Притула Ірина Михайлівна, асистент робоча програма icon

Притула Ірина Михайлівна, асистент робоча програма
Скачати 147.05 Kb.
НазваПритула Ірина Михайлівна, асистент робоча програма
Дата05.01.2013
Розмір147.05 Kb.
ТипПрограма


Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра фізичної географії


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи

__________________З.І. Мамчур

“______”_______________2010 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИГеохімічний лабораторний практикум

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки_____6.040104 – “Географія”________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)_______6.070500 “Географія”________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_____________________________________________________________

(назва спеціалізації)

факультету____________географічного кафедра фізичної географії______

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2010

^ Геохімічний лабораторний практикум _. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

(назва дисципліни)

за напрямом підготовки _Географія________, спеціальністю __Географія___________. - _______: ________, 2010.- __ с.


Розробники: (вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади).


Притула Ірина Михайлівна, асистент


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)_________

_______________________________________________________________________________


Протокол № _16__ від. “__08__”__червня_2010 р.


Завідувач кафедрою (циклової, предметної комісії)________________________


_______________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р


Схвалено Вченою радою за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________Географія___________________________________

(шифр, назва)

Протокол № 4 від. “_29_”_червня__2010 р.


“_____”________________20__ р. Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


__________, 20__

 __________, 20__

 1. ^

  Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

Геохімічний лабораторний практикум ”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, –

Галузь знань


(шифр, назва)

Нормативна

(за вибором студента)


Модулів –

Напрям

географія

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)

географія

3-йКурсова робота

Семестр

Загальна кількість годин - 23

6-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 1

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

год.

год.

^ Практичні, семінарські

16 год.

год.

Лабораторні

год.

год.

^ Самостійна робота

год.

год.

ІНДЗ:

Вид контролю: контрольна робота


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання -

для заочної форми навчання - 1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни

"Геохімічний лабораторний практикум "

Спецкурс побудований на використанні розроблених у Московському університеті практичних робіт з геохімії ландшафту, викладених у навчальному посібнику «Практикум по геохимии ландшафта» (автори: Гаврилова И.П., Касимов Н.С.) з доповненнями регіональною інформацією.


^ Мета: Поглиблене опрацювання окремих розділів курсу «Геохімія ландшафту».

Завдання:

 1. Ознайомлення і освоєння понятійного апарату дисципліни «Геохімія ландшафту».

 2. Оволодіння практичними прийомами опрацювання аналітичних даних, розрахунків геохімічних коефіцієнтів і графічного зображення геохімічної інформації.

 3. Поглиблене ознайомлення зі змістом та завданнями ландшафтно-геохімічних досліджень.

 4. Формування вміння складати розширений план дослідження.


В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 1. особливості розповсюдження хімічних елементів в різних геосферах Землі;

 2. зміст концепції міграції речовини як основи поєднаного геохімічного методу дослідження ландшафтів;

 3. основні поняття по темах курсу;

 4. основні показники та коефіцієнти міграції хімічних елементів;

 5. зміст, структуру та завдання ландшафтно-геохімічних досліджень.

вміти:

 1. визначати: кларки концентрації (КК) та розсіювання (КР) хімічних елементів,водної міграції, біогеохімічні;

 2. здійснювати ранжування величин коефіцієнтів для еталонного об’єкту дослідження;

 3. графічно зображувати геохімічні спектри складу природних об’єктів

 4. робити висновки про особливості хімічного складу досліджуваних об’єктів в порівнянні з кларками середовища;

 5. складати розширений план ландшафтно-геохімічних досліджень.
 1. Програма навчальної дисципліни

«Геохімічний лабораторний практикум»


Змістовий модуль 1. Розповсюдження і міграція хімічних елементів

Тема 1. Розповсюдження хімічних елементів в літосфері

Аналіз розповсюдженості хімічних елементів – одна з фундаментальних концепцій геохімії. Дослідники питання. Поняття «кларк». Закон Гольдшмідта. Закон Кларка –Вернадського. Глобальні, регіональні та локальні кларки. Кларки концентрації. Кларки розсіювання. Геохімічні спектри. Просторово-часова мінливість кларків. Епігенетична трансформація кларків.

^ Тема 2 . Водна міграція

Кларки гідросфери. Дослідники питання. Трансформація хімічного складу природних вод. Гідрогеохімічна систематика елементів. Геохімічна класифікація елементів. Чинники водної міграції. Інтенсивність водної міграції. Коефіцієнт водної міграції. Ряди і спектри водної міграції хімічних елементів


^ Тема 3. Біогеохімічні цикли елементів

Кларки живої речовини. Дослідники питання. Способи вираження хімічного складу біологічних об’єктів. Біогеохімічні коефіцієнти Біофільність елементів. Спеціальна біогенність. Біотичність. Коефіцієнт біологічного поглинання. Ранжування коефіцієнта біологічного поглинання. Коефіцієнт біологічної рухливості. Фітогенетична та онтогенетична біогеохімічна спеціалізація.

^ Змістовий модуль 2 . Ландшафтно-геохімічні дослідження.

Тема4. Підготовка і проведення польових ландшафтно-геохімічних досліджень.

Підготовка до польових досліджень. Вивчення загально географічних карт і підготовка топографічної основи. Вивчення матеріалів спеціальних карт. Польові ландшафтно-геохімічні дослідження. Маршрутні дослідження. Дослідження на ключових ландшафтно-геохімічних профілях. Опис рослинності. Опис ґрунтового профілю. Опис місцевих водойм. Робота на додаткових точках.

^ Тема 5. Опрацювання матеріалів польових досліджень

Складання плану аналітичних робіт. Способи опрацювання аналітичних даних. Геохімічні показники. Кількість і характер розподілу елементів. Міграційні коефіцієнти та міграційні ряди. Елювіально-акумулятивні коефіцієнти та ряди винесення та накопичення. Ряди біологічного поглинання. Міграційна здатність елементів. Коефіцієнти та ряди водної міграції. Обчислення місцевих кларків для компонентів і ярусів ландшафтів. Ландшафтно-геохімічні карти.

^ 4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

^ Змістовий модуль 1. Розповсюдження і міграція хімічних елементів

Тема 1. Розповсюдження хімічних елементів в літосфері


4

-

4


-
Тема 2.

Водна міграція


2

-

2
Тема 3.

Біогеохімічні цикли елементів

2

-

2
Разом – зм. модуль 1

8

0

8
Змістовий модуль 2. Ландшафтно-геохімічні дослідження.
^

Тема 4. Підготовка і проведення польових ландшафтно-геохі-мічних досліджень.


4

-

4

-
--

-

-
Тема 5. Опрацювання матеріалів польових досліджень

4

-

4
Разом – зм. модуль 2

8

-

8^

Усього годин


16

-

16


^ 5. Теми практичних занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Розповсюдження хімічних елементів в літосфері


4

2

Водна міграція


2

3

Біогеохімічні цикли елементів

2

4

Складання розгорнутого плану ландшафтно-геохімічних досліджень.

8^ 6. Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Підготовка по темах практичних робіт;
2

Виконання практичних робіт
3

Підготовка до змістових мо­дулів
4

Переклад текстів іноземною мовою встановлених обсягів;Разом

^ 7. Методи контролю


 1. Усне опитування по темах курсу.

 2. Оцінювання письмового виконання практичних робіт.

 3. Контрольний письмовий диктант по змістових модулях.

 4. Семестрова контрольна письмова робота.


^ 8. Розподіл балів, що присвоюються студентамПоточне тестування та самостійна робота

Контрольна робота

Сума


Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

100

15

15

15

10

10

35^ Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою.


Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS


Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку


Залік

А

90 – 100

5

Відмінно
Зараховано


В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

Достатньо^ 9. Методичне забезпечення

1. Плани-конспекти практичних робіт (Перекладені з російської на українську мову практичні роботи з навчального посібника Гавриловой И.П., Касимова Н.С. "Практикум по геохимии ландшафта".

2. Роздаткові табличні дані для виконання практичних робіт.

3. Ксерокопія монографії Глазовскої М.А. «Геохимические основы типологии и методики исследований природних ландшафтов» для практичної роботи №4.


10. Рекомендована література


Базова


 1. Гаврилова И.П., Касимов Н.С. "Практикум по геохимии ландшафта".

 2. Глазовская М.А.Геохимические основы типологии и методики исследований природних ландшафтов. – М.: изд-во МГУ, 1964. – 230 с.Програму склала Притула І.М.

Схожі:

Притула Ірина Михайлівна, асистент робоча програма iconПритула Ірина Михайлівна, асистент робоча програма
Прикладна топокліматологія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Притула Ірина Михайлівна, асистент робоча програма iconОвдієнко Ірина Михайлівна

Притула Ірина Михайлівна, асистент робоча програма iconОвдієнко Ірина Михайлівна

Притула Ірина Михайлівна, асистент робоча програма iconНаконечний Юрій Ігорович, асистент робоча програма
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямком підготовки 070501 – Географія, спеціальністю – Географія. – Львів,...
Притула Ірина Михайлівна, асистент робоча програма iconОнищенко В. Ф. Притула А. В
Онищенко В. Ф. Притула А. В. Моделирование переходных процессов в целях цифровой микроэлектронной аппаратуры // Материалы конференции...
Притула Ірина Михайлівна, асистент робоча програма iconГудзеляк Ірина Іванівна, кандидат географічних наук, доцент кафедри економічної і соціальної географії. робоча програма
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри економічної і соціальної географії
Притула Ірина Михайлівна, асистент робоча програма iconРобоча програма з дисципліни Мультимедіа технології Інститут, факультет
Розробка Козловський Євген Олегович, асистент
Притула Ірина Михайлівна, асистент робоча програма iconГудзеляк Ірина Іванович канд геогр наук, доцент, доцент кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка робоча програма
Системи розселення і геоурбаністика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 040104 – Географія,...
Притула Ірина Михайлівна, асистент робоча програма iconГудзеляк Ірина Іванівна канд геогр наук, доцент, доцент кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка робоча програма
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри економічної і соціальної географії
Притула Ірина Михайлівна, асистент робоча програма iconАвтори тестових завдань
Назаренко Іван Григорович к мед н., доцент, Лойко Євген Євгенович к мед н., доцент, Якименко Олександр Григорович к мед н., асистент,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи