Програма археолого-епіграфічної практики для студентів магістрів спеціальності «Латинська, старогрецька, грецька мова І література» icon

Програма археолого-епіграфічної практики для студентів магістрів спеціальності «Латинська, старогрецька, грецька мова І література»
Скачати 60.67 Kb.
НазваПрограма археолого-епіграфічної практики для студентів магістрів спеціальності «Латинська, старогрецька, грецька мова І література»
Дата11.10.2012
Розмір60.67 Kb.
ТипПротокол

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет іноземних мов

Кафедра класичної філології


ПРОГРАМА

АРХЕОЛОГО-ЕПІГРАФІЧНОЇ ПРАКТИКИ

для студентів магістрів

спеціальності «Латинська, старогрецька, грецька мова і література»


Програма затверджена на засіданні кафедри класичної філології

Протокол №10 від «15» травня 2009р

Завідувач кафедри

доц. Чернюх Б.В. _______________


Львів 2009


Укладач: доц. Мисловська Л.В.


Щорічна археолого-епіграфічна практика студентів відділення класичної філології університету є важливою сполучною ланкою між теоретичною та практичною підготовкою фахівців. Згідно з навчальним планом освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» напряму підготовки – Філологія (мова і література: латинська, старогрецька, грецька мова і література) у IX семестрі передбачено двотижневу археолого-епіграфічну практику.


^ МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Науково-навчальною базою археолого-епіграфічної практики студентів є Херсонеський історико-археологічний музей (м. Севастополь), історико-археологічний заповідник Ольвія (с. Парутино, Миколаївська обл..), Інститут археології та наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка, державний історичний архів м. Львова.

Головна мета практики – закріплення та поглиблення здобутих теоретичних знань, надання основних знань, вироблення навичок та умінь при науковому вивченні епіграфічних пам’яток, їх опис, інтерпретація та переклад. Перед студентами ставиться завдання навчитись працювати з епіграфічними джерелами, оволодіти навичками їх датування на підставі особливостей письма, ознайомитись з напрямками та формами їх комплектування, обробки, систематизації, обліку та зберігання, методикою використання епіграфічних джерел у науково-дослідній, навчально-виховній та науково-популяризаторській роботі за професійною спрямованістю; отримати практичний досвід самоорганізації, систематичного набуття й поповнення знань, вмінь і навичок роботи за обраним фахом.

Проходячи практику у Державному історичному архіві м. Львова та відділі рукописів наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка, студенти оволодівають вміннями і навичками роботи з середньовічними рукописними документами, знайомляться з особливостями типів письма та особливостями середньовічної латини.


^ ЗМІСТ ПРАКТИКИ

Під час проведення усіх практик передбачаються лекційні заняття (теоретична підготовка до проходження практики) та практичні заняття.

Під час проходження практики керівники залучають студентів до виконання індивідуальних робіт в установах та на досліджуваних об’єктах.

Індивідуальні завдання під час практики покликані виробити у студентів навички й уміння для самостійного розв’язання виробничих, наукових та організаційних цілей. Виконання одного або декількох індивідуальних завдань дозволить активізувати діяльність студентів, розширити їх світогляд, підвищити ініціативність і цілеспрямованість під час проходження практики. Індивідуальні завдання повинні враховувати специфіку конкретної бази практики. Характер і змістове наповнення індивідуальних завдань для кожного зі студентів керівник практики від факультету визначає перед початком практики, у погодженні з керівником від бази практики. При визначенні конкретних завдань враховуються індивідуальні наукові зацікавлення студентів. Це дозволить останнім у подальшому використати матеріали, знання й навички, отримані під час виконання завдань, використати їх при написанні курсових, квалвіфікаційних робіт, для підготовки доповіді на студентську конференцію.


^ ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Керівники практики: контролюють відвідування занять студентами; рекомендують необхідну літературу та надають методичні рекомендації в її опрацюванні; допомагають обрати тему для індивідуального заняття, розробляють та контролюють його виконання; надають методичні рекомендації та контролюють процес написання підсумкової роботи,; приймають звітну документацію від студентів та проводять контроль засвоєння матеріалу; виставляють оцінку за практику.

Оцінювання студентів передбачає диференційований залік. Оцінка виставляється за 100 бальною системою, шкалою ECTS та національною шкалою.

^ Критерії оцінювання навчальних практик за 100-бальною шкалою

Вид роботи

Кількість балів

Відвідування та участь в лекційних заняттях

10

Робота на семінарських заняттях

20

Виконання індивідуального завдання

25

Звітна документація

25

Захист практики

20


^ ВИМОГИ ДО ЗВІТУ

Для узагальнення зібраних під час практики матеріалів студенти здають звіт про проходження практики. У звіті у лаконічній формі подаються завдання і плани, які виконував студент під час практики. Описується процес дослідження, аналізується конкретне завдання, яке було поставлене перед студентом, і процес його виконання.

Звіти перевіряються і затверджуються керівниками практики.


^ ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ

Після завершення практики і здачі визначених документів підводяться підсумки практики на засіданні кафедри. Керівник практики інформує адміністрацію ЛНУ щодо фактичних термінів початку і закінчення практики, складу груп студентів, які пройшли практику, їх дисципліни, стану охорони праці і протипожежної охорони на базі практики і з інших питань організації та проведення практик. Студент, що не виконав програми практики і отримав незадовільну оцінку відраховується з навчального закладу.

Студенти також доповідають про підсумки проходження навчальних практик на студентських конференціях. Отримані матеріали студенти можуть використовувати при написанні курсових і кваліфікаційних робіт, при підготовці різних наукових проектів. Результати досліджень студент може особисто або спільно з викладачем опублікувати в наукових та науково-популярних виданнях.

Додаток

Таблиця перерахування оцінок

^ Оцінка за 100-бальною рейтинговою шкалою

Оцінка за практику

Код оцінки

Оцінка за шкалою ECTS

90–100

відмінно

5

А

81–89

дуже добре

4

B

71–80

добре

C

61–70

задовільно

3

D

51-60

достатньо

E

до 50

незадовільно

2Схожі:

Програма археолого-епіграфічної практики для студентів магістрів спеціальності «Латинська, старогрецька, грецька мова І література» iconПротокол №5 від «8»грудня 2009р завідувач кафедри доц. Чернюх Б. В програма навчально-виховної педагогічної практики для студентів магістрів спеціальності «Латинська, старогрецька, грецька мова І література»
Основною метою даної педагогічної практики є закріплення педагогічних навичок, здобутих при отриманні кваліфікації бакалавра, вдосконалення...
Програма археолого-епіграфічної практики для студентів магістрів спеціальності «Латинська, старогрецька, грецька мова І література» iconПротокол №5 від «8» грудня 2009р завідувач кафедри доц. Чернюх Б. В. Програма навчально-виховної педагогічної практики для студентів спеціалістів спеціальності «Латинська, старогрецька, грецька мова І література»
...
Програма археолого-епіграфічної практики для студентів магістрів спеціальності «Латинська, старогрецька, грецька мова І література» iconПротокол №5 від «8» грудня 2009р завідувач кафедри доц. Чернюх Б. В. Програма навчально-виховної педагогічної практики для студентів бакалаврів спеціальності «Латинська, старогрецька, грецька мова І література»
Педагогічна практика студентів університету – важлива ланка між теоретичною та практичною підготовкою їх до самостійної роботи у...
Програма археолого-епіграфічної практики для студентів магістрів спеціальності «Латинська, старогрецька, грецька мова І література» iconСпеціальність мова та література (латинська, старогрецька, грецька) Ауд. 422 ІІ зміна 1400

Програма археолого-епіграфічної практики для студентів магістрів спеціальності «Латинська, старогрецька, грецька мова І література» iconРобоча програма навчальної дисципліни інтелектуальна власність
Напрями підготовки: 02030304, 02030304 «Переклад», 02030302, 02030302 – «Філологія англійська, німецька, французька, іспанська мова...
Програма археолого-епіграфічної практики для студентів магістрів спеціальності «Латинська, старогрецька, грецька мова І література» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Напрями підготовки: 02030304, 02030304 «Переклад», 02030302, 02030302 – «Філологія англійська, німецька, французька, іспанська мова...
Програма археолого-епіграфічної практики для студентів магістрів спеціальності «Латинська, старогрецька, грецька мова І література» iconОсновна мова латинська, старогрецька мови

Програма археолого-епіграфічної практики для студентів магістрів спеціальності «Латинська, старогрецька, грецька мова І література» iconПрограма соціолінгвістичної практики для студентів факультету філології та журналістики спеціальності 010103 «пмсо. Українська мова І література»
Для студентів факультету філології та журналістики спеціальності 010103 «пмсо. Українська мова І література» у уі семестрі проводиться...
Програма археолого-епіграфічної практики для студентів магістрів спеціальності «Латинська, старогрецька, грецька мова І література» iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Робоча програма з Країнознавства для студентів за напрямом підготовки 020303 Філологія, спеціальністю Мова та література (англійська,...
Програма археолого-епіграфічної практики для студентів магістрів спеціальності «Латинська, старогрецька, грецька мова І література» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни криворізький державний педагогічний університет програма вcтупного іспиту з іноземної мови на навчання
Українська мова та література, додаткова спеціальність: мова І література (англійська)"; ’’Мова та література (англійська), додаткова...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи