«затверджую» Декан факультету журналістики 200 р. Робоча навчальна програма предмет «Зарубіжні теорії та моделі масової інформації» icon

«затверджую» Декан факультету журналістики 200 р. Робоча навчальна програма предмет «Зарубіжні теорії та моделі масової інформації»
Скачати 264.6 Kb.
Назва«затверджую» Декан факультету журналістики 200 р. Робоча навчальна програма предмет «Зарубіжні теорії та моделі масової інформації»
Дата10.10.2012
Розмір264.6 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка


Кафедра зарубіжної преси та інформації


«ЗАТВЕРДЖУЮ»


Декан факультету журналістики ______________________


«___» _______________ 200__ р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
Предмет - «Зарубіжні теорії та моделі масової інформації»

Спеціальність - ЖУРНАЛІСТИКА

Факультет - ЖУРНАЛІСТИКИ

Форма навчання – ДЕННА / заочна


ВИтяг ІЗ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ

Курс

Потоки

Груп

Лекції

Консуль-

тації

Контр.

роботи

Перевірка к.р.

Залік

письм.

Іспит

Разом

2с / 150 студентів

2

6

26/52

2/4

6/36

110

(три к.р.)

2/12

-

214

2з / 90 студентів

1

3

20

2

2/6

22

(одна к.р.)

2/6

-

56


Перевірка однієї контрольної роботи – 0,25 год.


Розглянуто на засіданні Рекомендовано

кафедри методичною комісією


«___» ___________ 20 ___ р. «___» ___________ 20___ р.


Завідувач кафедри ________________ Голова ради _________________


^ План курсу


Блок А. Загальнотеоретичний концепт


Лекція 1. Вступ. Масова інформація в системах засобів масової інформації і засобів масової комунікації.

Лекція 2. Онтологічні і ґносеологічні принципи масової інформації.

Лекція 3. Субстанційна природа інформації та її ґенетичні властивості. Їхнє місце в системі масової інформації.

Лекція 4. Соціокультурна модель журналістики.

Заняття 5. Контрольна робота №1 (перевірка засвоєного на лекціях 1-4 і виявлення творчого розуміння).


Блок В. Коґнітивний концепт


Лекція 5. Інформаційний баланс: функціональні параметри.

Лекція 6. Роль теорій коґнітивної відповідності в системі масової інформації.

Лекція 7. Теорії структурного балансу і комунікативних актів.

Лекція 8. Теорія коґнітивного дисонансу.

Лекція 9. Теорія конґруентності.

Заняття 11. Контрольна робота №2 (перевірка засвоєного на лекціях 5-9 і виявлення творчого розуміння).


Блок С. Модельно-методологічний концепт


Лекція 10. Зарубіжні теорії і концепції свободи слова.

Лекція 11. Зарубіжні теорії і моделі масової комунікації.

Лекція 12. Типологічні моделі журналістики. Проблеми теорії і практики ЗМІ.

Лекція 13. Сучасні моделі журналістики (онтологічна, типологічна, Прохорова, універсальна, ефективності).

Заняття 16. Контрольна робота №3 (перевірка засвоєного на лекціях 10-13 і виявлення творчого розуміння).

Анотація до курсу
^

«Зарубіжні теорії і моделі масової інформації»«Зарубіжні теорії і моделі масової інформації» – синтезована фундаментально-теоретична дисципліна, яка розрахована на слухачів, що вже опанували курси „Теорія масової комунікації”, „Теорія журналістики”, «Міжнародна комунікація», „Теорія інформації”, „Основи соціальної інформатики”, „Зарубіжна преса”, „Коґнітивізм” та ін., і сприяє систематизації теоретичних основ та їхній прикладній реалізації журналістами-аналітиками.

Курс адаптований до сучасних інформаційних умов, враховує національні і глобальні виклики системи ЗМК, інтеґрує традиційні й новаторські теоретико-методологічні підходи, сприяє інтелектуальній та універсальній підготовці фахівців із високою морально-етичною та психологічною стійкістю.

Навчальний курс передбачає комплексну програму викладу матеріалу і перевірки знань. Будучи адаптованим до Болоннської системи оцінювання (кредити, бали від 0 до 100), він розрахований:

1) на 36 аудиторних годин (денне відділення), з яких 26 – лекційні, 6 – контрольні, 2 – консультаційні і 2 - залікові та позааудиторні години, що передбачають перевірку циклу контрольних робіт із розрахунку 1 письмова робота – 0,25 акад. год.;

2) на 22 аудиторні години (заочне відділення), з яких 16 – лекційні, 2 – консультаційні, 2 - контрольні і 2 – залікові, а також на позааудиторні години для перевірки контрольних завдань із розрахунку 0,25 акад. год. на одну письмову роботу.

Основу контрольно-іспитових (залікових) питань становлять завдання на самостійне опрацювання, розроблені з метою закріплення теоретичного матеріалу, викладеного на лекціях, і опрацювання рекомендованої літератури та сучасних журналістських текстів і телерадіопрограм.

Викладання передбачає роботу в межах блочно-модульного принципу (усього три модулі) відповідно до навчального плану, і, таким чином, виведення модульного підсумкового індивідуального балу (від 0 до 24 – у перших двох і від 0 до 36 – у третьому блоці-модулі). Старанна і відповідальна робота студента протягом семестру стимулюється додатковими балами: 0-8 – за відвідування і конспектування (якщо у семестрі 4 пропуски, тоді плюс 1,5 бала, якщо 3 пропуски – 3 бали, 2 – 4,5 бала, 1 – 6 балів, 0 – 8 балів), 0-8 – опрацювання додаткової літератури, зафіксоване на матеріальних носіях (конспекти, реферати, схеми, малюнки тощо). Особливістю заочної форми навчання є те, що тут передбачено одну, а не три, контрольну аудиторну самостійну роботу на три питання – по питанню із кожного блоку (3 х 0-24 балів = 0-72 бали); додаткові бали визначаються іншою шкалою вимірювання: 0-14 – за відвідування занять і конспектування (якщо у студента 4 пропуски, тоді плюс 2 бали, якщо 3 пропуски – 5 балів, 2 – 8 балів, 1 – 11 балів, 0 – 14 балів) та б) 0-14 – за опрацювання додаткової літератури, зафіксоване на матеріальних носіях (конспекти, реферати, схеми, малюнки тощо).

Екзаменаційна (залікова) підсумкова оцінка0-100 балів, де 0-84 – оцінка за триместрові контрольні самостійні роботи (0-12х2 + 0-12х2 + 0-12х3) або 0-72 (заочне), додаткові бали – 0-16 або 0-28 (заочне).

Після засвоєння навчального курсу студенти отримують можливість поглиблювати набуті знання і навики – виконувати курсові, бакалаврські, дипломні і маґістерські роботи, брати участь у студентських наукових конференціях.


.

^ ПРОГРАМА КУРСУ

«Зарубіжні теорії і моделі масової інформації»


Блок А. Загальнотеоретичний концепт (10 год.)


Лекція 1

Вступ. Масова інформація в системах засобів масової інформації і засобів масової комунікації (2 год.)

План:

1. Методологічні напрями і стан розробки.

2. Структура масової інформації.

3. Системи ЗМІ і ЗМК. Функціональні особливості.

4. Фактори віртуалізації інформаційного процесу.

Завдання на самостійне опрацювання:

1. Визначте пріоритетність функцій журналістики в а) щоденнику („День”, „Україна молода”, „Експрес”, „Високий Замок” – на вибір), б) тижневику („Дзеркало тижня” або „2000”), в) корпоративному або партійному часописі, г) національному або комерційному радіо, ґ) національному або комерційному телеканалі.

2. Охарактеризуйте структуру масової інформації за названими вище джерелами.

3. Виявіть факти віртуалізації і покажіть їхній вплив на інформаційний процес.

Контрольні питання:

1. Які журналістські функції зазнали редукції, а які нині зміцнились? Чому це сталося і чи це загрожує системі ЗМІ?

2. Проілюструйте на реальних або можливих ситуаціях трансформацію фактів дійсності засобами віртуалізації.

Рекомендована література:

 1. Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. М.: ВЛАДОС, 1994.

 2. Владимиров В.М. Журналістика, особа, суспільство: проблема розуміння / Володимир Михайлович Владимиров. – К., 2003.

 3. Гриценко О. Мас-медіа у відкритому інформаційному суспільстві й гуманістичні цінності: моногр. / Олена Миколаївна Гриценко. – К., 2002.

 4. Гриценко О. Основи теорії журналістської діяльності / О.М.Гриценко, Г.П.Кривошея, В.І.Шкляр. – К., 2000. – 206 с.

 5. Житарюк М.Г. Соціокультурна модель журналістики: традиції і новаторство: моногр. / Мар’ян Георгійович Житарюк. – Львів, 2008. – 416 с.

 6. Засоби масової інформації // Українське законодавство. – К., 1999. – 204 с.

 7. Здоровега В.Й. Теорія і методика журналістської творчості: підруч. [для студ. фак. жур.] / Володимир Йосипович Здоровега. – 2-ге вид. – Львів: Паіс, 2005. – 268 c.

 8. Іванов В.Ф. Масова комунікація / Валерій Феліксович Іванов. – К., 1998.

 9. Качкан В.А. Традиції і новаторство радянської публіцистики: моногр. / Володимир Атаназійович Качкан. – К: Вища школа, 1984. – 210 с.

 10. Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналистов / Галина Васильевна Лазутина. – М., 2006. – 240 с.

 11. Лось Й.Д. Публіцистика й тенденції розвитку світу: навч. посібн. / Йосип Дмитрович Лось. – Львів, 2008. – 376 с.

 12. Михайлин І.Л. Основи журналістики / Ігор Леонідович Михайлин. – К., 2003. – 284 с.

 13. Михайлов С. Современная зарубежная журналистика / С.Михайлов. – СПб., 2005. – 320 с.

 14. Різун В. Т. Нарис з історії та теорії українського журналістикознавства / В.Різун, Т.Трачук. – К., 2005.

 15. Федченко П.М. Преса та її попередники: історія зародження й основні закономірності розвитку / П.М.Федченко. – К.: Наук. думка, 1969.

 16. Шаповал Ю.Г. Феномен журналістики: проблеми теорії / Юрій Григорович Шаповал. – Рівне, 2005.Лекція 2

Онтологічні і ґносеологічні принципи масової інформації (2 год.)

План:

1. Онтологічні фактори масової інформації.

2. Ґносеологічні фактори масової інформації.

3. Реалізація в мас-медіа.

Завдання на самостійне опрацювання:

Підготуйте міні-досьє публікацій, в якому подайте по 3-5 прикладів (вирізок) домінування онтологічних та ґносеологічних чинників трактовки (автором) і розуміння (аудиторією) фактів і проблем.

^ Контрольні питання:

1. Які наслідки дотримання і порушення онтологічного принципу в мас-медіа? Проілюструйте відповідь.

2. Які наслідки дотримання і порушення ґносеологічного принципу в мас-медіа? Проілюструйте відповідь.

Рекомендована література:

 1. Ветров К.В. Социальный анализ средств массовой информации России / К.В.Ветров. – М., 2005. – 64 с.

 2. Вовканич С.Й. Інформаційний підхід до слова / Степан Йосипович Вовканич // Записки НТШ. – Т.ССХХІІ. – Львів, 1991. – С.247-256.

 3. Вовканич С.Й. Нація, інтелект, інформація: моногр. / Степан Йосипович Вовканич. – Львів, 1999.

 4. Житарюк М.Г. Соціокультурна модель журналістики: традиції і новаторство: моногр. / Мар’ян Георгійович Житарюк. – Львів, 2008. – 416 с.

 5. Землянова Л.М. Современная американская коммуникативистика / Л.М.Землянова. – М., 1995.

 6. Зернецька О.В. Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародні відносини / О.В.Зернецька. – К.: Освіта, 1999. – 351 с.

 7. Капелюшний А.О. Практичний посібник-довідник журналіста: редагування в ЗМІ: аналіз і перевірка фактичного матеріалу / Анатолій Олексійович Капелюшний. – Львів: ПАІС, 2004. – 576 с.

 8. Лильо Т.Я. Комунікація. Ідентичність. Глобалізація / Тарас Ярославович Лильо. – Львів, 2004.

 9. Лось Й.Д.. Публіцистика й тенденції розвитку світу: навч. посібн. / Йосип Дмитрович Лось. – Львів, 2008. – 376 с.

 10. Розин М.В. Журналистика: создание виртуальных реальностей: доклад на ОДИ «Судебная реформа и правовая журналистика», 17-19.05.1995 г. [Электронный ресурс] / М.В.Розин // Электронная библиотека Центра экстремальной журналистики. – Режим доступа к публикации: http://www.library.cjes.ru/online/?b_id=553.

 11. Сиберт Ф.С. Четыре теории прессы / Ф.С.Сиберт, У Шрам, Т.Питерсон; пер. с англ. – М.: Вагриус, 1998.

 12. Титаренко М. Світоглядна публіцистика: спроба полемічного дискурсу / Марія Титаренко // Вісник Львівського університету: Серія журналістики. – Вип.28. – Львів, 2006. – С.118-134.

 13. Тоффлер Э. Третья волна / Є.Тоффлер. – М., 2002.

 14. Федик О.С. Мова як духовний адекват світу (дійсності): монографія / Ольга Станіславівна Федик. – Львів: Місіонер, 2000. – 300 с.

 15. Чічановський А. Функціонування ЗМК як політичний процес / А.Чічановський, В.Шкляр, О.Стариш // Публіцистика і політика. – Вип. 1(4) / за заг.ред.д-ра політ.наук., проф. А.А.Чічановського. – К.: Грамота, 2007. – С.7-31.

 16. Шестакова Э. Г. Теоретические аспекты соотношения текстов художественной литературы и массовой коммуникации: специфика эстетической реальности словесности Нового времени. – Донецк: НОРД-ПРЕСС, 2005. – 441 с.Лекція 3

Субстанційна природа інформації та її ґенетичні властивості. Їхнє місце в системі масової інформації (2 год.)

План:

1. Концепція субстанційності інформації.

2. Концепція ґенетичності інформації.

3. Роль концепцій у моделюванні національно-світоглядної публіцистики.

Завдання на самостійне опрацювання:

Виявіть наявність і відсутність ґенетичних властивостей інформації в довільних журналістських текстах.

^ Контрольні питання:

1. Охарактеризуйте національно-світоглядну публіцистику з погляду дотримання та ігнорування етичного конфігуратора субстанційності.

2. Роль ґенетичної інформації в реалізації моделі національно-світоглядної журналістики.

Рекомендована література:

 1. Shannon Claude E. The Mathematical Theory of Communication / Claude E. Shannon, Warren Weaver. – Univ. of Illinois Press, 1963.

 2. Дейк Т.А. ван. Язык. Познание. Коммуникация / Ван Т.А.Дейк. – М., 1989.

 3. Житарюк М.Г. Соціокультурна модель журналістики: традиції і новаторство: моногр. / Мар’ян Георгійович Житарюк. – Львів, 2008. – 416 с.

 4. Лотман Ю.М. Культура и взрыв / Ю.М.Лотман. – М., 1992.

 5. Лубкович І.М. Соціологія і журналістика / Ігор Маркіянович Лубкович. – Львів: ПАІС, 2005.

 6. Олешко В.Ф. Журналистика как творчество / В.Ф.Олешко. – М., 2005. – 222 с.

 7. Потятиник Б.В. Соціологія масової комунікації / Борис Володимирович Потятиник. – Львів, 2002.

 8. Репин В.С. Молекулярная информация: миф или реальность [Электронный ресурс] / В.С.Репин. – Режим доступа к источнику: http://www.science.ng.ru/polemics/2000-03-02.

 9. Чаадаєв П. Філософічні листи. Апологія божевільного. Уривки та різні думки (1828-1850-ті роки) / упоряд. М.Г.Житарюк; перекл. з рос. М.Г.Житарюка, В.А.Житарюк. – Львів, 2005. – 168 с.

 10. Янковский С. Концепции общей теории информации [Электронный ресурс] / Станислав Янковский. – Режим доступа к публикации: http://www.n-t.ru/tp/ng/oti03.htm.Лекція 4

Соціокультурна модель журналістики (2 год.)

План:

1. Соціокультурні фактори журналістики.

2. Структурно-позиційний інтегратор.

3. Типологічна модель журналістики.

Завдання на самостійне опрацювання:

На матеріалі конкретного ЗМІ (обраного самостійно) виявіть активні і пасивні соціокультурні фактори, застосуйте структурно-позиційний інтегратор і побудуйте типологічну модель цього ЗМІ.

^ Контрольні питання:

1. Виявіть активні і пасивні соціокультурні фактори, застосуйте структурно-позиційний інтегратор і побудуйте типологічну модель „Дзеркала тижня”.

2. Виявіть активні і пасивні соціокультурні фактори, застосуйте структурно-позиційний інтегратор і побудуйте типологічну модель „Дня”.

3. Виявіть активні і пасивні соціокультурні фактори, застосуйте структурно-позиційний інтегратор і побудуйте типологічну модель журналу (на вибір – жіночого, чоловічого, галузевого).

4. Виявіть активні і пасивні соціокультурні фактори, застосуйте структурно-позиційний інтегратор і побудуйте типологічну модель радіоканалу (на вибір – „Промінь” або „Ера”).

5. Виявіть активні і пасивні соціокультурні фактори, застосуйте структурно-позиційний інтегратор і побудуйте типологічну модель телеканалу, зареєстрованого в Україні (на вибір).

6. Виявіть активні і пасивні соціокультурні фактори, застосуйте структурно-позиційний інтегратор і побудуйте типологічну модель інтернет-видання, зареєстрованого в Україні (на вибір).

Рекомендована література:

 1. Ахмадулин Е.В. Краткий курс теории журналистики: учебн. пособ. / Евгений Валерьевич Ахмадулин. – М. – Ростов н/Д., 2006. – 272 с.

 2. Житарюк М.Г. Соціокультурна модель журналістики: традиції і новаторство: моногр. / Мар’ян Георгійович Житарюк. – Львів, 2008. – 416 с.

 3. Корнилов Е. Социокультурные модели журналистики / Е.Корнилов // Филологический вестник Ростовского государственного университета. – Ростов-на-Дону, 1998 – №3.

 4. Корогодин В.И. Информация и феномен жизни / В.И.Корогодин. – Пущино, 1991.

 5. Лотман Ю.М. Культура и взрыв / Ю.М.Лотман. – М., 1992.

 6. Потятиник Б. Патогенний текст / Б.Потятиник, М.Лозинський. – Львів: Місіонер, 1996. – 296 с.

 7. Почепцов Г.Г. Теорія комунікації / Георгій Георгійович Почепцов. – К., 1999. – 308 с.

 8. Райли-младший Дж., Райли М. Массовая коммуникация и социальная система / Дж. Райли-младший, М.Райли // Социология сегодня: проблемы и перспективы. – М., 1965. – С.613-662.

 9. Сиберт Ф.С. Четыре теории прессы / Ф.С.Сиберт, У Шрам, Т.Питерсон; пер. с англ. – М.: Вагриус, 1998.

 10. Слісаренко І. Національні інтереси, національна безпека України та засоби масової інформації / Ігор Слісаренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. – К., 1999. – С.49-53.

 11. Слово в действии. Интент-анализ политического дискурса / Под ред. Т.Н.Ушаковой, Н.Д.Павловой. – СПб.: Алетейя, 2000. – 316 с.

 12. Соколова И.В. Социальная информатика и социология: проблемы и перспективы взаимосвязи / И.В.Соколова. – М.: Союз, 1999.

 13. Титаренко М. Світоглядна публіцистика: спроба полемічного дискурсу / Марія Титаренко // Вісник Львівського університету: Серія журналістики. – Вип.28. – Львів, 2006. – С.118-134.

 14. Федченко П.М. Преса та її попередники: історія зародження й основні закономірності розвитку / П.М.Федченко. – К.: Наук. думка, 1969.

 15. Шестакова Э. Г. Теоретические аспекты соотношения текстов художественной литературы и массовой коммуникации: специфика эстетической реальности словесности Нового времени. – Донецк: НОРД-ПРЕСС, 2005. – 441 с.

 16. Шкляр В. Вектори часу / Володимир Шкляр // Україна на шляху до Європи / упоряд.: В.І.Шкляр, А.В.Юричко. – К.: Етнос, 2006. – С.226-264.

 17. Якобсон Р. Лингвистика и поэтика / Роман Якобсон // Структурализм: „за” и „против”. – М., 1975.Заняття 5. Контрольна робота №1 (перевірка засвоєного на лекціях 1-4 і виявлення творчого розуміння) (2 год.).


Блок В. Коґнітивний концепт (12 год.)


Лекція 5

Інформаційний баланс: функціональні параметри (2 год.)

План:

1. Баланс у масовій інформації.

2. Фукціональні параметри.

3. Діапазони окреслення балансу і проблеми ефективності.

Завдання на самостійне опрацювання:

Знайдіть у сучасній мас-медійній практиці приклади збалансованості і незбалансованості. Обґрунтуйте свою оцінку.

^ Контрольні питання:

1. Проілюструйте на свіжому мас-медійному прикладі балансово-дисбалансний діапазон „мінус 1 – плюс 1”.

2. Проілюструйте на свіжому мас-медійному прикладі балансово-дисбалансний діапазон „мінус 2 – плюс 2”.

3. Проілюструйте на свіжому мас-медійному прикладі балансово-дисбалансний діапазон „мінус 3 – плюс 3”.

4. Проілюструйте на свіжому мас-медійному прикладі балансово-дисбалансний діапазон „мінус 3 – 0”.

5. Проілюструйте на свіжому мас-медійному прикладі балансово-дисбалансний діапазон „0 – плюс 3”.

6. Проілюструйте на свіжому мас-медійному прикладі балансово-дисбалансний діапазон „мінус 1 – плюс 2”.

Рекомендована література:

 1. Житарюк М.Г. Соціокультурна модель журналістики: традиції і новаторство: моногр. / Мар’ян Георгійович Житарюк. – Львів, 2008. – 416 с.

 2. Лось Й.Д.. Публіцистика й тенденції розвитку світу: навч. посібн. / Йосип Дмитрович Лось. – Львів, 2008. – 376 с.

 3. Мелещенко О.К. Інформація, інформаційний. Словник термінів і понять для журналістів і політологів / О.К.Мелещенко, А.А.Чічановський, В.І.Шкляр. – К.: Грамота, 2007. – 72 с.

 4. Сиберт Ф.С. Четыре теории прессы / Ф.С.Сиберт, У Шрам, Т.Питерсон; пер. с англ. – М.: Вагриус, 1998.

 5. Чаадаєв П. Філософічні листи. Апологія божевільного. Уривки та різні думки (1828-1850-ті роки) / упоряд. М.Г.Житарюк; перекл. з рос. М.Г.Житарюка, В.А.Житарюк. – Львів, 2005. – 168 с.

 6. Ярошевский М.Г. Развитие и современное состояние зарубежной психологии / М.Г.Ярошевский, Л.И.Анцыферова. – М., 1974.Лекція 6

Роль теорій коґнітивної відповідності в системі масової інформації (2 год.)

План:

1. Суть коґнітивізму і його методологічні різновиди.

2. Роль теорій коґнітивної відповідності в концепті журналістики.

Завдання на самостійне опрацювання:

На основі опрацювання рекомендованої літератури підготуйте аргументи про те, що спільне у коґнітивних теоріях і журналістиці.

^ Контрольні питання:

1. Чому загальна мета коґнітивістів (сформулюйте її) співвідносна з одним із найголовніших завдань журналістики соціальної відповідальності?

Рекомендована література:

 1. Abelson R. Theories of Cognitive Consistency / R.Abelson. – Chicago, 1968.

 2. Aronson E. Dissonans Theory: progress and Problems / E.Aronson // Abelson R. et al. (eds.). Theories of Cognitive Consistency. – Chicago, 1968.

 3. Deutsch M., Krauss R.M. Theories in Social Psychology / M.Deutsch, R.M.Krauss. – N.Y., 1965.

 4. Zayonc R.B. Cognitive Theory in Social Psychology / R.B.Zayonc // Lindzey G., Aronson E. (eds.). The Handbook of Social Psychology. – V.1. – Reading, 1968.

 5. Андреева Г.М. Зарубежная социальная психология ХХ столетия: Теоретические подходы: Учебное пособие для вузов / Андреева Г.М., Богомолова Н.Н., Петровская Л.А. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 286 с.

 6. Житарюк М.Г. Соціокультурна модель журналістики: традиції і новаторство: моногр. / Мар’ян Георгійович Житарюк. – Львів, 2008. – 416 с.

 7. Левин К. Теория поля в социальных науках / К.Левин. – СПб., 2000.

 8. МакГвайр В. Ин и Янь прогресса в социальной психологии / В.МакГвайр // Современная зарубежная социальная психология. – Тексты. – М., 1984.

 9. Фестингер Л. Введение в теорию диссонанса / Леон Фестингер // Современная зарубежная социальная психология. – Тексты. – М., 1984.

 10. Фестингер Л. Теория когнитивного диссонанса / Л.Фестингер; пер. с англ. – СПб., 1999.

 11. Ярошевский М.Г. Развитие и современное состояние зарубежной психологии / М.Г.Ярошевский, Л.И.Анцыферова. – М., 1974.Лекція 7

Теорії структурного балансу і комунікативних актів (2 год.)

План:

1. Збалансовані структури комунікації.

2. Незбалансовані структури комунікації.

3. Масовоінформаційні адаптогени.

Завдання на самостійне опрацювання:

Порівняйте теорії структурного балансу і комунікативних актів. Назвіть точки дотику і покажіть можливості реалізації в системі масової інформації.

Контрольні питання:

1. Наведіть приклади збалансованої коґнітивної структури комуніката.

2. Наведіть приклади незбалансованої коґнітивної структури комуніката.

3. Адаптуйте (покажіть на прикладі) теорію комунікативних актів до масової інформації.

Рекомендована література:

 1. Heider F. Attitudes and Cognitive Organizations / F.Heider // Journal of Psychology. – V.21. – 1946.

 2. Heider F. The Psychology of Interpersonal Relations / F.Heider. – N.Y., 1958.

 3. Katz D. Consistency for What? The Functional Approach / D.Katz // Abelson R. et al. (eds.). Theories of Cognitive Consistency. – Chicago, 1968.

 4. Newcomb T.M. An approach to the study of communicative acts / T.M.Newcomb // Communication and Culture. – N.Y., 1966.

 5. Newcomb T.M. An Approach to the Study of Communicative Acts / T.M.Newcomb // Psychological Review. – V.60. – 1953.

 6. Андреева Г.М. Зарубежная социальная психология ХХ столетия: Теоретические подходы: Учебное пособие для вузов / Андреева Г.М., Богомолова Н.Н., Петровская Л.А. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 286 с.

 7. Житарюк М.Г. Соціокультурна модель журналістики: традиції і новаторство: моногр. / Мар’ян Георгійович Житарюк. – Львів, 2008. – 416 с.

 8. Почепцов Г.Г. Теорія комунікації / Георгій Георгійович Почепцов. – К., 1999. – 308 с.Лекція 8

Теорія коґнітивного дисонансу (2 год.)

План:

1. Суть теорії дисонансу.

2. Реалізація дисонансу в мас-медіа.

3. Методи трансформації суспільного дисонансу в суспільний консонанс.

Завдання на самостійне опрацювання:

Підготуйте умовний реєстр ситуацій, де має місце конфлікт реальності і медіареальності (на історичному ґрунті, сучасному вітчизняному і міжнародному матеріалах).

^ Контрольні питання:

1. Покажіть взаємозв’язок внутрішнього і суспільного дисонансу/ консонансу (контекст резонансу).

Рекомендована література:

 1. Aronson E. Dissonans Theory: progress and Problems / E.Aronson // Abelson R. et al. (eds.). Theories of Cognitive Consistency. – Chicago, 1968.

 2. Festinger L. A Theory of Cognitive Dissonance / L.Festinger. – Evanstone, 1957.

 3. Андреева Г.М. Зарубежная социальная психология ХХ столетия: Теоретические подходы: Учебное пособие для вузов / Андреева Г.М., Богомолова Н.Н., Петровская Л.А. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 286 с.

 4. Житарюк М.Г. Соціокультурна модель журналістики: традиції і новаторство: моногр. / Мар’ян Георгійович Житарюк. – Львів, 2008. – 416 с.

 5. Фестингер Л. Введение в теорию диссонанса / Леон Фестингер // Современная зарубежная социальная психология. – Тексты. – М., 1984.

 6. Фестингер Л. Теория когнитивного диссонанса / Л.Фестингер; пер. с англ. – СПб., 1999.Лекція 9

Теорія конґруентності (2 год.)

План:

1. Суть теорії конґруентності.

2. Змінність відношень „комунікат – комунікант – об’єкт”.

3. Експериментальні проблеми.

Завдання на самостійне опрацювання:

Вирахуйте величину змін відношень комуніката до комуніканта і об’єкта на основі актуальної політичної проблеми.

^ Контрольні питання:

1. Вирахуйте величину змін відношень комуніката до комуніканта і об’єкта на прикладі конкретної публікації (теле- або радіозвернення): а) про підготовку (на вибір) Львова, Києва, Донецька або Дніпропетровська до Євро-2012; б) фінансово-економічну і соціально-гуманітарну кризу 2008-2010 рр. Варіанти а) або б) – на вибір.

Рекомендована література:

 1. Osgood C. The Principle of Congruity in the Prediction of Attitude Change / / C.Osgood, P.Tannenbaum // Psychological Review. – V.62. – 1955.

 2. Osgood C. Tne Measurement of Meaning / C.E.Osgood, G.Suci, P.Tannenbaum // Semantic Differential Technique. – Chicago, 1968.

 3. Андреева Г.М. Зарубежная социальная психология ХХ столетия: Теоретические подходы: Учебное пособие для вузов / Андреева Г.М., Богомолова Н.Н., Петровская Л.А. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 286 с.

 4. Житарюк М.Г. Соціокультурна модель журналістики: традиції і новаторство: моногр. / Мар’ян Георгійович Житарюк. – Львів, 2008. – 416 с.Заняття 11. Контрольна робота №2 (перевірка засвоєного на лекціях 5-9 і виявлення творчого розуміння) (2 год.).


Блок С. Модельно-методологічний концепт (10 год.)


Лекція 10

Зарубіжні теорії і концепції свободи слова (2 год.)

План:

1. Ідейно-теоретичні концепції свободи преси (абсолютної свободи – Дж.Мільтон, державного контролю – Платон, Т.Гобс, Дж.Лок, авторитарні – Ж.-Ж.Руссо, Ґ.Геґель, ліберальні – Д.Юм, Дж.Ераскін, Дж.Стюарт Міль, соціальні – В.Вейтлінґ, К.Маркс, Ф.Енґельс, В.Лєнін).

2. Традиційні види і типи систем журналістики (авторитарна, лібертарійська, соціальної відповідальності, комуністична).

^ Завдання на самостійне опрацювання:

1. Прочитайте першоджерела („Закони” і „Держава” Платона, „Аеоропагітика” Джона Мільтона, „Левіафан” Томаса Гобса, „Листи про віротерпимість” Джона Локка, „Про суспільний договір, або Принципи політичного права” Жан-Жака Руссо, „Філософія права” Ґеорґа Геґеля, „Про свободу преси” Давида Юма, „Про свободу” Джона Стюарта Міля, „Гарантії гармонії і свободи” Вільґельма Вейтлінґа, Виправдання мозельського кореспондента” Карла Маркса, „Партійна організація і партійна література” Володимира Лєніна) і напишіть звіт про віртуальну дискусію між представниками прибічників і противників свободи слова.

2. Побудуйте таблицю принципових відмінностей чотирьох видів систем журналістики за такими критеріями: а) приналежність ЗМІ за правом заснування і володіння, б) мета і завдання ЗМІ, в) можливості використання трибуни ЗМІ (необмежено, обмежено, ким саме), г) механізми контролю над ЗМІ, ґ) ставлення ЗМІ до влади і влади до ЗМІ, д) заборони для ЗМІ, е) державна підтримка ЗМІ.

Контрольні питання:

1. Покажіть різницю у ставленні до свободи слова і друку між „державами” Платона і Т.Гобса.

2. Яка різниця у ставленні до свободи слова і преси у працях Ж.-Ж.Руссо та Ґ.Геґеля?

3. Свобода ЗМІ у розумінні Д.Юма і сучасність.

4. Які можливості побудови системи „гармонії та свободи” преси за В.Вейтлінґом, К.Марсом, В.Лєніним, якщо врахувати принципи Дж.Локка?

5. Межі свободи слова в умовах авторитарної системи журналістики (критерії: ідейно-філософська основа та наявність/відсутність опозиції).

6. Базові принципи лібертарійської системи журналістики (критерії: ідейно-філософська основа та рівень відповідальності за свободу преси).

7. Базові принципи журналістики соціальної відповідальності (критерії: ідейно-філософська основа та рівень відповідальності за свободу преси).

8. Базові принципи соціалістичної (комуністичної) системи журналістики (критерії: ідейно-філософська основа та спільність та відмінність принципових засад із іншими системами журналістики).

Рекомендована література:

 1. Ахмадулин Е.В. Краткий курс теории журналистики: учебн. пособ. / Евгений Валерьевич Ахмадулин. – М. – Ростов н/Д., 2006. – 272 с.

 2. Вейтлинг В. Гарантии гармонии и свободы. – М., 1962.

 3. Гегель Г.В.Ф. Философия права. – М., 1990.

 4. Гоббс Т. Левиафан // Избр. соч.: В 2 т. – Т.2. – М., 1991.

 5. Житарюк М.Г. Соціокультурна модель журналістики: традиції і новаторство: моногр. / Мар’ян Георгійович Житарюк. – Львів, 2008. – 416 с.

 6. Засурский Я.Н. Буржуазные теории журналистики: истоки, тенденции развития. – М., 1980.

 7. К.Маркс и Ф.Энгельс о печати. Хрестоматия / Под ред. Гуревича С.М. – М., 1972.

 8. Корнилов Е.А. Социокультурные модели журналистики // Корнилов Е.А. Журналистика на рубеже тысячелетий. – Ростов н/Д, 1999.

 9. Ленин В. Партийная организация и партийная литература // Полн. собр. соч. – Т.12.

 10. Локк Дж. Английское свободомыслие. – М., 1981.

 11. Мильтон Дж. Ареопагитика // История печати: Антология. – М., 2001.

 12. Михайлов С. Современная зарубежная журналистика / С.Михайлов. – СПб., 2005. – 320 с.

 13. Платон. Государство. Законы. Политик / Предисл. Е. И. Темнова. – М.: Мысль, 1998. – 798 с.

 14. Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре или принципы политического права. – М., 1938.

 15. Саламон Л. Всеобщая история прессы // История печати: антология. – М., 2001.

 16. Слісаренко І. Національні інтереси, національна безпека України та засоби масової інформації / Ігор Слісаренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. – К., 1999. – С.49-53.

 17. Четыре теории прессы / Ф.Сиберт, У.Шрамм, Т.Питерсон. – М., 1998.

 18. Юм Д. О свободе печати // Соч.: В 2 т. – Т.2. – М., 1964.Лекція 11

Зарубіжні теорії масової комунікації (2 год.)

План:

1. Суть, структура і різновиди комунікації.

2. Теорії і концепції масової комунікації.

3. Модельні вираження масової комунікації.

Завдання на самостійне опрацювання:

Укладіть невелике досьє (з вирізок або сценарних планів) одновекторної і багатовекторної комунікації. Упорядкуйте його за таким принципом: а) пропаганда, б) суспільна відповідальність, в) необмеженість публічного висловлювання і визначте функціональні особливості кожної виділеної групи.

^ Контрольні питання:

1. Охарактеризуйте одновекторну модель комунікації з погляду типології систем журналістики і їхнього функціонального вираження.

2. Охарактеризуйте багатовекторну модель комунікації з погляду типології систем журналістики і їхнього функціонального вираження.

Рекомендована література:

 1. Fleur M., de, Ball-Rokeach S. Teories of Mass Communication / de M. Fleur, S. Ball-Rokeach. – N.Y.; L., 1982.

 2. Goban-Klas T. Media i komunikowanie masowe: teorie i analizy prasy, radia, telewizji i internetu / Tomasz Gоban-Klas. – Warszawa-Krakow: Wydawnictwo naukowe PWN, 2006. – 340 s.

 3. Maletzke G. Psychologie der Massen Kommunikation / G.Maletzke. – Hamburg, 1963.

 4. Maxwell's D. Entropy, Information, Computing, H. S. / Demon Maxwell's. – Leff and A. F. Rex, Editors, Princeton University Press, Princeton, NJ (1990).

 5. McGuire W.J. Person Perception / W.J. McGuire // Lindzey G., Aronson E. (eds.). The Handbook of Social Psychology. – 2nd ed. – V.1. – Reading, 1968.

 6. McQuail D. Mass Communication Theory. An Introduction / D. McQuaild. – London: Sage, 1994.

 7. McQuaild D. Communication model for the study of mass communication / D.McQuaild, S.Windahl. – London – N.Y., 1986.

 8. Merrill J. The World’s Great Dailies / John Merrill. – New York: Hasting House, 1980.

 9. Shannon Claude E. The Mathematical Theory of Communication / Claude E. Shannon, Warren Weaver. – Univ. of Illinois Press, 1963.

 10. Thomas M. Cover, Joy A. Elements of information theory / Cover M.Thomas, A.Joy. – New York: Wiley, 1991.

 11. Virieu F.-H. (de). La mediocratie / F.-H.Virieu. – Paris, 1990.

 12. Weawer W. The mathematics of communication / W.Weawer // Communication and Culture. – N.Y., 1966.

 13. Житарюк М.Г. Соціокультурна модель журналістики: традиції і новаторство: моногр. / Мар’ян Георгійович Житарюк. – Львів, 2008. – 416 с.

 14. Землянова Л.М. Современная американская коммуникативистика. – Теоретические концепции, проблемы, прогнозы. – М.: МГУ, 1995. – 271 с.

 15. Левин К. Теория поля в социальных науках / К.Левин. – СПб., 2000.

 16. Михайлов С. Современная зарубежная журналистика / С.Михайлов. – СПб., 2005. – 320 с.

 17. Москаленко А.З. Теорія журналістики / Анатолій Захарович Москаленко. – К., 1998.

 18. Потятиник Б. Патогенний текст / Б.Потятиник, М.Лозинський. – Львів: Місіонер, 1996. – 296 с.

 19. Почепцов Г.Г. Теорія комунікації / Георгій Георгійович Почепцов. – К., 1999. – 308 с.

 20. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики / Евгений Петрович Прохоров. – М., 2003.

 21. Прохоров Е.П. Исследуя журналистику. Теоретические основы, методология, методика, техника работы исследователя СМИ / Е.П.Прохоров. – М., 2006. – 204 с.

 22. Прутцков, Г.В. Введение в мировую журналистику: Антология в двух томах [Текст]: учебное пособие по курсу „История зарубежной журналистики. Введение в мировую журналистику” / Г.В.Прутцков. – М.: Омега-Л, 2003. – 464 с.; 416 с.

 23. Сиберт Ф.С. Четыре теории прессы / Ф.С.Сиберт, У Шрам, Т.Питерсон; пер. с англ. – М.: Вагриус, 1998.

 24. Українська журналістика в контексті світової / за ред.проф.В.І.Шкляра. – К., 1997, 1998, 1999.

 25. Українська журналістика: вчора, сьогодні, завтра / за ред.проф.В.І.Шкляра. – К., 1996, 1997, 1998.

 26. Якобсон Р. Лингвистика и поэтика / Роман Якобсон // Структурализм: „за” и „против”. – М., 1975.Лекція 12

Типологічні моделі журналістики і масової комунікації (2 год.)

План:

1. Західні моделі масової комунікації.

2. Радянські моделі журналістики (пропагандистський аспект).

3. Проблеми теорії і практики ЗМІ в контексті трансформації „континентальної” та „острівної” систем журналістики.

Завдання на самостійне опрацювання:

1. Проаналізуйте щоденне друковане видання з погляду вираження типологічних особливостей моделей комунікації.

2. Проаналізуйте тижневе друковане видання з погляду вираження типологічних особливостей моделей комунікації.

3. Проаналізуйте програму в електронному виданні (теле-, радіо-, інтернет-) з погляду вираження типологічних особливостей моделей комунікації.

Контрольні питання:

1. Покажіть типологічні особливості моделей комунікації (за Д.МакКвілом).

2. Суть і типологічні особливості трансмісійних моделей комунікації.

3. Суть і типологічні особливості рецепційних моделей комунікації.

4. Суть, типологічні особливості і порівняльні характеристики моделей ритуалу та привернення уваги.

5. Назвіть моделі масової комунікації, притаманні тоталітарній системі журналістики. Обґрунтуйте відповідь.

6. Назвіть моделі масової комунікації, притаманні авторитарній системі журналістики. Обґрунтуйте відповідь.

7. Назвіть моделі масової комунікації, притаманні лібертарійській системі журналістики. Обґрунтуйте відповідь.

8. Назвіть моделі масової комунікації, притаманні соціально відповідальній системі журналістики. Обґрунтуйте відповідь.

Рекомендована література:

 1. Житарюк М.Г. Соціокультурна модель журналістики: традиції і новаторство: моногр. / Мар’ян Георгійович Житарюк. – Львів, 2008. – 416 с.

 2. Корнилов Е. Социокультурные модели журналистики / Е.Корнилов // Филологический вестник Ростовского государственного университета. – Ростов-на-Дону, 1998 – №3.

 3. Лауристин М. Некоторые проблемы управления потоком массовой информации / М.Лауристин // Предмет семиотики. Творческие и практические проблемы взаимодействия средств массовой коммуникации. – М., 1975. – С.88-107.

 4. Михайлов С. Современная зарубежная журналистика / С.Михайлов. – СПб., 2005. – 320 с.

 5. Ньюком Т. Социально-психологическая теория интеграции индивидуального и социального подходов / Т.Ньюком // Современная зарубежная социальная психология. – Тексты. – М., 1984.

 6. Різун В. Т. Нарис з історії та теорії українського журналістикознавства / В.Різун, Т.Трачук. – К., 2005.Лекція 13

Сучасні моделі журналістики (2 год.).

План:

1. Російські моделі журналістики (Прохоров, Ахмадулін).

2. Українські моделі журналістики (типологічна, універсальна, функціональної ефективності).

3. Фактори інформаційної периферійності та рецепції її подолання.

Завдання на самостійне опрацювання:

1. Зробіть порівняльний аналіз сучасних російських моделей журналістики.

2. Опишіть спільні та відмінні типологічні конфігуратори сучасної української і а) німецької; б) польської; в) французької; г) скандинавської, ґ) американської, д) російської систем журналістики.

3. Проаналізуйте ЗМІ і виявіть рівень функціональної ефективності а) „якісних”, б) „бульварних” ЗМІ.

Контрольні питання:

1. Обґрунтуйте складники, причини і способи подолання інформаційної периферійності з допомогою універсальної моделі журналістики.

2. Беручи до уваги моделі Є.Прохорова та Є.Ахмадуліна, дайте характеристики сучасних російської та української систем журналістики.

3. Змоделюйте типологічну структуру (модель) журналістики тоталітарного типу.

4. Змоделюйте типологічну структуру (модель) журналістики авторитарного типу.

5. Використовуючи відповідну формулу, продемонструйте рівень функціональної ефективності „якісних” ЗМІ.

6. Використовуючи відповідну формулу, продемонструйте рівень функціональної ефективності „бульварних” ЗМІ.

Рекомендована література:

 1. Житарюк М. Великий спорт і мас-медіа. Текст лекцій: навч.-метод. посіб. [на студентів-журналістів] / Мар’ян Житарюк. – Львів: Світ, 1997. – 84 с.

 2. Житарюк М.Г. Соціокультурна модель журналістики: традиції і новаторство: моногр. / Мар’ян Георгійович Житарюк. – Львів, 2008. – 416 с.

 3. Прохоров Е.П. Исследуя журналистику. Теоретические основы, методология, методика, техника работы исследователя СМИ / Е.П.Прохоров. – М., 2006. – 204 с.

 4. Сиберт Ф.С. Четыре теории прессы / Ф.С.Сиберт, У Шрам, Т.Питерсон; пер. с англ. – М.: Вагриус, 1998.

 5. Сургуладза Р.К. Функциональная типология журналистского текста / Р.К.Сургуладза // Методы исследования журналистики. – Ростов-на-Дону: Издательство Ростовского университета, 1987.Заняття 16. Контрольна робота №3 (перевірка засвоєного на лекціях 10-13 і виявлення творчого розуміння) (2 год.).
Схожі:

«затверджую» Декан факультету журналістики 200 р. Робоча навчальна програма предмет «Зарубіжні теорії та моделі масової інформації» iconРобоча навчальна програма
Теорія масової комунікації”, „Теорія І практика журналістики”, «Міжнародна комунікація» та ін., адже крім друкованих та аудівізуальних...
«затверджую» Декан факультету журналістики 200 р. Робоча навчальна програма предмет «Зарубіжні теорії та моделі масової інформації» iconЗатверджую декан факультету Карпіщенко О.І. (підпис) (прізвище,ініціали) 200 р. Робоча програма навчальної дисципліни
...
«затверджую» Декан факультету журналістики 200 р. Робоча навчальна програма предмет «Зарубіжні теорії та моделі масової інформації» iconФорма № н 03
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри зарубіжної преси та інформації факультету журналістики лну імені Івана Франка
«затверджую» Декан факультету журналістики 200 р. Робоча навчальна програма предмет «Зарубіжні теорії та моделі масової інформації» iconКурс Лекційні
Теорія масової комунікації”, „Теорія І практика журналістики”, «Міжнародна комунікація» та ін., адже аудівізуальні засоби масової...
«затверджую» Декан факультету журналістики 200 р. Робоча навчальна програма предмет «Зарубіжні теорії та моделі масової інформації» iconЗатверджую” Декан факультету економіки та менеджменту Карпіщенко О.І. “ ” 2007р. Робоча програма з дисципліни "Контролінг"
Робоча програма розроблена на основі навчального плану та освітньо-професійної програми мон україни напряму 0502 "Менеджмент" І кваліфікаційної...
«затверджую» Декан факультету журналістики 200 р. Робоча навчальна програма предмет «Зарубіжні теорії та моделі масової інформації» iconЗатверджую декан факультету економіки та менеджменту Прокопенко О. В. " " 2010р. Робоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма укладена на основі кваліфікаційної характеристики магістра, навчального плану та освітньо-професійної програми мон...
«затверджую» Декан факультету журналістики 200 р. Робоча навчальна програма предмет «Зарубіжні теорії та моделі масової інформації» icon119 від 29 грудня 2011 року
Активісти Наукового товариства студентів та аспірантів факультету журналістики разом із викладачами відвідали засідання постійного...
«затверджую» Декан факультету журналістики 200 р. Робоча навчальна програма предмет «Зарубіжні теорії та моделі масової інформації» iconЗатверджую” Проректор з навчально-педагогічної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни політологічні теорії держави
Політологічні теорії держави. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки,...
«затверджую» Декан факультету журналістики 200 р. Робоча навчальна програма предмет «Зарубіжні теорії та моделі масової інформації» iconЗатверджую т в. о ректора М.І. Ступнік 2009 р. Робоча навчальна програма з дисципліни “ Електропостачання ”
Робоча навчальна програма за кредитно-модульною системою складена на основі освітньо-професійної програми за професійним спрямуванням...
«затверджую» Декан факультету журналістики 200 р. Робоча навчальна програма предмет «Зарубіжні теорії та моделі масової інформації» iconФорма № н 03
Засоби масової інформації Японії. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи