Форма № н 03 icon

Форма № н 03
Скачати 213.36 Kb.
НазваФорма № н 03
Дата09.10.2012
Розмір213.36 Kb.
ТипРобоча програмаФорма № Н - 3.03

Затверджено наказом МОН України

від “___” ___________ 20 __ р. №___


Львівський національний університет імені Івана Франка

(повна назва вищого навчального закладу)

Кафедра психології


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи


___________________________

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ПОЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки______________________________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)___________________________________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_____________________________________________________________

(назва спеціалізації)

_____філософського факультету, відділення психології

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


Львів 2010


Політична психологія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

(назва дисципліни)

за напрямом підготовки _________________, спеціальністю ________________. - _______: ________, 20___.- __ с.


Розробники: канд. псих. н., ас. Карковська Р.І


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри психології


Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.


Завідувач кафедрою доц. Грабовська С.Л.


_______________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.


“_____”________________20__ р. Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


__________, 20__

 __________, 20__

 1. ^

  Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, –

Галузь знань


(шифр, назва)

Нормативна

(за вибором студента)


Модулів – 2

Напрям


(шифр, назва)

^ Рік підготовки:2009-2010

Загальна кількість годин -20

Спеціальність (професійне спрямування)


2-й

2-й

Семестр

2-й

2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст

20 год.

8 год.

^ Практичні, семінарські

10 год.

0 год.

Лабораторні

год.

год.

^ Самостійна робота

52 год.

год.

ІНДЗ:

Вид контролю:
 1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу - ознайомити студентів із психологічними аспектами функціонування політичної системи суспільства.

Після прослуханого курсу «Політична психологія» студенти повинні знати історію становлення політичної психології як самостійної галузі психологічного знання, зміст та структуру політичної свідомості, чинники та етапи політичної соціалізації особистості, особливості формування іміджу політичного лідера. Наприкінці курсу студенти повинні вміти розробляти модель емпіричного дослідження з політичної психології. 1. Програма навчальної дисципліни

Модуль 1. Адаптація особистості до політичної сфери суспільства як предмет наукового дослідження

Тема 1. Предмет та історія становлення політичної психології

Предмет політичної психології. Завдання політичної психології. Історія виникнення політичної психології. Проблеми розвитку політичної психології в Україні Емпіричні методи досліджень в політичній психології. Методологічних напрями політичної психології. Напрямки досліджень в політичній психології.


Тема 2. Політична соціалізація особистості

Зміст політична соціалізація. Аспекти політичної соціалізації. Форми політичної соціалізації. Чинники політичної соціалізації особистості. Аполітичність. Агенти соціалізації. Етапи політичної соціалізації. Підкорення та інтерес як моделі політичної соціалізації. Політична соціалізація в стабільному та кризовому суспільствах.


^ Модуль 2. Зміст та структура політичної свідомості особистості

Тема 1. Політична свідомість особистості

Політичної свідомості. Структура політичної свідомості: когнітивний, афективний, регулятивний компоненти. Типологія соціально-політичних уявлень. Політичний вибір. Політична орієнтація. Політична поведінка та політична діяльність. Чинники політичної активності. Особливості сприймання держави та влади. Політична ідентичність. Громадянськість.


Тема 2. Політична орієнтація особистості

Політичний спектр як типологія соціально-політичних настанов. Психологічна основа політичної орієнтації особистості. Цілісність політичної орієнтації. Авторитарний характер.


Тема 3. Чинники та шляхи формування образу та іміджу політичного лідера

Феномен лідерства. Теорії лідерства. Психологічна природа політичного лідерства. Імідж політичного лідера. Зв’язки з громадськістю як сфера професійної діяльності. PR-технології.


^ 4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1
Тема 1. Предмет та історія становлення політичної психології

3

2

1

1

Тема 2. Політична соціалізація особистості

3

2

1

2

Тестування

1
1
Разом – зм. модуль1

7

4

3

3

Модуль 2.

Тема 1 Політична свідомість особистості

4

2

2

2

Тема 2 Політична орієнтація особистості

4

2

2

1

Тема 3 Чинники та шляхи формування образу та іміджу політичного лідера

4

2

2

2

Тестування

1
1
Разом – зм. модуль 2

13

6

7

5
^

Усього годин


20

10

10


8

8
 1. ^ Теми семінарських занять

№ теми

Тема заняття

Кількість годин

1

Предмет та історія становлення політичної психології

1

2

Політична соціалізація особистості

1

3

Зміст і структура політичної свідомості особистості

2

4

Політична орієнтація особистості

2

5

Чинники і шліхи формування іміджу політичного лідера

2^ 6. Самостійна робота


До кожної з тем студент повинен законспектувати щонайменше 2 джерела з рекомендованої літератури. (20 год.)


7. Індивідуальне навчально - дослідне завдання

Студентам пропонується виконати творче завдання, яке передбачає (на вибір) написання психологічний портрета політичного лідера або складання програми емпіричного дослідження з політичної психології. (32 год.)

^ 8. Методи контролю

Поточний контроль знань студентів передбачає усне (відповіді на семінарі) та письмове (тестування) опитування, а також перевірку письмової роботи.

Підсумковий контроль знань студентів здійснюється за допомогою письмового опитування у формі тестування.

^ 9. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Максимальна кількість балів: 100 балів

    • робота продовж семестру – 50 балів

    • підсумкова звітність (тестування) – 50 балів

^ Розподіл балів за роботу продовж семестру

Вид роботи

Бали

Максимальна

кількість балів

Повна відповідь на семінарі

3

12

Законспектована література

2

10

Тестування , модуль 1

10

20

Тестування, модуль 2

10

Письмова робота (психологічний портрет політичного лідера / програма емпіричного дослідження)

8

8

Всього за роботу продовж семестру

50


Якщо студент протягом семестру не складає тестів, він до підсумкового тестування не допускається.

Мінімальна кількість балів за роботу продовж семестру для допуску студента до підсумкового тестування становить 25 балів.


^ Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS


Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку


Залік

А

90 – 100

5

Відмінно
Зараховано


В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

Достатньо^ 10. Методичне забезпечення

1. Конспекти лекцій (Додаток 1)

2. Плани семінарських занять(Додаток 2)

3. Тестові завдання (Додаток 3)


11. Рекомендована література

Базова

 1. Андреев А. Л. Политическая психология. М.: Издательство «Весь Мир», 2002. –240 с.

 2. Дилигенский Г. Г. Социально-политическая психология / Учебное пособие для высших учебных заведений. – М.: Новая школа, 1996. – 352 с.

 3. Москаленко В.В. Соціальна психологія: Підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 624 с.

 4. Пірен М.І. Основи політичної психології: Навчальний посібник. – К.: Міленіум, 2003. – 418 с.

 5. Політичний енциклопедичний словник: Навч. Посібник для студентів вищ. навч. закладів. – К.: Генеза, 1997. – 400 с. – С. 352.

 6. Политическая психология: Учебное пособие для вузов / Под общей ред.. А.А. Деркача, В.И. Жукова, Л.Г. Лаптева. – М.: Академический Проект, Єкатеринбург: Деловая книга, 2001. – 858 с.

 7. Шестопал Е. Б. Политическая психология: Ученик для вузов / Е. Б. Шестопал. – 2-е узд., перераб. и доп. – М., 2007. – 427 с.Допоміжна

 1. Москаленко В.В. Теоретико-методологічний статус вітчизняної психології на сучасному етапі // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: Зб. наук. праць / За заг. ред. М.М. Слюсаревського; Упоряд. Л.А. Найдьонова, Л.П. Черниш. – К.: Міленіум, 2005. Вип.. 4. – 500 с., С. 32 – 40.

 2. Москаленко В.В., Лактіонов О.М. До питання про предмет, структуру категоріально-понятійний апарат політичної психології // Вісн. ХНУ. Сер. «Психологія». – 2005. – № 653. – С. 166 – 169.

 3. Найдьонова Л.А. Проблеми політичної психології: рефлексія ідентичності та очікувань професійної спільноти // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: Зб. наук. праць / За заг. ред. М.М. Слюсаревського; Упоряд. Л.А. Найдьонова, Л.П. Черниш. – К.: Міленіум, 2005. Вип.. 4. – 500 с., С. 24 - 32.

 4. Найдьонова Л.А. Сучасна проблематика політичної психології на міжнародних форумах // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: Зб. наук. праць / За заг. ред. В. М, Литвина та М.М. Слюсаревського. – К.: Інф.-вид. Центр Тов.-ва «Знання» України, 2001. – Вип. 3. – 344 с., С. 57 – 60.

 5. Ольшанский Д. В. Політико-психологический словар. - М.: Академический проект; Єкатеринбург: Деловая книга, 2002. – 576 с.

 6. Покальчук О.В. Основні тенденції розвитку сучасної політичної психології у США: підсумки минулого століття // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: Зб. наук. праць / За заг. ред. В. М, Литвина та М.М. Слюсаревського. – К.: Інф.-вид. Центр Тов.-ва «Знання» України, 2001. – Вип. 3. – 344 с., С. 68 – 71.

 7. Скорик М. М. Політична психологія на методологічному рівні // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: Зб. наук. праць / За заг. ред. В. М, Литвина та М.М. Слюсаревського. – К.: Інф.-вид. Центр Тов.-ва «Знання» України, 2001. – Вип. 3. – 344 с., С. 71 – 73.

 8. Слюсаревський М.М. Політична психологія в Україні: стан і перспективи // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: Зб. наук. праць / За заг. ред. В. М, Литвина та М.М. Слюсаревського. – К.: Інф.-вид. Центр Тов.-ва «Знання» України, 2001. – Вип. 3. – 344 с., С. 13 – 21.

 9. Слюсаревський М. М. Політична психологія сьогодні: виклик, «хвороба зростання» та шляхи їх подолання // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: Зб. наук. праць / За заг. ред. М.М. Слюсаревського; Упоряд. Л.А. Найдьонова, Л.П. Черниш. – К.: Міленіум, 2005. Вип.. 4. – 500 с., С. 3 – 15.

 10. Білоус І. Політична активність молоді: форми вияву та особливості трансформації // Соціальна психологія. – 2007. - № 5.

 11. Дембицька Н. До розробки понятійного апарату теорії політичної соціалізації // Соціально-психологічний вимір демократичних перетворень в Україні / За ред. Максименка С. Д., Циби В. Т., Шайгородського Ю. Ж. та ін. – К.: український центр політичного менеджменту, 2003 – 512 с. – С. 145–158.

 12. Дідук І.А. Сім’я як чинник політичної ідентифікації особистості // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник науковихпраць Інс-ту психології ім. Г. С. Костюка за ред. С. Д. Максименка. – К., 2001. – т. 3. – ч. 4. – С. 60–64.

 13. Вольфовська Т. О. Становлення інтерактивних умінь як психологічна проблема інтеграції особистості в громадське життя // Педагогіка і психологія. – 2002. – № 4. – С. 64–74.

 14. Вольфовська Т. Формування моделей політичної поведінки старшокласників у розвивальному інтерактивному просторі // Психологічні перспективи. – 2003. – № 4. – С. 176–180.

 15. Кияшко Л. О. Політична соціалізація та репрезентація у свідомості молоді соціально-ідеологічних понять // Проблеми політичної психології та її роль у становлення громадянина Української держави: Зб. наук. праць / За заг. ред.. М.М. Слюсаревського; Упоряд В.О. Васютинський, О.А. Ліщинські. – К.: Міленіум, 2007. – Вип.. 5-6. – 336 с., С. 236-246.

 16. Луценко О. Л. Механізми психологічної адаптації особистості у перехідному періоді // Психологія сучасності: наука і практика. Тези міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців 27 грудня 2003 р. Одеса 2004 р. – 191 с. – С. 143–144.

 17. Орбан-Лембрик Л. Вплив кризових і стабільних періодів життя людини на процесс її соціалізації у суспільстві // Психологія і суспільство. – 2003. – № 2. – С. 55–65.

 18. Проскуріна О. Удосконалення форм соціалізації і процесс становлення особистості // Політичний менеджмент. – 2003. – № 2. – С. 50–56.

 19. Циганенко Г.В. Участь молоді в організаціях політичного спрямування: мобілізаційне та соціально-психологічне підґрунтя // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: Зб. наук. праць / За заг. ред. М.М. Слюсаревського; Упоряд. Л.А. Найдьонова, Л.П. Черниш. – К.: Міленіум, 2005. Вип.. 4. – 500 с., С.246-254

 20. Шестопал Е. Б. Личность и политика: Критический очерк современных западных концепций политической социализации. – М.: Мысль, 1988. – 203 [2] с. – С. 30–157.

 21. Батраченко І. Г. Психологія політичного вибору // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: Зб. наук. праць / За заг. ред. В. М, Литвина та М.М. Слюсаревського. – К.: Інф.-вид. Центр Тов.-ва «Знання» України, 2001. – Вип. 3. – 344 с., С. 233 – 235.

 22. Бебик В., Василишина О., Фоміна А. Політична свідомість українського суспільства: рік 2007 // Соціальна психологія. – 2007. – № 5 // www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=6&n=76&c=1833

 23. Булах Л.П. Основні підходи до проблеми політичного вибору // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: Зб. наук. праць / За заг. ред. В. М, Литвина та М.М. Слюсаревського.– К.: Інф.-вид. Центр Тов.-ва «Знання» України, 2001. – Вип. 3. – 344 с., С.237-240.

 24. Бублик П. Ідентичність як фактор політичної культури // Людина і політика. – 2004. – № 2. – С. 62–67.

 25. Васютинський В. О. Соціально-психологічний зміст ставлення громадян до влади // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: Матеріали Другої всеукраїнської наукової конференції 13 – 14 листопада 1997 р. – К.: ДОК – К, 1997. – 402 с., – С. 226–228.

 26. Гавриловська К., Тимофіюк О. До проблеми персоніфікації державної влади: психологічний аспект // Психологічні перспективи. Випуск 2., 2002. – С. 70–76.

 27. Глазунова С. М.  Політичні міфи як чинник мотивації політичного вибору контексті інтеграційних процесів в Україні // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: Зб. Наук. праць / За заг. ред.. М.М. Слюсаревського; Упоряд. В.О. Васютинський, І.В. Жадан, П.Д. Фролов. – К.: Міленіум, 2008. – Вип.. 8. – 408 с., С. 23 –33.

 28. Гребенник Г. П. Типы и стили политического мышления // Перспективи. – 2004. – № 1. – С. 26–31.

 29. Інтегральні процеси в Україні та політичний вибір особистості: Монографія / За ред.. В.П. Казміренка. – К.: Міленіум, 2008. – 360 с.

 30. Комарницька М. Методи здійснення політичної поведінки // Політична психологія: науковий збірник. – Л.: Ліга Пресс, 2003. – 256 с. – С. 100–102.

 31. Крамник В. В. Власть и мы: ментальность российской власти – традиции и новации // Общество и политика: Современный исследования, поиск концепций / Под. Ред. В. Ю. Большакова. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2000. – С. 90–142.

 32. Крамник В. В. Социально-психологические механизмы политической власти // Психология и психоанализ власти. Т. 1. Хрестоматия. –– Самара: Издательский Дом „БАХРАХ», 1999. – С. 248–334.

 33. Легедза Н. Н, Факторы и причины политического неучастия: опыт Украины // Перспективи. – 2004. – № 1. – С. 116–120.

 34. Плющ О. М. Концептуальна модель політичних настанов особистості // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: Зб. наук. праць / За заг. ред. М.М. Слюсаревського; Упоряд. Л.А. Найдьонова, Л.П. Черниш. – К.: Міленіум, 2005. Вип.. 4. – 500 с., С. 72 – 80.

 35. Психологія масової політичної психології та поведінки / Відп. ред. В. О. Васютинський. – К.: Вид-во «ДОК – К», 1997. – 164 с.

 36. Руденко Ю. Політична свідомість: визначення та актуальність дослідження в контексті розвитку вітчизняної політичної науки // Людина і політика. – 2001. – № 4. – С. 107–114.

 37. Смерічинська О. Відкрита політична поведінка з точки зору мотивації // Політична психологія: науковий збірник. – Л.: Ліга Пресс, 2003. – 256 с. – С. 64–66.

 38. Хазратова Н. В. Проблема психологічної детермінації взаємин особистості і держави // Наукові студії з загальної і політичної психології: Зб. ст. – Вип. 2 (5). – К., 2000. – С. 167–180.

 39. Хазратова Н. В. Сприймання влади і закону як складові ставлення особистості до держави // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: Матеріали Другої всеукраїнської наукової конференції 13 – 14 листопада 1997 р. – К.: ДОК – К, 1997. – 402 с., – С. 302–305.

 40. Хазратова Н. В. Структурна модель образу держави // Психологічні перспективи, Випуск 1, 2001., ред. В. Татенко, Волинський державний університет ім. Лесі Українки, інститут соціальної і політичної психології АПН України. – С. 26–36.

 41. Шульга М. Національна і політична маргіналізація за умов системної кризи // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002. – № 1. – С. 5–20.

 42. Адорно Т. Исследование авторитарной личности / Под общ. ред. В. П. Култыгина. – М.: Серебряные нити, 2001. – 416 с.

 43. Баришполець О. Т. Соціально-психологічні аспекти функціонування багатопартійної системи в Україні // Наукові студії з політичної психології: матеріали звіт. наук. сесії Наук.-практ. центру політ. психології АПН України, 25-26 січня 1995 р. / Редкол.: М. М. Слюсаревський (голов. ред.) та ін. К.: АТ „Реклама”, 1995. – 105 с., – С. 22–32.

 44. Бицька Ю.Б. Формування політичних орієнтацій виборців: вплив особистості політика // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: Зб. наук. праць / За заг. ред. В. М, Литвина та М.М. Слюсаревського.– К.: Інф.-вид. Центр Тов.-ва «Знання» України, 2001. – Вип. 3. – 344 с., С. 235 – 237.

 45. Бурно М. Е. Напряжонно-авторитарный характер // Психология и психоанализ власти: Хрестом. – Т. 2. – Самара: БАХРАХ, 1999. – С. 245–250.

 46. Карковська Р. Дослідження цілісності політичної орієнтації особистості // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Плай, 2004. – Вип. 9.Ч.І. – 212 с., С. 151-158.

 47. Ольшанский Д. В. Политико-психологический словарь. – М.: Академический Проект, Екатеринбург: Деловая книга, 2002. – 576 с.

 48. Позняк Д. Соціально-психологічні механізми політичного самовизначення учасників електорального процессу // Психологічні перспективи. – 2003. – № 4. – С. 49–54.

 49. Ранкур-Лаферриер Д. Психика Сталина. Психоаналитическое исследование. М., 1996. - 239 с.

 50. Резнік О. Диспозиційна модель психологічного механізму політичної самоідентифікації індивіда // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001. – № 1. – С. 90–98.

 51. Фромм Э. Бегство от свободы. -М.: Прогресс-Универс, 1995.-256 с.

 52. Хомуленко Т., Хомуленко Б. Дихотомія „авторитарність-демократичність” в онтогенезі особистості // Психологія і суспільство. – 2004. – № 4 (11). – С. 146–153.

 53. Бондарчук О.А. Очікування громадян як механізм впливу на політичного лідера // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: Зб. наук. праць / За заг. ред. М.М. Слюсаревського; Упоряд. Л.А. Найдьонова, Л.П. Черниш. – К.: Міленіум, 2005. Вип.. 4. – 500 с., С. 201- 208.

 54. Войтасик Л. Психология политической пропаганды / Пер. с польского В. Н. поруса. – М.: „Прогресс”, 1981. – 278 с.

 55. Дембицька Н., Валюк О. Архітектоніка образу ефективного політика: репрезентації в політичній свідомості молоді // Соціальна психологія. – 2007. – № 2. – С. 27-40.

 56. Дроздова М. А. Особливості уявлень студентів про жінок-політиків // Соціальна психологія. – 2007. – № 3 // www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=6&n=71&c=1659

 57. Дубс Т.Є., Вавіліна Н.В. Психосемантичне дослідження іміджу політичного лідера // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: Зб. наук. праць / За заг. ред. М.М. Слюсаревського; Упоряд. Л.А. Найдьонова, Л.П. Черниш. – К.: Міленіум, 2005. Вип.. 4. – 500 с., С. 190-196.

 58. Итвел Р. Возрождение харизмы? Теория и проблемы операционализации понятий // Социологические исследования. – 2003. – № 3. – С. 9–19.

 59. Кривошеєнко О. В. Основні підходи до визначення структури іміджу політичної партії // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: Зб. наук. праць / За заг. ред. В. М, Литвина та М.М. Слюсаревського.– К.: Інф.-вид. Центр Тов.-ва «Знання» України, 2001. – Вип. 3. – 344 с., С.253-255.

 60. Кухта Б. Феномен політичного лідера. Історичний силует на тлі епох. – Львів: Кальварія, ЛФУАДУ. 2000. – 232 с. – С. 60–62.

 61. Шейнов В.П. Психология власти. – М.: Ось-89, 2003. – 528 с.

 62. Пархоменко Т.С. Політичний імідж: методологія побудови // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: Зб. наук. праць / За заг. ред. В. М, Литвина та М.М. Слюсаревського.– К.: Інф.-вид. Центр Тов.-ва «Знання» України, 2001. – Вип. 3. – 344 с., С.257 – 259.

 63. Фролов П.Д. Речевые приемы самопрезентации политика // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: Зб. наук. праць / За заг. ред. В. М, Литвина та М.М. Слюсаревського.– К.: Інф.-вид. Центр Тов.-ва «Знання» України, 2001. – Вип. 3. – 344 с., С. 281-285.

 64. Фролов П. Д. Психотехнології впливу на виборця: правда й вигадки // Наукові студії із загальної та політичної психології: Зб. ст. – Вип. 5 (8). – К.: Абрис, 2002. – С. 169–182.

 65. Чередниченко О.Т., Омелаєнко І.Б.. Соціопсиходіагностична програма стратегій впливу на масову свідомість у період виборчих кампаній // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: Зб. наук. праць / За заг. ред. В. М, Литвина та М.М. Слюсаревського.– К.: Інф.-вид. Центр Тов.-ва «Знання» України, 2001. – Вип. 3. – 344 с., С.288-290.

 66. Шевяков О.В. Форми і методи психологічного забезпечення політичного іміджмейкенгу і реклами // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: Зб. наук. праць / За заг. ред. В. М, Литвина та М.М. Слюсаревського.– К.: Інф.-вид. Центр Тов.-ва «Знання» України, 2001. – Вип. 3. – 344 с., С. 290-292.12. Інформаційні ресурси


www.ispp.org.ua

www.politik.org.ua

www.razumkov.org.ua/ukr/index.php

Схожі:

Форма № н 03 iconЛогіка • Кількість лекційних годин – 18 год. (денна форма навчання) – 10 год. (заочна форма навчання) • Форма контролю – залік • Мета дисципліни

Форма № н 03 iconДокументи
1. /Заочна форма/IнвестКредитування_контр_р(бакалавр).doc
2. /Заочна...

Форма № н 03 iconДо 01 жовтня 2013 року
Форма участі (доповідь, співавторство, участь в обговоренні, дистанційна форма)
Форма № н 03 iconДокументи
1. /Заочна форма навчання/Банк_вський нагляд (актуальн_сть, мета курсу).pdf
2.
Форма № н 03 iconДокументи
1. /заочна форма/metod_zao_право2012.doc
2. /заочна...

Форма № н 03 iconДокументи
1. /денна форма/Зразок екзаменац_йного б_лета.pdf
2. /денна...

Форма № н 03 iconДокументи
1. /денна форма/ЗМ_СТ ДИСЦИПЛ_НИ.pdf
2. /денна...

Форма № н 03 iconДокументи
1. /заочна форма/ЗМ_СТ ДИСЦИПЛ_НИ.pdf
2. /заочна...

Форма № н 03 iconДокументи
1. /заочна форма/Метод_контр_роб_кредитування_контроль().DOC
2. /заочна...

Форма № н 03 iconДокументи
1. /Денна форма навчання/Зм_ст курсу.pdf
2. /Денна...

Форма № н 03 iconДокументи
1. /Денна форма/ЗМ_СТ ДИСЦИПЛ_НИ.pdf
2. /Денна...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи