П. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з icon

П. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з
Скачати 484.28 Kb.
НазваП. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з
Сторінка1/3
Дата19.10.2012
Розмір484.28 Kb.
ТипПротокол
  1   2   3


Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка


ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою фізичного факультету

протокол № 8 від 15 грудня 2010 р.

Голова Вченої ради ____________П.М.Якібчук


програма


фахових вступних випробувань з

Ф І З И К Идля здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст (магістр)

за напрямом підготовки 0701 "Фізика"

спеціальностей 7.040120301 та 8.040120301 "Фізика"


Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

21.02.2011р. (протокол № 13)


ЗАТВЕРДЖЕНО

Методичною радою фізичного факультету

протокол № 7 від 14 грудня 2010 р.

Голова метод. ради_________О.Г.Миколайчук


Львів – 2010

Анотація

Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за напрямом підготовки 0701 "Фізика" , спеціальностей 7.040120301 та 8.040120301 "Фізика" проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вступні випробування відбуватимуться у формі тестів.


І. МЕХАНІКА

Системи відліку. Кінематичний опис руху матеріальної точки. Тангенціальне і нормальне прискорення. Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту. Розмірності механічних величин і одиниці вимірювання.

Сили в механіці. Закони Ньютона. Визначення кількості збережуваних величин (фазовий простір). Закон збереження енергії. Рух тіла змінної маси. Ракети.

Умови виникнення коливань. Гармонічний осцилятор. Загасаючі коливання осцилятора. Вимушені коливання осцилятора. Математичний маятник. Суперпозиція одновимірних коливань одного напрямку.

Обертання матеріальної точки навколо осі. Момент сили та момент імпульсу. Закон збереження моменту імпульсу. Два еквівалентні способи опису обертового руху матеріальної точки.

Принцип відносності Галілея. Неінерційні системи відліку. Обертові системи відліку у циліндричних координатах. Земля як неінерційна система відліку. Маятник Фуко.

Прискорення вільного падіння. Передумови виникнення спеціальної теорії відносності. Постулати спеціальної теорії відносності. Перетворення Лоренца. Перетворення швидкостей і прискорень. Простір Мінковського. Центр мас. Система центра мас. Рух двох гравітуючих мас.

Обертання твердого тіла навколо нерухомої осі. Моменти інерції твердих тіл простої форми. Теорема Гюйгенса-Штейнера. Фізичний маятник. Гіроскопи.

Деформації твердого тіла. Стани речовини. Рівняння переносу. Дифузія, теплопровідність та в’язкість.

Рівняння неперервності. Рівняння Бернуллі і його застосування. Рівняння збереження імпульсу для неперервного середовища. Рівняння збереження енергії для неперервного середовища.

Рівняння Нав’є-Стокса.

ІІ. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА ТА ТЕРМОДИНАМІКА

Вступ. Предмет молекулярної фізики. Модель матеріального тіла. Маси атомів і молекул. Кількість речовини. Модель ідеального газу. Динамічний, статистичний і термодинамічний методи опису речовини. Тиск і температура. Основне рівняння кінетичної теорії газів. Вимірювання температури. Емпіричні шкали температур. Абсолютна термодинамічна шкала температур. Середня кінетична енергія та температура.

Задачі термодинаміки. Теорема про розподіл енергії за ступенями вільності. Внутрішня енергія. Функції стану і повні диференціали. Робота. Теплота. Перший закон термодинаміки. Теплоємність ідеального газу. Політропний процес. Рівняння політропи. Адіабатний процес. Рівняння Пуассона. Ізопроцеси в ідеальних газах. Робота при політропному процесі. Другий закон термодинаміки. Коефіцієнти корисної дії теплової і холодильної машини. Циклічні процеси. Коефіцієнт корисної дії. Цикл Карно. Теореми Карно. Нерівність Клаузіуса. Визначення ентропії ідеального газу. Фізичний зміст ентропії. Ентропія і термодинамічна імовірність. Третій закон термодинаміки. Теплова теорема Нернста. Постулат Планка. Формулювання третього закону термодинаміки. Властивості речовин при температурі 0К.

Розподіл Максвела молекул за швидкостями. Експериментальна перевірка розподілу Максвела. Частота ударів молекул об стінку. Розподіл молекул за кінетичною енергією. Середнє число частинок в об’ємі. Флуктуації. Розподіл Больцмана. Барометрична формула. Розподіл Максвелла-Больцмана. Броунівський рух. Розрахунок руху броунівської частинки. Обертовий броунівський рух. Експериментальне визначення сталої Больцмана. Досліди Перрена.

Кінематичні характеристики молекулярного руху. Середня довжина вільного пробігу. Вакуум. Методи отримання та вимірювання вакууму. Процеси переносу в газах. Дифузія, теплопровідність, в’язкість газів. Зв’язок між коефіцієнтами процесів переносу в газах.

Реальні гази. Рівняння Ван-дер-Ваальса. Ізотерми реального газу. Критичний стан речовини. Внутрішня енергія реального газу. Рівняння політропи реального газу. Явище Джоуля-Томсона. Зрідження газів. Методи охолодження газів.

Рідини. Молекулярно-кінетична характеристика рідкого стану. В’язкість та дифузія в рідині. Поверхневий натяг рідин. Вільна поверхнева енергія. Змочування і незмочування. Формула Лапласа. Капілярні явища. Випаровування та кипіння рідин.

Рідкі розчини. Їх кількісні характеристики. Ідеальні розчини. Закон Рауля. Закон Генрі. Осмотичний тиск. Закон Вант-Гоффа.

Тверді тіла. Класифікація твердих тіл. Симетрія кристалів. Кристалічна гратка. Реальні кристали. Механічні властивості твердих тіл. Пружня деформація. Закон Гука.

Фазові переходи. Фазові переходи І і ІІ роду. Рівняння Клапейрона-Клаузіуса. Поліморфні перетворення. Фазові діаграми.

ІІІ. ЕЛЕКТРИКА ТА МАГНЕТИЗМ

1. Вступ до електрики і магнетизму.

Предмет та методи електрики і магнетизму. Електромагнітна взаємодія та її місце в природі серед інших взаємодій. Короткий історичний огляд вчення про електрику і магнетизм. Значення електрики сьогодні. Електричний заряд. Два види заряду. Інваріантність і закон збереження заряду. Експериментальне визначення заряду електрона. Найпростіші заряджені тіла. Точковий і неперервний розподіли заряду.

2. Електростатика

Взаємодія точкових заряджених тіл. Закон Кулона. Електричне поле. Вектор напруженості електричного поля. Принцип суперпозиції електричних полів. Лінії напруженості. Теорема Ірншоу. Потік вектора напруженості електричного поля. Теорема Остроградського-Ґаусса, її подання в диференціальній формі.

Робота сил електростатичного поля. Потенціальний характер електростатичного поля. Циркуляція вектора напруженості. Потенціал та різниця потенціалів. Зв’язок потенціалу з вектором напруженості поля. Еквіпотенціальні поверхні. Електричний диполь. Поле диполя. Потенціал і напруженість поля диполя. Сила, момент сил, які діють на диполь. Потенціальна енергія диполя.

^ 3. Провідники в електричному полі

Напруженість поля біля поверхні та всередині провідника. Електростатична індукція. Розподіл заряду на поверхні провідника. Властивість замкнутого провідника. Електростатичний захист. Рівняння Пуассона і Лапласа.

Зв’язок між зарядом і потенціалом провідника. Електроємність. Конденсатори. Ємність плоского, сферичного і циліндричного конденсаторів.

^ 4. Діелектрики в електричному полі

Діелектрики. Полярні та неполярні молекули. Вільні та зв’язані заряди. Вектор поляризації. Діелектрична сприйнятливість середовища. Поняття про тензор діелектричної сприйнятливості. Теорема Остроградського-Ґаусса для поля в діелектрику. Вектор електричної індукції. Діелектрична проникливість.

Граничні умови для векторів поляризації, напруженості та індукції електричного поля. Заломлення ліній, напруженості та індукції на межі двох діелектриків.

Поле в однорідному діелектрику. Потенціальна енергія системи електричних зарядів. Енергія зарядженого провідника. Енергія зарядженого конденсатора. Енергія електростатичного поля та її об’ємна густина. Сили, які діють на заряд в діелектрику. Неполярні діелектрики. Формула Клаузіуса-Мосотті.

Електричні властивості кристалів. Анізотропія діелектричної проникливості. П’єзоелектрики. Прямий та обернений п’єзоефект і його застосування. Полярні діелектрики. Піроелектрики. Сегнетоелектрики. Доменна структура сегнетоелектриків. Гістерезис. Точка Кюрі сегнетоелектриків. Використання сегнетоелектриків.

^ 5. Постійний електричний струм

Сила і густина струму. Рівняння неперервності, його диференціальна форма. Джерела струму. Електрорушійна сила. Електрична напруга. Закон Ома для однорідного провідника. Опір провідників. Закон Ома в диференціальній та інтегральній формах. Неоднорідне електричне коло.

Робота і потужність струму. Закон Джоуля-Ленца та його диференціальна форма. Розгалужені кола. Правила Кірхгофа та їхнє застосування. К.к.д. джерела струму.

^ 6. Електричний струм у вакуумі, рідинах та газах

Термоелектронна емісія. Робота виходу. Залежність струму насичення від температури. Формула Річардсона. Закон Богуславського-Ленгмюра. Вакуумні діоди і тріоди. Їхні характеристики. Електронно-променева трубка.

Струм в електролітах. Дисоціація. Закон Оствальда. Провідність електролітів. Електродний потенціал. Електроліз. Закони Фарадея. Застосування електролізу. Хімічні джерела струму. Вольтів стовп. Акумулятори.

Струм у газі. Несамостійний і самостійний розряд. Процеси іонізації та рекомбінації. Рівноважна концентрація іонів. Ударна іонізація. Виникнення самостійних розрядів. Лавинний ефект. Воль-амперна характеристика газового розряду. Види газового розряду (тліючий, дуговий, іскровий, коронний, плазма). Використання газових розрядів.

^ 7. Механізми електропровідності

Провідники. Досліди Рікке, Толмена і Стюарта. Основні положення класичної електронної теорії провідності металів. Закони Ома та Джоуля-Ленца в класичній теорії. Закон Відемана-Франца. Труднощі класичної теорії провідності.

Поняття про квантову теорію провідності твердих тіл. Принцип Паулі. Статистика Фермі-Дірака. Залежність опору металів від температури. Надпровідність. Ефект Мейснера. Критичне магнітне поле. Застосування надпровідників.

Особливості зонної структури діелектриків, напівпровідників і металів. Енергетичні рівні та зони. Валентна зона. Зона провідності. Власна провідність напівпровідників. Електрони і дірки. Донорні та акцепторні домішки. Домішкова провідність. Залежність опору напівпровідників від температури. Провідність p– та n– типів. p–n–перехід. Застосування напівпровідників: діоди, транзистори.

Контактні явища. Робота виходу. Хімічний потенціал. Зовнішня та внутрішня контактна різниця потенціалів. Закони Вольти. Явища Зеєбека, Пельтьє і Томсона. Термо-е.р.с. Термопари. Термоелектричні пристрої.

^ 8. Постійне магнітне поле у вакуумі

Магнетизм. Дія магнітного поля на струм. Елемент струму. Вектор індукції магнітного поля. Закон Біо-Савара-Лапласа. Магнітне поле рухомого заряду. Магнітне поле прямого та колового струмів. Магнітна взаємодія паралельних струмів.

Напруженість магнітного поля. Силові лінії магнітного поля. Вихровий характер магнітного поля. Відсутність магнітних зарядів. Потік вектора магнітної індукції (магнітний потік). Теорема про циркуляцію вектора індукції магнітного поля. Закон повного струму. Тороїдальна котушка. Соленоїд.

Закон Ампера. Механічна робота в магнітному полі. Сила Лорентца. Ефект Холла. Сенсори Холла.

9. Магнетики

Магнітне поле в речовині. Магнітний момент струму. Вектор намагнічення. Теорема про циркуляцію магнітного поля в середовищі. Магнітна сприйнятливість і магнітна проникливість. Зв’язок індукції та напруженості магнітного поля в магнетиках. Граничні умови для векторів напруженості та індукції магнітного поля.

Класифікація магнетиків: діамагнетики і парамагнетики. Гіромагнітне відношення. Ларморова частота. Магнітомеханічні явища. Досліди Айштайна-де-Гааза і Барнетта. Феромагнетики. Магнітний гістерезис. Домени. Коерцитивна сила. Робота під час намагнічування. Точка Кюрі. Магнітне поле Землі. Магнітні матеріали. Ферити. Магнітний запис інформації.

^ 10. Електромагнітна індукція

Досліди Фарадея. Закон електромагнітної індукції. Правило Ленца. Вихрові струми. Скін-ефект. Явище самоіндукції, індуктивність. Взаємна індукція. Коефіцієнт взаємної індукції. Енергія і густина енергії магнітного поля.

^ 11. Змінний квазістаціонарний струм

Квазістаціонарні струми. Активний, індуктивний та ємнісний опір. Метод векторних діаграм. Закон Ома для кіл змінного струму. Резонанс напруг. Резонанс струмів.

Робота і потужність змінного струму. Ефективні значення струму та напруги. Трансформатор. Принцип дії, будова, застосування. Коефіцієнт трансформації. Технічне використання змінних струмів. Двофазний струм. Трифазний струм. З’єднання обмоток генератора „зіркою” і „трикутником”. Генератори і електродвигуни змінного струму.

^ 12. Електромагнітні коливання

Перехідні процеси в RL, RC та LC колах. Коливальний контур. Власні коливання в контурі. Рівняння гармонічних коливань. Загасаючі коливання. Логарифмічний декремент загасання. Добротність контуру. Вимушені електромагнітні коливання. Добротність і смуга пропускання контуру.

^ 13. Рівняння Максвелла

Електромагнітне поле. Рівняння Максвела, як узагальнення експериментальних даних. Струм зміщення. Вихрове електричне поле. Взаємні перетворення електричного та магнітного полів. Рівняння Максвела в інтегральній і диференціальній формі.

Хвильове рівняння. Електромагнітні хвилі. Фазова швидкість. Поперечність електромагнітних хвиль. Монохроматичні хвилі. Хвильове число. Вектор Умова-Пойнтінга. Закон збереження енергії електромагнітного поля.

Випромінювання електромагнітних хвиль. Вібратор Герца. Радіозв’язок.

^ IV. ОПТИКА

Етапи розвитку оптики, їх значення для формування сучасного наукового світогляду та для практики. Головні здобутки цього напряму фізики в останні десятиліття.

^ 1. Класичні закони оптики.

Незалежність світлових пучків, швидкість світла, спроби її пояснення на базі світлового ефіру, хвилі і частинки. Пояснення заломлення світла за Ньютоном та Гюйгенсом. Принцип Ферма. Принцип Гюйгенса.

Електромагнітна теорія світла. Рівняння Максвелла і висновки з них. Система векторів електромагнітної хвилі. Енергетичне співвідношення векторів електричного і магнітного поля світлової хвилі. Оптичний вектор. Опис коливань та хвиль. Розклад Фур’є. Спектр. Класифікація хвиль – плоскі, сферичні, монохроматичні.

Основні фотометричні поняття та величини. Співвідношення між енергетичними та світловими характеристиками випромінювання. Методи порівняння світлових пучків та можливості абсолютних вимірювань їх енергій. Неселективні приймачі світла.

^ 2. Інтерференція світла.

Двопроменева інтерференція світла. Когерентність та її реалізація в оптиці. Інтерференція хвиль. Схема Юнга. Умови екстремумів, розподіл інтенсивності при двопроменевій інтерференції. Часова і просторова когерентність. Оптична довжина шляху. Таутохронізм. Розміри джерела та апертура інтерференції.

Кольори тонких плівок, допустима товщина плівок. Вираз для різниці фаз. Кільця Ньютона. Стоячі хвилі. Дослід Вінера.

Багатопроменева інтерференція: способи реалізації, умови екстремумів, характер спектру. Формули Ейрі.

Застосування інтерференції. Інтерферометри. Просвітлена оптика, інтерференційні фільтри та дзеркала. Порівняння довжини хвилі з кінцевою мірою.

^ 3. Дифракція світла.

Означення дифракції. Принцип Гюйгенса – Френеля. Зони Френеля, зональна пластинка – амплітудна і фазова. Графічне складання амплітуд. Спіраль Корню. Дифракція на різних перепонах: півплощина, щілина, прямокутний та круглий отвори.

Дифракція на двох щілинах, дифракційна решітка – амплітудна і фазова. Умови екстремумів, розподіл інтенсивності. Похиле падіння світла на решітку. Спектральні характеристики решіток.

Дифракція на багатомірних структурах. Структурний аналіз. Дифракція рентгенівських променів, електронів та нейтронів. Хвилі де Бройля. Застосування дифракції. Зоряний інтерферометр Майкельсона.

^ 4. Оптична голографія.

Основні поняття, схеми отримання голограм та відтворення зображень предмета. Порівняння фотографічних та голографічних зображень предмета.

Голограма точки. Об’ємна голографія Денисюка, кольорова голограма. Застосування голографії.

^ 5. Геометрична оптика.

Основні поняття та умови застосування геометричної оптики. Принцип Ферма і висновки з нього. Прямолінійність поширення та відбивання світла в однорідному середовищі. Заломлення світла на плоскій та сферичній поверхнях. Нуль – інваріант Аббе, інваріант Лагранжа – Гельмгольца, збільшення сферичної поверхні. Тонка і товста лінзи, характерні елементи ідеальної оптичної системи. Відповідні робочі формули. Роздільна здатність об’єктива, дифракційна теорія зображення Аббе, метод фазового контрасту. Оптичні прилади – лупа, мікроскоп, телескоп, будова і хід променів.

Діафрагми оптичних систем, їх положення і роль в утворенні зображень. Аберації оптичних систем, їх походження і методи зменшення. Оптика зору. Будова і загальна характеристика ока. Основні недоліки зору.

^ 6. Оптика рухомих середовищ.

Методи вимірювання швидкості світла – астрономічні та лабораторні експериментальні основи оптики рухомих середовищ: ефект Допплера, дослід Фізо, дослід Майкельсона.

Елементи спеціальної теорії відносності. Перетворення Лорентца-Айнштайна і висновки з них: одночасність подій, порівняння довжин відрізків та тривалості подій у рухомих системах координат. Додавання швидкостей. Коефіцієнт захоплення ефіру рухомими тілами. Поперечний і поздовжний ефект Допплера. Червоне зміщення. Дослід Айвса. Ефект Саньяка. Оптичний гіроскоп. Ефект Черенкова-Вавілова. Залежність маси тіла від швидкості його руху. Розпад мезонів.

^ 7. Поляризація світла.

Визначення і види поляризації світла, її пояснення на базі хвильової і квантової теорії світла.

Зміни характеристик світлового пучка на межі двох середовищ. Формули Френеля і висновки з них. Кутові залежності інтенсивності, фази та стану поляризації заломленого і відбитого пучків світла. Закон Брюстера, його фізичний зміст. Повне внутрішнє відбивання світла.

Відбивання світла від металів. Комплексний показник заломлення. Застосування відбитого світла у техніці (поляризатори, фазові пристрої, світловоди, фокони) та у фізичному експерименті (дослідження оптичних характеристик в області сильного поглинання, вимірювання показників заломлення).

^ 8. Дисперсія світла.

Методи вимірювання показників заломлення: метод мінімального відхилення, метод повного внутрішнього відбивання, інтерференційні методи. Величини і спектральні залежності показників заломлення прозорих матеріалів.

Нормальна, аномальна та від’ємна дисперсії. Електронна теорія дисперсії світла. Дисперсійна формула. Сила осцилятора. Уявлення про квантову теорію дисперсії показника заломлення. Показники заломлення речовин в особливих ділянках спектра – рентгенівська область, область γ-променів, плазма. Вплив взаємодії частинок речовини на дисперсію світла. Формула Лорентц-Лоренца. Рефракція, її застосування у хімії.Дисперсія показника заломлення твердих тіл, вплив коливань решітки. Формула Зельмейєра.

Спектри поглинання. Спектральний аналіз. Метод Крамерса-Кроніга для визначення оптичних характеристик матеріалу в області сильного поглинання.

Оптика метаматеріалів.

^ 9. Оптика анізотропних середовищ.

Оптична анізотропія та її опис на основі рівнянь Максвелла. Система векторів електромагнітної хвилі у кристалах. Симетрія кристала та тензор діелектричної сталої. Поляризація світла та лінійне двопроменезаломлення.

Оптична індикатриса. Правило індикатриси. Подвійні оптичні поверхні. Оптичні осі. Заломлення світла у кристалах. Побудова Гюйгенса.

Просторова дисперсія світла у кристалах. Циркулярне двопроменезаломлення. Повертання площини поляризації, його пояснення за Фарадеєм. Гіраційні поверхні. Симетрія та оптична активність. Оптичні властивості рідких кристалів.

Інтерференція поляризованих променів, схема експериментально її реалізації. Пропускання світла поляризаційно-оптичною системою. Отримання та аналіз поляризаційного світла. Поляризаційні пристрої на базі кристалів. Застосування поляризованого світла.

Коноскопічні дослідження кристалів.

^ 10. Оптичні параметричні ефекти.

Визначення та феноменологічний опис параметричних ефектів – електрооптичний, п’єзооптичний, магнітооптичні, електрогірація, п’єзогірація, ефект Фарадея, невзаємне двопроменезаломлення, залежність показника заломлення від інтенсивності світла. Оптичні схеми для спостереження та застосування параметричних ефектів. Симетрія речовини і наявність ефекту.

Модельний опис параметричних ефектів. Застосування параметричних ефектів у метрології. Часові вимірювання з використанням нелінійно-оптичних ефектів.

^ 11. Теплове випромінювання світла.

Методи дослідження спектральної залежності випромінювання абсолютно чорного тіла, графічне представлення їх результатів. Закони теплового випромінювання. Закони Кірхгофа, Стефана-Больцмана, зміщення Віна. Формула Релея-Джінса. Формула Планка та основні міркування при її виведенні, основні висновки з неї.

Оптична пірометрія, радіаційна, яскравісна та кольорова температура.

Використання формули Планка в спектральних оптичних вимірюваннях.

^ 12. Квантові властивості світла.

Спонтанне та вимушене випромінювання, коефіцієнти Ейнштейна та формула Планка.

Зовнішній фотоефект – опис явища, основні закони та рівняння Айнштайна для зовнішнього фотоефекту, пояснення законів фотоефекту на базі хвильових та корпускулярних уявлень про світло. Фотоприймачі. Фотоефект у напівпровідниках та діелектриках.

Явище Комптона, імпульс фотона. Тиск світла, його пояснення на базі хвильових та корпускулярних уявлень.

Ефект Садовського, схема досліду Бета.

Квантові характеристики фотона.

^ 13. Розсіювання світла.

Розсіювання світла в оптично неоднорідному середовищі. Молекулярне розсіяння. Формула Релея. Індикатриса розсіяння. Комбінаційне розсіяння світла – методика експерименту, властивості та застосування. Поляризація розсіяного світла. Розсіяння світла та атмосферні оптичні явища.

14. Люмінесценція.

Означення та класифікація люмінесценції за типом збудження свічення. Характеристики люмінесценції – спектральні залежності інтенсивності, часові зміни свічення, енергетичний та квантовий вихід свічення.

Природа центрів свічення – власне свічення, дискретні центри, рекомбінаційне свічення. Моделі центрів свічення – електричний диполь та ротатор, електричний квадруполь, магнітний диполь. Механізми свічення речовин у різних агрегатних станах. Люмінесценція кристалофосфорів. Остовно-валентне свічення. Застосування люмінесценції.

15. Лазери.

Загальні відомості про будову лазера. Енергетична структура активного елемента лазера. Умови виникнення генерації. Властивості лазерного випромінювання. Основні типи лазерів та їх характеристики. Керування характеристиками лазерів – модуляція добротності, синхронізація мод. Застосування лазерів.

^ 16. Елементи нелінійної оптики.

Поняття про нелінійну оптику. Нелінійна поляризація і показники заломлення речовини. Когерентні та некогерентні нелінійно-оптичні ефекти. Багатофотонне поглинання, просвітлення зразка, самофокусування, самодифракція.

Відбивання світла у нелінійній оптиці. Прояви квадратичної нелінійності – генерація другої гармоніки, детектування поля світлової хвилі, підсилення світла. Параметричні генератори. Вимушене комбінаційне розсіювання світла та вимушене розсіяння Мандельштама-Бріллюена. Випрямлення фронту світлової хвилі.

V. АТОМНА ФІЗИКА
^

1. Предмет вивчення атомної фізики


Структурні рівні матерії, що досліджуються методами атомної та ядерної фізики. Особливості об’єктів мікросвіту (атомізм, дискретність, корпускулярно-хвильовий дуалізм).
^

2. Теплове випромінювання і становлення квантової механіки


Модель абсолютно чорного тіла. Середня густина випромінювання. Виведення формул Релея-Джінса та Віна для опису випромінювання абсолютно чорного тіла. Ультрафіолетова катастрофа.

Формула Планка для опису випромінювання абсолютно чорного тіла. Стала Планка.
  1   2   3

Схожі:

П. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з iconП. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з
Фізика", спеціальностей 040120301 та 040120301 "Фізика" проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вступні випробування...
П. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з iconЗатверджую ректор Грищенко І. М. „ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Програма фахових вступних випробувань розроблена на основі програм професійно-орієнтовних дисциплін «Основи технології виробів»,...
П. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з iconЗатверджую ректор Грищенко І. М. „ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Програма фахових вступних випробувань розроблена на основі програм професійно-орієнтовних дисциплін «Основи технології виробів»,...
П. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з iconС. М. Програма фахових вступних випробувань
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю...
П. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з iconПротокол №9 від 19 грудня 2012 р. Голова Вченої ради П. М. Якібчук
Фізика", спеціальностей 040120301 та 040120301 "Фізика" проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вступні випробування...
П. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з iconДекан економічного факультету проф. Панчишин С. М. Програма фахових вступних випробувань
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю...
П. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко 23 лютого 2012 року Кафедра журналістики програма фахових вступних випробувань творчий конкурс
Програма фахових вступних випробувань (творчий конкурс) абітурієнтів / Укладачі: проф. С. В. Семенко, доц. Педченко С. О., ст викл.  Шебеліст...
П. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з iconПояснювальна записка складається з: Програми фахових вступних випробувань
Програма фахових вступних випробувань складена на основі навчальної програми з дисциплін “Історія та теорія соціальної роботи”, “Технологія...
П. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з iconО.Є. Ходосовцев програма фахових вступних випробувань з іспанської мови та літератури
Програма вступних випробувань абітурієнтів для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр» з іспанської мови....
П. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Філософія»
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки випускників», «Літератури»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи