Звіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2011 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів icon

Звіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2011 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів
Скачати 149.67 Kb.
НазваЗвіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2011 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів
Дата09.10.2012
Розмір149.67 Kb.
ТипЗвіт

Звіт

про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки

філософського факультету у 2011 році


3. Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук. ступінь, наук. звання), № держреєстрації, термін виконання.

Узагальнені результати виконання теми (за весь час дії теми (для завершених) та за звітній рік зокрема):

“Теорії політики: форми політичної рефлексії”, науковий керівник – завідувач кафедри теорії та історії політичної науки, доктор політичних наук, професор Денисенко В.М., № держреєстрації 0111U005524, термін виконання – 01.01.2011–31.12.2013.

Виконавці: 11 викладачів і 10 аспірантів. Серед них: 2 проф., 3 доц. Наукові ступені: 1 д-р політ. наук, 8 канд. політ. наук, 1 канд. філос. наук.


^ 3.1 Резюме українською мовою

Проаналізовано проблеми, присвячені розвитку теоретико-методологічних основ політології в Україні, досліджено основні концепції сучасної теорії політики, способи пізнання політичних процесів та явищ, чітко окреслено теоретичний зміст та об’єктивно-речевий характер формування теорії політики. Здійснено комплексний аналіз основних парадигм політичної науки.

В рамках виконання теми досліджені утопічна й міфологічна свідомість та мислення в умовах інформаційного суспільства та глобалізації, особливості утопії як форми рефлексії сучасної політики; процеси формування ідентичностей посткомуністичних суспільства, політичні форми інакшості та відчуження в сучасних суспільствах. На основі теоретичних засад постмодернізму здійснено дослідження теорії політичного діалогу та політичної рефлексії, особливості їх функціонування та системоутворюючі механізми. З’ясовані принципи гендерних досліджень відповідно до схеми гендер – дискурс – політика. Досліджено евристичний потенціал структурного функціоналізму у визначенні особливостей трансформації політичних режимів, з’ясовано співвідношення між структурним та процедурним підходами в аналізі трансформаційних процесів. Розглянуто теоретичні підходи до аналізу політичної інформації і зокрема міжпартійної комунікації, її функціонування в різних режимах; визначено особливості електорального вибору та детермінанти його формування в політичних системах, що трансформуються. Досліджено на основі принципів неоінституціалізму теоретичні проблеми функціонування міжнародних організацій, їх взаємовідносини з державами. Важливу увагу приділено антропним принципам дослідження політики, ролі індивіда в процесі розвитку та становлення інститутів влади, трансформації політичних процесів, функціонування міжнародної політики.

Результати роботи над темою представлені у статтях, тезах виступів на конференціях. Практично втілюються в курсах і спецкурсах, що читаються виконавцями теми.

Бібліографія за 2011 рік: 1 монографія (у співавторстві), 17 статей, 17 тез на конференціях.


^ 3.2 Захищені дисертації співробітниками і аспірантами (назва, ПІБ)

У рамках розробки теми “Теорії політики: форми політичної рефлексії” за звітний період захищено 3 кандидатських дисертацій:

1. Бунь Вікторія Вікторівна “Електоральний вибір: детермінанти формування та особливості вияву”;

2. Кацюк Ольга Сергіївна “Політичний міф як універсальний інформаційний код в системі політичного виміру буття”;

3. Мельник Віталій Іванович “Безпека особи у транзитних суспільствах: теоретико-методологічний аспект”.

^ 3.3 Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники, переклади наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях.

У рамках виконання теми протягом 2011 р. опубліковано:

1 монографія (у співавторстві);

17 статей;

17 тез на конференціях.


^ 5. Інші форми наукової діяльності (робота спеціалізованих вчених, експертних рад, рецензування та опонування дисертацій тощо).

 • Проф. Денисенко В.М. – голова Спеціалізованої вченої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій Д 35.051.17 за спеціальностями 23.00.01 – теорія та історія політичної науки та 23.00.02 – політичні інститути і процеси. Член Спеціалізованої вченої ради Д 35.051.02 у Львівському національному університеті імені Івана Франка, Спеціалізованої вченої ради К 35.051.11 у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

 • Проф. Денисенко В.М. – член редакційної колегії “Вісника ЛНУ. Серія: Філософські науки”, журналу “Соціогуманітарні проблеми людини”, “Наукового віснику Ужгородського університету. Серія: Політологія. Соціологія. Фіолософія”. Голова ДЕК з політології Ужгородського національного університету.

 • Проф. Світа Г.М., проф. Денисенко В.М. – члени ради філософського факультету.

 • Доц. Сорба О.М. – вчений секретар Спеціалізованої вченої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій Д 35.051.17 за спеціальностями 23.00.01 – теорія та історія політичної науки та 23.00.02 – політичні інститути і процеси.

 • Доц. Угрин Л.Я. – відповідальний секретар Вісника Львівського університету “Філософсько-політологічні студії”.

 • Прорецензовано 10 кандидатських дисертацій (доц. Сорба О.М., доц. Угрин Л.Я., асист. Шипунов Г.В., асист. Шиманова О.В., асист. Сорокопуд О.Є.) та 1 докторська (проф. Світа А.М.), опонування – 1 кандидатська дисертація (доц. Сорба О.М.), відгуки на автореферати кандидатських дисертацій – 6 (проф. Денисенко В.М.), відгуки на автореферати докторських дисертацій – 2 (проф. Денисенко В.М.)


 6. Зовнішні зв'язки:

^ 6.1. Співпраця з науковими установами НАН та галузевих академій наук України (наукові стажування, к-ть спільних публікацій, спільні наукові заходи).

Кафедра бере участь у спільному проекті з Академією наук України в межах Інституту соціогуманітарних проблем людини. Викладачами кафедри підготовлений розділ монографії “Наука західного регіону”, присвяченої 20-тиліттю Західного наукового центру НАН України.

Кафедра співпрацює із Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса. Викладачі кафедри брали участь у виданні спільного політологічного словника.

Щорічно проводяться конференції спільно із Ужгородським національним університетом.

Налагоджена тісна співпраця з Національним університетом “Львівська політехніка”, зокрема, викладачі кафедри теорії та історії політичної науки (проф. Денисенко В.М., доц. Угрин Л.Я., доц. Сорба О.М.) протягом звітного періоду проходили стажування на кафедрі політології Інституту гуманітарних наук. Також завідувач кафедри політології Національного університету “Львівська політехніка” Турчин Я.Б. з 15.11.2010 по 15.12.2010 проходила стажування на кафедрі теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка.


6.2. Співпраця із зарубіжними науковими установами та фірмами (наукові стажування, ґранти (додаток 3), контракти, к-ть спільних публікацій, спільні наукові заходи, запрошення зарубіжних науковців).

Кафедра продовжила співпрацю з вченими Люблінського католицького університету імені Яна Павла ІІ в Польщі.

Асист. Сорокопуд О.Є. брала участь у міжнародному проекті “Альтемус” у м. Рим (Італія), 14 серпня–28 серпня, 2011р. Метою проекту була розробка проблематики успішного діалогу, політичного та громадського лідерства у країнах Євросоюзу, Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу.

Асист. Шиманова О.В. брала участь у міжнародній науковій конференції “Європа регіонів” (Львів–Хелм). Червень, 2011.


^ 7.1. Випускники аспірантури та докторантури

Прізвище, ініціали

Спеціальність

Денне чи заочне відділення

Науковий керівник

Стець Святослав Степанович

23.00.01 – теорія та історія політичної науки

Заочне

Проф. Світа Г.М.


^ 7.2. Захист дисертацій випускниками аспірантури і докторантури.

Прізвище, ініціали

Науковий керівник, консультант

Рік закінчення

Дата подачі до спец. ради

Дата захисту

Тема дисертації

Бунь Вікторія Вікторівна

Проф. Денисенко Валерій Миколайович

2010

29 грудня 2010

1 квітня 2011 p.

Електоральний вибір: детермінанти формування та особливості вияву.

Кацюк Ольга Сергіївна

Проф. Денисенко Валерій Миколайович

2009

3 грудня

2010

31 березня 2011 р.

Політичний міф як універсальний інформацій код в системі політичного виміру буття.

Мельник Віталій Іванович

Доц.

Угрин

Леся

Ярославівна

2010

3 грудня

2010

31 березня 2011 р.

Безпека особи у транзитних суспільствах: політико-інституційний вимір^ 7.3 Захист дисертацій співробітниками

Прізвище, ініціали

Посада, кафедра

Спеціальність

Дата захисту

Тема дисертації

Бунь Вікторія Вікторівна

Асистент кафедри теорії та історії політичної науки

23.00.02 – політичні інститути та процеси

1 квітня 2011 р.

Електоральний вибір: детермінанти формування та особливості вияву

Кацюк Ольга Сергіївна

Асистент кафедри теорії та історії політичної науки

23.00.01 – теорія та історія політичної науки

31 березня 2011 р.

Політичний міф як універсальний інформаційний код в системі політичного виміру буття.

^ 8. Студентська наукова робота (кількість наукових гуртків та кількість студентів, що беруть участь у їх роботі; участь (кількість студентів) у виконанні бюджетної чи іншої наукової тематики; проведені студентські наукові конференції на базі університету; виступи на конференціях: вказати кількість доповідей за участю студентів і назви конференцій; спільні публікації; отримані нагороди у II етапі Всеукраїнської студентської Олімпіади, Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.


 • Щомісячно проводяться засідання студентського гуртка з політології, методологічні семінари з проблем теорії та історії політичної науки з магістрантами відділення “політології”;

 • Проведення теоретичного семінару з питань національної безпеки України з нагоди святкування дня Захисника Вітчизни (грудень, 2011);

 • Проведено науково-інтелектуальну гру “Що? Де? Коли?” серед студентів-політологів з історії політичної думки (взяло участь 64 студенти). Відповідальний – асп. Радь Т.І., доц. Сорба О.М., асист. Гарбадин А.С., студент ІІІ курсу відділення політології – Сорокопуд М.Є. (жовтень, 2011);

 • Організація круглого столу з питань гендерної рівності (науково-теоретичний семінар), (березень, 2011);

 • Дослідження проблем методології сучасної політичної науки на засіданні студентського наукового гуртка (щомісячне засідання). Науковий керівник – доц. Сорба О. М.;

 • Робота науково-консультаційного центру в студентському гуртожитку № 2. Керівник – асист. Шипунов Г. В.;

 • Студентська наукова конференція “Дні науки” філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. (травень, 2011);

 • Участь у конкурсі студентських наукових робіт під егідою Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича (участь у конкурсі взяли такі студенти відділення політології: Ланюк Є. (IV курс), Кирієнко О. (ІІІ курс), Сорокопуд М. (ІІ курс), Федорців А. (ІІ курс).;

 • Підготовка до друку студентського наукового вісника “Коридор”. Відповідальні – асп. Купченко О.С. та студенти відділення політології Кирієнко О. та Ланюк Є.);

 • Проведення спільного теоретичного семінару студентів відділення політології Львівського національного університету імені Івана Франка із студентами ІІІ курсу Академії державного управління при президентові України (львівське відділення). (вересень, 2011). (відповідальна – асп. Купченко О.С.).^ 9. Публікації: (бібліографічний опис згідно з державним стандартом)

Монографії


Учені підрозділу взяли участь у виданні колективної монографії загальним обсягом 54, 2 друк. арк.

Бібліографічний опис

Обсяг

(друк.арк.)

Денисенко В. Політологія / В. Денисенко, Г. Світа, Л. Угрин, О. Сорба, О. Сорокопуд // Наука західного регіону України (1990–2010). – Львів : ПАІС, 2011. – С. 467–476.

1 друк. аркСтатті

Статті у інших зарубіжних виданнях:

1. Сорокопуд О.Е. Конструкция упорядочивания социальных отношений во второй половине ХІХ столетия / О. Е. Сорокопуд // Вестник асоциации поддержки педагогического образования Тюменской области. – Тобольск, 2009. – №3. – С. 33–37. (0,5 д. а.).

2. Шиманова О. Актуальні суспільно-політичні проблеми як предмет партійної комунікації в Україні : регіональний аспект / Шиманова О. // Europa regionów [redakcja M. Gołoś, A. Kasińska-Metryka]. – Toruń :Wydawnictwo Adam Marshałek, 2011. – S. 177–185. (0,5 д. а.).


Статті у вітчизняних фахових виданнях:

1. Гарбадин А.С. Марксистська інтерпретація відчуження та становища чужинця / А.С. Гарбадин // ВІСНИК СевНТУ. Серія ПОЛІТОЛОГІЯ: збірник наукових праць. – Севастополь : СевНТУ, 2010. – Вип. 112. – С. 67–70. (0,5 д.а.).

2. Гарбадин А.С. Політична форма вияву інакшості в екзистенціалізмі Жана-Поля Сартра та Альбера Камю через співвідношення свободи, відповідальності і моралі / А.С. Гарбадин // ”Гілея: науковий вісник”: Збірник наукових праць. – К., 2011. Вип. 46 (4). – С. 583–591. (0,5 д.а.).

3. Гарбадин А.С. Становище чужинця у політичній думці Античності / А.С. Гарбадин // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – Вип. 143. Т. 155. Політологія. С. 37–42. (0,5 д.а.).

4. Гарбадин А.С. Стратегії функціонування влади у розумінні М.Фуко / А.С. Гарбадин // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна, серія “Питання політології”. – 2011. – № 949. – С. 21–28. (0,5 д.а.).

5. Гарбадин А.С. Слово як ідеологія у політиці: теоретичні особливості вияву щодо чужинця / А.С. Гарбадин // Збірник наукових праць Гілея: науковий вісник”. – К., 2011. – Вип. 49 (7). – С. 561–567. (0,5 д.а.).

6. Дебенко І.Б. Політичний символ як результат символізації політики: теоретико-методологічний аспект / І.Б. Дебенко // Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”. – К. : ВІР УАН, 2011. – Спецвипуск. – С. 575–581. (0,5 д. а.).

7. Дебенко І.Б. Символізація політики: неоінституційно-когнітивний підхід / І.Б. Дебенко // Політичний менеджмент, 2011. – № 3. – С. 88–98. (0,5 д. а.).

8. Дебенко І.Б. Символізація як проблема псевдо моральності політики (український контекст) / І.Б. Дебенко // Збірник наукових праць “Гілея: науковий вісник”. – К. : ВІР УАН, 2011. – Вип. 48. – С. 582–592. (0,5 д. а.).

9. Денисенко В.М. Діалог крізь століття / В.М. Денисенко, Я.Б. Турчин // Отто Ейхельман: постать на зламі століть. Політологічний дискурс. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. – С. 7–9. (0,5 д. а.).

10. Денисенко В.М. Державницький світогляд О. Ейхельмана: науково-теоретичний і практичний виміри / В.М. Денисенко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія. Соціологія. Філософія. – 2010. – Вип. 15. – С. 198–199. (1 д. а.).

11. Денисенко В.М. Проблеми свободи людини: конотації у філософських теоріях Нового часу / В.М. Денисенко // Соціогуманітарні проблеми людини. – 2010. – № 4. – С. 115–128. (2 д. а.).

12. Купченко О.С. Політична реальність та понятійні структури в контексті системних трансформацій / О.С. Купченко // Науковий вісник “Гілея”. – К., 2011. – Вип. 48 (№ 6). – С. 524–529. (0,5 д. а.).

13. Майданюк В.М. Концепції демократії в сучасному українському консерватизмі / В.М. Майданюк // Науковий вісник “Гілея”. – К., 2011. – Вип. 46. – С. 265–275. (0,5 д. а.).

14. Сорокопуд О.Є. Форми діалогів інститутів громадянського суспільства країн Західної та Східної Європи через міжнародні проекти співробітництва для молоді / О.Є. Сорокопуд // Збірник наукових праць Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. – Вип. 22. – С. 112–118. (0,7 д. а.).


Статті у інших вітчизняних виданнях:

1. Угрин Л. Корелювання корпоративізму з моделями демократії: ціннісний вимір / Ю. Вовк, Л. Угрин // Вісник Львівського національного аграрного університету. Сер. Економіка АПК, 2010. – № 17 (2) . – С. 382–391. (1 д.а.).


Тези доповідей на конференціях

Тези доповідей на міжнародних конференціях

1. Гарбадин А.С. Специфіка шизоаналізу у його політологічній експлікації / А.С. Гарбадин // Aktualne Problemy Nowoczesnych Nauk. – Premysl, 2011. – С. 82–84.

2. Гарбадин А.С. Перспективи номадологічного підходу у політичній науці / А.С. Гарбадин // Moderni Vymozenosti Vedy. – Praha, 2011. – С. 82–84.


Тези доповідей на вітчизняних конференціях

1. Вовк Ю. Перспективи корпоративізму у перехідних суспільствах пострадянського типу на прикладі України / Ю.Вовк // Матеріали ІІ науково–практичної конференції студентів та молодих науковців “ Трансформації політичної системи України в контексті світових глобалізаційних змін” – Львів, 2010 р. – С. 33–34.

2. Вовк Ю. Корелювання корпоративізму з моделями демократії: ціннісний вимір / Ю. Вовк // Економічні аспекти АПК . Вісник Львівського державного аграрного університету – Львів, 2011. – С.369–376.

3.Вовк Ю. Вплив корпоративізму на стабільність соціально-політичних систем / Ю.Вовк // Тези звітної наукової конференції філософського факультету ; відп. за випуск проф. В.П. Мельник. – Львів, 2011. – Вип. 8. – С. 262–265.

4. Гарбадин А.С. Інший Жака Лакана – концептуальні основи дискурсивного вияву у межах політичних відносин / А.С. Гарбадин // Методологія політичної науки: матеріали Другі методологічні читання. – Львів, грудень 2010. – С. 23–27.

5. Гарбадин А.С. Означення чужинця у політичній думці Античності / А. Гарбадин // Тези звітної наукової конференції філософського факультету ; відп. за випуск проф. В. Мельник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Іван Франка, 2011. – Вип. 8. – С. 78–84.

6. Гарбадин А.С. Специфіка впливу релігійного фанатизму на політичну сферу буття чужинця / Гарбадин А.С. // Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції “Християнство та іслам: діалог культур і цивілізацій” ; 16- 20 травня 2011 р. – Севастополь : СНТУ, 2011. – С. 45–68.

7. Дебенко І.Б. Неоінституційно-когнітивний підхід до аналізу символізації політики / І.Б. Дебенко // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції студентів та аспірантів “Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи”. – Чернівці : Букрек, 2011. – С. 28–31.

8. Майданюк В.М. Ідеологічні аспекти в концепції демократії Василя Кучабського / В.М. Майданюк // Збірник тез звітної наукової конференції філософського факультету ; відп. за випуск проф. В.П. Мельник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 258–261.

9. Світа А. М. Політична теорія як форма організації політичного знання / А.М. Світа // Тези звітної наукової конференції філософського факультету ; відп. за випуск проф. В. Мельник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Іван Франка, 2011. – Вип. 8. – С. 243–245.

10. Сичик К. Теоретико-методологічні аспекти політичного маніпулювання / К. Сичик // Збірник тез звітної наукової конференції філософського факультету ; відп. за випуск проф. В.П. Мельник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 266–267.

11. Сорба О.М. Толерантність як засадничий принцип діяльності національно-культурних товариств / О. Сорба, М. Дубняк // Форум молодих науковців Львівщини : зб. тез конференції. – Львів : Тріада Плюс, 2011. – Ч.1. – С. 108–110.

12. Сорба О. Діяльність національно-культурних товариств під впливом викликів глобалізації / О. Сорба, М. Дубняк // Тези Міжнародної наукової конференції “Християнство та іслам: діалог культур і цивілізацій”. – Севастополь : СНТУ, 2011. – С. 89–92.

13. Сорокопуд О. До питання про гендерну політику крізь призму “методології” постмодерних діалогів / Олександра Євгеніївна Сорокопуд // Тези наукової конференції в рамках Всеукраїнського гендерного освітнього форуму “Через освіту до рівності”. – К. : Програма розвитку ООН, 2010. – С. 31–36.

14. Шиманова О. Громадянське суспільство : особливості методів дослідження / Ольга Шиманова // Тези звітної наукової конференції філософського факультету ; відп. за випуск проф. В.П. Мельник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Вип. 8. – С. 274-276.

15. Шипунов Г. “Теоретико-методологічні засади дослідження демократичних політичних режимів” / Геннадій Шипунов // Тези звітної наукової конференції філософського факультету ; відп. за випуск проф. В.П. Мельник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Іван Франка, 2011. – Вип. 8. – С. 246–249.


^ 10. Конференції: стислий звіт про проведення конференцій на базі університету (0,5 с. про кожну конференцію);

Конференції кафедри:

1) Кафедра проводила теоретико-методологічні читання з проблем і принципів сучасної політичної науки. На базі кафедри теорії та історії політичної науки здійснено ІІ всеукраїнське читання (травень, 2011), присвячене вивченню методології сучасної політичної науки, особливості формування її в Україні, її академічні та практичні виміри. На читання були запрошені провідні науковці України: проф. А. Левенець, проф. М. Михальченко, проф. Ф. Кирилюк, проф. М. Круглашов, проф. В. Горбатенко, проф. С. Наумкіна, проф. І. Варзар, які дослідили проблеми історичних форм становлення методології політичної науки, визначили співвідношення класичної та некласичної парадигм політики, ідею класифікації принципів, категорій політичної науки, окреслили перспективи формування системи теоретичних знань політики в сучасній Україні та особливості її взаємозв’язку з політичною практикою. По матеріалах читань заплановано видання Наукового вісника та тез.

2) Звітна наукова конференція кафедри теорії та історії політичної науки. На звітній конференції заслухані проблеми формування історії політичної науки в Україні (ХІХ–ХХ ст.), особливості становлення теорії політичної еліти України. Досліджено інституційні виміри форм політичної діяльності в трансформаційних суспільствах, перспективи розвитку сучасних концептуальних підходів до дослідження проблем свободи людини. Лютий, 2011.


^ 13. Пропозиції щодо нових форм організації наукової роботи в ринкових умовах

Мотивувати наукову роботу викладачів фінансовою винагородою і (або) зменшенням навчального навантаження.


Звіт заслухано і затверджено на засіданні кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол № 7 від 1 листопада 2011 р.)


Зав. кафедрою теорії

та історії політичної науки, професор В.М. Денисенко


Звіт заслухано і затверджено на засіданні вченої ради філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол № 142 / 7 від 15 листопада 2011 р.)


Декан філософського факультету,

професор В.П. Мельник

Схожі:

Звіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2011 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів iconЗвіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2012 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів
Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін...
Звіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2011 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів iconЗвіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2008 році
Теми вказувати згідно з тематичним планом університету, серед них і ті, що виконуються в межах робочого часу викладачів
Звіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2011 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів iconЗвіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2010 році
Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін...
Звіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2011 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів iconЗвіт з теми, яка виконувалась в межах робочого часу викладачів Найменування роботи Теорії політики: форми політичної рефлексії
Денисенко Валерій Миколайович, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки
Звіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2011 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів iconЗвіт про наукову роботу у 2008 році Доцента кафедри петрографії Хмелівського Віталія Олексійовича (посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) Відомості про вченого
Участь у науково-дослідній тематиці підрозділу- шифр теми, категорія (держбюджетна, госпдоговірна, в межах робочого часу), назва,...
Звіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2011 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів iconЗвіт про наукову роботу у 2009 році Доцента кафедри петрографії Хмелівського Віталія Олексійовича (посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) Відомості про вченого
Участь у науково-дослідній тематиці підрозділу- шифр теми, категорія (держбюджетна, госпдоговірна, в межах робочого часу), назва,...
Звіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2011 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів iconАнотованийзві т з теми, яка виконувалась в межах робочого часу викладачів кафедри теорії та історії культури
Найменування роботи: “Українська духовна культура в контексті трансформаційних процесів”
Звіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2011 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів iconЗвіт про наукову роботу у 2010 році доцента кафедри петрографії Борняк Уляни Іванівни (посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) Відомості про вченого: Рік народження
...
Звіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2011 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів iconНомери держреєстрації ндр, що виконуються в межах робочого часу викладачів (кафедральні теми) 2011
Удосконалення методики перекладу різножанрових текстів з українською та англійською мовами як робочими
Звіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2011 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів iconНавчально-методичний посібник для студентів філософського факультету Львів 2009 Рекомендовано до друку кафедрою Теорії та історії політичної науки
Денисенко В. М. доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи