Протокол №5 від «8»грудня 2009р завідувач кафедри доц. Чернюх Б. В програма навчально-виховної педагогічної практики для студентів магістрів спеціальності «Латинська, старогрецька, грецька мова І література» icon

Протокол №5 від «8»грудня 2009р завідувач кафедри доц. Чернюх Б. В програма навчально-виховної педагогічної практики для студентів магістрів спеціальності «Латинська, старогрецька, грецька мова І література»
Скачати 123.31 Kb.
НазваПротокол №5 від «8»грудня 2009р завідувач кафедри доц. Чернюх Б. В програма навчально-виховної педагогічної практики для студентів магістрів спеціальності «Латинська, старогрецька, грецька мова І література»
Дата11.10.2012
Розмір123.31 Kb.
ТипПротокол


Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет іноземних мов

Кафедра класичної філології

Денне навчання


«Затверджено»

на засіданні кафедри

класичної філології

протокол № 5

від «8»грудня 2009р.

завідувач кафедри

доц. Чернюх Б.В.___________

.


ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

для студентів магістрів

спеціальності «Латинська, старогрецька, грецька мова і література»


Львів-2009


Укладач: доц. Чернюх Б. В.


^ МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Асистентська педагогічна практика з латинської мови є складовою частиною професійної підготовки спеціалістів на освітньо-кваліфікаційному рівні “Магістр” і завершальним етапом практичної підготовки студентів університету до професійно-педагогічної діяльності. Основною метою даної педагогічної практики є закріплення педагогічних навичок, здобутих при отриманні кваліфікації бакалавра, вдосконалення знань, необхідних для роботи у вищих навчальних закладах, формування вмінь застосовувати їх у навчально-виховному процесі під час виконання функцій викладача.

^ ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

 • поглиблення і розширення теоретичних знань із спеціальних і психолого-педагогічних дисциплін, набутих студентами, застосування їх у вирішенні конкретних педагогічних завдань під час практики;

 • формування у студентів-магістрів психолого-педагогічних та методичних умінь викладання відповідних навчальних дисциплін у системі вищої школи;

 • вироблення умінь організації основних форм навчання у вищій школі, застосування сучасних технологій і методик навчання;

 • формування умінь професійного і педагогічного спілкування зі студентською аудиторією;

 • виховання у магістрів досвіду викладацької роботи, морально - етичних якостей викладача вищої школи, індивідуального творчого стилю педагогічної діяльності, потреби в самоосвіті.

^ ТЕРМІНИ ПРОХОДЖЕННЯ. БАЗИ ПРАКТИКИ

Згідно навчальних планів педагогічна практика з латинської мови проводиться на V курсі (другий семестр) загальною тривалістю 4 тижні.

Базами проходження педагогічної практики студентів-магістрів є кафедра латинської мови Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, кафедри іноземних мов та прикладної лінгвістики Національного університету «Львівська Політехніка», кафедра класичних мов Українського католицького університету. Для проходження практики студенти можуть бути скеровані і в інші навчальні підрозділи (наприклад, коледжі), де викладаються відповідні дисципліни спеціалізації і здійснюється підготовка спеціалістів за бакалаврською програмою.

У перший день практики проводиться настановча нарада, на якій студентам повідомляють мету і завдання практики, її тривалість, види і форми педагогічної діяльності студентів, порядок обліку та оцінювання їхньої роботи. Після закінчення практики студенти повинні подати звітну документацію. Підсумки педагогічної практики підводять на засіданні кафедри класичної філології з участю представників кафедр, де студенти проходили педагогічну практику, на якій студенти доповідають про результати своєї діяльності.

^ КЕРІВНИЦТВО ПЕДАГОГІЧНОЮ ПРАКТИКОЮ

Керівництво практикою здійснює факультетський керівник-методист, керівник-методист від кафедри класичної філології, викладачі кафедр, на яких проходять практику студенти п’ятого курсу.

^ Обов’язки факультетського керівника-методиста

 1. Керівник готує наказ щодо проходження педагогічної практики студентами факультету іноземних мов.

 2. Організовує і проводить разом з керівниками з факультету та кафедри педагогіки настановчу нараду з питань проходження педагогічної практики, на якій перед практикантами ставляться конкретні навчально-педагогічні і виховні завдання.

 3. Надає методичну допомогу студентам щодо складання індивідуальних планів та оформлення документів.

 4. Здійснює поточний і підсумковий контроль проходження педагогічної практики.

Обов’язки кафедрального керівника-методиста

 1. Керівник-методист бере участь у настановчому інструктажі студентів на факультеті (перед початком практики) і в засіданні кафедри, де студенти звітують про проходження практики.

 2. Допомагає студентам у складанні графіків залікових занять.

 3. Проводить консультації з методичних питань, зокрема, вибір методів навчання, аналіз і шляхи подолання труднощів при підготовці занять, помилок і невдач при їх проведенні, організація роботи із студентським колективом.

 4. Керівник-методист перевіряє конспекти занять.

 5. Відвідує усі заняття студентів-практикантів, бере участь у їх обговоренні, оцінює і виставляє відповідний бал у заліковий лист проходження практики. Спільно з іншими керівниками узгоджує підсумкову оцінку.

^ Керівник – методист має право:

  • не допустити студента-практиканта до практики, якщо він не був присутнім на інструктивній нараді без поважних причин;

  • не допустити студента-практиканта до заняття, якщо він не має написаного конспекта чи цей конспект не підписаний керівником;

  • не зарахувати заняття, проведеного студентом, якщо на ньому були допущені грубі помилки;

  • не допустити студента-практиканта на заняття, якщо він має невідповідний зовнішній вигляд: одяг, зачіску, тощо, що викличе адекватну реакцію студентів і відволікатиме їх від навчальної мети;

  • Не зарахувати практики, якщо на це будуть відповідні причини;

  • Знизити оцінку за практику, якщо документація буде здана із запізненням.

Обов’язки студента-практиканта

 1. Студент-практикант зобов’язаний розпочати і завершити практику у визначений термін. Під час практики студент зобов’язаний дотримуватись правил внутрішнього розпорядку.

 2. Студент повинен якісно виконувати роботу, передбачену програмою педагогічної практики.

 3. Студент повинен підготувати всі необхідні звітні документи згідно вимог і відзвітуватись за виконану роботу.

 4. Вчасно пройти медичний огляд і отримати допуск до педпрактики.

 5. Бути присутнім на інструктивній нараді, отримати на ній настанови щодо проходження практики.

 6. Ознайомитись з програмою педагогічної практики, а також з правилами техніки безпеки.

 7. Знати місце проходження практики (день і годину її початку).

 8. Разом з керівником скласти графік залікових занять і виховних заходів.

 9. Провести кілька пробних занять у різних групах, щоб познайомитись з учнями.

 10. Бути присутнім на залікових заняттях свої одногрупників, брати участь у їх обговоренні.

 11. Старанно підготувати і успішно провести залікові заняття.

 12. Організувати і провести виховний захід.

 13. Підготувати і вчасно здати документацію педпрактики.

 14. Захистити педпрактику.

^ ЗМІСТ ПРАКТИКИ

На першому етапі студенти знайомляться з системою навчально-виховної роботи кафедри, особливостями методичної, наукової та організаційної роботи викладачів кафедри, із студентською аудиторією, з якою вони будуть проводити навчальні заняття, відвідують заняття викладачів, готують графік проведення залікових занять та інформують керівників практики.

Другий, основний етап, практики включає підготовку планів -конспектів навчальних занять та їх методичного забезпечення. Студентами проводяться заняття згідно встановленого графіку. На заняттях студентів-практикантів повинні бути присутні викладачі - керівники практики й викладачі кафедри педагогіки, а також однокурсники. Після кожного проведеного практикантом заняття має проводитись детальне обговорення, яке повинно виявити переваги й недоліки проведеного заняття .

На третьому, заключному етапі практики студенти готують звіт про практику і беруть участь у засіданні кафедри. На ньому повинні бути присутні кафедральний керівник-методист, представники кафедр, де здійснювалась практика та груповий керівник від кафедри педагогіки.

^ Під час педагогічної практики студенти повинні:

1) ознайомитися:

  1. з навчально-методичною та науковою роботою кафедри, на якій проводиться практика;

  2. з програмно-методичним забезпеченням навчальної дисципліни, з якої будуть проводитися заняття практикантом;

  3. із специфікою методики роботи викладачів;

2) вивчити:

  1. навчальні програми дисципліни, з якої будуть проводитися практичні, заняття;

  2. психологічні, вікові та індивідуальні особливості студентів групи, де будуть проводитися навчальні заняття, стан їх успішності;

  3. особливості організації та проведення науково-дослідної роботи студентів, інтереси й уподобання їх щодо виховної і позаудиторної роботи;

3) формувати навички й уміння майбутньої педагогічної діяльності:

  1. відвідувати заняття викладачів кафедри;

  2. розробити розгорнутий план-конспект практичного заняття з латинської мови відповідно до робочої навчальної програми;

  3. проводити заняття, в тому числі й два залікових;

  4. відвідувати та брати участь в обговоренні занять своїх колег, написати рецензію на залікове заняття.

  5. провести виховний захід

^ ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ

У кінці практики студенти -магістри подають такі звітні документи:

 1. Письмовий звіт (у довільній формі), де розкривається зміст виконаної роботи, висловлюються побажання, пропозиції щодо покращення умов, змісту та ін. проходження практики.

 2. Заповнений заліковий лист проходження практики із відповідними відмітками керівників практики від кафедри і кафедри педагогіки.

 3. Конспект практичного заняття лекції.

 4. Аналіз відвіданого навчального заняття.

 5. План-конспект виховного заходу

Підсумки практики і виставлення оцінок здійснюється на засіданні кафедри.

^ ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Поточний контроль здійснюється методистами протягом проходження студентами педагогічної практики шляхом аналізу та оцінки їх систематичної роботи, залікових навчальних занять. Підсумковий контроль здійснюється у кінці проходження практики шляхом оцінювання цілісної систематичної педагогічної діяльності студентів протягом конкретного періоду. При виставленні диференційованої оцінки студенту враховується рівень теоретичної підготовки майбутнього викладача, якість виконання завдань практики, рівень оволодіння педагогічними вміннями і навичками, ставлення до студентів, акуратність, дисциплінованість, якість оформлення документації та час її подання.

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ ПРАКТИКАНТІВ.

При проходженні педагогічної практики оцінюються такі види діяльності студентів:

 • проведення залікового заняття (20 балів)

 • проведення залікового виховного заходу (20 балів)

 • написання конспектів залікового заняття та виховного заходу (кожен конспект оцінюється в 10 балів)

 • написання педагого-психологічної характеристики на студента групи, в якій студент-практикант проводить залікові заняття (10 балів)

Методист – керівник використовує такі критерії оцінювання навчальних занять студентів практикантів.

Оцінку «20 балів» ставлять, якщо студент, враховуючи поради методиста та викладача, або, використовуючи зразки методичних матеріалів, методично грамотно спланував заняття, визначив реальні цілі, конкретні етапи заняття та методичні прийоми для їх досягнення, враховуючи етапи навчання та місце заняття в загальному навчальному плані і в результаті реалізації запланованих дій досягнув цілей заняття , а саме :

 1. повністю реалізував освітній , розвиваючий та виховний потенціал заняття;

 2. методичні прийоми відповідають цілям та стану навчання;

 3. правильно визначив співвідношення та послідовність подачі нового матеріалу та виконання тренувальних вправ ;

 4. студент правильно визначив об’єкти контролю на занятті та критерії їх оцінювання використав різноманітні прийоми контролю;

 5. практикант правильно розподіляє роботу студентів та викладача на занятті;

 6. студент провів заняття, практично не допустивши помилок, помічав помилки студентів і вчасно їх виправляв;

 7. практикант володіє прийомами активізації всіх студентів групи і здійснює індивідуальний підхід до них;

 8. студент вміє зацікавити матеріалом, який подається на занятті;

 9. студент грамотно використав технічні та інші допоміжні засоби навчання як підготовані, так і також самостійно ним виготовлені;

 10. студент епізодично користувався конспектом заняття і зміг в ході заняття скоригувати заплановану діяльність;

Оцінку «15 балів» ставлять, якщо студент, враховуючи поради методиста та викладача, або, використовуючи зразки методичних матеріалів, методично грамотно спланував заняття, визначив реальні цілі, конкретні етапи заняття та методичні прийоми для досягнення поставлених цілей, враховуючи навчання та місце заняття в загальному навчальному плані і в результаті реалізації запланованих навчальних дій в цілому досягнув цілей заняття, але план виконано неповністю, а саме:

 1. не до кінця реалізовано виховний, освітній розвиваючий потенціал заняття;

 2. методичні прийоми відповідають цілям та етапу навчання;

 3. здебільшого правильно визначив співвідношення та послідовність подачі нового матеріалу та виконання тренувальних вправ;

 4. студент правильно визначив об’єкти контролю на занятті та критерії їх оцінювання, використав різні прийоми контролю;

 5. студент-практикант не завжди правильно розподіляє час на роботу студентів та викладача на занятті;

 6. студент в ході заняття допустив несуттєві мовні помилки, які сам виправив, а також виправив більшість помилок студентів групи;

 7. практикант володіє основними прийомами активізації всіх студентів групи але не завжди здійснює індивідуальний підхід до них;

 8. практикант вміє зацікавити матеріалом, який подається на занятті;

 9. студент використовує підготовані та самостійно виготовлені технічні засоби навчання, але методика їх використання не завжди раціональна;

 10. практикант епізодично користується конспектом і в ході заняття в деяких випадках може скоригувати свою діяльність.

Оцінку «10 балів» ставлять, якщо студент – практикант, враховуючи поради методиста та викладача, або, використовуючи зразки методичних матеріалів, здебільшого методично правильно спланував заняття, визначив цілі, етапи заняття , методичні прийоми для досягнення цілей, які були поставлені на кожному з них, і в результаті реалізація запланованих дій цілі заняття досягнуто неповністю, а саме:

 1. не до кінця реалізовано освітній, розвиваючий та виховний потенціал заняття;

 2. методичні прийоми не завжди раціональні і відповідають меті;

 3. є порушення послідовності подачі матеріалу і виконання вправ;

 4. неправильно визначено об’єкти контролю та критерії їх оцінювання, використовуються одноманітні прийоми контролю;

 5. протягом заняття значно порушено розподіл часу на мовлення студентів і викладача;

 6. студент допускає мовні помилки і в багатьох випадках не помічає помилок студентів групи;

 7. практикант недостатньо володіє прийомами активізації всіх студентів на занятті, не здійснює індивідуальний підхід до них;

 8. студент не вміє зацікавити групу деякими навчальними діями, які виконуються на занятті;

 9. практикант недостатньо і не завжди раціонально використовує наочність;

 10. студент постійно користується конспектом у ході заняття і не може у разі потреби скоригувати свою діяльність.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Артемова Л.В. Педагогіка і методика вищої школи. - К.: Кондор, 2008. -272 с.

 2. Асистентська практика студентів – магістрів. Орієнтовна програма і методичні рекомендації щодо проходження асистентської педагогічної практики. Підготовлені кафедрою педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка, березень 2004 р. - http://www.lnu.edu.ua/Pedagogika/pramag.pdf

 3. Навчальний процес у вищій педагогічній школі / За ред. Мороза О.Г.- К.: НПУ, 2001. – 338с.

 4. Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі. - К.: Центр учбової літератури, 2007. -232 с.

 5. Сліпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. – К.: НПУ, 2000. – 210с.Схожі:

Протокол №5 від «8»грудня 2009р завідувач кафедри доц. Чернюх Б. В програма навчально-виховної педагогічної практики для студентів магістрів спеціальності «Латинська, старогрецька, грецька мова І література» iconПротокол №5 від «8» грудня 2009р завідувач кафедри доц. Чернюх Б. В. Програма навчально-виховної педагогічної практики для студентів бакалаврів спеціальності «Латинська, старогрецька, грецька мова І література»
Педагогічна практика студентів університету – важлива ланка між теоретичною та практичною підготовкою їх до самостійної роботи у...
Протокол №5 від «8»грудня 2009р завідувач кафедри доц. Чернюх Б. В програма навчально-виховної педагогічної практики для студентів магістрів спеціальності «Латинська, старогрецька, грецька мова І література» iconПротокол №5 від «8» грудня 2009р завідувач кафедри доц. Чернюх Б. В. Програма навчально-виховної педагогічної практики для студентів спеціалістів спеціальності «Латинська, старогрецька, грецька мова І література»
...
Протокол №5 від «8»грудня 2009р завідувач кафедри доц. Чернюх Б. В програма навчально-виховної педагогічної практики для студентів магістрів спеціальності «Латинська, старогрецька, грецька мова І література» iconПрограма археолого-епіграфічної практики для студентів магістрів спеціальності «Латинська, старогрецька, грецька мова І література»
Згідно з навчальним планом освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» напряму підготовки – Філологія (мова І література: латинська,...
Протокол №5 від «8»грудня 2009р завідувач кафедри доц. Чернюх Б. В програма навчально-виховної педагогічної практики для студентів магістрів спеціальності «Латинська, старогрецька, грецька мова І література» iconСпеціальність мова та література (латинська, старогрецька, грецька) Ауд. 422 ІІ зміна 1400

Протокол №5 від «8»грудня 2009р завідувач кафедри доц. Чернюх Б. В програма навчально-виховної педагогічної практики для студентів магістрів спеціальності «Латинська, старогрецька, грецька мова І література» iconРобоча програма навчальної дисципліни інтелектуальна власність
Напрями підготовки: 02030304, 02030304 «Переклад», 02030302, 02030302 – «Філологія англійська, німецька, французька, іспанська мова...
Протокол №5 від «8»грудня 2009р завідувач кафедри доц. Чернюх Б. В програма навчально-виховної педагогічної практики для студентів магістрів спеціальності «Латинська, старогрецька, грецька мова І література» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Напрями підготовки: 02030304, 02030304 «Переклад», 02030302, 02030302 – «Філологія англійська, німецька, французька, іспанська мова...
Протокол №5 від «8»грудня 2009р завідувач кафедри доц. Чернюх Б. В програма навчально-виховної педагогічної практики для студентів магістрів спеціальності «Латинська, старогрецька, грецька мова І література» iconПрограма навчально-виховної педагогічної практики для бакалаврів
Положенням про проведення практики у вищих закладах України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року...
Протокол №5 від «8»грудня 2009р завідувач кафедри доц. Чернюх Б. В програма навчально-виховної педагогічної практики для студентів магістрів спеціальності «Латинська, старогрецька, грецька мова І література» iconНавчально-методичний посібник для магістрів заочної форми навчання. Спеціальность: 010103. Пмсо. Мова та література (німецька)
Рекомендовано до друку вченою радою Херсонського державного університету (протокол №6 від 04. 02. 08)
Протокол №5 від «8»грудня 2009р завідувач кафедри доц. Чернюх Б. В програма навчально-виховної педагогічної практики для студентів магістрів спеціальності «Латинська, старогрецька, грецька мова І література» iconПрограма розроблена: Козій Тетяна Петрівна, доцент кафедри здоров’я людини, к б. н
Програма розроблена на основі авторської навчальної програми затвердженої на засіданні кафедри здоров’я людини (протокол № від 2009р.)...
Протокол №5 від «8»грудня 2009р завідувач кафедри доц. Чернюх Б. В програма навчально-виховної педагогічної практики для студентів магістрів спеціальності «Латинська, старогрецька, грецька мова І література» iconПрограма навчально-виховної педагогічної практики для бакалаврів

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи