Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М icon

Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
НазваЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Сторінка2/3
Дата19.10.2012
Розмір0.59 Mb.
ТипДокументи
1   2   3

Необхідність та доцільність торгівельної діяльності. Напрямки прискорення товарообороту товарів. Визначення напрямків зміцнення фінансового стану торгівельного підприємства.
Тема 7. Аналіз зовнішньоекономічної та туристичної діяльності.


Обґрунтування доцільності – переваг укладання договору, контракту із зовнішньоекономічної співпраці. Спостереження за реалізацією угод міжнародної співпраці. Аналітична оцінка виконання угод.


Рекомендована література :

1. Абрютіна М.С. Фінансовий аналіз комерційної діяльності: навчальний посібник – К:. Фінпрес, 2002.-173 с.

2. Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. – Житомир, ПП Рута, 2004.


3. Мошенський С.З., Олійник О.В. Економічний аналіз: Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. / За ред. д.е.н., проф., Заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф. Бутинця. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2007. – 704 с.

4. Економічний аналіз: Навч. посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток та ін.; За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2003. — 556 с.

5.Кислиця О.Я., Мягких І.М. Економічний аналіз: Курс лекцій. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – 154 с.

6. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: навч. посіб.- К.: Знання, КОО, 2000.

7. Романюк О.П. Методи економіко-статистичного аналізу: Навчальний посібник. - К.: Видавництво УАДУ, 1997.

8. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства: навчальний посібник: Львів – Львівський банківський інститут – 2004. – 485с.

10. Економічний аналіз : Навч. Посібник.\Колектив авторів під керівництвом акад.. НАНУ, проф.. М,Г. Чумаченька. -2-ге вид.,-К.: КНЕУ, 2001


^ ТИПОВІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ЗА НАВЧАЛЬНИМИ ДИСЦИПЛІНАМИ


До розділу 1 « Бухгалтерський облік»


1.2.Фінансовий облік 1


1. Що таке „Основні засоби”- це:


1. Нематеріальні активи, які підприємство утримує для використання, термін експлуатації яких більше 1 року або 1-го операційного циклу;

2. Матеріальні активи, які підприємство утримує для використання, термін експлуатації яких менше 1 року або 1-го операційного циклу;

3. Матеріальні активи, які підприємство утримує для використання, термін експлуатації яких більше 1 року або 1-го операційного циклу;

4. Пасиви, які підприємство утримує для використання, термін експлуатації яких більше 1 року або 1-го операційного


2. Залишкова вартість оcновних засобів - це:


1.Сума, за якою актив може бути обміняний в операції між обізнаними, незалежними та зацікавленими сторонами;

2. Сума всіх витрат на придбання, доставку, встановлення основного засобу, за вирахуванням непрямих податків, які відшкодовуються підприємству;

3. Вартість, що становить первісну вартість за вирахуванням зносу;

4. Сума коштів або активів, яку підприємство очікує отримати від ліквідації об’єкта за мінусом витрат на ліквідацію.


3. За належністю основні засоби поділяють на:


1. Виробничі і невиробничі; 3. Діючі і недіючі;

2. Власні і орендовані; 4. Земельні ділянки і будівлі.


4. Яким документом оформляється надходження основних засобів на підприємство:


1. Інвентарна картка;

2. Акт приймання-передачі основних засобів;

3.Акт приймання-передачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів;

4. Інвентарний список основних засобів.


5. Первісною вартістю основних засобів, одержаних безоплатно, буде:


1. Сума всіх витрат на придбання, доставку, встановлення основного засобу, за вирахуванням непрямих податків, які відшкодовуються підприємству;

2. Сума, за якою актив може бути обміняний між обізнаними, незалежними та зацікавленими сторонами;

3. Сума, що обчислюється як первісна вартість основного засобу мінус його знос;

4.Сума всіх витрат, пов’язаних з виробництвом такого основного засобу.


6. В обліку при внесенні об’єкта основних засобів в статутний фонд підприємства робиться запис:


1. Дт 10 «Основні засоби» Кт 424 «Безопл. одержані необ. активи»;

2. Дт 15 «Капітальні інвестиції» Кт 46 «Неоплачений капітал»;

3. Дт 10 «Основні засоби» Кт 46 «Неоплачений капітал»;

4. Дт 15 «Капітальні інвестиції» Кт 424 «Безопл. одержані необ. активи».


7. В обліку нарахування заробітної плати робітників, зайнятих на будівництві основних засобів відображається записом:


1. Дт 10 «Основні засоби» Кт 661 «Розрахунки за з/п»;

2. Дт 15 «Капітальні інвестиції» Кт 10 «Основні засоби»;

3. Дт 205 «Будівельні матеріали»; Кт 63 «Розрахунки з постачальниками»;

4. Дт 15 «Капітальні інвестиції» Кт 661 «Розрахунки за з/п»;


8. У бухгалтерському обліку при реалізації основних засобів на суму залишкової вартості робиться запис:


1. Дт 972 “Втрати від зменшення корисності активів” Кт 10 “Основні засоби”

2.Дт 131 “Знос основних засобів” Кт 10 “Основні засоби”

3. Дт 286 “Необоротні активи та групи вибуття, Кт 10 “Основні засоби”

утримувані для продажу”

4. Дт 10 “Основні засоби” Кт 131 “Знос осн. з-в”


9. У бухгалтерському обліку при ліквідації основних засобів внаслідок стихійного лиха на суму залишкової вартості робиться запис:


1. Дт 976 “Списання необоротних активів” Кт 10 “Основні

засоби”

2.Дт 131 “Знос основних засобів” Кт 10 “Основні засоби”

3. Дт 991 “Втрати від стихійного лиха” Кт 10 “Основні засоби”

4. Дт 10 “Основні засоби” Кт 131 “Знос осн. з-в”


10. Індекс переоцінки обчислюють за формулою:


1. Іп = Справедлива вартість/ Залишкова вартість;

2. Іп = Залишкова вартість/ Справедлива вартість;

3. Іп = Справедлива вартість/ Первісна вартість;

4. Іп = Справедлива вартість/ Ліквідаційна вартість.


11. В обліку на вартість ремонтних робіт виробничого обладнання, виконаних сторонньою організацією робиться запис:


1. Дт 152 “Придбання основних засобів” Кт 631 “Р-ки з постач. та підряд.”

2. Дт 23 “Виробництво” Кт 631 “Р-ки з постач. та підряд.”

3. Дт 92 “ Адміністративні витрати” Кт 231 “Ремонтне виробництво”

4. Дт 93 “Витрати на збут” Кт 231 “Ремонтне виробництво”


12. В обліку дооцінка первісної вартості основних засобів відображається:


1. Дт 10 “Основні засоби” Кт 746 “Інші доходи від звич. д-сті”;

2. Дт 10 “Основні засоби” Кт 423 “Дооцінка активів”;

3. Дт 975 “ Уцінка НА і ФІ” Кт 10 “Основні засоби”;

4. Дт 423 “Дооцінка активів”” Кт 10 “Основні засоби”.


13. Які із операцій відображаються за дебетом рахунку 12 “Нематеріальні активи”:


1. Уцінка нематеріальних активів;

2. Дооцінка нематеріальних активів;

3. Безоплатна передача нематеріальних активів;

4. Реалізація нематеріальних активів.


14. Фінансові інвестиції на дату балансу залежно від виду, часу та обсягу інвестування можуть оцінюватися за:


1. Справедливою вартістю; 3. Методом участі в капіталі

2. Амортизованою собівартістю; 4. Всі відповіді правильні.


15. Фінан. інвестиції отримані в обмін на інші активи відображаються за:


1. Собівартістю придбання;

2. Справедливою вартістю переданих цінних паперів;

3. Справедливою вартістю переданих інших активів;

4. Справедливою вартістю на дату отримання.


16. В обліку на суму амортизації дисконту робиться запис:


1. Дт 373 «Р-ки за нарахованими відсотками» Кт 732 «Відсотки отримані»;

2. Дт 143 «Інвестиції непов’язаним сторонам» Кт 733 «Інші доходи від ФО»;

3. Дт 952 «Інші фінансові витрати» Кт 143 « Інвестиції НС»;

4. Дт 143 «Інвестиції непов’язаним сторонам» Кт311«Поточні рахунки в НВ»


17. До складу запасів не включають:


1. Власні запаси матеріалів на складі; 3. Попередня оплата за ТМЦ;

2. Товари; 4. Нема правильної відповіді.


18. Що передбачає при списанні запасів метод ФІФО:


1. Першими вибувають запаси, які першими надійшли;

2. Першими вибувають запаси, які останніми надійшли; ;

3. Списання запасів здійснюється виходячи з норм їх витрачання;

4. Запаси списуються виходячи з їх середньої собівартості.


19. В бухгалтерському обліку при визнанні претензій до постачальника робиться запис:


1. Дт 704 Кт 36; 3. Дт 682 Кт 28;

2. Дт 374 Кт 631; 4. Дт 661 Кт 375.


20. Який документ подає підзвітна особа для підтвердження витрачених підзвітних сум:


1. Звіт про використання коштів наданих на відрядження, або під звіт;

2. Звіт касира;

3. Звіт про рух грошових коштів;

4. Всі відповіді правильні.


^ 1.3. Фінансовий облік 2

1. Статутний капітал відображає:


 1. Суму пайових внесків членів спілок та інших підприємств, що передбачена установчими документами;

 2. Зафіксовану в установчих документах загальну вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства;

 3. Суму, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їх номінальну вартість;

 4. Суму до оцінки необоротних активів, вартість активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб, та інші види додаткового капіталу;


2. Неоплачений капітал відображає:

 1. Фактичну собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників;

 2. Суму резервів, створених за рахунок чистого прибутку підприємства відповідно до чинного законодавства або установчих документів;

 3. Суму заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу підприємства;

 4. Суму прибутку, яка реінвестована у підприємство, або суму непокритого збитку.


3. Яким записом відображається в обліку сума коштів резервного капіталу спрямована на покриття збитків звітного періоду:

 1. Дт 43 «Резервний капітал» Кт 442 «Непокриті збитки»;

 2. Дт 43 «Резервний капітал» Кт 671«Р-ки за нарахованими дивідендами»;

 3. Дт 451 «Вилучені акції» Кт 672 «Розрахунки за іншими виплатами»;

 4. Дт 671 «Р-ки за нарахованими дивідендами» Кт 31 «Рахунки в банках».


4. Забезпечення - це

 1. Зобов’язання, точна сума яких не може бути визначена до настання певної дати або невідомий час їх погашення на дату складання балансу;

 2. Сума заборгованості підприємства банкам за отриманими від них позиками, яка не є поточним зобов’язанням;

 3. Сума довгострокової заборгованості підприємства щодо зобов’язань із залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки;

 4. Немає правильної відповіді.


5. Яким записом відображається в обліку нарахування забезпечень гарантійних зобов’язань:

 1. Дт 472 «Додаткове пенсійне забезпечення» Кт 661 «Розрахунки з ОП»;

 2. Дт 23 «Виробництво» Кт 472«Додаткове пенсійне забезпечення»;

 3. Дт 93 «Витрати на збут» Кт 473 «Забезпеч. гарантійних зобов’язань»;

 4. Дт 473 «Забезпечення гарантійних зобов’язань» Кт 28 «Товари».


6. За дебетом рахунка 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» відображаються:

 1. Кошти цільового призначення, отримані як джерело фінансування певних заходів;

 2. Використані суми цільового призначення за певними напрямками, визнання їх доходом, а також повернення невикористаних сум;

 3. Зобов’язання з невизначеною сумою або часом погашення на дату балансу;

 4. Кількість виробленої придатної продукції (деталей, операцій тощо).


7. Яким записом відображається в обліку отримане фінансування для придбання основних засобів:

 1. Дт 311«Поточ. рахунки в нац. валюті» Кт 48«Цільове фінансування і ЦН»;

 2. Дт 377 «Роз-ки з іншими дебіторами» Кт 48 «Цільове фінансування і ЦН»;

 3. Дт 48 «Цільове фінансування і ЦН» Кт 69 «Доходи майбутніх періодів»;

 4. Дт 48«Цільове фінансування і ЦН» Кт 18«Дохід від безоплатно одерж НА».


8. Короткострокові кредити банків – це:

 1. Сума поточних зобов’язань підприємства перед банками за отриманими від них позиками;

 2. Сума заборгованості підприємства банкам за отриманими від них позиками, яка не є поточним зобов’язанням;

 3. Сума довгострокової заборгованості підприємства щодо зобов’язань із залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки;

 4. Немає правильної відповіді.


9. Облік розрахунків за кредитами банків у національній та іноземній валютах, строк повернення яких не перевищує дванадцяти місяців з дати балансу, та за позиками, термін погашення яких минув, ведеться на рахунку:

 1. 50 «Довгострокові позики»;

 2. 51 «Довгострокові векселі видані»;

 3. 60 « Короткострокові позики»;

 4. 62 «Короткострокові векселі видані».


10. Яким записом відображаються в обліку списані нараховані відсотки за отриманий кредит у кінці звітного періоду:

 1. Дт 31 «Рахунки в банках» Кт 60 «Короткострокові позики»;

 2. Дт 601 «Короткострокові кредити банку в національній валюті» Кт 605 «Прострочені позики в національній валюті»;

 3. Дт 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» Кт 601 «Короткострокові кредити банку в національній валюті».

 4. Дт 792 «Результат фінансових операцій» Кт 951 «Відсотки за кредит»;


11. Основна заробітна плата – це:

 1. Винагорода за виконану роботу відповідно до прийнятих норм праці;

 2. Винагорода за роботу понад встановлені норми, за трудові успіхи, винахідливість і за особливі умови праці;

 3. Виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові та матеріальні виплати, не передбачені актами чинного законодавства або які здійснюються понад встановлені вказаними актами норми;

 4. Немає правильної відповіді.


12. Тарифна система оплати праці має такі дві основні форми:

 1. Пряма відрядна та акордна;

 2. Відрядно-прогресивна та відрядно-преміальна;

 3. Погодинна та відрядна;

 4. Проста погодинна та погодинно преміальна.


13. Яким записом нарахована заробітна плата робітникам основного виробництва:

 1. Д-т "Розрахунки з оплати праці" К-т "Виробництво";

 2. Д-т "Виробництво" К-т "Розрахунки з оплати праці";

 3. Д-т "Розрахунки з оплати праці" К-т "Каса";

 4. Д-т "Каса" К-т "Розрахунки з оплати праці".


14. Дивіденди-це:

 1. Плата за використання нематеріальних активів підприємства;

 2. Плата за використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум, заборгованих підприємству;

 3. Частина чистого прибутку, розподілена між учасниками, відповідно до їх частки у власному капіталі підприємства;

 4. Нема правильної відповіді.


15. Нарахування доходів у вигляді роялті відображається в бухгалтерському обліку:

 1. Дт 373 « Розрахунки за нарахованими доходами»

Кт 732 «Відсотки одержані»;

 1. Дт 373 « Розрахунки за нарахованими доходами»

Кт 731 «Дивіденди одержані»;

 1. Дт 373 « Розрахунки за нарахованими доходами»

Кт 733 «Інші доходи від фінансових операцій»;

 1. Дт 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за МУвК»

Кт 721 «Дохід від інвестиції в асоційовані підприємства»


16. Дохід визнається:

 1. Під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства ), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена;

 2. Під час збільшення або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства ), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена;

 3. Під час збільшення або зменшення активу, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства ), за умови, що оцінка доходу не може бути достовірно визначена;

 4. Під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства ), за умови, що оцінка доходу не може бути достовірно визначена;


17. Яким записом відображається в обліку дохід від реалізації готової продукції в момент відвантаження:

 1. Дт 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»

Кт 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг»;

 1. Дт 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»

Кт 701 «Дохід від реалізації готової продукції»;

 1. Дт 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»

Кт 702 «Дохід від реалізації товарів»;

 1. Дт 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг»

Кт 641 «Розрахунки за податками».


18. Об’єктами витрат є:

 1. вид витрат, що відноситься на окремий об’єкт обліку;

 2. продукція, роботи, послуги або види діяльності підприємства, які потребують визначення пов’язаних з їх виробництвом (виконанням) витрат;

 3. сукупність економічно однорідних витрат;

 4. вироби, що не пройшли всіх стадій обробки на даному підприємстві.


19. Яким бухгалтерським проведенням відображають амортизацію основних засобів відділу збуту:

 1. Дт 92 «Адміністративні витрати» Кт 131 «Знос основних засобів»;

 2. Дт 93 «Витрати на збут» Кт 131 «Знос основних засобів»;

 3. Дт 10 «Основні засоби» Кт 131 «Знос основних засобів»;

 4. Дт 131 «Знос основних засобів» Кт 10 «Основні засоби».


20. Яким бухгалтерським проведенням відображається сума чистого прибутку:

 1. Дт 79 «Фінансові результати» Кт 442 «Непокриті збитки»;

 2. Дт 441 «Нерозподілені прибутки» Кт 79 «Фінансові результати»;

 3. Дт 442 «Непокриті збитки» Кт 79 «Фінансові результати»;

 4. Дт 79 «Фінансові результати» Кт 441 «Нерозподілені прибутки».^ 1.4. Управлінський облік


1. Яке з тверджень, що стосуються управлінського обліку, є неправильним?


1. В управлінському обліку використовуються грошові і негрошові вимірники;

2. Основними користувачами інформації в управлінському обліку є зовнішні користувачі;

3. Основним об’єктом в управлінському обліку є підрозділи компанії;

4. Управлінський облік не є обов’язковим у використанні.


2.. Підприємство має надлишкові виробничі площадки, на яких можна виготовляти продукцію, яка користується попитом покупців. Компанія також має можливість здати приміщення за плату в оренду. Якщо керівництво вирішує здати приміщення в оренду, то недоотриманий прибуток від виробництва продукції буде для підприємства:


1. Неповернені витрати;

2. Альтернативні витрати;

3. Неконтрольовані витрати;

4. Виробничі витрати


3. Що з наведеного найменше відноситься до релевантних витрат при прийнятті рішень, що стосуються запасів?


1. Історична вартість

2. Чиста вартість реалізації

3. Альтернативні витрати

4. Ринкова вартість.


4. Вкажіть, яке твердження, що стосується визначення бази для розподілу виробничих накладних витрат (ВНВ), є найбільш правильним?


1. Визначення бази для розподілу ВНВ охоплює підрахунок машино-годин, оскільки сума всіх статей ВНВ залежить від відпрацьованих машино-год.

2. Визначення бази для розподілу ВНВ охоплює підрахунок людино-годин, оскільки сума всіх статей ВНВ залежить від відпрацьованих людино-год.

3. Визначення бази для розподілу ВНВ охоплює підрахунок кількості виготовленої продукції, оскільки сума всіх статей ВНВ залежить від кількості виготовленої продукції.

4. При визначенні бази розподілу ВНВ керуються правилом, згідно якого повинна існувати залежність між базою і ВНВ.


5. Витрати на допоміжні матеріали відносяться до:


1. Прямих і конверсійних витрат;

2. Первинних і невиробничих витрат;

3. Витрат періоду і прямих витрат;

4. Непрямих і виробничих витрат.


6. Планова ставка розподілу ВНВ становить 16 грн. за 1 год. праці основних виробничих робітників. Нормативна ставка оплати за годину праці основних виробничих робітників становить 20 грн. Чому дорівнюють планові ВНВ, якщо планована сума оплати праці основних виробничих робітників – 300 000 грн.?


1. 60 000 грн.;

2. 120 000 грн.;

3. 180 000 грн.;

4. 240 000 грн.


7. Вкажіть, яке з тверджень не відноситься до припущень при проведенні аналізу «витрати – обсяг діяльності – прибуток».


1. Загальні змінні витрати не змінюються в межах області релевантності;

2. Витрати підлягають розподілу на постійні та змінні;

3. Кількість проданих одиниць товару дорівнює кількості виготовлених одиниць товару;

4. Вартість грошової одиниці не змінюється впродовж періоду, що розглядається.


8. Підприємство використовує метод вищої-нижчої точки для розподілу змішаних витрат. Далі наведена інформація щодо змішаних витрат за 6 місяців 5 року.

Місяць Витрати Одиниці продукції

Січень 24 500 8 200

Лютий 20 120 6 400

Березень 32 400 10 600

Квітень 44 200 15 000

Травень 29 000 9 600

Червень 36 680 13 200

Вкажіть правильну функцію для змішаних витрат, де У – загальні витрати, а Х кількість виготовленої продукції.


1. У = 5 360 + 3,80 Х;

2. У = 2 200 + 2,80 Х;

3. У = 4 574+ 2,80 Х;

4. У = 39 250 + 0,33 Х.


9. Що з нижче наведеного не відноситься до управлінського обліку?


1. Облік виробничих витрат і оцінка запасів;

2. Визначення резерву сумнівних боргів;

3. Визначення відхилень витрат від планових показників;

4. Ціноутворення товарів і послуг.


10. Компанія користується методом заздалегідь встановленого коефіцієнта розподілу накладних витрат на основі годин роботи обладнання. Загальновиробничі планові накладні витрати на рік становлять 360 000 грн., фактичні – 396 000 грн. За рік компанія розподілила 357 000 грн. на 59 500 фактичних годин роботи обладнання. Яка кількість годин роботи обладнання була запланована?


1. 59 500 годин;

2. 60 000 годин;

3. 61 500 годин;

4. 87 780 годин.


11. Конверсійні витрати (витрати на обробку) - це:


1. Всі виробничі витрати, необхідні для оцінки запасів;

2. Загальні адміністративні витрати і витрати, пов’язані зі збутом продукції;

3. Витрати на сировину, матеріали і ВНВ

4. Загальна сума виробничих витрат мінус вартість основних виробничих матеріалів.


12. Щодо компанії «Сатурн» існує вихідна інформація за минулий період:

     Планові години праці основних робітників 4 250

     Планові накладні витрати, грн. 148 750

     Фактичні години праці основних робітників 3 964

     Фактичні накладні витрати, грн. 146 200

Яка планова ставка розподілу накладних витрат на годину праці основних робітників?


1. 34,40 грн. на годину;

2. 35,00 грн. на годину;

3. 36,88 грн. на годину;

4. 37,52 грн. на годину.


13. Альтернативні витрати – це :


1. Витрати, які можна легко віднести до конкретного об’єкта витрат;

2. Витрати на продукцію і деякі витрати періоду;

3. Втрачена потенційна вигода при відмові від однієї альтернативи на користь іншої;

4. Різниця в сумі витрат між двома альтернативними варіантами.


14. В даному періоді Компанія «Екстра» почала виготовлення 15 000 одиниць товару М. На кінець періоду 10 000 одиниць товару М були завершені, а ті, що залишилися 5 000 одиниць були готові на 30%. Визначте витрати компанії на кожну еквівалентну одиницю, якщо за період були понесені витрати на суму 27 600 грн.


1. 1,84 грн.;

2. 2,40 грн.;

3. 2,76 грн.

4. 2,90 грн.


15. Вкажіть неправильне твердження, яке стосується запасу міцності:


1. Чим більша точка беззбитковості, тим більший запас міцності підприємства;

2. Запас міцності може бути розрахований як в грошовому виразі, так і в натуральних одиницях;

3. Для визначення запасу міцності потрібно знати виручку від реалізації підприємства;

4. Запас міцності є корисним інструментом в аналізі «Затрати - обсяг діяльності -прибуток»


16. Компанія «Солар» в даний момент виготовляє картонні коробки, процес виробництва яких автоматизований. Запланований обсяг виробництва дорівнює 20 000 одиниць за місяць. Витрати основних матеріалів становлять 0,3 грн. за одиницю. Виробничі накладні витрати дорівнюють 24 000 грн. в місяць. Виробничі накладні витрати розподіляються на основі кількості вироблених одиниць. Яка ставка розподілу ВНВ?


1. 0,83 грн. на одиницю;

2. 1,00 грн. на одиницю;

3. 1,20 грн. на одиницю;

4. 1,50 грн. на одиницю .


17. Які з наведених витрат є приростними витратами?


1. Витрати на обслуговування додаткового клієнта в ресторані;

2. Ринкова вартість одиниці запасів сировини;

3. Витрати на амортизацію обладнання;

4. Витрати, які відносяться до альтернативного варіанту.


18. Існують наступні дані про обсяг виробництва та величину витрат:

           Обсяг виробництва, шт.                       Сумарні витрати, грн.

                          3 000                                                          18 500

                          4 000                                                          22 500

                          5 000                                                         26 500

Визначте змінні витрати на одиницю і постійні витрати, використовуючи метод вищої-нижчої точки.

             Змінні витрати       Постійні витрати


1.                3,00                          9 500

2.                3,00                         11 500

3.               4,00                          6 500

4.               5,00                           1 500


19. Вкажіть правильне твердження, яке відноситься до калькулювання собівартості продукції з використанням планової ставки розподілу ВНВ:


1. Собівартість виготовленої продукції не може корегуватись;

2. Для розподілу ВНВ на продукцію використовується фактична ставка розподілу ВНВ, яку визначають в кінці кожного місяця;

3. Для розподілу ВНВ можна використовувати лише одну загальновиробничу ставку;

4. Недочи зайворозподілені ВНВ можуть списуватись на собівартість реалізованої продукції.


20. Компанія виготовляє єдиний товар Х. Існують наступні дані про витрати на одиницю продукції

Обсяг виробництва, одиниць                                                                   5 000

Основні матеріали, грн.                                                                               10,50

Основна праця, грн.                                                                                      4,00

Змінні ВНВ, грн.                                                                                            2,50

Постійні ВНВ, грн.                                                                                         2,00

Змінні торгові витрати, грн.                                                                       1,90

Постійні адміністративні витрати, грн.                                                   1,50

Яка собівартість одиниці за повними витрами (абзорпшен-костинг)?


1. 17,00 грн.;

2. 18,90 грн.;

3. 19, 00 грн.;

4. 22,40 грн.
1   2   3

Схожі:

Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Міжнародна економіка”, “Міжна­родні фінанси”, “Міжнародний маркетинг”, а також дисциплін циклу загаль­ноекономічної підготовки (економічна...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Міжнародна економіка”, “Міжна­родні фінанси”, “Міжнародний маркетинг”, а також дисциплін циклу загаль­ноекономічної підготовки (економічна...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Дослідження операцій”, “Економетрія”, “Моделювання економіки”, “Економічна кібернетика” а також дисциплін циклу загальноекономічної...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Дослідження операцій”, “Економетрія”, “Моделювання економіки”, “Економічна кібернетика” а також дисциплін циклу загальноекономічної...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Економіка підприємства”, “Стратегія підприємства”, “Проектний аналіз”, “Планування діяльності підприємства”, а також дисциплін циклу...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Економіка підприємства”, “Стратегія підприємства”, “Проектний аналіз”, “Планування діяльності підприємства”, а також дисциплін циклу...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Основи менеджменту І адмініструван­ня”, “Операційний менеджмент”, “Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства”, “Управління...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Основи менеджменту І адмініструван­ня”, “Операційний менеджмент”, “Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства”, “Управління...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Облік І аудит”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вони відбуватимуться у формі тестування з дисциплін циклу...
Затверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Вони відбуватимуться у формі тестів, які містять запитання з дисциплін циклу професійної підготовки: „Національна економіка”, а також...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи