Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка 21. 02. 2011р. (протокол №13) Програма фахових вступних випробувань на напрям «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія» icon

Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка 21. 02. 2011р. (протокол №13) Програма фахових вступних випробувань на напрям «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія»
Скачати 102.94 Kb.
НазваЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка 21. 02. 2011р. (протокол №13) Програма фахових вступних випробувань на напрям «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія»
Дата19.10.2012
Розмір102.94 Kb.
ТипПротокол

Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

21.02.2011р. (протокол № 13)


Програма

фахових вступних випробувань на

напрям «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія»,

освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст, магістр

(2011 р.)


І. Загальне бібліографознавство


 1. Походження і сучасне вживання терміна "бібліографія".

 2. Культурно-історичне значення бібліографії.

 3. Науково-практичне значення бібліографії.

 4. Основні принципи бібліографії.

 5. Зародження і два напрями розвитку бібліографічної інформації

 6. Бібліографічна інформація – посередник у системі документних комунікацій.

 7. Інформаційні бар’єри в системі "документ – користувач" і способи їх подолання.

 8. Форми існування бібліографічної інформації.

 9. Традиційні та новітні носії бібліографічної інформації, їх переваги і недоліки.

 10. Виникнення і задоволення інформаційних, документних та бібліографічних потреб.

 11. Документно-бібліографічні потреби як причина виникнення основних суспільних функцій бібліографічної інформації.

 12. Характеристика основних суспільних функцій бібліографічної інформації.

 13. Властивості бібліографічної інформації, вимоги до неї.

 14. Характеристика поняття "бібліографічна діяльність".

 15. Компонентна структура бібліографічної діяльності.

 16. Характеристика об’єкта і суб’єкта бібліографічної діяльності.

 17. Бібліографування як один з головних процесів бібліографічної діяльності.

 18. Основні напрями бібліографічного обслуговування.

 19. Характеристика засобів бібліографічної діяльності.

 20. Види бібліографічних посібників за суспільним призначенням.

 21. Види бібліографічних посібників залежно від ознак внутрішньої форми.

 22. Видова класифікація бібліографії як наукова проблема.

 23. Зіставлення понять "державна" та "національна" бібліографія.

 24. Співвідношення бібліографічної науки і практики.

 25. Структура бібліографознавства.

 26. Бібліографознавство в системі суміжних і споріднених дисциплін.

 27. Бібліографічний пошук як різновид інформаційного документного пошуку.

 28. Основні структурні компоненти інформаційно-пошукової системи.

 29. Значення бібліографічного пошуку для бібліографічної та наукової діяльності.

 30. Співвідношення понять "бібліографічний пошук", "бібліографічна евристика" та "бібліографічне джерелознавство".

 31. Інтуїтивний, емпіричний та логічний методи бібліографічної евристики.

 32. Особливості уточнювального бібліографічного пошуку.

 33. Тематичний бібліографічний пошук.

 34. Біобібліографічний пошук.

 35. Алгоритм бібліографічного пошуку в каталозі бібліотек.

 36. Особливості бібліографічного пошуку в систематичному каталозі, який організований на основі УДК.

 37. Особливості бібліографічного пошуку в систематичному каталозі, який організований на основі ББК.

 38. Бібліографічний посібник – основне традиційне джерело бібліографічного пошуку.

 39. Значення бібліографії другого ступеня для бібліографічного пошуку.

 40. Функції бібліографічного опису.

 41. Бібліографічні пам’ятки Київської Русі.

 42. Українська бібліографія у ХVI – XVII століттях.

 43. "Оглавленіе книг, кто их сложил" – друкована пам’ятка східнослов’янської бібліографії ХVІІ століття.

 44. Розвиток бібліографії в Україні у ХVІІІ столітті.

 45. Роль Харкова як важливого осередку бібліографічної діяльності в Україні у першій половині ХІХ століття.

 46. Викладання бібліографії у Кременецькому ліцеї.

 47. Огляди нової української літератури – важлива віха становлення нової української бібліографії.

 48. Книготорговельна бібліографія в Україні у другій половині ХVІІІ – першій половині ХІХ століття.

 49. "Книжная старина южнорусская" М.Максимовича – перша спроба репертуарної української бібліографії.

 50. Бібліографія на західноукраїнських землях у першій половині ХІХ століття.

 51. Еволюція бібліотечної бібліографії: від інвентарних списків до друкованих каталогів.

 52. Започаткування ретроспективної українознавчої бібліографії (О.Лазаревський, П.Єфименко, Г.Милорадович)

 53. Книготорговельна бібліографія в Україні у другій половині ХІХ століття.

 54. Ретроспективна українська бібліографія другої половини ХІХ століття – початку ХХ століття.

 55. Каталоги приватних громадських бібліотек ХІХ століття як бібліографічне джерело.

 56. Бібліографічна діяльність І.О.Левицького.

 57. Характеристика "Галицько-руської бібліографії ХІХ століття" І.О. Левицького.

 58. Бібліографічна діяльність М.Комарова.

 59. Характеристика "Бібліографічного покажчика нової української літератури" М.Комарова.

 60. Бібліографічна діяльність І.Франка

 61. Бібліографія на західноукраїнських землях у другій половині ХІХ століття.

 62. Роль періодичних видань ХІХ століття у поширенні бібліографічної інформації.

 63. Українська бібліографія поч. ХХ століття.

 64. Діяльність Бібліографічної комісії Наукового товариства ім. Шевченка (1909-1939 рр.)

 65. Діяльність Одеського бібліографічного товариства.

 66. Рекомендаційна бібліографія в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття.

 67. Краєзнавча бібліографія в Україні (ХІХ – початок ХХ століття).

 68. Біобібліографія в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття.

 69. Започаткування і становлення державної бібліографії в Україні.

 70. Бібліографічна діяльність Українського наукового інституту книгознавства.

 71. Дискусії навколо українського бібліографічного репертуару в 20-х роках ХХ століття

 72. Книгознавча періодика 20-30 років ХХ століття – важливий чинник розвитку української бібліографії.

 73. Стан бібліографії в УРСР у 30-х роках ХХ століття.

 74. "Таблиці Каллімаха" – найбільше досягнення бібліографії стародавнього світу.

 75. К.Геснер – засновник сучасної бібліографії.

 76. "Міріобібліон" Фотія – визначна бібліографічна пам’ятка Середньовіччя.

 77. Перші національні ретроспективні бібліографії Європи (Англія, Італія).

 78. Перші національні ретроспективні бібліографії Європи (Франція, Іспанія).

 79. Бібліографія на сторінках перших наукових журналів Європи (ХVІІ – ХVІІІ ст.).

 80. Спроби створення універсального міжнародного репертуару книг.

ІІ. Теорія та практика функціонування бібліотек

 1. ^

  Законодавче забезпечення бібліотечної діяльності.


 2. Бібліотека як система. Структурні елементи бібліотеки, їх характеристика та еволюція.

 3. Бібліотечна діяльність: зміст і об’єкти.

 4. Бібліотечна технологія, її складові. Технологічні підсистеми ресурсонакопичення, ресурсозберігання, ресурсовикористання.

 5. Основні цикли бібліотечної технології, принципи їх організації.

 6. Бібліотечна галузь, система, мережа. Принципи організації і функціонування.

 7. Типо-видове різноманіття бібліотечної системи України.

 8. Національна бібліотека України, характеристика, функції, основні завдання.

 9. Бібліотека: суть, призначення, завдання і функції.

 10. Бібліотечний соціальний інститут: сутність і завдання.

 11. Інформатизація бібліотечної справи і основні напрями роботи бібліотек на сучасному етапі.

 12. Типологія бібліотек. Сутність і критерії.

 13. Українська бібліотечна асоціація, основні завдання та напрямки діяльності.

 14. Міжнародні бібліотечно-бібліографічні організації. Діяльність, завдання, основні функції ЮНЕСКО, ІФЛА, ФІД, ІСО.

 15. Бібліотечна професія. Система професійних знань бібліотечного працівника.

 16. Бібліотечна етика. Норми і законодавча основа професійної етики бібліотекаря.

 17. Інформаційне суспільство. Основні функції бібліотеки в інформаційному суспільстві.

 18. Історія становлення бібліотечної професії. Завдання інформаційно-бібліотечних працівників у піднятті престижу професії.

 19. Організаційна структура бібліотеки.

 20. Види бібліотечних підрозділів, їх характеристика, функції і зміст роботи.

 21. Планування бібліотечної діяльності: суть, значення і принципи. Видове різноманіття бібліотечних планів, їх специфіка.

 22. Уніфікація і нормування у бібліотечній справі.

 23. Бібліотечна статистика. Завдання, об’єкт і предмет. Значення і використання статистичних показників.

 24. Облік і звітність у бібліотеці, їх форми.

 25. Управління бібліотечною діяльністю.

 26. Бібліотечний менеджмент.

 27. Бібліотечний маркетинг.

 28. Характеристика функціональних підрозділів бібліотеки.

 29. Характеристика комплексних підрозділів бібліотеки.

 30. Системи документно-інформаційних ресурсів Львова.

 31. Характеристика галузевих підрозділів бібліотеки.

 32. Бібліотека: зібрання документів. Зв’язок документно-інформаційних ресурсів з іншими підсистемами бібліотеки.

 33. Адміністративно-господарські і допоміжні відділи бібліотеки.

 34. Бібліотека, бібліотечна справа, бібліотекознавство. Об’єкт і предмет бібліотекознавства.

 35. Бібліотекознавство у системі суміжних наук.

 36. Документний фонд: суть поняття, ознаки і властивості.

 37. Фізико-хімічні та біологічні чинники збереження документного фонду бібліотеки.

 38. Властивості документних фондів.

 39. Функції документних фондів.

 40. Параметри документних фондів.

 41. Оптимальний фонд: кількісні і якісні характеристики.

 42. Типи бібліотечних фондів.

 43. Структура документних фондів, її елементи. Залежність структури фондів від структури бібліотеки.

 44. Формування фонду документів як технологічний цикл.

 45. Принципи формування фондів бібліотеки.

 46. Управління – необхідна умова процесу формування документно-інформаційного фонду.

 47. Моделювання документного фонду бібліотеки.

 48. Види моделей документно-інформаційних ресурсів. Поняття ідеальної моделі фонду.

 49. Комплектування документно-інформаційних ресурсів, принципи здійснення.

 50. Підручні та спеціальні бібліотечні зібрання: принципи організації та особливості користування.

 51. Система постачання документів у бібліотеках: засоби і джерела.

 52. Планування документних фондів – важлива функція управління.

 53. Ядро бібліотечного фонду: значення та комплектування.

 54. Документний фонд: організація, послідовність виробничих процесів і операцій з кожним документом.

 55. Облік документів у бібліотеці: види, форми, одиниці.

 56. Вилучення документів з фонду бібліотеки; причини, підстави здійснення процесу.

 57. Розміщення документного фонду у бібліотеці, способи, їх характерні особливості.

 58. Система розстановки документного фонду. Види розстановки, їх можливості.

 59. Приміщення, обладнання та устаткування для розміщення і розстановки документів у бібліотеках.

 60. Зберігання документного фонду. Технологія та соціальні фактори збереження фонду.

 61. Перевірка документного фонду: завдання, можливості, значення і терміни проведення.

 62. Відділ фондозберігання: функції і основні процеси роботи.

 63. Організація консервації, реставрації та часткового ремонту документу.

 64. Соціальні чинники зберігання документних фондів.

 65. Вивчення документного фонду з метою його оптимізації.

 66. Склад документних фондів бібліотеки, їх класифікація.

 67. Предметизація документів. Функції і структура предметних рубрик.

 68. Систематизація документів: загальна методика і правила.

 69. Анотування документів.

 70. Реферування документів. Функції і види рефератів.

 71. Інформаційно-пошукова мова предметних рубрик.

 72. Інформаційно-пошуковий апарат бібліотеки, його різноманіття.

 73. Алфавітний каталог бібліотеки: функції і організація.

 74. Системний каталог бібліотеки: функції і організація.

 75. Система каталогів і картотек у бібліотеці.

 76. Вивчення якості та ефективності використання довідково-пошукового апарату бібліотеки.

 77. Електронний каталог – різновид автоматизації інформаційної системи. Впровадження електронних каталогів у бібліотеках України.

 78. Особливості опису серійних видань.

 79. Системні класифікації документів: історія розвитку, характеристика, використання.

 80. Характеристика основних міжнародних класифікаційних систем, їх застосування.

 81. Бібліографічно-бібліотечна класифікаційна система. Предметизація і систематизація документів.

 82. Десяткова класифікаційна система.

 83. Аналітико-синтетична обробка документів, види і використання.

 84. Бібліотечно-інформаційне обслуговування – провідна функція сучасних бібліотек.

 85. Законодавче забезпечення бібліотечно-бібліографічного обслуговування в українських бібліотеках. Права та обов’язки громадян, юридичних осіб, бібліотек і держави у цій галузі.

 86. Бібліотечна послуга – результат бібліотечної діяльності у задоволенні інформаційних потреб користувачів.

 87. Психолого-педагогічні основи спілкування в процесі бібліотечно-бібліографічного інформаційного обслуговування. Вимоги до працівників відділу обслуговування.

 88. Вивчення процесів обслуговування, їх методи і значення у бібліотечних дослідженнях.

 89. Стратегія бібліотечно-бібліографічного обслуговування, основні принципи та норми.

 90. Бібліотечно-бібліографічного обслуговування: мета і завдання курсу, місце в системі інтегрованих бібліотекознавчих дисциплін.

 91. Користувач бібліотеки. Категорії читачів і читацькі групи.

 92. Мотиви звернення читачів до бібліотеки, зміст інформаційних потреб читачів.

 93. Методи і форми роботи з читачами бібліотеки.

 94. Процес бібліотечно-бібліографічного обслуговування у загальній бібліотечній технології.

 95. Відділ обслуговування: функції, завдання, процеси роботи. Інші бібліотечні підрозділи, що беруть участь у бібліотечно-бібліографічному обслуговуванні.

 96. Напрямки бібліотечно-бібліографічного обслуговування, завдання і способи індивідуального, масового і групового бібліотечно-бібліографічного обслуговування.

 97. Користування бібліотечними зібраннями: форми і методи.

 98. Читальні зали бібліотек: різноманітність функцій та призначень.

 99. Види бібліотечних послуг, їх класифікація.

 100. Нові інформаційні технології у процесі обслуговування. Нові послуги у бібліотеці.Програма затверджена

на засіданні Вченої ради факультету 17 лютого 2011 р.,

протокол № 69.

Схожі:

Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка 21. 02. 2011р. (протокол №13) Програма фахових вступних випробувань на напрям «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія» iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка 21. 02. 2011р. (протокол №13) Програма фахових вступних випробувань на напрям «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія»
Взаємозв’язок та співвідношення категорій „бібліографічний пошук” І „науковий пошук”, „бібліографічний пошук” І „бібліографічна евристика”...
Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка 21. 02. 2011р. (протокол №13) Програма фахових вступних випробувань на напрям «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія» iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка 21. 02. 2011р. (протокол №13) Програма фахових вступних випробувань на напрям 0202 «Мистецтво»
Урок музики в сучасній загальноосвітній національній школі (специфіка, особливості, типи уроків)
Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка 21. 02. 2011р. (протокол №13) Програма фахових вступних випробувань на напрям «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія» iconПрограма фахових вступних випробувань для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні “Бакалавр” зі спеціальності «Німецька мова І література» Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка 21.
Фахові вступні випробування перевіряють рівень підготовки молодших спеціалістів з німецької мови. Вони повинні вміти
Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка 21. 02. 2011р. (протокол №13) Програма фахових вступних випробувань на напрям «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія» iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Економіка та підприємництво” та галузі знань 0306 – “Менеджмент та адмі­ністрування”, проводиться за результатами фахових вступних...
Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка 21. 02. 2011р. (протокол №13) Програма фахових вступних випробувань на напрям «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія» iconПрограма фахових вступних випробувань для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні “ Магістр” / “Спеціаліст” (німецька мова як друга іноземна) Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка 21.
Фахові вступні випробування перевіряють рівень підготовки бакалаврів з німецької мови як другої іноземної. Вони повинні вміти
Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка 21. 02. 2011р. (протокол №13) Програма фахових вступних випробувань на напрям «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія» iconПрограма фахових вступних випробувань для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Бакалавр» зі спеціальності «Переклад» (англо-український) Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Перевірка мовної компетенції здійснюється згідно вимог навчальної програми вивчення англійської мови для студентів перекладацького...
Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка 21. 02. 2011р. (протокол №13) Програма фахових вступних випробувань на напрям «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія» iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка

Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка 21. 02. 2011р. (протокол №13) Програма фахових вступних випробувань на напрям «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія» iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Правилами прийому до Львівського національного університету імені Івана франка на 2012 р. Упродовж періоду подачі документів для...
Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка 21. 02. 2011р. (протокол №13) Програма фахових вступних випробувань на напрям «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія» iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Правилами прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка на 2011 р. Упродовж періоду подачі документів для...
Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка 21. 02. 2011р. (протокол №13) Програма фахових вступних випробувань на напрям «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія» iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Правилами прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка на 2012 р. Упродовж періоду подачі документів для...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи