Робоча навчальна програма предмет психологія прийняття рішень icon

Робоча навчальна програма предмет психологія прийняття рішень
Скачати 143.38 Kb.
НазваРобоча навчальна програма предмет психологія прийняття рішень
Дата09.10.2012
Розмір143.38 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКАКафедра психології

ЗАТВЕРДЖУЮ

Філософський факультет

Декан_______________________
проф. Мельник В.П.
«____» _____________2010 рокуРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


Предмет

психологія прийняття рішень

Спеціальність

Психологія

Напрям підготовки

Психологія

Кваліфікація

Бакалавр психології

Форма навчання

Денна


семестру

Години

Форма звітності

Всього

З них

Лекції

Практичні / Cемінарські

Самостійна робота


130


10


20

Іспит
Розглянуто на засіданні

Рекомендовано

кафедри психології

Вченою радою факультету

Протокол № _______

Протокол № ____

« » ______________ 2009 року

«____» ________________2009 року


Завідувач кафедри ______________Голова ради _______________

доц. Грабовська С.Л.

проф. В. П. Мельник

і. анотація

Мета курсу: сформувати у слухачів загальне уявлення про психологічні концепції ухвалення рішень, типи рішень, специфіку індивідуальних і групових рішень, навчити застосовувати методи прийняття рішень.

^ Завдання курсу:

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

 • мати уявлення про психологічні теорії ухвалення рішень;

 • оволодіти навичками специфіки ухвалення індивідуальних і групових рішень;

 • мати уявлення про ефективність і оптимізацію рішень;

 • уміти аналізувати вирішення різного типу;

 • уміти проводити діагностику індивідуальних особливостей ухвалення рішень, а також надавати допомогу індивідові і групі у формуванні оптимального способу ухвалення рішень.


ІІ. Література

Основна література:

 1. Друкер Эффективное принятие решений. М., 2006.

 2. Канеман Д., Словик П., Тверски А. Принятие решений в неопределенности: Правила и предебеждения / Пер. с англ. – Х.: Изд-во Институт прикладной психологии «Гуманитарный центр», 2005. – 632 с.

 3. Корнилова Т.В. Психология риска принятия решений: Учебное пособие для вузов / - М.: Аспект Пресс, 2003. – 286 с.

 4. Кирхлер Э., Шрот А. Принятие решений в организациях / Пер. с нем. – Х.: Изд-во Институт прикладной психологии «Гуманитарный центр», 2004. – 160 с.

 5. Кулагин О.А. Принятие решений в организациях. Учебное пособие. СПб. 2001.

 6. Плаус С. Психология оценки и принятия решений / Перевод с англ. — М.: Информацион-но-издательский дом “Филинъ”, 1998. — 368 с.


Додаткова література:

 1. Арсеньев Ю.Н. Принятие решений: интегративные, интеллектуальные системы. Уч. Пособие. М., 2003.

 2. Булаев Н.И. Поиск и принятие решений в проблемной ситуации. М., 2005.

 3. Карась Л.Ю. Системный анализ и принятие решений в деятельности менеджера. Уч. Пособие. М., 1996.

 4. Карпов А.В. Психология принятия управленческих решений. – М., 1998.

 5. Келли Г., Армстронг Р. Тренинг принятия решений / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2001. – 224 с.

 6. Козелецкий Ю. Психологическая теория решений. – М.: Прогресс, 1979. – 503 с.

 7. Козелецкий Ю. Человек многомерный. – Киев: Лыбедь, 1991. – 197 с.

 8. Мельник В.В. Системы управления. М., 2002.

 9. Перфирьев Б. Современные концепции кризисов и принятия управленческих решений // Российский экономический журнал. №4, 2004. С. 30-50.

 10. Плаус С. Психология оценки и принятия решения / Пер. с англ. – М., 1998.

 11. Соловьев А.И. Принятие государственных решений. М., 2006.

 12. Спенсер Дж. «Да» или «Нет». Система принятия верных решений / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 1996.

 13. Шадриков В.Д. Деятельность и способности. М., 1994.ІІІ. СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

^ ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ”


№ теми

Тема заняття

Кількість годин

лекції

практ./сем.

1

Теоретичні підходи до процесу прийняття рішень

2

4

2

Нормативна структура процесу прийняття рішень

2

4

3

Психологічні теорії прийняття рішення

2

4

4

Типологія рішень, індивідуальні і групові рішення

2

4

5

Прийняття рішень в умовах невизначеності

2

410 год

20 год

Разом 30 академ. годин
^
ІV. ЗМІСТ ПРОГРАМИ


Тема 1. Теоретичні підходи до процесу прийняття рішень.

Методологічні підходи до проблеми прийняття рішень. Порівняння клінічного та статистичного прогнозів Паула Міла (Paul Meehl). Вивчення суб’єктивної ймовірності в парадигмі Байеса (Bayes), представлене в психології Вардом Єдвардсом (Ward Edwards). Дослідження евристики та стратегій мислення Герберта Саймона (Herbert Simon) та Джерома Брудера (Jerom Bruner). Вивчення причинної атрибуції та побутової психологічної інтерпретації Фріца Хайдера (Fritz Heider).

Організаційний, управлінський, психологічний аспекти аналізу функцій процесу прийняття рішень. Системний підхід до аналізу процесу прийняття рішень.

Природа процесу прийняття рішень. Основні поняття психології прийняття рішень.

^ Основна література:

 1. Канеман Д., Словик П., Тверски А. Принятие решений в неопределенности: Правила и предебеждения / Пер. с англ. – Х.: Изд-во Институт прикладной психологии «Гуманитарный центр», 2005. – 632 с.

 2. Кирхлер Э., Шрот А. Принятие решений в организациях / Пер. с нем. – Х.: Изд-во Институт прикладной психологии «Гуманитарный центр», 2004. – 160 с. – (Глава 1).

 3. Корнилова Т.В. Психология риска и принятия решений: Учебное пособие для вузов / Т.В. Корнилова. – М.: Аспект Пресс, 2003. – 286 с. – (Глава 1.1., с. 9 – 19).Тема 2. Нормативні моделі прийняття рішення

Особливості нормативних моделей прийняття рішення. Ціль застосування нормативних моделей. Модель економічної людини (Modell des homo economicus): основне припущення. Характеристики прийняття рішення у раціональній моделі (Rationalmodell). Характеристики оптимального прийняття рішень.

Нормативна структура процесу прийняття рішень. Основні етапи прийняття рішення. Розпізнавання необхідності прийняття рішення. Визначення проблемної ситуації. Аналіз змісту проблемної ситуації. Формулювання альтернатив, генерування альтернативних рішень. Оцінка альтернатив за системою сформульованих критеріїв відповідно до основних цілей діяльності. Вибір альтернатив. Реалізація прийнятого рішення. Оцінка ефективності і корекція рішення.

Модель очікуваної користі. Математичне формулювання теорії очікуваної корисності в роботах Даніеля Бернулі. «Санкт-Петербурзький парадокс».

Теорія очікуваної вигоди Джона фон Неймана і Оскара Моргенштерна. Економічна модель: раціонально діюча людина вибирає зі списку можливих рішень ту альтернативу, для якої є максимальною очікувана корисність. Ідеальна реальність. «Ідеальний» гравець. Партія гри. Ставка. Субєктивно очікувана. Оптимальне рішення. Аксіоми раціонального ухвалення рішень: порядок альтернатив, домінантність, погашення, транзитивність, безперервність, інваріантність. Правила, або стратегії прийняття рішень: правило домінування, правило кон’юнкції, правило диз’юнкції, правило лексикографії.

Парадокси раціональності. Спростування принципу погашення: парадокс Аллайса, парадокс Еллсберга. Спростування принципу транзитивності.

Основна література:

 1. Корнилова Т.В. Психология риска и принятия решений: Учебное пособие для вузов / Т.В. Корнилова. – М.: Аспект Пресс, 2003. – 286 с. – (Глава 1.2., с. 19 – 32).

 2. Плаус С. Психология оценки и принятия решений / Перевод с англ. — М.: Информацион-но-издательский дом “Филинъ”, 1998. — 368 с. – (Глава 7, 8).


Тема 3. Психологічні теорії прийняття рішення

Психологічний підхід до процесу прийняття рішень: створення суб’єктивного уявлення про задачу; оцінку наслідків альтернатив; прогнозування умов, що визначають наслідки; власне вибір з альтернатив.

Особа, що приймає рішення в процесі прийняття рішень (ОПР). Головним в розумінні ОПР – роль не самого суб’єкта, а правил, які реалізуються при прийнятті рішень.

„Теорія проспектів” Канемана – Тверські. Аналіз процесів психологічної регуляції вибору. Нове трактування поняття корисності та ймовірності. Мотиваційний контекст змінної „корисність”. Психологічне трактування ймовірності.

В теорії проспектів наслідок вибирається на основі корисності, помноженої не на ймовірність, а на вагу рішення. Функція ваги має наступні властивості: низькі ймовірності недооцінюються, середні й високі переоцінюються, причому останній ефект виражений сильніше, ніж попередній.

Модель Канемана-Тверкі диференціює роль різних процесів суб’єктивного опосередкування виборів. Таким чином, дана модель є сумішшю нормативних та психологічних теорій.

Принципи теорії проспектів.


^ Тема 4. Типологія рішень, індивідуальні і групові рішення

Смислові (концептуальні) і результативні. стратегічні - тактичні – оперативні, програмовані і не програмовані рішення, традиційні і унікальні рішення, структуровані і неструктуровані, такі, що забороняють, вирішують, конструктивні. Індивідуальні і групові рішення. Організаційні рішення.

Раціональні і інтуїтивні рішення. Роль інтуїції в процесі ухвалення рішень. Співвідношення раціональних і інтуїтивних рішень в діяльності бізнесмена і керівника.

Запрограмовані і незапрограмовані організаційні рішення (Е. Саймон). Класифікація нормативних рішень: цільові, прогностичні, планові, такі, що мотивують, контрольні, організаційні, коректування, виробничий – технічні.

Мотиваційні, емоційні чинники прийняття рішення. Прояв здібностей і індивідуальних стилів в процесі ухвалення рішень.

Індивідуальні типології і процес ухвалення рішень. Методики виявлення індивідуального стилю (MBTY - Myers-Briggs Type Indicator). Когнітивні властивості, особові властивості (мотивація, стильові характеристики), проблема самосвідомості, ідентичності особи. Типологічний підхід: виявлення основних індивідуальних характеристик процесу ухвалення рішень. Основні блоки якостей особи, необхідні для ефективного прийняття рішень.

Організаційні чинники управлінських рішень: невизначеність, складність і динамічність середовища ухвалення рішення (куб Говарда).


^ Тема 5. Прийняття рішень в умовах невизначеності

Причини виникнення невизначеності. Класифікація видів невизначеності. Динаміка формальної структури процесів вирішення залежно від величини невизначеності. Вплив тимчасових умов діяльності на процеси рішення. Визначення поняття дефіциту часу.

Умови впевненості: знання альтернатив і зовнішніх чинників. Специфіка рішення: збір, точне використання, вимірювання і оцінки надійності інформації.

Умови ризику: знання альтернатив і несподіваний результат. Специфіка рішення: збір інформації і аналіз можливих втрат у разі негативного результату.

Ситуація невпевненості ситуації можуть бути неочікувані, результати слабо передбачені. Ухвалення рішень в ситуації високого рівня невизначеності: дослідження, творче вирішенню проблем.

Управління ситуаціями ризику. Прийоми усунення невизначеності.


Семінарські заняття


Семінарське заняття 1. Теоретичні підходи до процесу прийняття рішень(2 год.)

 1. Гра „Дороги”. Аналіз принципу прийняття рішень.

 2. Обговорення процесу прийняття рішення.


Семінарське заняття 1. Нормативна структура процесу прийняття рішення (4 год)

Практичне завдання:

 1. Методика «Робочий листок».

 2. Аналіз основних понять та етапів раціонального прийняття рішення.


Література

 1. Друкер Эффективное принятие решений. М., 2006.

 2. Канеман Д., Словик П., Тверски А. Принятие решений в неопределенности. Харьков, 2005.

 3. Карпов А.В. Психология менеджмента. М., 1999.

 4. Корнилова Т.В. Психология риска и принятия решений. М., 2002.

 5. Кулагин О.А. Принятие решений в организациях. Учебное пособие. СПб. 2001.


Семінарське заняття 2. Нормативні моделі прийняття рішення (2 год)

  1. Гра „0Х”. Аналіз раціональних принципів та стратегій прийняття рішень.

  2. Обговорення нормативної моделі прийняття рішення.

Література

 1. Друкер Эффективное принятие решений. М., 2006.

 2. Канеман Д., Словик П., Тверски А. Принятие решений в неопределенности. Харьков, 2005.

 3. Карпов А.В. Психология менеджмента. М., 1999.

 4. Корнилова Т.В. Психология риска и принятия решений. М., 2002.


Семінарське заняття 4. Психологічні теорії прийняття рішення (4 год.).

Аналіз літератури:

 1. Евристики мислення

Література

 1. Друкер Эффективное принятие решений. М., 2006.

 2. Канеман Д., Словик П., Тверски А. Принятие решений в неопределенности. Харьков, 2005.

 3. Карпов А.В. Психология менеджмента. М., 1999.

 4. Корнилова Т.В. Психология риска и принятия решений. М., 2002.


Семінарське заняття 4. Типологія рішень, індивідуальні і групові рішення (4 год).

Практичне завдання:

 1. Індивідуальні типології і процес ухвалення рішень. Методики виявлення індивідуального стилю (MBTY - Myers-Briggs Type Indicator).

 2. Когнітивні властивості, особові властивості (мотивація, стильові характеристики), проблема самосвідомості, ідентичності особи.

 3. Типологічний підхід: виявлення основних індивідуальних характеристик процесу ухвалення рішень.

 4. Методики модерації у груаповому прийнятті рішення.

Література

 1. Друкер Эффективное принятие решений. М., 2006.

 2. Канеман Д., Словик П., Тверски А. Принятие решений в неопределенности. Харьков, 2005.

 3. Карпов А.В. Психология менеджмента. М., 1999.

 4. Корнилова Т.В. Психология риска и принятия решений. М., 2002.

 5. Кулагин О.А. Принятие решений в организациях. Учебное пособие. СПб. 2001.

Додаткова література

 1. Арсеньев Ю.Н. Принятие решений: интегративные, интеллектуальные системы. Уч. Пособие. М., 2003.

 2. Ваганди А. Б.Успех в бизнесе. Минск: Попурри, 1999.

 3. Иванова Н.Л. Социальное и профессиональное становление личности. Ярославль. 2005.

 4. Короткий В.И. Практическая психология для бизнеса. М.: Айрис-пресс, 2005.

 5. Шадриков В.Д. Деятельность и способности. М., 1994.

 6. Шадриков В.Д. Введение в психологию: мотивация поведения. М., 2003.

 7. Шадриков В.Д. Введение в психологию: эмоции и чувства. М., 2002.


Семінарське заняття 5. Прийняття рішень в умовах невизначеності (4 год)

 1. Емпіричні дослідження мотивації і готовності до ризику в психологічному профілі

 2. Конструкти потреби і мотивації в опитувальнику Едварда

 3. Проблема активності суб'єкта мислення

Література

 1. Друкер Эффективное принятие решений. М., 2006.

 2. Канеман Д., Словик П., Тверски А. Принятие решений в неопределенности. Харьков, 2005.

 3. Корнилова Т.В. Психология риска и принятия решений. М., 2002.


Система поточного контролю роботи студентів


Форма контролю

Кількість
Разом

Робота на заняттях

10

4 бали

40

Письмові завдання

3

5 балів

15

Іспит

1

50 балів

50

Разом

1

100Види роботи студента:

1. Робота на практичних заняттях

 • усна відповідь на поставлене запитання;

 • коментар з приводу проблематики заняття;

 • активна участь у вправах


^ 2. Письмові завдання

Дана форма самостійної роботи надає можливість студентам письмово опрацювати матеріал, здійснити аналіз літературних джерел та опрацювати методики:

 • опрацювання методики;

 • аналіз літератури;


Запитання на іспит

 1. Основні підходи до аналізу процесу прийняття рішень в психології.

 2. Діагностичні методи аналізу процесу прийняття рішень.

 3. Способи розвитку індивідуальних і групових методів прийняття рішень.

 4. Основні етапи процесу прийняття рішень.

 5. Аналіз необхідності прийняття рішень, проблемної ситуації.

 6. Способи генерування і вибору альтернатив.

 7. Проблема вибору критеріїв і прийомів оцінки альтернатив.

 8. Основні типології прийняття рішень.

 9. Роль особистісних властивостей в індивідуальному прийнятті рішення.

 10. Умови невизначеності в прийнятті рішень.

 11. Психологія прийняття рішень як наука

 12. Базові напрямки досліджень, лежать в основі сучасного наукового підходу до процесу прийняття рішень

 13. Парадигми наукового дослідження процесу прийняття рішень

 14. Основні поняття психології прийняття рішень

 15. Типи задач в процесі прийняття рішень

 16. Характеристики середовища. Трьохвимірна модель Р.Ховарда

 17. Психологічний підхід до процесу прийняття рішень

 18. Поняття невизначеності в умовах прийняття рішень

 19. Нормативні теорії прийняття рішень.

 20. У чому полягає відмінність між нормативною та описовою теорією прийняття рішення?

 21. Теорія очікуваної користі.

 22. Принципи прийняття раціональних рішень

 23. Аксіоми (правила) раціонального прийняття рішення в теорії очікуваної користі.

 24. Економічна модель Дж. Фон Неймана і О. Моргенштерна

 25. Аксіоми економічної моделі Дж. Фон Неймана і О. Моргенштерна

 26. Теорія перспективи (проспектів) Даніела Канемана і Амоса Тверскі.

 27. Психологічне трактування корисності

 28. Психологічне трактування ймовірності

 29. Поняття „готовність до ризику” в теорії проспектів

 30. Неприйняття ризику або „відраза до ризику” в теорії проспектів

 31. Принцип теорії проспектів

 32. Ефект визначеності в теорії проспектів

 33. Ефект відображення в теорії проспектів

 34. Ефект ізоляції в теорії проспектів

 35. Ефект рамки в теорії проспектів

 36. Евристика наочності

 37. Евристика репрезентативності

 38. Евристика доступності

 39. Евристика наочності

 40. Евристика моделювання

 41. Що таке феномен “невибраного шляху”?

 42. Феномен групової поляризації

 43. Феномен групового мислення

 44. Роль когнітивного дисонансу в “капкані” як психологічній помилці прийняття рішення

 45. Структура моделі прийняття рішення

 46. Етапи прийняття рішення

 47. Методика „Робочий листок”

 48. Ідентифікація проблеми та аналіз в процесі прийняття рішень

 49. Генерування ідей та оцінка альтернатив в процесі прийняття рішень

 50. Вибір альтернативи та оцінка в процесі прийняття рішень.


Програму уклала асистент кафедри психології, кандидат психологічних наук, Н.І. Пилат.


Схожі:

Робоча навчальна програма предмет психологія прийняття рішень iconПояснювальна записка до курсової роботи з дисципліни: "Системний аналіз та теорія прийняття рішень" на тему: "Оптимізація параметрів навчання системи прийняття рішень"
Ключові слова: клас розпізнавання, ознака розпізнавання, реалізації класу розпізнавання, навчальна вибірка, еталонний вектор, метод...
Робоча навчальна програма предмет психологія прийняття рішень iconВступ. Теорія прийняття рішень
Оскільки предмет вивчення має назву «Системи та методи прийняття рішень», необхідно визначитися, що є важливим в цьому понятті, що...
Робоча навчальна програма предмет психологія прийняття рішень iconВ. М. Дубовой, д т. н., проф.; О. О. Ковалюк, аспірант аксіоматична основа прийняття рішень в умовах комбінованої невизначеності
Анотація. Проведено аналіз основних аксіоматичних методів прийняття рішень. Запропоновану систему аксіом прийняття рішень в умовах...
Робоча навчальна програма предмет психологія прийняття рішень iconНазва модуля: Оптимізація прийняття рішень
Змістовна та формалізована постановки задачі прийняття рішень. Етапи прийняття рішень. Структура множини альтернатив. Методи та алгоритми...
Робоча навчальна програма предмет психологія прийняття рішень iconРобоча навчальна програма предмет загальна психологія: розділ психологія особистості
Низка проблем загальної психології далі буде деталізована в інших дисциплінах. Увесь курс створить понятійну та методологічну базу...
Робоча навчальна програма предмет психологія прийняття рішень iconТести з дисципліни „Системи І методи прийняття рішень
Назвіть переваги використання в системах прийняття рішень байєсівського класифікатора
Робоча навчальна програма предмет психологія прийняття рішень iconТема прийняття управлінських рішень
У науковій літературі зустрічається як розширене, так і вузьке розуміння процесу прийняття рішень в управлінні
Робоча навчальна програма предмет психологія прийняття рішень iconТести з дисципліни „Системи і методи прийняття рішень" (на „задовільно")
Назвіть переваги використання в системах прийняття рішень байєсівського класифікатора
Робоча навчальна програма предмет психологія прийняття рішень iconТема 10. Класифікація підходів до прийняття управлінських рішень І критерії прийняття рішень в контролінгу

Робоча навчальна програма предмет психологія прийняття рішень iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту україни харківська національна академія міського господарства г. Г. Фесенко Програма І робоча навчальна програма
Г. Г. Програма І робоча навчальна програма навчальної дисципліни «Психологія управління та конфліктологія» (для студентів 5 курсу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи