Спеціальна наукова термінологія icon

Спеціальна наукова термінологія
Скачати 104.12 Kb.
НазваСпеціальна наукова термінологія
Дата06.01.2013
Розмір104.12 Kb.
ТипРобоча програмаЛьвівський національний університет імені Івана Франка


Кафедра фізичної географії


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи

___________________________З.І. Мамчур

“______”_______________2010 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИСпеціальна наукова термінологія

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки____________6.040104_”Географія”________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)______6.070500_”Географія”__________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_____________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення__________географічного____________________

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2010 р.


^ Спеціальна наукова термінологія.Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

(назва дисципліни)

за напрямом підготовки _географія__, спеціальністю __географія______________. - _______: ________, 2010___.- __ с.


Розробники: (вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади).

Матвіїв В.П., к. г. н., доцент кафедри фізичної географії,


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри

фізичної географії

Протокол № 16 від “8” червня 2010 р.

Завідувач кафедрою фізичної географії

_______________________ (_____Мельник А.В.__)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р


Схвалено Вченою радою географічного факультету

Протокол № 4 від “29” червня 2010 р.

“_____”________________20__ р.

Голова ___________________( __Хомин Я.Б.___)

(підпис) (прізвище та ініціали)


__________, 20__

 __________, 20__

 1. ^

  Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни


Спеціальна наукова термінологія”)


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів –

Галузь знань

географія

(шифр, назва)

Нормативна

(за вибором студента)


Модулів – 2

Напрям

географія

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)


5-йКурсова робота

Семестр

Загальна кількість годин -

9-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:


28 год.

год.

^ Практичні, семінарські

14 год.

год.

Лабораторні

год.

год.

^ Самостійна робота

год.

год.

ІНДЗ:

Вид контролю:


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання -

для заочної форми навчання -


 1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета Забезпечення аналізувати твердження авторами різних наукових термінів

Завдання: засвоєння знань про різні аспекти наукових термінів

В результаті вивчення даного курсу студент повинен оволодіти основними науковими термінами з фізичної географії та ландшафтознавства.

знати: основні наукові терміни

вміти: знаходити спільні риси та відмінності між основними постулатами ланжшафтознавства та фізичної географії 1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Загальний огляд та аналіз осовних науковиїх термінів

Тема 1. Загальний огляд термінв українських науковців

Тема 2. Загальний огляд термінв зарубіжних науковців


Змістовий модуль 2. Використання топонів в роботі

Тема 1. Топоніми України

Тема 2. Топоніми Українських Карпат та Передкарпаття


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

^ Змістовий модуль 1. Загальний огляд та аналіз осовних науковиїх термінів

Тема 1. Загальний огляд термінв українських науковців

12

7

31Тема 2. Загальний огляд термінв зарубіжних науковців


12

8

41Разом – зм. модуль1

24

14

72^ Змістовий модуль 2. Використання топонів в роботі


Тема 1. Топоніми України


13

7

32Тема 2. Топоніми Українських КарпАт та Передкарпаття


12

7

41Разом – зм. модуль 2

25

14

72


^

Усього годин


47

28

145

^ 6. Теми практичних занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Складання термінологічного словника

14^ 8. Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Складання термінологічного словника

5
Разом

5^ 11. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Розподіл балів, які отримують студенти (для заліку)

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль

2

50

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т75

5

10

5

10

5

10^ 12. Методичне забезпечення


1. Завдання для виконання практичних робіт.


13. Рекомендована література

Базова

 1. Географічна енциклопедія України, т 1-3. Київ, «Українська Радянська Енциклопедія ім. М.П.Бажана», 1989-1991.

 2. Географический энциклопедический словарь. М., «Советская энциклопедия», 1989.

 3. Охрана ландшафтов. Толковый словарь. М., «Прогресс», 1982.

 4. Р.Ю.Ільєнко. Екологія для всіх. Словник-довідник. Видання 2-ге, стереотипне. Київ- 2006.


Допоміжна


 1. Алаев Э.Б. Экономико-географическая терминология. М., Мысль, 1977.

 2. Краткая географическая энциклопедия, т 1-5, «Советская энциклопедия», 1960-1964.

 3. Мильков Ф.Н. Словарь-справочник по физической географии. М., «Мысль», 1970.

 4. Многоязычный словарь терминов охраны природы. Межд. союз охраны природы и природных ресурсов. Швейцария, 1976.

 5. Словарь общегеографических терминов. В 2-х т. перев. с англ. М., «Прогресс», 1975-1976.

 6. Энциклопедический словарь географических теритнов. Глав. ред. С.В.Калесник. м., «Советская энциклопедия», 1968.


14. Інформаційні ресурси


 1. http://ru.wikipedia.org/wikі

 2. http://uk.wikipedia.org/wiki

 3. http://geoknigi.com/bookПрограму склав Матвіїв В.П.

Схожі:

Спеціальна наукова термінологія iconТеми курсових робіт (до курсу Юридична термінологія)
Юридична термінологія в українському кодексі «Права, за яки­ми судиться малоросійський народ»
Спеціальна наукова термінологія iconМодуль с наукова комунікація як складова фахової діяльності Заняття 21 Українська термінологія в професійному спілкуванні
Проаналізуйте терміни за таким планом: 1) дефініція; 2) ступінь спеціалізації (загальновживаний, міжгалузевий, вузькоспеціальний);...
Спеціальна наукова термінологія iconМодуль с наукова комунікація як складова фахової діяльності Заняття 21 Українська термінологія в професійному спілкуванні
Проаналізуйте терміни за таким планом: 1) дефініція; 2) ступінь спеціалізації (загальновживаний, міжгалузевий, вузькоспеціальний);...
Спеціальна наукова термінологія iconДержавного екзамену до блоку "Спеціальна психологія " для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр"
Спеціальна психологія як наука. Предмет, об’єкт, основні категорії спеціальної психології
Спеціальна наукова термінологія icon14 листопада 2012 року на базі комунального закладу «Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №4»
«Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №4» проведено засідання круглого столу «Діагностика та розвиток соціальної...
Спеціальна наукова термінологія iconПрограма курсу «Юридична термінологія» Тема 1
Україні. Курс «Юридична термінологія» в системі вищої правничої освіти. Пред­мет, мета і завдання курсу. Знання національної і міжна­род­ної...
Спеціальна наукова термінологія iconНаукова монографія, наукова стаття, теза доповіді Наукова монографія
Монографія фіксує науковий пріоритет, забезпечує первинною науковою інформацією суспільство, слугує висвітленню основного змісту...
Спеціальна наукова термінологія iconМетодичні вказівки до практичних занять на тему «Медична термінологія» з дисципліни «Англійська мова» для студентів спеціальності 110101 «Лікувальна справа»
Методичні вказівки до практичних занять на тему «Медична термінологія» з дисципліни «Англійська мова» / укладачі І. М. Терлецька,...
Спеціальна наукова термінологія iconНаціональна наукова медична бібліотека україни 01033, Київ, вул. Л. Толстого, 7, тел.: (044)-289-14-40, 289-97-24 тел./факс: (044)-234-51-97
...
Спеціальна наукова термінологія iconМодуль Медична термінологія

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи