємодія регіоналістики із суміжними дисциплінами (регіональна економіка, регіональна соціологія, політична географія, регіонознавство).


Предмет і метод регіоналістики. Основні теоретичні підходи в трактуванні предметного поля та етапи становлення політичної регіоналістики. Методи дослідження та функції політичної регіоналістики як науки та навчальної дисципліни. Ступінь розробленості та перспективи подальшого розвитку політичної регіоналістики в Україні.


Регіон як базова одиниця дослідження. Основні підходи до його трактування. Регіональний та адміністративно-територіальний поділи: спільне і відмінне. Критерії регіональної стратифікації.


Регіоналізм та основні підходи до його визначення. Класифікація регіоналізму. Еволюція та стадії розвитку. Регіоналізм та регіоналізація: спільне і відмінне. Регіоналізація як противага глобалізації. Регіоналізм і регіональна політика


Категоріальний апарат дослідження регіонального фактору сучасного політичного процесу: децентралізація, деволюція, федералізм, автономізація, сепаратизм.


Основні теорії організації просторово-територіальних систем: фрагментація та інтеграція як державоутворюючі процеси (Ж. Готтман, Р. Гартшорн), цивілізаційний підхід (С. Гантінгтон), теорія суверенітету ( Ж. Бодена, Ж. Руссо, Гамільтона), соціополітичні розмежування (С. Ліпсет, Ст.. Роккан)


^ Тема 2. Соціополітичні розмежування в теорії політичної регіоналістики.

Політичне районування України


Класичні теорії розламів С. Ліпсета, Ст. Роксана. Концепція «центр-периферія», «регіон-регіон». Територіально-гетерогенні держави за Р. Туровським.


Поняття соціополітичного поділу на територіальній основі: суть, внутрішня структура, основні індикатори та стадії розвитку. Регіональні партії і рухи. Інстититуалізація розмежувань.


Соціополітичні розмежування на територіальній основі в Україні: основні чинники, стадії становлення та вияви. Основні небезпеки для України: протистояння по лінії «Схід -Захід».


Основні теоретичні підходи до регіонального поділу України: політичний, територіальний, культурний, етнічний, історичний чинники районування. Етно-культурне районування: Галичина, Волинь, Буковина, Закарпаття, Центр, Північна та Південно-Східна Україна і Крим.


^ Тема 3. Закарпаття: історичні, політико-економічні та соціокультурні особливості регіону


Історичні особливості формування Закарпаття як етнокультурного регіону. Досвід перебування у складі різних держав. Особливості регіональної ідентифікації, менталітету, історичної пам’яті.


Автономістські тенденції на Закарпатті. «Русинське питання». Регіональні партії на Закарпатті.


Особливості економічного потенціалу регіону: рівень зайнятості, безробіття, валовий регіональний продукт, середня заробітна плата.


Мовно-лінгвістичні, релігійні та культурні особливості регіону. Проблема політизації етнічності та конфліктний потенціал на Закарпатті.


Електоральні особливості виборчого процесу на Закарпатті, досвід парламентських, президентських та місцевих виборів.


^ Тема 4. Галичина як етнокультурний регіон в політичному вимірі


Галичина як етнокультурний регіон. Історичний досвід та особливості менталітету. Національне питання на Галичині. Релігійні, культурні та етнічні особливості регіону.


Економічний потенціал регіону: рівень зайнятості та безробіття, валовий регіональний продукт, середня заробітна плата. Галичина як регіон-донор чи регіон-реципієнт.


Мовне питання на Галичині. Зовнішньополітичні орієнтації (НАТО, ЄС).


Електоральні особливості виборчого процесу на Галичині, досвід парламентських, президентських та місцевих виборів.


^ Тема 5. Буковина: соціополітичні характеристики регіону


Буковина як етнокультурний регіон. Історичний досвід регіону і вплив його на формування ментальних особливостей. Національний склад регіону та етнічні меншини в Буковині.


Економічний потенціал регіону: рівень зайнятості та безробіття, валовий регіональний продукт, середня заробітна плата.


Релігійні, етнолінгвістичні, культурні, зовнішньополітичні особливості регіону.


Конфліктний потенціал на Буковині. «Румунське питання» та проблема політизації етнічності.


Електоральні особливості виборчого процесу на Буковині, досвід парламентських, президентських та місцевих виборів.


^ Тема 6. Волинь як регіональний суб’єкт –

історико-культурні та соціополітичні особливості


Історична довідка. Демографічна структура населення. Економічні показники. Релігійно-духовна складова регіону. Еліта регіону (центри впливу).


Базові вияви політичної суб’єктності. Особливості ідеологічних, соціокультурних та партійно-політичних орієнтацій населення.


^ Тема 7. Центральна Україна: приклад українського помежів’я


Особливості історичного формування регіональної ідентичності. Соціально-економічні передумови політичної свідомості населення регіону.


Партійні, електоральні та ідеологічні характеристики центру України.


Особливості поведінки регіональної еліти в ключових питаннях та на важливих етапах політичного процесу.


^ Тема 8. Північна Україна: Сумська та Чернігівська області


Північна Україна в структурі політичного районування України. Історичні особливості формування регіону. Мовно-культурна та політико-економічна складова регіону.


Базові характеристики електоральної поведінки населення.


Показники орієнтацій населення щодо ключових питань регіону.


Еліта регіону: її місце і роль у локальній та загальнодержавній політиці.


^ Тема 9. Південно-Східна Україна як політичний регіон


Південно-східний регіон на прикладі Донеччини. Історичні особливості формування регіону. Історичні, ментальні та національні особливості регіону. Регіональна ідентифікація.


Економічний потенціал регіону: рівень зайнятості та безробіття, валовий регіональний продукт, середня заробітна плата


Релігійні, етнолінгвістичні, культурні, зовнішньополітичні особливості регіону.


Конфліктний потенціал в регіоні. Питання введення другої державної мови. З’їзди в Севєродонецьку. Сепаратистські та автономістські настрої в регіоні


Електоральні особливості виборчого процесу в Південно-східному регіоні, досвід парламентських, президентських та місцевих виборів.


^ Тема 10. Крим і його місце на політичній карті України


Автономна республіка Крим як етнокультурний регіон. Історичні, національно-культурні особливості регіону. Національний склад населення регіону. Питання репатріації кримських татар.


Економічний потенціал регіону: рівень зайнятості та безробіття, валовий регіональний продукт, середня заробітна плата


Релігійні, етнолінгвістичні, культурні, зовнішньополітичні особливості регіону.


Конфліктний потенціал в регіоні. Питання введення другої державної мови та автономістські настрої в регіоні


Електоральні особливості виборчого процесу в Криму, досвід парламентських, президентських та місцевих виборів.


^ Тема 11. Київ як регіон і його місце політичному районуванні України


Київ як регіон. Історичні особливості формування. Закон «Про статус столиці міста Києва». Особливості формування органів місцевого самоврядування та державної виконавчої влади.


Економічний потенціал регіону: рівень зайнятості та безробіття, валовий регіональний продукт, середня заробітна плата


Релігійні, етнолінгвістичні, культурні, зовнішньополітичні особливості регіону.


Електоральні особливості виборчого процесу в місті Києві, досвід парламентських, президентських та місцевих виборів.


  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни Львівський національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни Львівський національний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни Львівський національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни Львівський національний університет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет журналістики Шановні колеги!
move to 0-3566242
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни Львівський національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Максимова Алла Василівна
Робота виконана на кафедрі банківської справи Криворізького економічного інституту двнз «Криворізький національний університет» Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни Львівський національний університет iconМіністерствО освіти І науки, молоді та спорту України бердянський університет менеджменту І бізнесу нагаєць ірина Юріївна
...
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни Львівський національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національна академія наук України Академія наук прикладної радіоелектроніки Національний університет «Львівська політехніка» Львівський Національний університет ім.
Комп'ютерне моделювання та програмне забезпечення інформаційних систем І технологій (кмпз”2013)
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни Львівський національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни Львівський національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни Львівський національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи