Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань icon

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань
НазваРобоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань
Сторінка1/5
Дата08.10.2012
Розмір0.58 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5


Форма № Н - 3.03

Затверджено наказом МОН України

від “___” ___________ 20 __ р. №___


Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра теорії та історії політичної науки


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи


___________________________

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Філософія політики


галузі знань 0301 – соціально-політичні науки


напряму підготовки 6.020301 філософія


факультету філософський


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


Львів – 2011


Філософія політики: Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки 0203 – гуманітарні науки, спеціальність - 6.020301 філософія, філософський факультету . – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2011 - __ с.


Розробники: кандидат політичних наук, доцент кафедри теорії та історії політичної науки ^ Сорба Олексадр Михайлович.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії політичної науки


Протокол № _1__ від. “30”серпня 2011р.


Завідувач кафедрою теорії та історії політичної науки – доктор політичних наук, професор


Денисенко В.М. (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.


“_____”________________20__ р. Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


__________, 20__

 __________, 20__


 1. ^

  Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

Філософія політики”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання
Кількість кредитів – 3

Галузь знань

0301 – соціально-політичні науки

Нормативна


Модулів – 1

Напрям

0203 – гуманітарні науки

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

Спеціальність (професійне спрямування)

6.020301 філософія

5Семестр

Загальна кількість годин – 96

10
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – ^ 2

самостійної роботи студента - 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст

22 год.
^ Практичні, семінарські

10 год.
Лабораторні


^ Самостійна робота

64 год.ІНДЗ:

Вид контролю: іспитПримітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:2. 1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни


Виконання навчальних завдань з курсу «Філософія політики» має на меті набуття поглиблених знань з історії політичної думки та теорії політичної науки: ознайомлення з основними поняттями та категоріями політичної науки, парадигмальними підходами та спеціально-науковими методами політичних досліджень, , принципами та механізмами розвитку та функціонування політики, як символічного виміру кодифікації дійсності, особливостями процесу інституціоналізації політичних відносин в Україні тощо.

Курс політології наділяє особу знаннями та навичками необхідними для успішної самореалізації особи в системі політичних та громадянських відносин і хоча і не гарантує виховання моральних якостей які творять з індивіда громадянина, втім, опосередковано, сприяє і цьому.

За результатами вивчення курсу студент повинен

знати:

 • закономірності становлення предмету політичної науки в історії політичної думки

 • механізми соціально-історичної зумовленості розвитку та функціонування системи політичних відносин

 • спеціально-наукові теоретичні та прикладні методи пізнання

 • принципи розвитку та функціонування політичних систем країн світу

 • особливості функціонування політичної системи України

 • закономірності становлення та діяльності основних політичних інститутів суспільства

 • критерії типологізації політичних режимів сучасності

 • принципи функціонування виборчої та партійних систем

 • сутність та структуру політичної свідомості, види політичної культури

 • основних учасників політичного процесу та способи рекрутування політичної еліти тощо.

уміти:

 • використовувати теоретичні знання на практиці

 • здійснювати коректний аналіз та оцінку політичної ситуації

 • грамотно висловлювати власну політичну позицію у різних формах політичної участі

 • ефективно протистояти політичним маніпуляціям та зловживанням влади з боку інших осіб.


^ Міжпредметні зв’язки:


Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна “Політологія” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” та пов’язана з такими дисциплінами як “Історія України”, “Філософія”, “Історія української та світової культури”.


Передмова


Провідна роль у формуванні політичної свідомості належить політичній науці, яка успішно розвивається в українському соціумі з часів набуття державою незалежності. Досвід історії переконливо засвідчує, що тільки освічене суспільство з розвинутим почуттям гідності й політичної відповідальності спроможне забезпечити становлення демократії. Без глибоких змін у політичній свідомості, належного рівня політичної культури неможливо досягти вміння жити за загальнолюдськими цінностями. Особлива роль у цьому процесі належить політичній науці, її історії, з’ясуванню закономірностей розвитку політичних ідей від їх зародження до

втілення в життя.

Політична філософія як галузь політології зосереджує найбільш концентроване знання про природу політики, представлена текстами чистого пізнання, не захаращеного статистикою буденності, де краса і складність людського переживання світу втілились в авторських концептах мислителів різних епох, концептах, підпорядкованих таланту й інтуїції дослідника, а не замкненій на собі цілераціональності. Спираючись на методологічний інструментарій філософії політики ми визначимо закони та принципи логічної неперервності перманентного становлення «політичної матерії», мірою його відображення в політичних концепціях мислителів країн Західної Європи, Сполучених штатів Америки та слов’янських країн у ХІХ – ХХ століттях.


Об’єктом дослідження є оригінальні тексти політичних мислителів та тексти інтерпретаційні.


Предмет – закони та принципи формування предмету політичної науки її методології в соціально-історичному та формально-логічному аспектах.


Приступаючи до роботи, озброїмось переконанням в тому, що нам не дано пізнати й пережити нічого крім тотальної актуальності вічного…


Навчальна програма з курсу

Філософія політики”


^ 1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ ФІЛОСОФІЯ ПОЛІТИКИ


Розділи і теми курсу

Кількість годин

Р

А

З

О

М


Л

Е

К

Ц

І

Й


СЕМІ

НАР

І

В


^ РОЗДІЛ І. Історичні та теоретичні основи конституювання політології як науки і навчальної дисципліни


Тема 1. Теоретико-методологічні засади розвитку політичної науки в новітню епоху

3

2

1


^ РОЗДІЛ ІІ. Сутнісні особливості політології на зламі епох ХІХ—ХХ ст.


Тема 2. Постмарксистські концепції розвитку політичної науки

6

4

2

Тема 3. «Реалістичні» тенденції в політичній науці. Теорії інституціоналізму

6

4

2

Тема 4. Біхевіоралістичні теорії політики

6

4

2


^ РОЗДІЛ ІІІ. Розвиток і конституювання основ політологічної науки


Тема 5. Нормативні теорії влади і демократії

6

4

2

Тема 6. Теорії системного та структурно-функціонального аналізу політики

6

4

2

Тема 7. Компаративний і комунікативний аналіз політики

6

4

2

Тема 8. Теорії політичної модернізації: від інституціоналізму до раціоналізму

6

4

2


^ РОЗДІЛ ІV. Теорії світового політичного розвитку


Тема 9. Технократично-сцієнтичні концепції політичного розвитку

6

4

2

Тема 10. Теорії розвитку світової політики

3

2

1

УСЬОГО:

54

36

18


^ 2. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


2.1. ТЕМАТИЧНА СТРУКТУРА ПРОГРАМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ


Розділи і теми курсу

Кіль-кість годин


^ РОЗДІЛ І. Історичні та теоретичні основи конституювання політології як науки і навчальної дисципліни


Тема 1. Теоретико-методологічні засади розвитку політичної науки в новітню епоху

2


^ РОЗДІЛ ІІ. Сутнісні особливості політології на зламі епох ХІХ—ХХ ст.Тема 2. Постмарксистські концепції розвитку політичної науки

4

Тема 3. «Реалістичні» тенденції в політичній науці. Теорії інституціоналізму

4

Тема 4. Біхевіоралістичні теорії політики

4


РОЗДІЛ ІІІ. Розвиток і конституювання основ політологічної науки


Тема 5. Нормативні теорії влади і демократії

4

Тема 6. Теорії системного та структурно-функціонального аналізу політики

4

Тема 7. Компаративний і комунікативний аналіз політики

4

Тема 8. Теорії політичної модернізації: від інституціоналізму до раціоналізму

4


РОЗДІЛ ІV. Теорії світового політичного розвитку


Тема 9. Технократично-сцієнтичні концепції політичного розвитку

4

Тема 10. Теорії розвитку світової політики

2

УСЬОГО:

36


^ ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ


РОЗДІЛ І. Історичні та теоретичні основи конституювання політології як науки і навчальної дисципліни


Тема 1. Теоретико-методологічні засади розвитку політичної науки в новітню епоху.


План заняття:


1. Новітня епоха та її особливості.

2. Особливості розвитку політології в новітні часи.

3. Методологія та основні напрями, школи і течії політології


Рекомендована література


1. Актуальные проблемы современной зарубежной политической науки. — Вып. I-IV. — М., 1990 — 1991.

2. Алмонд Г. Политическая наука: история дисциплины // Полис. — 1998. — № 4.

3. Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии // Полис. — 1992. — № 4.

4. Бурдье Т. Социология политики. — М., 1993.

5. Виноградов И. Б. Политические идеи современности // Социально-политический журнал. — 1997. — № 1.

6. Галаганов С. Г., Фролова М. А. Современная западная политическая теория (на примере англо-американской и французской политических школ). — М., 1993.

7. Егоров С. А. Политическая юриспруденция в США. — М., 1989.

8. Зарубежная политическая наука: история и современность. — Вып. I, II. — М., 1990.

9. Истон Д. Новая революция в политической науке // Социально-политический журнал. — 1995. — № 3.

10. Кокошкин А. А. Современная социология и политология США // США: экономика, политика, идеология. — 1991. — № 1.

11. Лоуи Т. Глобализация, государство, демократия: образ новой политической науки // Политические исследования. — 1999. — № 5.

12. Макарычев А. С. Постмодернизм и западная политическая наука // Соціально-политический журнал. — 1996. — № 3.

13. Мангейм Д. Б., Рич р. К. Политология, методы исследования. — М., 1997.

14. Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология / Под ред. В. Иноземцева. — М., 1999.

15. Политическая наука: основные направления.

16. Политологическое обозрение: Реф. сб. / Отв. ред. Ф. М. Кирилюк. — К., 1993. — Вып. 1.

17. Современная политическая теория (Автор-составитель Д. Хелд). — М. Nota Bene — 2001.

18. Сучасна західна політологія: Короткий нарис історії й теорії / Місуно А. В., Братанич Б. В. — К., 1991.

19. Тоффлер О. Третья волна. — М., 1998.

20. Фавр П. Политическая наука во Франции // Полис. — 1996. — № 6.

21. Шумпетер Й. Капіталізм, соціалізм, демократія. — К., 1995


РОЗДІЛ ІІ. Сутнісні особливості політології на зламі епох ХІХ—ХХ ст.


Тема 2. Постмарксистські концепції розвитку політичної науки


План заняття:


1. Ленінське вчення про політику, владу, державу

2. Теорія перманентної революції Льва Троцького

3. Прагматична теорія суспільного розвитку Миколи Бухаріна

4. Неомарксистські концепції політичного розвитку суспільства

Теорія політики Антоніо Грамші

«Залізний закон олігархії» Роберта Міхельса

Неормарксизм Нікоса Пуланзаса


Рекомендована література


1. В. І. Ленін. Держава і революція // Повне зібрання творів.

2. В. І. Ленін. Чергові завдання Радянської влади // Повн. зібр. тв. — Т. 36.

3. В. І. Ленін. Що робити? // Повн. зібр. твовір. — Т. 6.

4. Л. Троцкий. Моя жизнь. — Берлин, 193 с.

5. Л. Троцкий. История российской революции. — Ч. 1; 2. — Берлин, 1930.

6. Н. Бухарин. Путь к социализму: Избр. произведения. — Новосибирстк: Наука, 1990.

7. Н. Бухарин. Проблемы теории и практики социализма. — Новосибирск: Наука, 1990.

8. Gramsci, A.: Selection from Political Writings, 1910 — 1920, trans. J. Mathews, ed. Q. Hoare. London: Lawrence & Wishart; New York: International Publishers, — 1977.

9. Gramsci, A.: Selection from the Prison Notebook, trans. Q. Hoare and G. Nowell Smith. London: Lawrence & Wishart; New York: International Publishers, — 1971.

10. Poulantzas N. On Social Classes//Structured Social Inequality: A Reader in Comparative social Stratification/Ed. by C. S. Heller. New York; London, — 1969.

11. Trotsky, L.: Terrorism and Communism (1920), trans. M. Shachtman. Ann Arbor: University of Michigan Press, — 1961.

12. Trotsky, L.: The History of Russian Revolution (1932-3), trans. M. Eastman. London: Gollanz, — 1965.

13. Trotsky, L.: The Permanent Revolution and Results and Prospects, trans. J. G. Wright; rev. B. Pearce. London: New Park, — 1962.

14. Антонио Грамши. Избранные произведения. — Т. 1—3, — 1957—59.

15. Грамши Антонио. Тюремные тетради. Антология мировой политической мысли. — Т. 2.

16. Грецкий М. Н. Антонио Грамши — политик и философ. — М.: Наука, 1991.

17. Емельянов Ю. В. Заметки о Бухарине: революция, история, личность. — М.: Молодая гвардия, 1989.

18. Кирилюк Ф. М. Про працю В. І. Леніна «Чергові завдання Радянскої влади». — К.: Політвидав України, 1990.

19. Кирилюк Ф. М. Троцький і соціалізм. — К., 1991.

20. Лопухов Б. р. Антонио Грамши. — М., 1963.

21. Михельс Р. Демократическая аристократия и аристократическая демократия // Социологические исследования. 2000. — № . 1.

22. Михельс Р. Принципиальное в проблеме демократии // Социологический журнал. 1994. — № 3.

23. Михельс Р. Социология политической партии в условиях демократии // Диалог. 1990. — № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18; — 1991. — № 3.

24. Мушинский О. В. Антонио Грамши — учение о гегемонии. — М.: Международные отношения, 1990.

25. Пуланзас Н. Политическая власть и социальные классы. Антология мировой политической мысли в 5-ти томах. — Т. 2.

26. Хабермас Юрген. Будущее _____человеческой природі: Пер. с нем. — М.: Весь мир, 2002.

27. Хабермас Юрген. Демократия. Разум. Нравственность: Москов. лекции и интервью. — М.: Академия, 1995.


  1   2   3   4   5

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань
Політологія: Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань
Риторика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань
Політологія: Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань
Риторика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань
Політологія: Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань
Риторика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань
Політологія: Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0302 – міжнародні відносини, напряму підготовки 030204...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки 030104 політологія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки 030104 політологія,...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань
Иторика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи