Робоча програма навчальної дисципліни основні проблеми гендерної філософії напряму підготовки 0203-гуманітарні науки для спеціальності 0301 філософія icon

Робоча програма навчальної дисципліни основні проблеми гендерної філософії напряму підготовки 0203-гуманітарні науки для спеціальності 0301 філософія
НазваРобоча програма навчальної дисципліни основні проблеми гендерної філософії напряму підготовки 0203-гуманітарні науки для спеціальності 0301 філософія
Сторінка1/3
Дата18.11.2012
Розмір0.51 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3


Кафедра філософії


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи


___________________________

“______”_______________20___ р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ГЕНДЕРНОЇ ФІЛОСОФІЇ


напряму підготовки 0203-гуманітарні науки


для спеціальності __0301 - філософія_

(


спеціалізації 7.030101 - філософія


філософський факультет


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


Основні проблеми гендерної філософії. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю „філософія 2009. 37 с.


Розробники: доцент кафедри філософії, к. філос. н. Добропас І.О.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри філософії


Протокол № _7__ від. “_15_”_грудня_2009_ р.


Завідувач кафедрою філософії


__Карась А.Ф (__________________)

(підпис)

“_15”__грудня 2009_ р


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки _0301 - філософія_

Протокол № _119/7__ від. “25”_грудня 2009 р.


“26”_грудня_2009 р.


Голова Мельник В.П._____________________)


  1. ^

    Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ГЕНДЕРНОЇ ФІЛОСОФІЇ”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, – 2

Галузь знань

02.03.1-гуманітарні науки


Нормативна


Модулів – 2

Напрям

філософія

0301 - філософія

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (філософія)

7.030101

3-й
Курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин -54

5-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалаври


36 год.
^ Практичні, семінарськіЛабораторні

год.

год.

^ Самостійна робота

18 год.
ІНДЗ: написання есе

Вид контролю: іспит


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:2  1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни


Метою вивчення курсу “Основні проблеми гендерної філософії” є є формування гендерної толерантності та гендерної чутливості студентів в процесі вивчення основних проблем та понять гендерології

^ Завдання вивчення курсу “Основні проблеми гендерної філософії” полягає у засвоєнні основних понять гендерної теорії, формуванні навичок гендерного аналізу, вмінні застосовувати його до різних сфер суспільного життя.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати предмет та специфіку гендерної теорії, як самостійної галузі соціальної філософії, розуміти логіку розвитку гендерних систем в контексті культурних та цивілізаційних викликів, знати форми реалізації гендерних політик у всіх сферах суспільного життя: економіці, політиці, релігії, мистецтві, моралі, праві та специфіку гендерних відносин в європейському та українському контексті

вміти: користуватися методологічними принципами та поняттями гендерної теорії для проведення гендерного аналізу всіх сфер суспільного життя та застосовувати принципи гендерного аналізу в тих галузях філософського знання, в яких студент спеціалізується

-


  1. ^ Програма навчальної дисципліни
Тема лекційного заняття

Тема семінарського заняття

Лекцій

Семінарських занять

Самостійна робота студентів

Тема 1.Поняття гендеру. Гендерна теорія та гендерна метолодогія
4
2

Тема 2.Історичні виміри гендеру
6
2

Тема 3.Культурні виміри гендеру
4
2

Тема 4.Філософські виміри гендеру
4
2

Тема 5.

Психологічні виміри гендеру
4
2

Тема 6. Гендер і психоаналіз
2
2

Тема 6.Соціологічні виміри гендеру
4
2

Тема 7.Політичні виміри гендеру
4
2

Тема 8.Мовні виміри гендеру
4
2

Разом:

36
18


^ Тематичний план модульного контролю

з дисципліни „Основні проблеми гендерної філософії ”


П/П

МК

Семестр

Тиждень

Тема

1

І

10

Культурно-історичні виміри гендеру

2

І

17

Гендерні виміри гуманітарного знання.


^ 4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

У тому числі

Усього

У тому числі

Л

П

лаб

інд

ср

л

П

Лаб

інд

Ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Культурно-історичні виміри гендеру

Поняття гендеру. Гендерна теорія та гендерна метолодогія
4


2

6
.Історичні виміри гендеру
6


2

8
Культурні виміри гендеру
4


2

6
Філософські виміри гендеру
4


2

6


18


8

26Змістовий модуль 2. Гендер і суспільство.

Психологічні виміри гендеру
4


2

6
. Гендер і психоаналіз
2


2

4
Соціологічні виміри гендеру
4


2

6
Політичні виміри гендеру
4


2

6
Мовні виміри гендеру
4


2

6Разом – зм. модуль 2
18


10

28^

Усього годин

36


18

56  1. ^ Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість годин

1.

Поняття гендеру. Гендерна теорія та гендерна метолодогія

2

2.

Історичні виміри гендеру

2

3.

Культурні виміри гендеру

2

4.

Філософські виміри гендеру

4

5.Психологічні виміри гендеру

2

6.

Тема 6.Соціологічні виміри гендеру

2

7.

Тема 7.Політичні виміри гендеру
8.

Тема 8.Мовні виміри гендеру

2
Р азом

18
  1   2   3

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни основні проблеми гендерної філософії напряму підготовки 0203-гуманітарні науки для спеціальності 0301 філософія iconРобоча програма навчальної дисципліни основні проблеми гендерної філософії напряму підготовки 0203-гуманітарні науки для спеціальності 0301 філософія
Основні проблеми гендерної філософії. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни основні проблеми гендерної філософії напряму підготовки 0203-гуманітарні науки для спеціальності 0301 філософія iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки підготовки 0301 -філософія, спеціальності 030101 „філософія
Проблеми гендерної філософії. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки підготовки 0301 –філософія,...
Робоча програма навчальної дисципліни основні проблеми гендерної філософії напряму підготовки 0203-гуманітарні науки для спеціальності 0301 філософія iconРобоча програма навчальної дисципліни 020301 Філософія любові напряму підготовки 0203 гуманітарні науки для спеціальності
Філософія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю «філософія»
Робоча програма навчальної дисципліни основні проблеми гендерної філософії напряму підготовки 0203-гуманітарні науки для спеціальності 0301 філософія iconРобоча програма навчальної дисципліни феноменологія часу-простору напряму підготовки 0203 гуманітарні науки для спеціальності
Філософія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю „філософія. ­ 20 12.–...
Робоча програма навчальної дисципліни основні проблеми гендерної філософії напряму підготовки 0203-гуманітарні науки для спеціальності 0301 філософія iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань
Філософія політики: Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму...
Робоча програма навчальної дисципліни основні проблеми гендерної філософії напряму підготовки 0203-гуманітарні науки для спеціальності 0301 філософія iconРобоча програма навчальної дисципліни «історія української культури» напряму підготовки 0203- «Гуманітарні науки» для спеціальності
...
Робоча програма навчальної дисципліни основні проблеми гендерної філософії напряму підготовки 0203-гуманітарні науки для спеціальності 0301 філософія iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань
Політологія: Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки...
Робоча програма навчальної дисципліни основні проблеми гендерної філософії напряму підготовки 0203-гуманітарні науки для спеціальності 0301 філософія iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія
Основні проблеми гендерної філософії. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю...
Робоча програма навчальної дисципліни основні проблеми гендерної філософії напряму підготовки 0203-гуманітарні науки для спеціальності 0301 філософія iconРобоча програма навчальної дисципліни філософі я 03. 01 напряму підготовки 02. 03. гуманітарні науки для спеціальності 0501 економіка та підприємництво
Філософія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки “гуманітарні наки”, спеціальністю “економіка...
Робоча програма навчальної дисципліни основні проблеми гендерної філософії напряму підготовки 0203-гуманітарні науки для спеціальності 0301 філософія iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0203 Гуманітарні науки, для спеціальності 020301-Філософія
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи