Теоретична фонетика іспанської мови Мета та завдання навчальної дисципліни icon

Теоретична фонетика іспанської мови Мета та завдання навчальної дисципліни




Скачати 62.09 Kb.
НазваТеоретична фонетика іспанської мови Мета та завдання навчальної дисципліни
Дата12.10.2012
Розмір62.09 Kb.
ТипДокументи

Теоретична фонетика іспанської мови

Мета та завдання навчальної дисципліни




Мета: опис фонетичної системи сучасної іспанської мови, функціональних особливостей її одиниць, у тому числі у варіативному та нормативному аспектах.

Завдання: характеристика фонетичної системи сучасної іспанської мови та її основних елементів;

опис фонетичної бази іспанської мови у порівнянні з українською мовою;

дослідження мовленнєвої діяльності з позиції норм вимови, її варіантів і тенденцій розвитку;

розвиток умінь спостереження та аналізу фонетичних явищ;

вдосконалення лінгвістичної компетенції на основі використання в науковому дискурсі фонетичного термінологічного апарату;

сприяння розвитку навиків ефективної комунікації з використанням знань про стилістичну і соціальну диференціацію вимови.


В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: об’єкт і предмет фонетики, її компоненти, розділи та місце в системі лінгвістичного знання, методи і прийоми аналізу мовлення, прикладне значення;

субстанціональний та функціональний аспекти сегментних і супрасегментних фонетичних одиниць іспанської мови;

регіональне та соціальне варіювання іспанської вимови, основні поняття орфоепії і фоностилістики.

вміти: практично застосовувати теоретичні знання для аналізу усного тексту та його фрагментів, у тому числі з точки зору між культурної комунікації;

самостійно знаходити адекватні способи вирішення дослідницьких завдань, користуватися для цього сучасними технічними засобами, працювати з науковою літературою на іспанській мові.


^

Програма навчальної дисципліни




Тема 1. Фонетика як лінгвістична наука. Зв’язок фонетики з іншими лінгвістичними і суміжними науками. Лінгвістичний, фізіологічний і акустичний аспекти у фонетиці. Методи їх дослідження. Дослідники іспанської системи вимови. Вагомі праці та дослідження.

^ Тема 2. Звуковий апарат людини. Органи утворення голосу. Органи утворення мовного звуку. Активні органи. Пасивні органи.

Тема 3. Звук як предмет розділу фізики „Акустика”. Фізичні властивості мовних звуків. Тональність. Тембр. Тривалість. Інтенсивність.

Тема 4. Орфоепія та орфографія. Поняття про орфоепічну норму взагалі та про орфоепічну норму іспанської мови зокрема. Різні стилі вимови. Транскрипція

Тема 5. Фонетика і фонологія. Фонема як сегментна одиниця. Варіанти фонеми – відтінки (алофони). Система опозицій фонем. Диференціальні ознаки фонеми.

Тема 6. Система голосних фонем іспанської мови. Різні класифікації іспанських голосних. Сполучення іспанських голосних. Ланцюгова вимова голосних. Дифтонги. Трифтонги.

Тема 7. Система приголосних фонем іспанської мови. Критерії класифікації. Фонетична та фонологічна характеристика системи приголосних іспанської мови. Чергування приголосних фонем.

Tема 8. Сполучуваність фонем в іспанській мові. Типи асиміляції звуків. Спрощення консонантних груп. Основні правила зв’язування голосних у потоці мовлення.

Тема 9. Компоненти інтонації: мелодика, інтенсивність, довгота, пауза, тембр. Функції інтонації. Інтонаційні схеми іспанського мовлення. Розповідне, питальне, окличне речення. Можливі варіанти.

^ Тема 10. Фонетико-семантичні/ логіко-смислові/ одиниці мовного потоку: ритмічна група, синтагма, фраза.

Tема 11. Наголос і його фонетична природа. Види наголосу: словесний, фразовий, додатковий, логічний, емфатичний.

Тема 12. Складова будова іспанського слова.

Тема 13. Фонетичні межі слова. Негативні демаркаційні сигнали. Позитивні демаркаційні сигнали.

Тема 14. Словесний наголос. Словесний наголос у ролі ритмічного наголосу. Додатковий наголос у слові. Класифікація іспанських слів за місцем наголосу.


^ Теми практичних занять



з/п

Назва теми

1

Фонетика як лінгвістична наука. Зв’язок фонетики з іншими лінгвістичними і суміжними науками. Лінгвістичний, фізіологічний і акустичний аспекти у фонетиці. Методи їх дослідження. Дослідники іспанської системи вимови. Вагомі праці та дослідження.

2

Звуковий апарат людини. Органи утворення голосу. Органи утворення мовного звуку. Активні органи. Пасивні органи.

3

Звук як предмет розділу фізики „Акустика”. Фізичні властивості мовних звуків. Тональність. Тембр. Тривалість. Інтенсивність.

4

Орфоепія та орфографія. Поняття про орфоепічну норму взагалі та про орфоепічну норму іспанської мови зокрема. Різні стилі вимови. Транскрипція

5

Фонетика і фонологія. Фонема як сегментна одиниця. Варіанти фонеми – відтінки (алофони). Система опозицій фонем. Диференціальні ознаки фонеми.

6

Система голосних фонем іспанської мови. Різні класифікації іспанських голосних. Сполучення іспанських голосних. Ланцюгова вимова голосних. Дифтонги. Трифтонги.

7

Система приголосних фонем іспанської мови. Критерії класифікації. Фонетична та фонологічна характеристика системи приголосних іспанської мови. Чергування приголосних фонем.

8

Сполучуваність фонем в іспанській мові. Типи асиміляції звуків. Спрощення консонантних груп. Основні правила зв’язування голосних у потоці мовлення.

9

Компоненти інтонації: мелодика, інтенсивність, довгота, пауза, тембр. Функції інтонації. Інтонаційні схеми іспанського мовлення. Розповідне, питальне, окличне речення. Можливі варіанти.

10

Фонетико-семантичні/ логіко-смислові/ одиниці мовного потоку: ритмічна група, синтагма, фраза.

11

Наголос і його фонетична природа. Види наголосу: словесний, фразовий, додатковий, логічний, емфатичний.

12

Складова будова іспанського слова.

13

Фонетичні межі слова. Негативні демаркаційні сигнали. Позитивні демаркаційні сигнали.

14

Словесний наголос. Словесний наголос у ролі ритмічного наголосу. Додатковий наголос у слові. Класифікація іспанських слів за місцем наголосу.



^ Самостійна робота



з/п

Назва теми

1

Дослідники іспанської системи вимови. Вагомі праці та дослідження.

2

Орфоепія та орфографія. Поняття про орфоепічну норму взагалі та про орфоепічну норму іспанської мови зокрема. Різні стилі вимови. Транскрипція

3

Різні визначення фонеми. Класифікація голосних та приголосних фонем іспанської мови.

4

Компоненти інтонації: мелодика, інтенсивність, довгота, пауза, тембр. Функції інтонації. Інтонаційні схеми іспанського мовлення. Розповідне, питальне, окличне речення. Можливі варіанти.

5

Класифікація іспанських слів за місцем наголосу



Рекомендована література

Базова

1. Висенте-Ривас А.С. Фонетика испанского язика. К., 1976.

2. Emilio Alarcos Llorach. Gramática de la lengua española. Fonología. - Madrid, 2001.

3. Mary C. Iribarren. Fonética y Fonología españolas. - Madrid, 2005.


Допоміжна

1. Карпов Н.П. Фонетика испанского языка. – М., 1969.

2. Amado Alonso. Pedro Henríquez Ureña. Gramática castellana. – La Habana, 1968.

3. Tomás Navarro Tomás. Manual de pronunciación española. – Madrid, 2004.

Схожі:

Теоретична фонетика іспанської мови Мета та завдання навчальної дисципліни iconСтилістика іспанської мови Мета та завдання навчальної дисципліни
Курс стилістики грунтується на знаннях, отриманних на практичних заняттях з іспанської мови І з курсів лексикології, теоретичної...
Теоретична фонетика іспанської мови Мета та завдання навчальної дисципліни iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Теоретична фонетика англійської мови» для студентів ІІІ курсу англійської філології
Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни “ Теоретична фонетика англійської мови ” передбачає самостійне опрацювання студентами...
Теоретична фонетика іспанської мови Мета та завдання навчальної дисципліни iconТеоретична граматика іспанської мови Практичні заняття
Змістовий модуль Лекція Бібліографічний огляд основних робіт з граматики іспанської мови
Теоретична фонетика іспанської мови Мета та завдання навчальної дисципліни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет
Упм англійської мови, «Лексикологія», «Стилістика», «Історія мови», «Практична граматика англійської мови», «Практична фонетика англійської...
Теоретична фонетика іспанської мови Мета та завдання навчальної дисципліни iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство (теоретична фонетика)» для студентів I курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Предметом курсу є звукові засоби мови в усіх їх виявленнях та функціях, а також зв’язок між звуковою стороною мови І письмом
Теоретична фонетика іспанської мови Мета та завдання навчальної дисципліни iconСтилістика французької мови Мета та завдання навчальної дисципліни Мета
Мета: Ознайомити студентів з теоретичними засадами стилістики французької мови, особливостями її фонетичних, лексичних та граматичних...
Теоретична фонетика іспанської мови Мета та завдання навчальної дисципліни iconМета та завдання навчальної дисципліни
Мета : ознайомити студентів з основними засадами вчення про словниковий склад мови
Теоретична фонетика іспанської мови Мета та завдання навчальної дисципліни iconІсторія французької мови Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: ознайомити студентів з теоретичними основами курсу «Історія французької мови», з його особливостями; прищепити їм практичні...
Теоретична фонетика іспанської мови Мета та завдання навчальної дисципліни iconФакультет романо-германських мов
В основу цих блоків покладено програми обов’язкових дисциплін з англійської мови – “Лексикологія”, “Стилістика”, “Історія англійської...
Теоретична фонетика іспанської мови Мета та завдання навчальної дисципліни iconМета та завдання навчальної дисципліни
Тема Французька мова серед інших мов світу. Аспекти визначення становища мови
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи