Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка icon

Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Скачати 78.98 Kb.
НазваЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Дата19.10.2012
Розмір78.98 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет іноземних мов

Кафедра французької філології


ПРОГРАМА


фахових вступних випробувань

для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Бакалавр»

зі спеціальності «Французька мова і література»


Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

21.02.2011р. (протокол № 13)


Львів - 2011


Програма вступних випробувань з французької мови для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Бакалавр» розроблена з метою перевірити під час тестування лінгвістичну компетенцію вступників, яка забезпечує володіння мовним матеріалом в усному і писемному мовленні на рівні В2+. Завдання охоплюють навчальний матеріал підручників та навчально-методичних комплексів на рівні В2+ як вітчизняних так і зарубіжних авторів.

Вступні випробування перевіряють знання принципів, за якими організовуються, структуруються та функціонують висловлювання для здійснення комунікативних функцій. Вони укладені таким чином, щоб на основі активного та пасивного володіння лексичним матеріалом через мовну здогадку і граматичну компетенцію виявити здатність вступників до адекватного вибору лексичних або комунікативних еквівалентів та граматичних структур, що дозволяє встановити рівень сформованості у вступника знань про значення, формоутворення та функції мовних одиниць у мовленні.


^

Французька моваПрограма тестування лексичної компетенції


Навчання лексичного матеріалу і формування на його основі лексичних навичок є одним з найважливіших компонентів змісту навчання іноземної мови.

Тестові завдання складені на основі лексичного мінімуму для володіння французькою мовою на рівні В2+, який включає:

^ Активний лексичний мінімум – лексичній матеріал, яким вступники повинні користуватися для впровадження своїх думок в усній та письмовій формі, а також розуміти думки інших людей при читанні та аудіюванні. Цей рівень передбачає знання про лексичне значення слова, поняття про багатозначність слів. Вступники повинні володіти знанням про будову слова, словотвір у французькій мові, вміти зіставляти та користуватися лексичним матеріалом французької та рідної мови.

^ Пасивний лексичний мінімум – лексичний матеріал, який вступники повинні розуміти при сприйманні чужих висловлювань в письмовій та усній формі. Даний рівень передбачає знання антонімів, синонімічних рядів, фразеологічних виразів. Рівень лексичної компетенції формується здебільшого при самостійному читанні.

Потенційний словниковий запас – слова та вирази, значення яких вступник може здогадатися із контексту.

^

Програма тестування граматичної компетенції


Морфологія


 1. Артикль. Загальне поняття про вживання означеного, неозначеного та часткового артикля. Злитий артикль. Заміна неозначеного і часткового артиклів прийменником de.

 2. Іменник. Утворення жіночого роду та множини іменника.

 3. Детермінативи. Вживання вказівних, присвійних, питальних, неозначених прикметників.

 4. Прикметник. Утворення жіночого роду та множини прикметників. Ступені порівняння якісних прикметників. Місце прикметника в реченні.

 5. Числівник. Особливості написання кількісних числівників. Утворення порядкових числівників.

 6. Займенник. Особові займенники. Місце придієслівних займенників- додатків у реченні. Вживання зворотних займенників. Вживання адвербіальних займенників en, y. Особові самостійні займенники. Форми і вживання вказівних займенників. Форми і вживання присвійних займенників.Відносні займенники. Вживання простих і складних форм відносних займенників і їх роль у реченні. Питальні займенники. Неозначені прикметники і займенники і їх особливості вживання.

 7. Дієслово. Особа і число дієслова. Безособові дієслова. Перехідні і неперехідні дієслова. Форми відмінювання дієслів. Класифікація дієслів (Їх групи). Утворення заперечної і питальної форм дієслова. Обмежувальний зворот Ne... que. Утворення часів і їх вживання. Вживання часів дійсного способу (l’Indicatif): présent, imparfait, passé composé, passé simple, plus-que-parfait, passé immédiat, passé antérieur, passé immédiat dans le passé, futur simple, futur antérieur, futur immédiat, futur dans le passé, futur immédiat dans le passé. Узгодження часів дійсного способу. Наказовий спосіб. Умовний спосіб (le conditionnel présent et passé). Вживання часів умовного способу. Le présent et le passé du subjonctif. Subjonctif у незалежних реченнях. Subjonctif у підрядніх додаткових реченнях. Subjonctif у підрядних обставинних реченнях. Subjonctif у підрядних означальних реченнях. Безособові дієслова і вирази. Infinitif présent et passé. Participe présent, participe passé, participe passé composé. Le gérondif. Займенникові дієслова. Утворення пасивної форми.

 8. Прислівник. Розряди прислівників. Утворення прислівників. Вживання прикметників у значенні прислівників. Ступені порівняння прислівників. Роль і місце прислівників у реченні.

 9. Прийменник. Значення і вживання прийменників.

 10. Сполучник. Сурядні сполучники. Підрядні сполучники.Синтаксис


 1. Словосполучення. Вільні і стійкі словосполучення.

 2. Просте речення. Головні члени речення. Види присудка (дієслівний та іменниковий). Узгодження підмета з присудком. Другорядні члени речення. Порядок слів у стверджувальному і питальному реченнях. Виділення членів речення.

 3. Складне речення. Складносурядне речення. Складнопідрядне речення. Види підрядних речень.Підрядне речення додаткове. Інфінітивний зворот. Непряма мова. Підрядне речення означальне. Підрядні речення обставинні ( часу, місця, причини, мети, умовні, порівняльні, поступки). Абсолютний дієприкметниковий зворот. Розділові знаки.Рекомендована література :


 1. Багдасарян М., Папко М., Тарасова А. Французский язык. М., «Высшая школа», 1990.

 2. Драненко Г.Ф. Français, niveau avancé DALF: Підруч. для вищ.навч.закл. – К. Ірпинь:ВТФ «Перун», 2002.

 3. Донець Й.І. Практична граматика французької мови. – Київ: Вища Школа, 1962. – 260 с.

 4. Клименко Ю. , Харитоненко З. Fêtes et traditions du peuple français. – Київ: Вид. Дім «Шкіл. Світ»: Вид. Л. Галіцина, 2005.

 5. Кость Г.М., Сулим О.І. Посібник з французької мови. Львів: Вид. Центр ЛНУ ім.. Ів. Франка, 2007.

 6. Костюк О.Л. Français, niveau intermédiaire DELF : Підруч. для вищ.навч.закл.- К. Ірпинь: ВТФ «Перун», 2002.

 7. Крючков Г.Г. Поглиблений курс французької мови. К.: Вища школа, 1998.

 8. Мандзак І.А. Підручник з французької мови. – Львів: ЛНУ, 2005.

 9. Попова И.Н. Казакова Ж.А. Ковальчук Г.М. Manuel de français. М.: Высшая шк., 1998.

 10. Попова И.Н., Казакова Ж.А., грамматика французского языка. Практический курс . М., 2000.

 11. Descotes-Genon Ch.,Morsel M-H, Richou Cl. L’exercisier. L’expression française pour le niveau intermédiaire. PU de Grenoble. 1993.

 12. Grand-Clément O. Savoir-vivre avec les Français. Que faire ? Que dire ? P. Hachette, 1996.

 13. La vie des Français. Recueil de textes et de dialogues. Учебное пособие. Составители Т.Н.Громова, И.И.Аграновская, О.И.Дудник. – М.: Изд-во МГУ, 2001.

 14. Le Bescherelle 1. L’art de conjuguer. Dictionnaire de douze mille verbes. –Paris: Hatier, - 1980. – 158 c.

 15. Le nouveau sans frontières 1. Méthode de français. Cahier d’exercices. Clé International, Paris: 1988.- 176c.

 16. Mauger G. Cours de langue et de civilisation françaises. IIe partie. Paris, 1985.

 17. Méthode de français. Le nouveau Sans frontières-1,2. CLE International. P.,1988.

18. Potouchanskaï L.L., Youdina I.A., Chkounaeva I.D. Cours pratique de langue française. Parties 1-2. M. 2002.

19.Larousse. Dictionnaire général pour la maîtrise de la langue française, la culture classique et contemporaine. – P. : Larousse, 1993.


20.Словник. Французько-український. Українсько-французький: Посібник для загальноосвіт. шк. та вищ. навч. закладів / Уклад.: В.Т.Бурбело, К.М.Андрашко та ін.; Упоряд. В.Т.Бусел – Ірпінь: ВТФ “Перун”,1994-528с.


Затверджено Вченою радою факультету іноземних мов

протокол № 4 від 21 січня 2011р.


Голова Вченої ради

факультету іноземних мов доц. Сулим В.Т.


Зразок

тестових завдань з французької мови

для вступників на навчання

за освітньо-кваліфікаційною програмою «Бакалавр»

на факультеті іноземних мов

Вказівки: Заповніть пропуски (…) номером правильної відповіді.

І. Faites les bonnes connexions:

1. Elle n’avait aucune (…)

2. On l’avait remarquée (…)

3. Ces sortes de plaisanteries retournaient (…)

4. Ce procès fit beaucoup d’ (…)

5. Un gros éclat de bombe (…)

 1. … intérêt commun.

 2. … expérience de la vie.

 3. … pour le naturel et la vivacité de son esprit.

 4. … le poignard dans le cœur de cette jeune femme.

 5. … de bruit dans les journaux.

 6. … éclat dans la presse.

 7. … la bouteille vola en éclats.

 8. … a crevé les murs de bois.

 9. … brille d’un vif éclat.

 10. … avivait la joie.^ II.Trouvez le mot qui manque:

1) sommes; 2) avons; 3) la même; 4) mon; 5) ensemble; 6) ma; 7) jouent; 8) ce; 9) cette; 10) jouant.

6. Regardez (…) jeune homme (…) de la guitare: c’est (…) meilleur ami, nous (…) allés ensemble à la même école.

1) ces; 2) toutes; 3) tous; 4) leur; 5) plus de; 6) en proposant; 7) s’adressant; 8) m’adressant; 9) c’est; 10) saluant.

7. En (…) à vous, j’espérais obtenir (…) les renseignements nécessaires.

1) en; 2) y; 3) les; 4) acheté; 5) les; 6) meilleur; 7) mises; 8) sais; 9) toutes; 10) quelques.

8. Avez-vous (…) des cigarettes? – Oui, j’(…) ai acheté beaucoup, mais je ne (…) pas où je (…) ai mises.

1) s’; 2) se sont; 3) leurs; 4) son; 5) a; 6) choisissent; 7) en; 8) les; 9) leur; 10) du.

9. Entrés dans la salle (…) restaurant, ils (…) une table et (…) installent. Un garcon (…) apporte le menu.

1) où ; 2) était ; 3) nous sommes ; 4) qui ; 5) avons ; 6) moindre ; 7) nous ; 8) celle ; 9) très ; 10) se.

10. Enfin, nous (...) gagné la plage (...) nous avons à peine trouvé des places pour (...) asseoir.


III.Employez les prépositions qui conviennent:

1) d’; 2) de; 3) dans; 4) à; 5) pour; 6) par; 7) sur; 8) sous ; 9) en ; 10) avec.


11. Il n’avait pas l’air (…) se douter de son supplice.

12. N’était-il pas, lui, l’obstacle (…) toute félicité ?

13. Auriez-vous (…) hasard l’intention de me rendre mon livre ?

14. Il avait mis la main (…) tous les membres du conseil.

15. Nous avons hésité, au début, à le mettre (…) l’affaire.
^

IV.Trouvez les fautes:
16. Personne n'avait pas le droit de lui dire cettes paroles. (...)

1 2 3 4

17. Il a dû acheter cet livre car il y avait besoin. (...)

1 2 3 4

18. Si je serai libre demain, je vous accompagnerai à la gare avec un grand plaisir (…).

1 2 3 4

19. Il a préparé sa valise devant le départ pour un long voyage. (...)

1 2 3 4

20. Elles sont très joyeux aujourd'hui, comme toujours d'ailleurs. (...)

1 2 3 4


^ V. Choisissez la bonne traduction:

21. Я побачив свого друга, який виходив з дому. (...)

1) Je voyais mon ami en sortant de la maison.

2) J'ai vu mon ami sortant de la maison.

3) J'ai vu mon ami qui sortait de la maison.

4) J'ai vu mon ami en sortant de la maison.

5) J'ai vu mon ami quand je sortais de la maison.


22. Вони хочуть організувати вечірку. Ми можемо їм у цьому допомогти? (......)

 1. Ils veulent organiser une soirée. Nous pouvons leur aider à le faire.

 2. Ils veulent organiser une soirée. Pouvons-nous les y aider?

 3. Ils ont envie d’organiser une soirée? Pouvons-nous leur aider?

 4. Ils ont envie d’organiser une soirée. Est-ce que nous pouvons les y aider?

 5. Ils veulent organiser une soirée. Ne pourrons-nous pas leur aider?


23. Ми можемо сказати не вихваляючись, що наша команда - одна з найсильніших у місті. (......)

 1. Nous pouvons dire sans se vanter que notre équipe est une des plus fortes en ville.

 2. Nous pouvons dire sans nous vanter que notre équipe est une des plus fortes dans la ville.

 3. Nous pourrons dire sans nous vanter que notre équipe est la plus forte dans la ville.

 4. Nous pourrons dire sans se vanter que notre équipe est très forte de la ville.

 5. Nous pouvons dire sans nous flatter que notre équipe est une des plus fortes de la ville.


24. Однак не всі проблеми ще розв”язані. (......)

 1. Pourtant, ne tous les problèmes sont encore résolus.

 2. Pourtant, tous les problèmes ne sont pas encore résolus.

 3. Même toutes les problèmes ne sont pas encore résolues.

 4. Tous les problèmes, pourtant, ne sont pas encore résolus.

 5. Quoique toutes les problèmes ne sont pas ensore résolues.


25. Я їй телефоную щодня, але сьогодні я їй ще не телефонував. (......)

 1. Je lui téléphone chaque jour, mais aujourd’hui je ne l’ai pas encore appelée.

 2. Je l’appelle chaque jour, mais aujourd’hui je ne lui ai pas encore téléphoné.

 3. Je l’appelle tous les jours, mais je ne l’ai pas encore appelée aujourd’hui.

 4. Je lui téléphone tous les jours, mais je ne l’ai pas encore appelé aujourd’hui.

 5. Je lui téléphone tous les jours, mais je ne lui ai pas encore téléphonée aujourd’hui.^

VI. Choisissez l’équivalent du mot souligné :
26. Deux ou trois carottes nageaient dans le bouillon. (…).

 1. se déplaçaient

 2. surnageaient

 3. plongeaient

27. Peu à peu elle s’accoutuma à prendre cette route de traverse. (…).

 1. s’habitua à

 2. prit soin de

 3. supporta

28. La servante était initiée à tous les secrets de la maison. (…).

 1. était adaptée à

 2. était au courant de

 3. apprenait

29. Je vais essayer de faire un croquis à la mine de plomb. (…).

 1. une esquisse

 2. un schéma

 3. un tableau

30. Elle refoulait toutes ses propositions. (…).

 1. acceptait

 2. niait

 3. rejetaitПримітка: завдання №1-10 оцінюються в 1 бал, №11-20 – 2 бали, №21-30 – 3 бали.


Правильна відповідь:

1-2

2-3

3-4

4-5

5-8

6-81041

7-83

8-4185

9-10619

10-517

11-2

12-4

13-6

14-7

15-3

16-24

17-24

18-1

19-3

20-2

21-23

22-24

23-25

24-24

25-123

26-2

27-1

28-2

29-1

30-3


Схожі:

Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка

Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Правилами прийому до Львівського національного університету імені Івана франка на 2012 р. Упродовж періоду подачі документів для...
Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Правилами прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка на 2011 р. Упродовж періоду подачі документів для...
Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Правилами прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка на 2012 р. Упродовж періоду подачі документів для...
Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Література чеського Просвітництва І діяльність Й. Добровського, Й. Юнгмана та П. Й. Шафарика
Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Театр І суспільство: принцип віддзеркалення, евристичні, естетично-виховні, суспільно-громадянські функції
Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Гіпотези походження японської мови. Генетичні зв’язки з іншими мовами. Джерела та методи дослідження
Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Основні поняття семіотики культури: текст, знак, означник, означуване, код, адресант, адресат, семіозис
Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Фахові вступні випробування перевіряють рівень підготовки молодших спеціалістів з німецької мови. Вони повинні вміти
Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Антології до ісламської поезії: „Му”аллакат”, „Муфаддаліят”, „Хамаса”, „ Класи поетів”. Питання автентичності пам”яток древньоарабської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи