Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка icon

Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
НазваЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Дата19.10.2012
Розмір56.4 Kb.
ТипПротокол

Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

21.02.2011р. (протокол № 13)


Загальне мовознавство


 1. Поняття об’єкт і предмет дослідження. Об’єкт і предмет дослідження мовознавства. Конкретне та загальне мовознавство. Спільне та відмінне.

 2. Мовні універсалії та специфічні риси окремих мов світу (навести приклади з різних мов за допомогою словників та підручників іноземних мов).

 3. Зовнішня та внутрішня лінгвістика (Фердінан де Сосюр Курс загальної лінгвістики.—К., 1998.— 34-36.).

 4. Зв’язок мовознавства з різними науками.

 5. Багатоаспектність лінгвістичних досліджень. Коротка характеристика мовознавчих напрямків: психолінгвістика, нейролінгвістика, психолінгвістика, комунікативна лінгвістика, етнолінгвістика, соціолінгвістика, комп’ютерна, статистична і корпусна лінгвістика тощо.

 6. Методи дослідження мови. Демонструючи кожен метод, наводьте приклади.

 7. Погляди на мову та її сутність.

 8. Мова і мовлення.

 9. Функції мови. Наведіть приклади реалізації кожної з функцій.

 10. Мова і суспільство, мова і мислення.

 11. Система і структура мови. Характеристика мовних рівнів. Основні одиниці мови.

 12. Які лінгвістичні дисципліни вивчають різні рівні мовної структури?

 13. Поняття знака, характеристика мовного знака. Мова серед інших семіотичних систем.

 14. Синхронія та діахронія.

 15. Погляди на походження мови.

 16. Закономірності розвитку мов: основні причини та процеси

 17. Розвиток різних мовних рівнів мови.

 18. Функціонування мови в різні історичні епохи.

 19. Письмо як особлива знакова система, значення винаходу письма.

 20. Історичні типи письма: до графічне (предметне), піктографічне, ієрогліфічне, буквене.

 21. Графіка. Основні сім’ї алфавітів

 22. Орфографія. Принципи орфографії.

 23. Три аспекти вивчення звуків: фізичний, фізіологічний, лінгвістичний.

 24. Класифікація звуків

голосних (таблиця Кочерган М. П. Вступ до мовознавства, С. 111):

за піднесенням язика

за рядом

за положенням губ

за положенням м’якого піднебіння

приголосних (таблиця Кочерган М. П. Вступ до мовознавства, С. 118):

за акустичною ознакою (сонорні, дзвінкі, приголосні)

за місцем творення (губні, язикові, язичкові, глоткові, гортанні)

за способом творення (прохідні, щілинні, змкнено-прохідні, африкати)

за додатковою артикуляцією (тверді, м’які, аспірати)

за тривалістю (довгі, короткі)

 1. Фонетичне членування мовленнєвого потоку (фраза/ такт/ склад/ звук).

 2. Просодичні засоби (наголос, інтонація).

 3. Фонетичні процеси.

 4. Поняття фонеми. Функція фонем. Відмінність між фонемою та звуком.

 5. Диференційні та інтегральні ознаки фонем.

 6. Позиції фонем. Варіанти й варіації фонем.

 7. Фонетична система (привативна, градуальна, еквіполентна, корелятивна, опозиції)

 8. Поняття лексико-семантичної системи мови.

 9. Парадигматичні зв’язки слів. Полісемія. Синонімія. Антонімія. Гіперон-гіпонімія. Лексична конверсія. Партонімо-холонімія.

 10. Лексико-семантичні групи та поля.

 11. Синтагматичні зв’язки слів.

 12. Історичні зміни лексики. Архаїзми. Історизми. Неологізми.

 13. Фразеологія. Класифікація фразеологізмів.

 14. Лексикографія. Типи словників.

 15. Предмет граматики, її розділи, основні одиниці

 16. Поняття граматичного значення. Відмінність від лексичного.

 17. Граматичні категорії: морфологічні (класифікаційні та словозмінні)

 18. Морфема, її значеня. Види морфем: сегментні, несегментні.

 19. Граматична форма слова, її типи: синтетична, аналітична.

 20. Способи вираження граматичних значень: синтетичні, аналітичні. Їх історична змінність.

 21. Частини мови. Критерії її виділення.

 22. Характеристика системи частин мови української та англійської (німецької) мов. Чим вони відрізняються?

 23. Синтаксис та його одиниці. Висловлення та структурна модель речення.

 24. Типи синтаксичних зв’язків: сурядний, підрядний (узгодження, керування, прилягання), предикативний (координація), тяжіння, інкорпорація, замикання, ізафет)

 25. Валентність. Актанти. Сирконстанти.

 26. Словосполучення та їх класифікація (за кількістю компонентів, за типом синтаксичного зв’язку, за частиномовною приналежністю головного слова, за ступенем семантичної спаяності компонентів, за типом смислових відношень)

 27. Речення, його основні ознаки. Предикативність. Модальність

 28. Класифікація речень (за структурою, за емоційним забарвленням, за характером відношення до дійсності, за метою висловлювання)

 29. Актуальне членування речень. Тема та рема, засоби їх вираження.

 30. Класифікація мов світу (за кількістю носіїв, за давністю письма, за функціональним навантаженням, за походженням, за будовою)

 31. Типологічна класифікація мов

 32. Генеалогічна класифікація мов
Література


 1. Білецький А.О. Про мову й мовознавство. — К., 1996.

 1. Бондарко Л.В., Вербицкая Л.А., Гордина М.В. Основы общей фонетики. — СПб., 1991.

 2. Будагов Р.А. Введение в науку о языке. — М., 1965.

 3. Булаховский Л.А. Введение в языкознание. — М., 1954.

 4. Булаховський Л.А. Нариси з загального мовознавства. — К.,1959.

 5. Введение в языкознание. Хрестоматия. – М., 2000.

 6. Головин Б.Н. Введение в языкознание. — М., 1983.

 7. Донець Л .С, Мацько Л .1. Вступ до мовознавства: Практикум. —К., 1989.

 8. Дорошенко СІ., Дудик П.С Вступ до мовознавства. — К., 1974.

 9. Зиндер Л.Р. Общая фонетика. — М., 1979.

 10. Калиновий М.Я. Вступ до мовознавства. — К.— Львів, 1947.

 11. Камчатнов А.М., Николина М.А. Введение в языкознание. — М.,1999.

 12. Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства. — К.— Одеса, 1991.

 13. Касевич В.Б. Элементы общей лингвистики. — М., 1977.

 14. Кодухов В.И. Введение в языкознание. — М., 1987.

 15. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства. – К., 2000.

 16. Кочергина В.А. Введение в языковедение. — М., 1991.

 17. Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику. — М.,1978.

 18. Маслов Ю.С. Введение в языкознание. — М., 1987.

 19. Матусевич М.И. Введение в общую фонетику. — Л., 1959.

 20. Норман Б.Ю. Сборник задач по введению в языкознание: Учебное пособие. – Минск, 1989.

 21. Норман Б.Ю., Павленко Н.А. Введение в языкознание: Хрестоматия. — Минск, 1977.

 22. Перетрухин В.Н. Введение в языкознание. — Воронеж, 1972.

 23. Плунгян В.А. Почему языки такие разные. — М., 1996.

 24. Потапенко О.І. Цікаве мовознавство. — Біла Церква, 1996.

 25. Реформатский А.А. Введение в языковедение. — М., 1996.

 26. Рождественский Ю.В. Введение в общую филологию. — М., 1979.

 27. Росетті А. Вступ до фонетики. — К., 1974.

 28. Скалозуб Л.Г. Вступ до мовознавства / Скорочений конспект лекцій. – Ч. 1. – К., 1971; Ч.2. – К., 1973.

 29. Степанов Ю.С. Основы общего языкознания. – М., 1975.

 30. Ющук І.П. Вступ до мовознавства. — К., 2000.


Допоміжна

 1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М., 1969.

 2. Вахек Й. Лингвистический словарь Пражской лингвистической школы. — М., 1964.

 3. Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К., 1985.

 4. Доленко М.Т. Вступ до мовознавства: Збірник вправ і завдань. — К., 1975.

 5. Кротевич Є.В., Родзевич Н.С. Словник лінгвістичних термі-нів. — К., 1957.

 6. Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрец Ю.Г., Лузина Л.Г. Краткий словарь когнитивных терминов. – М., 1996.

 7. Левицький Ю.-М. Мови світу: Енциклопедичний довідник. —Львів, 1998.

 8. Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н.Ярцева. – М., 1990.

 9. Марузо Ж. Словарь лигвистических терминов. – М., 1960.

 10. Немченко В.Н. Основные понятия словообразования в терминах. — Красноярск, 1985.

 11. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. – М., 1976.

 12. Українська мова. Енциклопедія. — К., 2000 (друге видання —2004).

 13. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / За ред. С.Я. Єрмоленко. — К., 2001.

 14. Хэмп 3. Словарь американской лингвистической терминологии. — М., 1964.

 15. Штерн І.Б. Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики: Енциклопедичний словник. — К., 1998.

Інформаційні ресурси


 1. Лінгвістичний портал MOVA.info http://www.mova.info

 2. Wikipedia. http://www.wikipedia.org

 3. Український лінгвістичний портал http://www.ulif.org.ua/ulif/

 4. Портал української мови та культури http://slovnyk.net/

Схожі:

Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка

Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Правилами прийому до Львівського національного університету імені Івана франка на 2012 р. Упродовж періоду подачі документів для...
Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Правилами прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка на 2011 р. Упродовж періоду подачі документів для...
Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Правилами прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка на 2012 р. Упродовж періоду подачі документів для...
Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Література чеського Просвітництва І діяльність Й. Добровського, Й. Юнгмана та П. Й. Шафарика
Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Театр І суспільство: принцип віддзеркалення, евристичні, естетично-виховні, суспільно-громадянські функції
Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Гіпотези походження японської мови. Генетичні зв’язки з іншими мовами. Джерела та методи дослідження
Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
...
Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Основні поняття семіотики культури: текст, знак, означник, означуване, код, адресант, адресат, семіозис
Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Фахові вступні випробування перевіряють рівень підготовки молодших спеціалістів з німецької мови. Вони повинні вміти
Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Антології до ісламської поезії: „Му”аллакат”, „Муфаддаліят”, „Хамаса”, „ Класи поетів”. Питання автентичності пам”яток древньоарабської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи