Мета педагогічної практики icon

Мета педагогічної практики
Скачати 217.5 Kb.
НазваМета педагогічної практики
Дата11.10.2012
Розмір217.5 Kb.
ТипДокументи


Майбутні вчителі шкіл України мають бути озброєні сучасними науковими знаннями, що складають основу їх професійної діяльності, та володіти комплексом необхідних фахових умінь. У формуванні педагогічної техніки та майстерності виняткова роль належить педагогічній практиці, у процесі якої студент має використати всі знання, навички та вміння, набуті з психолого-педагогічних, мовних та суспільствознавчих предметів. Положенням про проведення практики у вищих закладах України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року № 93 передбачено, що програми практик є основним учбово-методичним документом для студентів та керівників практики.


^ Мета педагогічної практики


Метою педагогічної практики є розвиток у студентів уміння здійснювати навчання іноземної мови в навчально-виховних закладах на базі сформованої у них іншомовної компетенції та знань основ теорії методики, педагогіки та психології, уміння поєднувати теоретичні знання майбутніх учителів з практичною діяльністю навчання учнів; забезпечення практичного пізнання студентами закономірностей професійної діяльності та оволодіння способами її організації, вміння вирішувати конкретні методичні завдання згідно з умовами педагогічного процесу; виховання у студентів потреби систематично поновлювати свої знання і творчо застосовувати їх у практичній діяльності.


^

Завдання педагогічної практики


 1. Формування в практикантів уміння проводити уроки з використанням сучасних методів і прийомів навчально-пізнавальної діяльності. Студент повинен уміти:

а) складати плани-конспекти окремих уроків та серії уроків за

темою; визначати конкретні цілі, завдання та етапи кожного

уроку;

б) обирати ефективні прийоми досягнення поставлених цілей на

кожному етапі уроку;

в) визначати типи вправ та послідовність їх виконання у

відповідності до етапів оволодіння мовленнєвими навичками та

вміннями, а також з урахуванням труднощів навчального

матеріалу і рівнем підготовки учнів;

г) використовувати реальні та проектувати навчальні мовленнєві ситуації, а також відповідний їм мовленнєвий матеріал для сприймання і засвоєння мовних явищ, що вивчаються, та їх творчого застосування в мовленнєвій діяльності;

д) проектувати і створювати необхідні наочні посібники для проведення уроків;

 1. Розвиток у практикантів уміння здійснювати виховну роботу на базі вивчення іноземної мови. Студент повинен уміти:

а) реалізовувати загальноосвітній, розвиваючий та виховний потенціал мовленнєвого матеріалу уроку;

б) формувати і розвивати на матеріалі іноземної мови інтелектуальну та емоційну сфери особистості учня, його пізнавальні інтереси;

в) вирішувати засобами іноземної мови завдання морального,

культурного, естетичного виховання учнів;

г) складати план позакласної роботи з іноземної мови;

д) складати план і сценарій позакласного заходу з іноземної мови.

 1. Формування вміння проводити науково-дослідницьку роботу, а саме:

а) вивчати ставлення учнів до предмета і виявляти рівень

сформованості мовленнєвих навичок та вмінь учнів за завданням

викладача;

б) здійснювати методичний аналіз мовного матеріалу з метою

прогнозування можливих труднощів його засвоєння учнями та добору оптимальних шляхів попередження помилок;

в) проводити спостереження та аналіз відвіданих уроків з опорою на

схему або вузькоцільове завдання;

г) спостерігати, аналізувати та узагальнювати досвід учителів,

студентів-практикантів,переносячи ефективні прийоми і форми у

практику своєї роботи;

д) вивчати методичну літературу і теоретично осмислювати навчальний процес у формі виступів на методичних семінарах, а також удосконалювати свою роботу, використовуючи описані в літературі нові форми, прийоми роботи.


^ Зміст та організація діяльності студента-практиканта


Зміст навчальної роботи студента під час педагогічної практики складається з таких видів діяльності:

 • ознайомлення із специфікою діяльності школи даного типу (загальноосвітньої, ліцею, гімназії та ін.);

 • планування навчально-виховного процесу та проведення уроків і позакласних заходів іноземною мовою;

 • відвідування та наступний аналіз уроків і позакласних заходів;

 • участь у підсумкових заходах з педпрактики.


Зміст позакласної роботи студента-практиканта складається з таких компонентів:

 • вивчення системи роботи вчителя іноземної мови, спрямованої на формування в учнів стійкого інтересу до іноземної мови;

 • оволодіння вміннями виховання учнів на уроці засобами іноземної мови;

 • опанування знань та вмінь з питань підготовки та проведення позакласної роботи з іноземної мови: тижнів іноземної мови, бесід, конференцій, диспутів, вечорів, екскурсій; випуск радіогазет, стіннівок іноземною мовою; організація клубів дружби з дітьми- носіями іноземної мови тощо.


Зміст дослідницької роботи студента-практиканта складається з таких компонентів:

 • вивчення наукової літератури;

 • узагальнення досвіду викладання іноземної мови у даній школі;

 • наукові спостереження, вивчення досвіду, проведення елементів експериментального дослідження за темами курсових робіт.


Навчально-виховна робота студентів-практикантів здійснюється в чотири етапи:

^ На початковому етапі педагогічної практики, що триває п’ять днів, студент-практикант здійснює таку діяльність:

 1. Бере участь у настановчих зборах і організаційних заняттях в університеті та у школі.

 2. Знайомиться з класом, вивчає робочий план, журнал, розклад уроків та інші документи.

 3. Складає індивідуальний план роботи педпрактики, подає його на підпис керівникам педпрактики.

 4. Відвідує уроки вчителів, позакласні заходи, бере участь в їх аналізі.

 5. Складає тематичний план серії уроків.

 6. Складає план позакласної роботи іноземною мовою.

 7. Груповий методист і керівник від кафедри педагогіки/психології разом зі студентами складають загальний розклад:

 • уроків, які проводять студенти;

 • взаємовідвідувань студентами уроків студентів-практикантів, де вказуються студенти – основні рецензенти уроків;

 • позакласних заходів, що проводяться іноземною мовою, з

зазначенням студентів, які готують захід;

 • позакласних заходів, що проводяться рідною мовою, з зазначенням студентів, які готують захід.


На основному етапі педагогічної практики студент-практикант здійснює таку діяльність:

 1. Проводить не менше чотирьох уроків на тиждень.

 2. Студента допускають до проведення уроків тільки за наявності повного конспекту уроку, підписаного вчителем, методистом або керівником від кафедри педагогіки/психології.

 3. За час педпрактики студент готує та проводить не менше одного позакласного заходу іноземною мовою, має конспект його проведення.

 4. Студент відвідує уроки та бере участь в їх аналізі: не менше 8 уроків на тиждень, що проводять вчителі іноземної мови та студенти-практиканти згідно з розкладом відвідувань та взаємовідвідувань.

 5. Студент відвідує позакласні заходи, здійснювані іноземною мовою, які проводять вчителі та практиканти і бере участь в їх аналізі.


На заключному етапі педагогічної практики студент виконує

таку роботу:

 1. Готує звітні матеріали з педагогічної практики:

 • звіт про роботу;

 • повний конспект одного уроку ;

 • план-конспект виховного заходу;

 • психологічну характеристику учня;

 • характеристику школи на студента-практиканта, яку підписує

директор, учитель та класний керівник.

 1. Здає звітну документацію керівникам педагогічної практики для перевірки та оцінювання.

 2. Бере участь в підсумкових заходах з педагогічної практики.^ Зміст навчальної діяльності керівників педагогічної практики

Діяльність керівників педагогічної практики – професорсько

-викладацького складу університету, керівництва школи та вчителів – здійснюється у п’ять етапів: етап попередньої роботи, початковий, основний та підсумковий, етап організаційної роботи після педагогічної практики.

^ На етапі попередньої роботи керівники педагогічної практики

виконують такі види діяльності:

 • керівник педагогічної практики факультету організує обмін досвідом проведення педагогічної практики між методистами;

 • керівник педагогічної практики факультету проводить заняття з методики проведення педагогічної практики з малодосвідченими методистами;

 • груповий методист і керівник педагогічної практики від кафедри педагогіки/психології разом з керівництвом школи здійснюють у школі попередній вибір класів, груп, учителів іноземної мови та класних керівників, вирішують інші організаційні питання.


^ На початковому етапі керівники педагогічної практики виконують такі види діяльності:

 • керівник педагогічної практики факультету в перший день практики організує інструктивні збори групових методистів, керівників від кафедри педагогіки/психології та студентів факультету;

 • у перший день педагогічної практики груповий методист проводить організаційне заняття з групою студентів в університеті або школі, а також анкетування студентів;

 • у перший або другий день педагогічної практики в школі проводиться бесіда з директором, завучем або завідувачем кафедрою іноземної мови школи/завідувачем методичним об’єднанням школи і вчителями зі студентами-практикантами;

 • протягом п’яти днів педагогічної практики організується знайомство практикантів з групами і класами;

 • протягом першого тижня методист організує відвідування уроків учителів і проводить зі студентами їх аналіз;

 • у перші дні педагогічної практики груповий методист організує відвідування студентами та наступний аналіз спеціально підготовленого уроку вчителя, студента або сам проводить показовий урок;

 • протягом перших днів педагогічної практики груповий методист організує відвідування студентами та наступний аналіз позакласного заходу, здійснюваного іноземною мовою, спеціально підготовленого вчителем, студентом або самим груповим методистом;

 • у перший тиждень педагогічної практики організується знайомство практикантів з групами і класами; груповий методист і керівник від кафедри педагогіки/психології затверджують індивідуальні плвни роботи студентів-практикантів;

 • груповий методист допомагає студентам-практикантам скласти протягом першого тижня педагогічної практики загальні розклади уроків, позакласних заходів, здійснюваних рідною мовою, взаємовідвідувань студентами уроків практикантів, а також позакласних заходів, здійснюваних іноземною мовою, днів самостійної роботи студентів;

 • груповий методист подає керівнику педагогічної практики університету загальний розклад уроків, позакласних заходів, що проводяться іноземною мовою, взаємовідвідувань студентами позакласних заходів, здійснюваних рідною мовою;

 • керівник педагогічної практики факультету аналізує стан початкового етапу педагогічної практики і вживає заходів щодо його покращення.


^ На основному етапі керівники педагогічної практики виконують такі види діяльності:

 • методисти та вчителі дають студентам консультації з планування серії уроків і складання планів-конспектів окремих уроків, підготовки наочних посібників і технічних засобів, проведення позакласних заходів іноземною мовою;

 • вчителі відвідують усі уроки закріплених за ними практикантів та аналізують їх;

 • методисти відвідують не менше трьох уроків практикантів та аналізують їх;

 • методисти після уроку практиканта, на якому були присутні інші студенти –практиканти, навчають студентів аналізувати уроки;

 • у разі необхідності методисти дають показові уроки або фрагменти уроків;

 • керівник педагогічної практики факультету під час педпрактики відвудує школу: проводить бесіди з керівниками школи, вчителями, знайомиться з документацією, яку ведуть студенти, відвідує уроки та позакласні заходи і бере участь в їх аналізі; бере участь у роботі зборів педагогічного колективу школи за підсумками педагогічної практики;

 • керівник педагогічної практики факультету проводить бесіди з груповими керівниками педпрактики про стан педагогічної практики, вживає заходів щодо його удосконалення.


На підсумковому етапі педагогічної практики керівники педпрактики виконують такі види діяльності:

 • методист перевіряє документацію, яку ведуть студенти-практиканти, та оцінює її;

 • методист бере участь в організації та проведенні зборів педагогічного колективу школи за підсумками педагогічної практики;

 • на зборах педагогічного колективу школи з підсумків педагогічної практики вчителі, класні керівники, методисти та керівники педагогічної практики від кафедри педагогіки/психології характеризують роботу студентів-практикантів.


^

На етапі організаційної роботи після педагогічної практики її керівники виконують такі види діяльності:


 • груповий методист перевіряє документацію , яку подали студенти, підписує кожний її розділ та спільно з керівником від кафедри педагогіки/психології виставляє оцінку за педагогічну практику не пізніше як через три дні після її закінчення;

 • груповий методист складає звіт про результати педагогічної практики і подає його разом з документацією студентів керівнику педагогічної практики факультету;

 • керівник педагогічної практики факультету вивчає та аналізує звіти групових методистів і документацію студентів, складає звіт про результата педагогічної практики і подає його в навчальну частину університету.^ Критерії оцінки уроків студентів-практикантів

Методист-керівник педагогічної практики керується такими критеріями оцінки уроків студентів-практикантів:

Оцінка “ВІДМІННО” ставиться, якщо студент, враховуючи настанови методиста і вчителя, або, спираючись на зразки методичних матеріалів, грамотно в методичному та мовному аспектах спланував урок, намітив реальні цілі, конкретні етапи уроку та методичні прийоми для досягнення поставлених цілей на кожному з них з урахуванням етапу навчання та місця даного уроку в серії уроків за темою, і в результаті реалізації запланованих навчальних дій досяг цілей уроку. При цьому:

 1. повністю реалізовано виховний, розвиваючий та освітній потенціал уроку;

 2. методичні прийоми відповідають цілям та етапу навчання;

 3. правильно встановлено послідовність та співвідношення тренувальних і мовленнєвих вправ;

 4. студент правильно намічає об’єкти контролю на уроці та критерії їх оцінювання, використовує різноманітні прийоми контролю;

 5. практикант дає чіткі установки на виконання учнями мовленнєвих дій, встановлює і підтримує засобами іноземної мови різноманітні мовленнєві контакти;

 6. правильно розподіляє час на мовлення учнів і вчителя на уроці;

 7. студент веде урок іноземною мовою (раціонально користується рідною), практично не допускає помилок, помічає помилки учнів і володіє мовленнєвими способами їх виправлення;

 8. практикант володіє прийомами активізації всіх учнів класу і здійснює індивідуальний підхід до них;

 9. студент уміє викликати інтерес до навчальних дій, що виконуються на уроці;

 10. студент грамотно використовує технічні та інші допоміжні засоби навчання як наявні, так і самостійно виготовлені;

 11. студент грамотно проводить дидактичні ігри;

 12. епізодично користується конспектом уроку і в ході уроку може скоригувати свою заплановану діяльність.


Оцінка “ДОБРЕ” ставиться, якщо студент, враховуючи настанови методиста і вчителя, або, спираючись на зразки методичних матеріалів, грамотно в методичному і мовному аспектах спланував урок, намітив реальні цілі, конкретні етапи уроку та методичні прийоми для досягнення поставлених цілей на кожному з них з урахуванням етапу навчання та місця даного уроку в серії уроків за темою, і в результаті реалізації запланованих навчальних дій цілі уроку досягнуті в цілому, але план виконано повністю. При цьому:

 1. не до кінця реалізовано виховний, освітній або розвиваючий потенціал уроку;

 2. методичні прийоми відповідають цілям та етапу навчання;

 3. в основному правильно встановлено послідовність і співвідношення тренувальних і мовленнєвих вправ;

 4. студент правильно намічає об’єкти контролю на уроці та критерії їх оцінювання, використовує різні прийоми контролю;

 5. практикант дає чіткі установки на виконання учнями мовленнєвих дій, встановлює і підтримує засобами іноземної мови різноманітні мовленнєві контакти;

 6. не завжди правильно розподіляє час на мовлення учнів і вчителя;

 7. студент веде урок іноземною мовою, але іноді робить несуттєві мовні помилки, які сам виправляє, а також помічає і виправляє більшість помилок учнів;

 8. практикант володіє основними прийомами активізації всіх учнів класу, але не завжди здійснює індивідуальний підхід до них;

 9. студент уміє викликати інтерес до більшості навчальних дій, що виконуються на уроці;

10) використовує наявні і самостійно виготовлені посібники, але методика їх використання не завжди раціональна;

11) студент грамотно проводить дидактичні ігри;

12) епізодично користується конспектом і в ході уроку в деяких випадках може скоригувати свою діяльність.


Оцінка “ЗАДОВІЛЬНО” ставиться, якщо студент, врвховуючи настанови методиста і вчителя, або, спираючись на зразки методичних матеріалів, в основному правильно в методичному і мовному аспектах спланував урок, намітив цілі, етапи уроку, методичні прийоми для досягнення цілей, що були поставлені на кожному з них, і в результаті реалізації запланованих навчальних дій цілі уроку досягнуті неповністю. При цьому:

 1. не до кінця реалізовано виховний, освітній, розвиваючий потенціал уроку;

 2. методичні прийоми не завжди раціональні і не відповідають меті;

 3. мають місце порушення послідовності вправ та співвідношення тренувальних і мовленнєвих вправ;

 4. неправильно намічені об’єкти контролю та критерії їх оцінювання, використовуються одноманітні прийоми контролю;

 5. недостатньо чітко даються установки на виконання учнями мовленнєвих дій, встановлюються засобами іноземної мови одноманітні мовленнєві контакти;

 6. протягом уроку значно порушується розподіл часу на мовлення учнів і вчителя;

 7. студент часто переходить на рідну мову під час проведення уроку, робить мовні помилки і не помічає в багатьох випадках помилок учнів;

 8. студент недостатньо володіє прийомами активізації всіх учнів на уроці, не здійснює індивідуальний підхід до них;

 9. не вміє викликати інтерес до деяких навчальних дій, що виконуються на уроці;

 10. мало і не завжди раціонально використовує наочні посібники, не виготовляє їх сам;

 11. студент використовує дидактичні ігри, але не завжди грамотно їх проводить;

 12. постійно користується конспектом у ході уроку і не може скоригувати свою діяльність у разі необхідності.^

Зразки документації, що ведуть студенти під час педагогічної практикиАнкета студента-практиканта ( 1)You are about to go into a school to teach. For many of you this will be the first time you have to face a class and deal with real learners. This questionnaire is designed to find out how you feel about this forthcoming experience – your hopes, fears, concerns, expectations. Please try to be open and honest in your answers.

 1. How old are you? ----------years.

 2. Do you have any previous teaching experience? YES NO

 3. If YES, please give the following information:

 • did/do you teach whole classes or individuals in private lessons?

 • how many pupils altogether?

 • for how long?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


4. How do you feel about the teaching practice which you will undertake shortly?

Use the 5 – 1 rating scale given below:

5 4 3 2 1

5.You almost certainly have mixed feelings about certain aspects of this teaching experience. Using a similar rating scale, indicate how you currently estimate your ability to do the following:

a) use accurate English in the classroom 5 4 3 2 1

b) give appropriate instructions 5 4 3 2 1

c) explain a grammar point 5 4 3 2 1

d) establish rapport with a class of pupils 5 4 3 2 1

e) keep control of a class 5 4 3 2 1

f) plan a 45-minute lesson 5 4 3 2 1

g) get pupils to work in groups 5 4 3 2 1

h) adapt materials from a course book 5 4 3 2 1

i) recognize good and bad teaching by others 5 4 3 2 1

j) evaluate your own teaching skills 5 4 3 2 1

k) learn from your own mistakes 5 4 3 2 1

l) learn from the advice/criticism of others 5 4 3 2 1 1. Please list below any areas in which you expect or hope to learn something from the TP experience.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. What are your biggest worries and fears about this experience?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. At the moment how do you rate your own commitment to becoming a teacher of English?


5 4 3 2 1


Аналіз уроку студента – практиканта

Lesson plan: timing, pace and demands


NB: note how long each section takes

 • Was there a “warm-up” or “ice-breaker”( in order to “tune-in” the pupils to English)?

 • Was homework reviewed ?Was everyone checked, were all the items checked, marks?

 • Presentation/introduction .Was a new language feature/topic introduced, if so, how ?

- explanation/definition, given items as illustration

 • examples of new structure

 • vocabulary lists, translation, transcription on blackboard

 • vocabulary guessed from context during reading/listening activities

 • Was a reading/listening text presented?

 • was the text presented “cold” (without any preparation)?

- was there prior discussion to orientate the pupils?

 • was old, relevant vocabulary rehearsed, new words given?

- was comprehension checked by questions/translation/summary?

 • Practice/consolidation

 • was a language feature practised orally or in exercises?

 • Personalization/development

 • was there opportunity for pupils to relate the vocabulary to their own interests, experiences, opinions, imagination?

 • Problem-solving/application

 • was a practical task set where the new language, knowledge could be used in a “real” situation?

 • Summary and review

 • was time allowed for pupils to show the work they had done

individually, in pairs/groups?

 • Conclusion

- was homework set?


Consider how active or passive the pupils were during the lesson.

What percentage of the pupils spoke in the whole class context, or in any pair/group work contexts? Did some pupils participate more in one rather than the other of these contexts?


How motivated were the pupils? How did the teacher motivate them? How much of the lesson was conducted in Ukrainian (L1), English(L2)?


^

Focus on resources

Which textbook did the student use?

how – systematically(slavishly), selectively, randomly


Which supplementary books were used?

how – regularly, occasionally; stimulus, practice, test


Which audio-tapes were used?

how – listening comprehension exercises, story, songs?


Which visual materials were used?

how – introduce new vocabulary, discussion, comparison


Which teacher-made materials were used?

how – support/stretch specific pupils, supplement text


Which items brought by pupils were used?

how – discussion, role-play


Which authentic materials were used?

verbal e.g. brochures, magazines, papers, menus…

visual e.g. postcards, poster, tickets, coins…


Which opportunities were taken to use the pupil as resources?

e.g. their likes / dislikes, favourite stars, holidays, their opinions on

current issues, teenage interests…


How did different pupils respond to different kinds of materials? Were some more motivating than others?


What differences are there for the teacher in preparing and in using different kinds of materials?


Is the work arising from different materials harder or easier to mark for the pupils or the teacher?


^ Самоаналіз уроку студента-практиканта


Complete the following as soon as you can after you have finished teaching. Be as open, honest and constructive as you can.


 1. My feelings immediately after the lesson are/were:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. The things I liked about the lesson were:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. The things I was not happy with were:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Make suggestions about how you would change the lesson plan to be used in the future to improve the lesson:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


^ Анкета студента-практиканта (2)


You are just finishing your first teaching practice. This follow-up questionnaire is designed to find out how you got on and to see what changes there have been (if any) in your attitudes towards teaching in general and your ability to perform certain teacherly skills.


 1. How do you feel about the teaching practice which you have just completed? Use the 5 – 1 rating scale given below:

5 4 3 2 1


 1. You almost certainly had mixed feelings about certain aspects of this teaching experience. Using a similar rating scale, indicate how you feel you were able to do the following:

a) use accurate English in the classroom 5 4 3 2 1

b) give appropriate instructions 5 4 3 2 1

c) explain a grammar point 5 4 3 2 1

d) establish rapport with a class of pupils 5 4 3 2 1

e) keep control of a class 5 4 3 2 1

f) plan a 45-minute lesson 5 4 3 2 1

g) get pupils to work in groups 5 4 3 2 1

h) adapt materials from a course book 5 4 3 2 1

i) recognize good and bad teaching by others 5 4 3 2 1

j) evaluate your own teaching skills 5 4 3 2 1

k) learn from your own mistakes 5 4 3 2 1

l) learn from the advice/criticism of others 5 4 3 2 1


 1. Please indicate any areas in which you feel you learned or gained something from the TP experience (e.g. confidence, classroom management, understanding of how learning takes place etc.).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Were your worries and fears about this experience justified?

______________________________________________________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________________________________________________ 1. How were you able to cope with problem situations?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________


 1. What skills or knowledge do you feel you need to work on most in order to improve your overall competence as a teacher?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. How well you feel the methodology classes prepared you for this teaching practice?


5 4 3 2 1


 1. How do you rate your commitment to becoming a teacher of English in comparison with your feelings before this teaching practice?


More the same less


^ Зразки звітної документації з педагогічної практики


Звіт


Студента 4 курсу

англійського відділення

факультету іноземних мов

Львівського національного університету

імені Івана Франка

(прізвище, ім’я, по батькові)

про навчально-виховну педагогічну практику,

що проходила у СШ № …. міста …….

з …. лютого до ….. березня 200…. року


Навчально-виховна педагогічна практика проходила в СШ № … міста …. . За час практики я був/була/ прикріплений/прикріплена/ до учителя школи (прізвище, ім’я по батькові), який/яка/ працює в …. класах, і до …. класу як класний керівник.

За час практики я відвідав/відвідала/ 10 уроків своєї вчительки та 12 уроків інших учителів англійської мови школи (перелічити їх).

За програмою практики підготував/підготувала/ і провів/провела/ два залікові уроки на теми ………..

Провів/провела/ …. березня у …. класі залікову виховну годину на тему………

За час педагогічної практики ознайомився/ознайомилася/ з планами роботи школи, класу, з поурочними планами вчителя ….., вивчив/вивчила/ навчальні програми з англійської мови.

Зауваження та пропозиції щодо вдосконалення практики …..


Дата Підпис


Характеристика


Студента-практиканта 4 курсу

англійського відділення

факультету іноземних мов

Львівського національного університету

імені Івана Франка

(прізвище, ім’я, по батькові)


Студент/студентка/ (прізвище, ім’я, по батькові) проходив/ проходила/ навчально-виховну педагогічну практику в СШ № …. з …. лютого до …. березня 200… року. Працював/працювала/ під керівництвом учителя …. . Був прикріплений /була прикріплена/ до …. класу як класний керівник.

За час проходження практики відвідав/відвідала/ у школі …. уроків, з них …. уроків англійської мови та ….уроків інших предметів (перелічити).

Студент/студентка провів/провела/ два залікові уроки (перелічити теми уроків, клас, в якому вони проводилися, та оцінки за них), а також такі залікові заходи …. .

Практикант/практикантка / добросовісно ставився/ставилася/ до своїх обов’язків, зарекомендував/зарекомендувала/ себе старанним і відповідальним учителем.

Педколектив школи вважає, що практику студента/студентки …. можна оцінити балом (оцінка) ….. .


ДИРЕКТОР ШКОЛИ (підпис)

УЧИТЕЛЬ (підпис)

КЛАСНИЙ КЕРІВНИК (підпис)


Дата Печатка школи


^ Психолого-педагогічна характеристика учня


 1. Прізвище, ім’я, по батькові дитини, на яку складається характеристика.

 2. Склад сім’ї, характер взаємин у сім’ї. Житлові умови, матеріальне забезпечення сім’ї.

 3. Здоров’я та фізичний розвиток дитини. (Стан здоров’я, відповідність фізичного розвитку віковим нормам, фізичні вади, хронічні хвороби).

^ Особливості особистості:

а) спрямованість (гуманістична чи егоїстична), ставлення до національних, моральних цінностей. Ідеали. Потреби та інтереси. Ставлення до праці. Професійні нахили та схильності;

б) здібності (музичні, артистичні, літературні, математичні, технічні, організаторські тощо);

в) темперамент (сила/слабкість, врівноваженість/ неврівноваженість, рухливість/інертність нервових процесів);

г) характер (стосунки з батьками, вчителями, комунікабельність). Позитивні риси та форми поведінки (чуйність, дбайливість, скромність, добросовісність, організованість, самостійність, дисциплінованість та ін.). Негативні риси та особливості поведінки ( грубість, зарозумілість, легковажність, безтурботність, фальшивість, впертість, жорстокість та інші шкідливі звички);

д) особливості емоційно-вольової сфери. Переважаючий емоційний тонус. Ступінь емоційного збудження (дратівливість, вразливість, запальність). Ступінь володіння емоціями. Цілеспрямованість, рішучість, терпеливість, уміння володіти собою, прагнення самовиховання.

4 . ^ Ставлення до навчання. Мотиви навчання. Успішність.

Особливості інтелектуального розвитку: сформованість умінь

та навичок, уваги (стійкість, концентрація, розподіл,

переключення, ступінь відхилення та його причини), пам’ять

(тип пам’яті, продуктивність механічної і смислової пам’яті),

мислення (швидкість, творчість, критичність, самостійність,

глибина, кмітливість, гнучкість), мова (словниковий запас,

правильність, виразність, образність, емоційність).

 1. Становище в класі (лідер, популярний, прийнятий,

ізольований,відштовхнений колективом). Участь в

позакласному житті (ініціатор, організатор, виконавець,

спостерігач). Ставлення до думки класу, критичних зауважень.

Контакти з однокласниками, характер і зміст дружби.

6. Висновки та рекомендації.


Схожі:

Мета педагогічної практики iconМета педагогічної практики. Завдання студентів під час педагогічної практики
Підготовка до написання бакалаврських робіт з методики викладання іноземної мови
Мета педагогічної практики iconЗначення педагогічної практики у формуванні професійно-педагогічної культури майбутніх соціальних педагогів постановка проблеми
Гогічної практики, а саме, оволодіння практичними уміннями та навичками соціально-педагогічної діяльності – залишаються поза увагою....
Мета педагогічної практики iconПрограма педагогічної практики для студентів магістратури І року навчання
Вимоги до складання та оформлення звіту про проходження педагогічної практики студентами магістратури
Мета педагогічної практики iconПрограма педагогічної практики
Виробнича педагогічна практика є складовою частиною навчального плану для спеціальностей 010201, 0102020, 010203. Програма педагогічної...
Мета педагогічної практики iconОбов'язки керівника педагогічної практики від кафедри психології
Обов'язки керівника педагогічної практики від кафедри психології взяти участь у настановній конференції щодо організаційних питань...
Мета педагогічної практики iconОбов'язки керівника педагогічної практики від кафедри психології
Обов'язки керівника педагогічної практики від кафедри психології взяти участь у настановній конференції щодо організаційних питань...
Мета педагогічної практики iconПрограма науково-педагогічної практики
...
Мета педагогічної практики iconПрограма науково-дослідної та педагогічної практики
Програма науково-дослідної та педагогічної практики студентів спеціальності 050. 102 «Економічна кібернетика» / Укладачі : д ф м...
Мета педагогічної практики iconМета І завдання педагогічної практики
Студенти спеціальності "Фізичне виховання" зі спеціалізації "Фізичне виховання дітей дошкільного віку" проходять практику у дошкільних...
Мета педагогічної практики iconМета І завдання ознайомчої практики
А також, цілеспрямоване вивчення природи рідного краю, звичаїв населення і господарства рідного краю під керівництвом керівників...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи