Програма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 \"Психологія\" спеціальність підготовки 03010201 «Психологія» окр \"Магістр\" icon

Програма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 "Психологія" спеціальність підготовки 03010201 «Психологія» окр "Магістр"
Скачати 166.31 Kb.
НазваПрограма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 "Психологія" спеціальність підготовки 03010201 «Психологія» окр "Магістр"
Дата07.01.2013
Розмір166.31 Kb.
ТипПротокол


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Філософський факультет


ПРОГРАМА

фахових вступних випробувань

галузь знань 0301 "Психологія"

спеціальність підготовки 8.03010201 «Психологія»

ОКР "Магістр"Розглянуто на засіданні кафедри психології

Протокол № 9 від 20.12.2011 р.


Зав. кафедри ________ доц. С. Л. Грабовська

Рекомендовано Вченою радою факультету

Протокол № 143/7 від 23.12.2011 р.


Голова ради _________ проф. В. П. МельникЗатверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

27.02.2012 р. (протокол № 19)


Львів 2012

Вступні випробування проводяться на основі екзаменаційних питань навчальних програм фундаментальних та професійно орієнтованих дисциплін навчального плану спеціальності 0401 "Психологія". До них, зокрема, належать: Загальна психологія, Історія психології, Соціальна психологія, Експериментальна психологія, Диференційна психологія, Психофізіологія, Вікова психологія, Педагогічна психологія, Психологія праці, Інженерна психологія, Психодіагностика, Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна психологія, Патопсихологія, Психіатрія, Нейропсихологія, Психологія сім’ї, Психологія спорту, Методика викладання психології, Практикум з психології тощо.


Перелік орієнтовних питань

фахових вступних випробувань

галузь знань 0301 "Психологія"

спеціальність підготовки 8.03010201 «Психологія»

ОКР "Магістр" 2012/2013 н.р.


Загальна психологія

 1. Загальнопсихологічні принципи психологічних досліджень.

 2. Проблема розвитку психіки у філогенезі.

 3. Основні властивості психіки людини.

 4. Особливості свідомості людини.

 5. Самосвідомість людини та її основні функції.

 6. Психофізична та психофізіологічна проблеми: шляхи їхнього вирішення.

 7. Особистість в контексті сучасних наукових досліджень.

 8. Порівняльний аналіз теорій особистості.

 9. Індивідуально типологічні особливості особистості. Темперамент.

 10. Індивідуально-типологічні особливості особистості. Характер.

 11. Індивідуально-типологічні особливості особистості. Здібності.

 12. Мотиваційна сфера особистості.

 13. Теорії емоцій, їхня характеристика і аналіз. Поняття про емоції.

 14. Поняття про почуття. Визначальні риси емоцій та почуттів.

 15. Вираження почуттів. Зовнішні вияви почуттів. Зняття внутрішньої напруги.

 16. Поняття про волю. Аналіз складної вольової дії. Головні якості волі. Самовиховання волі.

 17. Відчуття людини; їх основні закономірності.

 18. Сприймання людини; їх основні особливості.

 19. Пам'ять людини; її основні процеси.

 20. Мислення людини; механізми мислення та основні розумові операції.

 21. Уява людини; основні процеси створення образів уяви.

 22. Мовлення людини; його основні механізми, види та функції.

 23. Увага людини; її основні властивості.

 24. Основні властивості психіки тварин та тенденції її розвитку.

 25. Основні властивості психіки людини.

 26. Загальна характеристика несвідомих психічних явищ.

 27. Неусвідомлені механізми свідомих дій.

 28. Класифікація потреб. Загальні риси потреб.

 29. Потреба в загально-біологічному розумінні і психологія потреб. Проблема формування потреб.

 30. Сучасні дослідження потреб і мотивів.

 31. Специфіка психічного відображення в емоціях.

 32. Емоції та процеси мотивації.

 33. Вікові зміни у емоційних реакціях.

 34. Ситуативні емоції як регулятор діяльності.

 35. Функції емоцій.

 36. Почуття провини, совісті і моральності. Виникнення, функції, взаємодія.

 37. Емоційна зрілість особистості.

 38. Розвиток моральних почуттів.

 39. Онтогенез почуттів.

 40. Діагностика рівня розвитку вольових якостей людини.

 41. Воля як протилежність неволі. Прагнення до щастя. Значення мети в житті.

 42. Самовиховання волі.

 43. Розвиток сили волі.

 44. Соціально-психологічний тренінг (психологічне розвантаження в умовах школи, коледжу, ВНЗ).^

Історія психології


 1. Розвиток психологічних поглядів в античності.

 2. Психологічні погляди в епоху середньовіччя та Відродження.

 3. Психологія XVII – XIX сторіччя.

 4. Виникнення психології як емпіричної науки.

 5. Психологія потоку свідомості У. Джемса.

 6. Гуманістична психологія.

 7. НЛП: засади теорії та практики.

 8. Трансперсональна психологія.

 9. Когнітивна психологія.

 10. Персоналістичний напрямок в психології.

 11. Диспозиційний напрямок в психології.

 12. Психоаналіз: історія розвитку, розгалуження, основні проблеми.

 13. Біхевіоризм: від Д. Уотсона до А. Бандури.

 14. Гештальтпсихологія та екзистенційна психологія.

 15. Історія і тенденції розвитку української психології.
^

Соціальна психологія


 1. Напрямки розвитку та представники зарубіжної соціальної психології.

 2. Особливості розвитку української соціальної психології.

 3. Я-концепція та тип соціокультури. Дослідження самоефективності А. Бандури та
  Г. Маркуса.

 4. Самоефективність та локус контролю (дослідження А. Бандури та Дж. Ротера).

 5. Експерименти з дослідження установок Р. Ла П'єра, Ф. Зімбардо, Л. Фестінгера.

 6. Культурна диверситивність та схожість людей: детермінанти особистісного простору, соціальні ролі та їхня інверсія.

 7. Спілкування як обмін інформацією: комунікатор, аудиторія, канал передання інформації.

 8. Різновиди, теорії та концепції агресії (З. Фройд, Дж. Доллард та Н. Міллер,
  Л. Берковіц, А. Бандура).

 9. Теорія соціального научіння аґресії. Класичний експеримент А. Бандури.

 10. Послаблення соціальних виявів агресії: контроль за ситуативними чинниками, діяльністю ЗМІ, психотерапевтичні методи.

 11. Підходи до вивчення альтруїстичної взаємодії. Теорії жертовного альтруїзму
  (Д. Бараш) та взаємності людських доброчинів (Р. Чалдіні).

 12. Вивчення диспозиційних та ситуативних чинників альтруїзму. Експерименти
  Б. Латане і Дж. Дарлі (1968), Р. Ле Вайна та колег (1994), Дж. Дарлі та Д. Бетсона (1973).

 13. Особистісні чинники надання допомоги. Польові експерименти: Е. Айзена з колегами (1976), Д. Доліньскі та Наврата (1998).

 14. Чинники та ефекти атракції (територіальна близькість, взаємодія на "спільній території", антиципація взаємодії, ефект ореолу).

 15. Експерименти з дослідження стереотипу фізичної привабливості Е. Аронсона та
  Д. Ліндера (1965), П. Левіцкі (1985).

 16. Концепція любовних взаємин Р. Стернберга. Польовий експеримент Д. Даттона та
  А. Арона (1974).

 17. Особливості процесів соціального пізнання. Теорії Ф. Гайдера та Г. Келлі. Фундаментальна помилка атрибуції (Л. Росс).

 18. Ілюзорне мислення. Експерименти Е. Лангер і Дж. Роден (1976), Й. Форгаса (1995).

 19. Групи в соціальній психології. Класифікація великих соціальних груп.

 20. Психологічні механізми функціонування натовпу (Г. Ле Бон, Г. Тард).

 21. Різновиди соціальних рухів. Молодіжні рухи: діяльність деструктивних груп.

 22. Психологічна структура та динамічні процеси в малій групі. Лідерство.

 23. Конформізм та його різновиди. Класичні експерименти з конформізму (М. Шериф,
  С. Аш, С. Мілґрам).

 24. Вплив групи: соціальна фасилітація, соціальні лінощі, деіндивідуалізація, групова поляризація.

 25. Соціальні, емоційні та когнітивні джерела упереджень.

 26. Соціально-психологічні способи розв’язання соціальних дилем. Конкуренція як джерело конфлікту (експеримент М. Шерифа).
^

Експериментальна психологія


 1. Етапи організації і проведення експериментального психологічного дослідження.

 2. Ідеальний та реальний психологічні експерименти.

 3. Експериментальні змінні та засоби їхнього контролю.

 4. Спостереження як один з основних емпіричних методів психології.

 5. Методи опитування в психологічних дослідженнях.

 6. Вплив особистості досліджуваного та ефектів його спілкування на результати експерименту.

 7. Експериментатор: вплив його особистості на дослідницьку діяльність у психологічному експерименті.
^

Диференційна психологія


 1. Класифікація особистостей за А. Лазурським.

 2. Порівняння психологічних моделей особистості П. Ганушкіна, А. Лічко,
  К. Леонгарда.

 3. Розуміння екстра-інтроверсії К. Юнгом, Г. Айзенком та К. Леонгардом.

 4. Типологічна модель Е. Кречмера. Психологія конституціональних відмінностей
  І. Шелдона.

Психофізіологія


 1. Функціональні стани в структурі поведінки людини. Фізіологічні індикатори функціональних станів. Способи їхньої корекції та принципи саморегуляції.

 2. Фізіологічні основи мотивації та емоцій.

 3. Гомеостаз як основна умова життєдіяльності організму.

 4. Психофізіологічні принципи саморегуляції.^

Вікова психологія


 1. Основні психологічні концепції онтогенезу психіки людини.

 2. Основні закономірності онтогенезу психіки людини.

 3. Кризи 2 та 3 років життя; засоби їх подолання.

 4. Кризи 7 та 13 років життя; засоби їх подолання.

 5. Формування особистої ідентичності у юнацькому віці.

 6. Криза середини життя; засоби її подолання.

 7. Поняття про вік: структура, динаміка, новоутворення.

 8. Організаційні методи вікової психології. Труднощі в їхньому здійсненні та шляхи подолання.

 9. Показники психічного розвитку. Поняття про сенситивні періоди та вікові кризи.

 10. Підходи та критерії вікової періодизації психічного розвитку людини.

 11. Криза новонародженого. Період пристосування дитини до нових умов життя. Фізичні стани новонародженого.

 12. Вроджені механізми психічного розвитку новонароджених.

 13. Інтерналізація соціальних правил і норм поведінки у ранньому дитинстві.

 14. Статева ідентичність і сексуальні настанови підлітків.

 15. Моральні принципи, цінності та переконання підлітків. Рівні морального розвитку (за Л. Колбергом).

 16. Соціальне середовище юнацтва. Молодіжна культура та субкультура.

 17. Соціально-психологічні зміни в похилому віці. Теорії старіння.

 18. Когнітивний розвиток у похилому віці: сенсорно-перцептивна сфера, пам'ять, увага. Згасання інтелекту.^

Педагогічна психологія


 1. Основні психологічні концепції навчання.

 2. Показники та критерії вихованості особистості.

 3. Комунікативна культура вчителя.

 4. Психологічна характеристика методів та форм навчання.

 5. Психологічний аспект контролю та оцінки знань.

 6. Становлення педагогічної психології XVII-XX століттях (Г. Песталоцці,
  К. Ушинський, Г. С. Сковорода, Т. Г. Шевченко, С. А. Ананьєв, П. Ф. Каптерев,
  О. Ф. Мазурський, П. Ф. Лесгафт, А. П. Нечаєв, С. Ф. Русова, О. Сікорський та ін.)

 7. Розробка проблем педагогічної психології в Україні (Г. О. Балл, І. Д. Бех,
  М. Й. Боришевський, Ю. З. Гільбух, Т. М. Лисянська, С. Д. Максименко, О. Я. Чебикін та ін.)

 8. Типи навчання. Розвивальні можливості навчання. Структура навчального змісту.

 9. Специфіка навчальної мотивації та особливості її формування.

 10. Моделі навчання (інформаційна, операціональна, розвивальна). Конструювання навчального змісту.

 11. Теоретичні і практичні проблеми психології учіння.

 12. Вікова динаміка процесу учіння. Мотивація учіння.

 13. Проблема научіння. Теорії соціального научіння (Н. Міллер, Дж. Доллард).

 14. Виховання як процес формування цілісної особистості. Теорії виховання (персоналістична, академічна, соціокогнітивна, психокогпітивна, технологічна, народна педагогіка).

 15. Психологічні особливості дітей з асоціальною поведінкою.

 16. Особливості педагогічної діяльності. Структура педагогічної діяльності вчителя (конструктивна організаційна, комунікативна). Педагогічні здібності, структура та характеристика.

 17. Педагогічна психологія в системі професійної підготовки психолога.^

Методологічні та теоретичні проблеми психології

Вступ до спеціальності


 1. Вибір методологічної основи інтерпретації психологічних даних.

 2. Психологічна спеціалізація в системі вищої школи України. Провідні учбові та науково-дослідні психологічні центри України.^

Інженерна психологія


 1. Психологія помилки в операторській діяльності.

 2. Особливості сприймання та збереження інформації оператором в системі "людина-машина".

 3. Надійність операторської діяльності.

 4. Психологічні аспекти планування діяльності оператора в системі "людина-машина".

 5. Характеристика операторської діяльності: її структура, надійність, помилки.

Психодіагностика


 1. Вимірювання в психології. Основні типи шкал.

 2. Вимоги до побудови і перевірки методик.

 3. Надійність та валідність тестів; техніка перевірки.

 4. Основні поняття психометрії.

 5. Психологічний діагноз та висновок.

 6. Соціальні та етичні аспекти психологічної діагностики. Етичний кодекс психолога-діагноста.
^

Основи психологічного консультування


 1. Загальні та спеціальні вимоги до психолога-консультанта.

 2. Модель ефективного консультанта.

 3. Уміння та навички консультанта.

 4. Різновиди психологічного консультування.


Політична психологія. Юридична психологія.

Психологія управління. Психологія праці

 1. Соціально-політичні чинники оптимізації політичної діяльності.

 2. Політична соціалізація: сутність, етапи, основні механізми.

 3. Психологічна характеристика потерпілого.

 4. Функції управління; вимоги до особистості менеджера в світлі проблем психології управління.

 5. Психологічні проблеми формування і розвитку колективу (команди).

 6. Психологія конфлікту. Запобігання та вирішення конфліктів у процесі управління.

 7. Процедури примирення: психологічне забезпечення переговорів і посередництва.

 8. Психологічне забезпечення ефективності реклами.

 9. Структура конфлікту. Аналіз конфлікту. Карти конфлікту.

 10. Предмет юридичної психології.

 11. Завдання юридичної психології.

 12. Вивчення основних емоційних станів особистості та їх значення для юридичної психології.

 13. Протиправна поведінка та типологія особистості.

 14. Організована злочинність та її психологічні особливості.

 15. Роль установок і мотивації у здійсненні вбивства.

 16. Предмет психології праці.

 17. Методи психології праці.

 18. Психологічна структура трудової діяльності.

 19. Поняття психологічної професіографії.

 20. Структура психограми.^

Клінічна психологія


 1. Контініум норма-патологія, хвороба-здоров'я.

 2. Внутрішня картина здоров'я.

 3. Психічне здоров'я як регулятор поведінки в життєвих ситуаціях.

 4. Невротичні розлади.

 5. Суїцид: психологічні та соціально-психологічні аспекти.


Психологія сім'ї. Психологія спорту

 1. Соціально-психологічна характеристика і актуальні проблеми сучасної сім'ї.

 2. Стабільність шлюбно-сімейних стосунків та її детермінанти.

 3. Психологічні засади формування спортивної досконалості.

 4. Психологія спортивних змагань.^

Методика викладання психології


 1. Аналіз програм шкільного курсу психології.

 2. Активізація роботи учнів на уроці психології.

 3. Особливості проведення уроку та практичних занять з психології.

 4. Оцінювання знань на заняттях з психології.^

Практикум з психології


 1. Основні завдання практичного психолога в організації.

 2. Основні завдання практичного психолога в медичному закладі.

 3. Основні завдання практичного психолога у навчальному закладі.

 4. Побудова дослідження особливостей впливу телевізійних програм з насиллям на психіку людини.

 5. Побудова дослідження особливостей прояву прив'язаності та симпатії до іншої людини.

 6. Побудова дослідження неконструктивної поведінки особистості.


Психіатрія

 1. Предмет і завдання психіатрії, її місце серед інших розділів клінічної медицини.

 2. Поняття психотичного і непсихотичного розладу.

 3. Аналіз життя і хвороби: суб’єктивний і об’єктивний.

 4. Параклінічні методи дослідження.

 5. Розлади сприймання.

 6. Розлади уваги.

 7. Прояви виключення свідомості.

 8. Розлади мислення.

 9. Розлади мовлення.

 10. Акцентуації особистості (характеру).

 11. Аномалії особистості (психопатії).


Нейропсихологія

 1. Нейропсихологія, об’єкт і предмет нейропсихології.

 2. Внесок О. Лурії в розвиток нейропсихології.

 3. Реабілітаційний напрямок нейропсихології.

 4. Психофізіологічний напрямок нейропсихології.

 5. Значення нейропсихології – теоретичне і практичне.

 6. Центральна сліпота.

 7. Предметна зорова агнозія.


Патопсихологія

 1. Патопсихологічні синдроми.

 2. Патопсихологія пізнавальних психічних процесів.

 3. Патопсихологія емоційно-вольової сфери.

 4. Патопсихологічна семіотика шизофренії та епілепсії.

 5. Рання патопсихологічна діагностика психічних захворювань.


Статистичні методи в психології

 1. Статистичні методи опрацювання даних психологічного дослідження.

 2. Статистичні методи порівняння груп у психологічному дослідженні.

 3. Кореляційний аналіз даних: особливості застосування в психологічному дослідженні.

 4. Застосування t-критерію Стьюдента у психологічному дослідженні.

 5. Інтерпретація результатів порівняльного аналізу в психологічному дослідженні.

 6. Інтерпретація результатів кореляційного аналізу в психологічному дослідженні.

 7. Застосування факторного аналізу в психологічному дослідженні.

 8. Інтерпретація результатів факторного аналізу в психологічному дослідженні.

 9. Застосування кластерного аналізу в психологічному дослідженні.

 10. Інтерпретація результатів кластерного аналізу в психологічному дослідженні.


Завідувач кафедри психології С. Л. Грабовська


Декан філософського факультету В. П. Мельник

ЛІТЕРАТУРА

до програми фахових вступних випробувань за галуззю знань 0301 соціально-політичні науки, спеціальністю підготовки 8.03010201 «Психологія»

на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»


1. Баклицький І.О. Психологія праці. Посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 504 с.

2. Волошина В.В., Волинська Л.В., Стадницька С.О., Темперук О.В. Загальна

Психологія: Практикум. – К.: Каравела, 2005. – 280 с.

3. Герриг Р., Зимбардо Ф. Психология и жизнь. – СПб.: Питер, 2004. – 955 с.

4. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. Курс лекций. – М.:

«ЧеРо», 2005. – 336с.

5. Грановская Р.М. Элементы практической психологии.- СПб : Питер,

2005. – 567 с.

6. Гриншпун И.Б. Введение в психологию. – М.: Международная педагогическая академия, 1994. – 152 с.

7. Дилигенский Г. Социально-политическая психология. – М.: Новая школа, 1996. – 351с.

8. Ждан А.Н. История психологии от античности к современности. – М.:

Педагогическое общество России, 2002. – 512 с.

9. Корольчук М.С., Криворучко П.П. Історія психології. – К.: Ельга, - Ніка-центр, 2004. – 248 с.

10. Лихи Т. История современной психологии. – СПб: Питер, 2003. – 448 с.

11. Мей Р. Искусство психологического консультирования. – М.: Класс, 1994. – 144с.

12. М’ясоїд П.М. Загальна психологія. – К.: Вища школа, 2004. – 487 с.

13. Максименко С.Д. Загальна психологія. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.

14. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія. – К.: МАУП,

2000. – 256 с.

15. Мар’єнко Б.С. Основи психопатології: Навч.посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 120с.

16. Немов Р.С. Психология. В 3-х т. – М.: Просвещение, 1998. – 304 с.

17. Основи психології: Підручник /За заг. ред. О.В. Киричука, В. А. Роменця. – К.: Либідь,1995. – 632с.

18. Галецька І.І., Сосновський Т. Психологія здоров’я. – Львів: Вид. центр ЛНУ, 2006. – 338 с.

19. Психологічний словник / За ред. В.І. Войтка. – К.: Вища школа, 1982. – 216 с.

20. Партико Т.Б. Курс загальної психології: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 208 с.

21. Психологія: підручник / Ю. Л. Трофімов, В. В. Рибалко, П. А. Гончарук та ін.-

К.: Либідь, 2005. – 560 с.

22. Слободчиков В. И., Исаев Е. И. Основы психологической антропологии. Психология человека: Ведение в психологию субъективности. – М.:

Школа-Пресс, 1995. – 384 с.

23. Столяренко Л.Д. Психология: Учебник для вузов. – СПб.: Лидер, 2005.

– 592 с.

24. Цимбалюк І. М. Психологія. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 216 с.

25. Цимбалюк І.М , Яницька О.Ю. Загальна психологія. Модульно- рейтинговий курс для студентів вищих навчальних закладів. – К.: ВД «Професіонал»,

2004. – 304 с.

26. Сафронов Ф.С. Психология криминальной агрессии. – М.: Смысл, 2003. – 300 с.

27. Балабанов Л. М. Судова патопсихологія (питання визначення норми і відхилень). – Донецьк: Сталкер, 1998. – 432 с.

28. Носс И.Н. Введение в психодиагностикиу. - М.: Изд-во Института

Психотерапии, 2003. – 251с.

29. Данилова Н.Н. Психофизиология: Учебник для вузов / Н. Н.Данилова. – М.: аспект Пресс, 2004. – 368 с.

30. Марютина Т.М., Ермолаев О.Ю. Введение в психофизиологию. – 3-е издание. М.: Московский психолого-социальный институт: Флинта, 2002. – 400 с.

31. Кочюнас Р. Психологическое консультирование и групповая психотерапия. – 3-е изд., стереотип.- М.: Академический Проект; Трикста, 2004. – 464 с.

32. Джордж Р., Кристиани Т. Консультирование: теория и практика /Пер. ас англ. Александра Шазазра. – М.: Изд-во Экспо, 2002. – 448 с.

33. Сахаклан У.С. Техники консультирования и психотерапии. Тексты./Ред. И сост. У. С. Сахаклан. Пер. с англ.- М.: апрель Пресс, изд-во ЭКСПО-Пресс.2000. – 624 с.

34. Почебут Л.Г., Чикер В.А. Органиационная социальная психология: Учебное пособие.-СПб.: Изд-во «Речь», 2000. – 298 с.

35. Орбан Лембрик Л.Е. Психологія управління: Посібник.-К.: Академвидав, 2003. – 568 с.

36. Конструктивная психология конфликта/ Б.Н. Хасан. – СПб.: Питер, 2003. – 250 с.

37. Анцупов А.Я., Баклановский С.В. Конфликтология в схемах и комментариях.- СПб.: Питер, 2005. – 288 с.

38. Крамер Дж.Олстед Д. Маски авторитарности: Очерки о гуру. – Пер.с англ.- М.: Прогресс – Традиция, 2002. – 408 с.

39. Ольшанский Д.В. Основы политичнской психологии. – Екатеринбург: деловая книга, 2001. – 496 с.

40. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика. Ученик для вузов. – СПб. Питер, 2005. – 351с.

41. Общая психодиагностика / А.А. Бодалев, В.В. Столин. – СПб: Речь, 2004. – 440 с.

42. Исследовние в психологии: методы и планирование / Дж.Гудвин. 3-е Изд.-СПб: Питер, 2004. – 558 с.

43. Корнилова Т. В. Экспериментальная психология: Теория и методы: Учебник для вузов.- М.: Аспект пресс, 2002. – 381с.

44. Стрелков Ю.К. Инженерная и профессиональная психология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия»; Высшая школа, 2001. – 360 с.

45. Трофімов Ю.Л. Інженерна психологія: підручник. – К.: Либідь, 2002. – 264 с.

46. Власова О.І. Педагогічна психологія: Навч. посібник.- К.: Либідь, 2005. – 400 с.

47. Семиченко В.А Психологія педагогічної діяльності: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 2004. – 335 с.

48. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – 44с.

49. Семечкин Н.И Социальная психология: Учебник для вузов. – СПб.: Питер 2004. – 376 с.

50. Волошина, Л.В., Долинська С.О. Загальна психологія: практикум: навч. посібник. – К.: Каравела, 2005. – 280 с.

51. Маклаков А.Г. Общая психология: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2005. – 583 с.

52. Максименко С.Д. Загальна психологія: навч. посібник. – Вид. друге перероб.: доповн. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.

53. Роменець В.А., Маноха І.П. Істория психології ХХ століття: Навч. посіб./ Вст. Ст. В. О. Татенко, Т. М. Титаренко. – К.: Либідь, 1998. – 992 с.

54. История психологии ХХ век./ Под ред. П. Я. Гальперина, А.Н. Ждан. 4-е изд.-М.: Академический Проект: Екатеринбург: Деловая книга, 2005. – 832 с.

55. Старовойтенко Е.Б. Современная психология: формы интелектуальной жизни. – М.: Академический Проект. 2001. – 544 с.

56. Хухлаева О.В. Психология развития: молодоть, зрелость, старость. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед.- М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 208 с.

57. Миллер С. Психология развития: методы исследования. – СПб: Питер, 2002. – 464 с.

58. Гуревич П. С. Клиническая психология/ Учебник для вузов. – М.: Нота, 2002. – 512 с.

59. Сидоров П. Н., Парняков А.В. Введение в клиническую психологию: Т.1.: Учебник для студентов медицинских вузов. – М.: Академический Проект, Екатеринбург: Деловая книга, 2000. – 416 с.

60. Блейхер В. М., Крук Н.В., Боков С. Н. Клиническая патопсихология: руководство для врачей и клинических психологов. – М.: Из-во Московского психолого-социального института: Воронеж: Из-во НПО «МОДЭК», 2002. – 512 с.

61. Рыбалко Е.Ф. Возрастная и дифференциальная психология.- СПб.: Питер, 2001. – 242 с.

62. Анастази А. Дифференциальная психология. Индивидуальные и групповые различия в поведении /Пер.с анг. – М.: Апрель Пресс, Из-во ЭКСПО-Пресс, 2001.- 752 с.

63. Купер К. Индивидуальные различия / Пер.с анг. Г. М. Марютиной, под. ред. И. В. Равич-Щерба. – М. Аспект Пресс, 2000. – 527 с.

64. Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. – 9-те изд. – СПб.: Питер, 2004. – 940 с.: ил. – (Серия "Мастера психологии").

65. Загальна психологія: підр. для студ. вищ. навч. закл. / Т.Б. Партико. – К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2008. – 416 с.

66. Волошок О.В. Практикум із психології: навч.-метод. посібник / О.В. Волошок, М.Б. Кліманська, О. С. Штепа. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 96 с.

67. Бабенко В.В. Основи теорії ймовірностей і статистичні методи аналізу даних у психологічних і педагогічних експериментах: Навчальний посібник – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 184 с.


Схожі:

Програма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 \"Психологія\" спеціальність підготовки 03010201 «Психологія» окр \"Магістр\" iconПрограма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 "Психологія" спеціальність підготовки 03010201 «Психологія» окр "Магістр" окр «спеціаліст» − 03010201 Психологія
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Програма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 \"Психологія\" спеціальність підготовки 03010201 «Психологія» окр \"Магістр\" iconПрограма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 соціально-політичні науки спеціальність підготовки 03010201 "Психологія" окр «Спеціаліст»
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Програма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 \"Психологія\" спеціальність підготовки 03010201 «Психологія» окр \"Магістр\" iconПрограма фахових вступних випробувань 0301 Соціально-політичні науки освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Програма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 \"Психологія\" спеціальність підготовки 03010201 «Психологія» окр \"Магістр\" iconМагістр» (на базі окр «бакалавр») галузь знань – 0301 «Соціально-політичні-науки» спеціальність – 03010201 «Психологія»
Положенні про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в чну (затверджений наказом по університету №87 від 11 серпня...
Програма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 \"Психологія\" спеціальність підготовки 03010201 «Психологія» окр \"Магістр\" iconЗа напрямом: 03010201 «Психологія» 03010201 «Психологія»
Наведена програма призначена для вступних випробувань абітурієнтів, що вступають на 5-й курс психолого-педагогічного факультету Чернігівського...
Програма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 \"Психологія\" спеціальність підготовки 03010201 «Психологія» окр \"Магістр\" iconПрограма фахових вступних випробувань 0301 Соціально-політичні науки на освітньо-кваліфікаційні рівні «спеціаліст»
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Програма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 \"Психологія\" спеціальність підготовки 03010201 «Психологія» окр \"Магістр\" iconПрограма фахового вступного випробування для здобуття окр «магістр» спеціальності 03010201 «Психологія» галузь знань 0301 «Соціально-політичні науки» на базі окр «бакалавр» та окр «спеціаліст»
Болонського процесу зумовлює новий підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців, основним критерієм якої виступає рівень професійної...
Програма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 \"Психологія\" спеціальність підготовки 03010201 «Психологія» окр \"Магістр\" iconПрограма виробничої практики студентів за спеціальністю „психологія” Підготовки магістр з галузі знань 0301 соціально-політичні науки за напрямом 03010201 –
move to 0-14985207
Програма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 \"Психологія\" спеціальність підготовки 03010201 «Психологія» окр \"Магістр\" iconПрограма фахового вступного випробування для здобуття окр «спеціаліст» спеціальності 03010201 «Психологія» галузь знань 0301 «Соціально-політичні науки» на базі окр «бакалавр»
Болонського процесу зумовлює новий підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців, основним критерієм якої виступає рівень професійної...
Програма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 \"Психологія\" спеціальність підготовки 03010201 «Психологія» окр \"Магістр\" iconМ.І. Бахмат 2012р. Програма вступних фахових випробувань підготовки окр «Спеціаліст», «Магістр» галузь знань
Схвалено вченою радою інституту бізнесу І фінансів 2012 р. (протокол № )
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи