Анотованийзві т з теми, яка виконувалась в межах робочого часу викладачів кафедри теорії та історії культури icon

Анотованийзві т з теми, яка виконувалась в межах робочого часу викладачів кафедри теорії та історії культури
Скачати 83.78 Kb.
НазваАнотованийзві т з теми, яка виконувалась в межах робочого часу викладачів кафедри теорії та історії культури
Дата09.10.2012
Розмір83.78 Kb.
ТипДокументи


А Н О Т О В А Н И Й З В І Т

з теми, яка виконувалась в межах робочого часу викладачів кафедри теорії та історії культури

 1. Найменування роботи: “Українська духовна культура в контексті трансформаційних процесів”.

 2. Коди роботи: пріоритетного напрямку розвитку науки і техніки категорії ВАК: 09.00/04

 3. Назва організації-виконавця: кафедра теорії та історії культури філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

 4. Номер держреєстрації – 0107U007412.

 5. Науковий керівник – Мельник Володимир Петрович, доктор філософських наук, професор

 6. Термін виконання: 2007–2009 рр.


Виконавці: 12 викладачів, 2 аспіранти, 1 завідувач кабінетом, 1 зав. лабораторією.

Серед них: 2 професори, 8 доцентів, 4 асистенти

І. Яртись А.В. – проф., к. філос. н.

2. Сінькевич О.Б. – доц., к. філос. н.

3. Васьків А.Ю. – доц., к. іст. н.

4. Пітусь Л.М. – доц., к. філос. н.

5. Стеценко В.І. – доц., к. філос. н.

6. Ліщинська-Милян О.І. – доц., к. філос. н.

7. Мадей Н.М. – доц., к. іст. н.

8. Ярошенко Т.М. – доц., к. філос. н.

9.Дарморіз О.В. – доц., к. філос. Н

10.Мальчевський О.М. – асист.

11.Гучко Г.І. – зав. каб., к. філос. н.

12.Бойко І.М – зав. лаб.

13.Муха О.Я. - к. філос. н., асист.

14. Лазарович Н.В. – к. філос. н., асист

15.Кохановська М.Г. – аспірант

16.Степанов А.О. – аспірант


8. Основні наукові результати:

Досліджено типологічні риси української культури, її ґенезу та історичну еволюцію та особливості модернізаційних процесів у сучасну епоху. З’ясовано специфіка субкультурної диференціації сучасного українського суспільства. Розглянуто особливості становлення та функціонування масової культури в Україні. Досліджена специфіка проявів деструктивних процесів в етнонаціональних культурних традиціях під впливом техногенного суспільства та експансії універсально-раціональних способів організації життєдіяльності людини і суспільства. Проаналізовано провідні морально-етичні тенденції розвитку сучасної української культури. Вивчено актуальні етико-антропологічні аспекти буття особистості в умовах техногенної цивілізації, вказано шляхи вирішення моральних проблем прикладного характеру.

Досліджено особливості впливу релігійних чинників на функціонування модерної української культури, визначено тенденції розвитку національного духовно-релігійного комплексу. Визначено тенденції взаємодії релігійного та світського компонентів української духовної культури, проаналізовано тенденції та параметри національної релігійної ідентичності, окреслено особливості вияву новітньої релігійності у комплексі української духовної культури; вказано на перспективи розвитку сучасної релігійної ситуації в Україні. Висвітлено історичні особливості формування ідей екуменізму в середовищі християнських церков та їх український інваріант. 1. ^ Практичне значення одержаних результатів

Результати наукових досліджень використано при підготовці лекційного курсу “Історія української культури” та ряду спецкурсів; відображено у виступах на конференціях (звітних наукових конференціях ЛНУ 2007, 2008, 2009 рр., всеукраїнській конференції “Духовність. Культура. Цивілізація” 2008 р., щорічних міжнародних конференціях “Історія релігій в Україні”, які проводяться на базі Львівського музею історії релігії) та статтях, опублікованих у збірниках наукових праць (Релігієзнавчі студії. Зб. наук. праць. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – Вип.2.; Духовні виміри європейської цивілізації: виклики ХХІ ст. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007 р. – Вип.2. ; Історія релігій в Україні. Наук. щорічник. 2008 рік. – Львів: Логос, 2008.; Духовність. Культура. Нація. Зб. наук. статей. Іван Франко та українська духовна культура. – Львів, 2008. – Вип. 3. Духовність. Культура. Нація. Зб. наукових статей. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – Вип.4.- 291 с. – 23,5 друк. арк.; Духовність. Культура. Нація. Зб. наук. статей. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – Вип. 4.)


^ 10. Список публікацій за результатами роботи:

10.1 Підручники, навчальні посібники: Один навчальний посібник за 2009 р.

1. Культурологія: навчально-методичний комплекс: напрям підготовки 0201 – культура, спеціальність культурологія (6.020101; 7.020101; 8.020101): Навч. – метод. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 498 с.

Загалом за час виконання теми опубліковано – 2 навчальні посібники.

10.2. Статті: 21 стаття за 2009 р. Загалом за звітний період видано 73 статті.

 1. Васьків А.Новітні релігійні течії та рухи в контексті сприйняття “іншого” (Науково-академічний та релігійно-церковний підходи) / Васьків Ю. // Духовність. Культура. Нація. Зб. наукових статей. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – Вип.4. – С. 225-230.

 2. Дарморіз О. Питання співвідношення віри та розуму в богословсько-філософській концепції митрополита Андрея Шептицького /О. Дарморіз // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. – Кн. 2. – Львів: Логос, 2009. – С.64–69.

 3. Дарморіз О. Ідеологія як міф Нового часу /О. Дарморіз// Духовність. Культура. Нація. Зб. наук. статей. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – Вип.4.–С.19–27.

 4. Дарморіз О. Проблема естетичного ідеалу в українській філософській думці першої половини ХХ ст./О. Дарморіз // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія: Філософські науки. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – Вип. 11. – С. 124–133.

 5. Дарморіз О. Естетичний ідеал як складова українського національного світогляду // О. Дарморіз // Наука. Релігія. Суспільство. – Донецьк: В-во ІПШІМОНУ і НАНУ “Наука і освіта”, 2008. – №4. –С. 7–13.

 6. Лазарович Н. Філософсько-світоглядні аспекти ”нової екологічної парадигми” / Н. Лазарович // Вісник Львівського інституту економіки і туризм, 2009. – №4. – С. 218–224.

 7. Ліщинська О. Громадянський пафос естетичної концепції Івана Франка / Ліщинська О. // Духовність. Культура. Нація. Зб. наук. статей. / Іван Франко та українська духовна культура. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – С.23–32.

 8. Ліщинська О. Відкриті моральні проблеми прикладної етики / О.Ліщинська // Духовність. Культура. Цивілізація. Зб. наук. статей. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – Вип.4. – С.125–132.

 9. Ліщинська О. Біоетичний вимір буття особистості і проблема трансплантації / О.Ліщинська // Наука. Релігія. Суспільство. Зб. наук. праць. – Донецьк: ІПШІ МОНУ, НАНУ, 2008. – №4. – С.48–53.

 10. Мадей Н. Проблема трансформації дохристиянських вірувань в українському язичництві / Мадей Н. // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник, 2009. – Львів: Логос, 2009. – С.87–91.

 11. Мальчевський О. Національно-релігійний аспект діяльності Львівського братства / О.Мальчевський // Духовність. Культура. Нація. Зб. наук. статей. – Вип. 4. – Львів: Видавничий центр центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С.189–196.

 12. Мальчевський О. Конфесійно-національний аспект у “Треносі” Мелетія Смотрицького /О. Мальчевський // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. – Львів: Логос, 2009. – Кн. ІІ. – С.152–156.

 13. Муха О. „Занепад Європи” та Вогонь ісламу: причини соціальної успішності / О. Муха // Іслам: історія, сутнісні виміри та сучасні тенденції. Матеріали VII Міжнародної молодіжної релігієзнавчої літньої школи / Наук. ред. Л.Д. Владиченко, Т.В. Хазир-Огли. – К., 2008. – С. 239-245.

 14. Пітусь Л. Іван Франко – видатний представник української культурологічної думки / Пітусь Л. // Духовність. Культура. Нація. Зб. наук. статей “Іван Франко та українська духовна культура”. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – Вип. 3. – С.65–66.

 15. Сінькевич О. Культура і природа: еволюція від “традиції управління” до “традиції співпраці” / Сінькевич О.//Духовність. Культура. Нація. Зб. наук. статей. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – Вип. 4. – С.46–53.

 16. Стеценко В. Особливості духовно-академічної філософії Г.Кониського та їх зумовленість / Стеценко В. // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. 2009 рік. – Львів: Логос, 2009. – Кн. ІІ. – С.243–251.

 17. Стеценко В. Характерні риси вітчизняної філософської теології в класичну добу розвитку української філософії (друга половина ХУІІІ-ХІХ ст.) / Стеценко В.// Духовність. Культура. Нація. Зб. наук. статей. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – Вип.4.– С.197–208.

 18. Стеценко В.І. Традиція Київської школи “академічної філософії” у її персональній репрезентації / В.Стеценко // Вісник ЛНУ. Серія філософські науки, 2009. – Вип. 12. – С.44–51.

 19. Яртись А. Проблеми державотворення у науково-теоретичній спадщині Івана Франка / Яртись А. // Іван Франко: дух, наука, думка, воля / Матеріали міжнар. наук. конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка. – (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – Т.1. – С.143–150.

 20. Яртись А. Актуальність суспільно-політичної та культурно-просвітницької діяльності “шістдесятників” / Яртись А. // Духовність. Культура. Нація. Зб. наук. статей. – Львів, 2009. – Вип.4. – С.244–253.

 21. Яртись А. Національна ідея у науково-теоретичній спадщині Івана Франка / Яртись А. //Духовність. Культура. Нація. Зб.наук.статей. (Іван Франко та українська духовна культура). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008.– Вип.3. – С.76–84.


^ 10.3. Тези доповідей на конференціях: 11 тез доповідей за 2009 р. Загалом за звітний період 33 тез доповідей на конференціях.

 1. Лазарович Н. Філософські засади ”етики відповідальності” в умовах техногенної цивілізації / Н. Лазарович // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана  Франка, 2009. – С.106–108.

 2. Ліщинська О. Поняття якісного життя у контексті біоетики / О.Ліщинська // Тези звітн. наук. конф. філософського факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – Вип.6. – С.88–90.

 3. Мадей Н.М. Соціологічні інтерпретації теорії секуляризації /Н. Мадей // Тези звітної наук. конф. філос. ф-ту. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – Вип. 6. – С.100–103 (2 д.а.).

 4. Мальчевський О. Історіософські погляди українських гуманістів епохи Відродження /Мальчевський О. // Тези звітної наук. конф. філософ. ф-ту. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С.118–120.

 5. Мельник В. Ідеї раціонального та ірраціонального у творчості Івана Франка / Мельник В.// Іван Франко: дух, наука, думка, воля. Матеріали Міжнародного наукового конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка. (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Т.1. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 120–127.

 6. Муха Ольга. Основные тенденции развития религиеведения в Западной Украине / О. Муха // Религиоведение на постсоветском пространстве: [CD]: Материалы международной научно-практической конференции / Институт теологии БГУ, Каф. философ. культуры фак-та филос. и соц. наук БГУ, МРО, АНО “ННИЦ”, МАР, журнал “Религиовед. исследов.” и др. – Волгоград: Барс, 2009. – Журнал “Религиоведческие исследования”. – (0,2 д.а.)

 7. Пітусь Л. Антропо-соціальна концепція М.С.Кагана та її культурологічний контекст / Пітусь Л. // Тези звітної наукової конф. філос. ф-ту. / Відп.за випуск В.Мельник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – Вип.6.– С.91–93 (0,2 д.а.).

 8. Сінькевич О. Масова культура: сучасні філософські концепції / Сінькевич О. // Тези звітн. наук. конф. філос. ф-ту. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – Вип.6. – С.82–84.

 9. Стеценко В. Особливості схоластики Г.Кониського / Стеценко В. // Тези звітної наук. конф. філос. ф-ту. – Вип.6. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С.84–88 (0,25 д.а.).

 10. ЯрошенкоТ.М. Філософсько-методологічні проблеми сучасного регіонального культурознавства /Ярошенко Т. // Тези звітної наук. конф. філос. ф-ту. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С.79–82.

 11. Яртись А. Українське православ’я як етнонаціональний феномен // Тези звітної наук. конф. філос. ф-ту. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – Вип.6. – С.76–78.


^ 11.Захищено дисертацій за тематикою роботи: одну кандидатську дисертацію в 2009 р. “Еволюція світоглядно-філософських засад українського образотворчого мистецтва на рубежі ХІХ-ХХ ст.” Скринник-Миська Д.М. Науковий керівник – .доц. Сінькевич О.Б.

Загалом за звітний період захищено 7 кандидатських дисертацій.


 1. Де обговорювались результати роботи:

Звіт заслухано і затверджено на засіданні кафедри теорії та історії культури філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, протокол № 2 від 1 жовтня 2009 р.

Завідувач кафедри теорії та історії культури проф. Мельник В.П.

Звіт заслухано і затверджено на засіданні Вченої ради філософського факультету


Декан

філософського факультету проф. Мельник В.П.

Схожі:

Анотованийзві т з теми, яка виконувалась в межах робочого часу викладачів кафедри теорії та історії культури iconЗвіт з теми, яка виконувалась в межах робочого часу викладачів Найменування роботи Теорії політики: форми політичної рефлексії
Денисенко Валерій Миколайович, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки
Анотованийзві т з теми, яка виконувалась в межах робочого часу викладачів кафедри теорії та історії культури iconЗвіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2011 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів
Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін...
Анотованийзві т з теми, яка виконувалась в межах робочого часу викладачів кафедри теорії та історії культури iconЗвіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2012 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів
Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін...
Анотованийзві т з теми, яка виконувалась в межах робочого часу викладачів кафедри теорії та історії культури iconЗвіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2008 році
Теми вказувати згідно з тематичним планом університету, серед них і ті, що виконуються в межах робочого часу викладачів
Анотованийзві т з теми, яка виконувалась в межах робочого часу викладачів кафедри теорії та історії культури iconЗвіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2010 році
Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін...
Анотованийзві т з теми, яка виконувалась в межах робочого часу викладачів кафедри теорії та історії культури iconНомери держреєстрації ндр, що виконуються в межах робочого часу викладачів (кафедральні теми) 2011
Удосконалення методики перекладу різножанрових текстів з українською та англійською мовами як робочими
Анотованийзві т з теми, яка виконувалась в межах робочого часу викладачів кафедри теорії та історії культури iconНомери держреєстрації ндр, що виконуються в межах робочого часу викладачів (кафедральні теми) 2010
Розробка цукрознижувальних препаратів на основі біологічно-активних речовин окремих лікарських рослин
Анотованийзві т з теми, яка виконувалась в межах робочого часу викладачів кафедри теорії та історії культури iconНомери держреєстрації ндр, що виконуються в межах робочого часу викладачів (кафедральні теми) 2009
Система заселення верхів’їв Західного Бугу І дністра в 1 тис до н е сер. II тис н е
Анотованийзві т з теми, яка виконувалась в межах робочого часу викладачів кафедри теорії та історії культури iconСлухали: Про рекомендацію Науково-технічній раді Донну відкрити на кафедрі ндр у межах робочого часу викладачів
...
Анотованийзві т з теми, яка виконувалась в межах робочого часу викладачів кафедри теорії та історії культури iconНауковий керівник
Перелік науково-дослідних робіт, що виконувались на кафедрах університету в межах робочого часу викладачів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи