Історія світової літератури загальний курс «Історія світової літератури» icon

Історія світової літератури загальний курс «Історія світової літератури»
НазваІсторія світової літератури загальний курс «Історія світової літератури»
Сторінка1/4
Дата12.05.2013
Розмір0.58 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Загальний курс «Історія світової літератури» охоплює світовий літературний процес від Античності до кінця ХХ століття і складається з чотирьох розділів: література Античності (Розділ І), література Середніх віків, доби Відродження і ХVІІ століття (Розділ ІІ), література XVIII – ХІХ століття (Розділ ІІІ), література ХХ століття (Розділ IV).


РОЗДІЛ І. АНТИЧНА ЛІТЕРАТУРА


Модуль І

Змістовий модуль І. Зародження античної літератури.

Давньогрецький епос.


^ Тема 1. Література античного світу та її місце у розвитку європейської культури.

Поняття про античний світ. Основні періоди розвитку літератури Давньої Греції та Давнього Риму: сукупність їх історичних та культурних надбань, значення для формування європейської культури, мистецтва і літератури. Використання літературних жанрів, визнання досконалості античної літератури та проголошення багатьох творів її представників за взірець для наслідування у наступні періоди розвитку європейської літератури. Рецепція та інтерпретація античної літератури у пізніші часи (Відродження, Класицизм, Модернізм). Відлуння античних сюжетів та образів у творах світового письменства.


^ Тема 2. Давньогрецька міфологія.

Поняття міфу. Особливості рецепції міфу у давньому та модерному світі. Давньогрецька міфологія: походження, визначення, основні етапи розвитку, особливості, поділ на цикли. Еволюція поняття героя у давньогрецьких міфах: Геракл – Едіп. Викладення давньогрецьких міфів у поемах «Теогонія» Гесіода, «Метаморфози» Овідія. Значення давньогрецької міфології для розвитку давньогрецької літератури і мистецтва та європейської культури взагалі.

^ Тема 3. Давньогрецький епос.

Давньогрецький епос. Виникнення епосу. Його художні особливості. Жанрові різновиди епосу. Зародження героїчного епосу. Його основні риси, тематика, композиція, образна система. Гомер і гомерівські питання: сутність гомерівського питання, стан його в античну епоху і в новий час, основні теорії. Героїчні поеми “Іліада” та “Одісея”: тематика, композиція, образи, риси героїчного епосу, переклади українською мовою. Дидактичний і генеалогічний епос Гесіода, тематика, композиція, світоглядні концепції, його поеми "Роботи і дні". "Теогонія" як зразок генеалогічного епосу. Виникнення пародії на героїчний епос (“Батрахоміомахія”).


^ Змістовий модуль ІІ. Зародження та розвиток давньогрецької лірики


Тема 1. Давньогрецька лірика 7-6 ст.

Історичні етапи розвитку давньогрецької лірики. Елегійна та ямбічна поезія, її творці. Своєрідність та різновиди елегій Калліна, Тіртея, Солона, Мімнерма, Теогніда. Особливості ямбічного жанру та його представники (Архілох, Гіппонакт). Поняття про мелос, його різновиди. Сольна меліка, її тематика, різноманітність строфічних форм, представники: Сапфо, Алкей, Анакреонт. Хорова меліка, її види. Особливості пісень Піндара та Вакхіліда.


^ Тема 2. Александрійська поезія.

Основні напрями пошуків поетів Александрії, художні відкриття і творчі здобутки. Теокріт як засновник буколічної поезії та жанру ідилії. Самобутність малих поетичних форм Каллімаха. Вплив давньогрецької лірики на розвиток європейської поезії.


^ Змістовий модуль ІІІ. Давньогрецький театр та драматургія


Тема 1. Зародження і будова театру.

Перехід від лірики до драми, від дифірамбу до трагедії. Джерела античного театру. Перехід від ритуалу до театрального дійства. Закладення основ західного розуміння театру і мистецтва взагалі. Діонісійське та аполонівське начало у давньогрецькому театрі. Основні форми давньогрецької драми: драма сатирів, трагедія, комедія. Роль театру та організація вистав. Будова та елементи театру та театрального дійства. Роль театру у давній Греції, співвідношення хору та актора, змагання трагіків.


^ Тема 2. Давньогрецька трагедія. Есхіл.

Давньогрецька трагедія. Походження трагедії. Визначення жанру трагедії, Аристотель про трагедію. Структура давньогрецької трагедії, її основні характеристики, розуміння трагічного давніми греками. Творчість Есхіла. Проблематика трагедій Есхіла. Особливості трагічного конфлікту. Еволюція художнього методу: від «Благальниць» через трилогію «Орестея» до трагедії «Прометей закутий». Театраль ні новації Есхіла.


^ Тема 3. Давньогрецька трагедія. Софокл. Евріпід.

Творчість Софокла. Становлення Софокла-трагіка. Характер трагічного конфлікту у трагедії "Цар Едіп". Особливості трагічного героя. Рецепція Софокла у наступні епохи. Творчість Еврипіда. Драматургічна майстерність автора. Особливості художнього методу. Характер трагічного конфлікту і трагічний герой Еврипіда. Елементи психологічної характеристики у трагедіях «Іполит», «Медея». Трансформація образу Електри (“Орестея” Есхіла, “Електра” Софокла, “Електра” Еврипіда) як приклад еволюції жанру трагедії. Роль Евріпіда у подальшому розвитку давньогрецької драми.


^ Тема 4. Давньогрецька комедія.

Давньогрецька комедія. Походження комедії, її види, основні етапи розвитку: давня, середня, нова антична комедія. Давня комедія: походження та соціальні основи жанру, структура давньої комедії, проблематика. Творчість Аристофана. Політична та соціальна за ангажованість комедій Аристофана ("Лісістрата", "Мир", "Птахи"). Літературна полеміка у комедії "Жаби". Середня комедія. Розвиток комедії у добу еллінізму. Новоаттічна комедія, особливості жанру, коло сюжетів, характерні образи. Комедія Менандра "Полюбовний суд" як зразок новоаттічної комедії.


^ Змістовий модуль IV. Давньогрецька проза


Тема 1. Проза класичного періоду.

Давньогрецька проза класичного періоду. Основні напрямки у розвитку прозових жанрів. Давньогрецька історична проза та її основні представники: Геродот, Фукідід, Ксенофонт. Ораторське мистецтво Давньої Греції. Роль софістів у розвитку красномовства. Види красномовства: судове, політичне, епідектичне. Школа Лісія. Діяльність Ісократа. Життя та діяльність Демосфена. Давньогрецька філософія класичного періоду.


^ Тема 2. Пізньогрецька проза.

Розвиток давньогрецької прози в епоху римського панування. Розвиток жанру біографії. Плутарх "Порівняльні життєписи" - яскравий зразок біографічного жанру. Друга софістика. Лукіан. Філософські діалоги: "Розмови богів", "Зевс трагічний". Переосмислення релігійної свідомості. Давньогрецький роман І-IIIст. Походження, тематика, герої пізньогрецького роману. Творчість Харитона. Роман "Повість про кохання Херея та Каллірої. Лонг. Роман "Дафніс та Хлоя", традиційність та своєрідність жанру. Вплив на розвиток європейського роману.


Модуль ІІ


Змістовий модуль І. Римська література епохи Республіки


^ Тема 1. Формування римської літератури.

Історико-культурне значення римської літератури. Римська держава: виникнення, населення, історичні умови і особливості розвитку країни. Періодизація римської літератури. Долітературний період. Римський фольклор. Римська міфологія та історичні легенди, їх особливості. Рання римська література. Перші римські поети: Лівій Андронік, Гней Невій, Квінт Енній. Впровадження грецьких літературних жанрів у римське середовище. Наслідування і переспівування давньогрецьких текстів як основний принцип творення римської літератури. Римська сатира як специфічно римський літературний жанр: виникнення, роль сатур Квінта Еннія у створенні жанру, розвиток меніппової сатири, гексаметрична сатира Луцилія.


^ Тема 2. Римський театр і комедія.

Римський театр і його значення для життя римського народу. Відмінності римського театру від давньогрецького. Особливості видовищних споруд у Давньому Римі. Формування драматичних жанрів. Претекста як римський варіант трагедії. Римська комедія: походження, особливості розвитку, види, структура. Жанрова модифікація римської комедії. Творчість Плавта. Проблематика його комедій, структура, засоби контамінації, образи, засоби комізму, особливості мови. Своєрідність художнього методу Теренція. Перші літературно-критичні висловлювання у римській літературі.


^ Тема 3. Римська література періоду кризи Республіки та громадянських воєн

Формування римської лірики. Поети-неотерики. Вплив давньогрецької літератури, особливо принципів олександрійської поезії. Творчість Гая Валерія Катула. Розвиток дидактичного епосу: філософська поема Лукреція “Про природу речей”. Римська проза І ст. до н.е. Історична проза Юлія Цезаря. Римське красномовство: виникнення, види, представники. Життя та діяльність Цицерона – адвоката, політичного діяча та теоретика ораторського мистецтва.


^ Змістовий модуль ІІ. Римська література епохи Імперії


Тема 1. Римська класична література періоду принципату Августа.

Римська література епохи принципату Августа. Золотий вік римської поезії. Творчість Вергілія. Збірка ”Буколіки”: наслідування Теокріта. Дидактична поема “Георгіки” та «Роботи і дні» Гесіода: традиція і новаторство Вергілія. Героїчний та історичний епос римського народу “Енеїда”. Творчість Горація. Поетичне переосмислення давньогрецької та римської поезії. Жанрова різноманітність: еподи, сатири, оди, послання. “Послання до Пісонів” як трактат про поетичне мистецтво. Римська любовна елегія як особливий жанр римської поезії. Її представники Корнелій Галл, Тибул, Проперцій. Творчість Овідія: “Любовні елегії”, дидактична поема “Наука кохання”, “Метаморфози”, “Фасти”. Творчість Овідія у вигнанні: збірки “Скорботні елегії”, “Понтійське послання”.


^ Тема 2. Література пізньої Імперії.

Римська література періоду пізньої Імперії. Особливості її розвитку. Творчість Сенеки – філософа та драматурга, особливість його трагедій. Розвиток жанру сатири в епоху імперії. Сатири Ювенала. Епіграми Марціала. Розвиток римської прози в І-ІІІ ст. Історична проза Тацита. Жанр біографії в творах Свєтонія. Римський роман: Апулей “Метаморфози, або Золотий осел”, Петроній “Сатирикон”.


Структура розділу


Назви тем

Кількість годин

Денна форма

Усього

у тому числі

лекції

практ

самостійна робота

Модуль І

^ Змістовий модуль І. Зародження античної літератури.

Давньогрецький епос.

Тема 1. Література античного світу та її місце у розвитку європейської культури

2

2Тема 2. Давньогрецький міфологія

8

2
8

Тема 3. Давньогрецький епос

2

2Разом зміст.модуль І

14

6
8

^ Змістовий модуль ІІ. Зародження та розвиток давньогрецької лірики.

Тема 1. Давньогрецька лірика 7-6 ст.

5

2
3

Тема 2. Александрійська поезія.

2

2^ Разом зміст.модуль ІІ

7

4
3

Змістовий модуль ІІІ. Давньогрецький театр та драматургія.

Тема 1. Зародження і будова театру.

9

2
7

Тема 2. Давньогрецька трагедія. Есхіл.

10

2
8

Тема 3. Софокл. Евріпід.

5

2
5

Тема 4. Давньогрецька комедія.

5

2
5

^ Разом зміст.модуль ІІІ

33

8
25

Змістовий модуль IV. Давньогрецька проза.

Тема 1. Проза класичного періоду.

8

2
6

Тема 2. Пізньогрецька проза.

2

2^ Разом зміст.модуль ІV

10

4
6

Модуль І: «Давньогрецька література» - підсумкова письмова робота

2

2^ Усього годин

66

24
42

Модуль ІІ

^ Змістовий модуль І. Римська література епохи Республіки

Тема 1. Формування римської літератури

2

2Тема 2. Римський театр і комедія

2

2
4

Тема 3. Римська література періоду кризи Республіки та громадянських воєн

2

2Разом зміст.модуль І

10

6
4

^ Змістовий модуль ІІ. Римська література епохи Імперії.

Тема 1. Римська класична література періоду принципату Августа

8

2
6

Тема 2. Література пізньої Імперії

5

2
3

^ Разом зміст.модуль ІІ

13

4
9

Модуль ІІ: «Римська література» - підсумкова письмова робота

2

2^ Усього годин

25

12
9


Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість

годин

Модуль І

1

Зм. модуль І. Тема 2. Давньогрецька міфологія. Кун М. А. Легенди та міфи стародавньої Греції. – К., 1998.

6

2

Зм. модуль ІІ. Тема 1. Лірика 7-6 ст. до н.е. Маслюк В. Давньогрецька епіграма // Всесвіт. – 1994. – № 8. (конспект)

3

3

Зм. модуль ІІІ. Тема 1. Зародження театру. Аристотель. Поетика. (конспект)

8

5

Зм. модуль ІІІ. Тема 1. Зародження театру. Наливайко Д. «Поетика» Арістотеля і новоєвропейські л-ри // Всесвіт. – 1978. – № 12. (конспект)

3

6

Зм. модуль ІІІ. Тема 2. Трагедія. Ніцше Ф. Народження трагедії з духу музики (конспект)

7

7

Зм. модуль ІІІ. Тема 4. Комедія. Содомора А. Арістофан і його комедії // Всесвіт. – 1977. – № 5. (конспект)

3

8

Зм. модуль ІV. Тема 2. Проза римського періоду. Кобів Й. Біограф знаменитих людей античності // Всесвіт. – 1991. – № 9. (конспект)

3

9

Зм. модуль ІV. Тема 2. Проза римського періоду. Кобів Й., Цимбалюк Ю. Давньогрецький роман // Всесвіт. – 1980. – № 1. (конспект)

3

Модуль ІІ

10

Зм. модуль ІІ. Тема 2. Література пізньої імперії. Кобів Й. Перлина античної сатири // Всесвіт. – 1986. – № 9. (конспект)

3

11

Зм. модуль ІІ. Тема 1. Література принципату Августа. Кочур Гр. Літературна доля Вергілія // Всесвіт.– 1992. – № 12(конспект)

3

12

Зм. модуль ІІ. Тема1. Література принципату Августа. Содомора А. Римська елегія // Всесвіт. – 1975. – № 9. (конспект)

3

13

Письмові домашні завдання на основі прочитаних художніх творів

10
Разом

55
  1   2   3   4

Схожі:

Історія світової літератури загальний курс «Історія світової літератури» icon«Кінематографічні адаптації творів світової літератури» Для студентів-філологів I-V курсів, які вивчають курс «Історія світової літератури»
«Історія світової літератури», «Історія англійської літератури», «Історія іспанської літератури», «Історія німецької літератури»,...
Історія світової літератури загальний курс «Історія світової літератури» iconМетодика викладання світової літератури у вищій школі змістовий модуль І. Методологічні основи викладання світової літератури. Елементи дидактики вищої школи в методичному дискурсі. Тема Методологічні основи викладання світової літератури
Сучасні методологічні аспекти викладання світової літератури у вищій школі. Принципи методики викладання світової літератури у вищій...
Історія світової літератури загальний курс «Історія світової літератури» iconМетодика викладання світової літератури у середній школі змістовий модуль І. Методологічні основи викладання світової літератури. Елементи дидактики середньої школи в методичному дискурсі. Тема Методологічні основи викладання світової літератури
Сучасні методологічні аспекти викладання світової літератури у середній школі. Принципи методики викладання світової літератури у...
Історія світової літератури загальний курс «Історія світової літератури» iconПрограма Історія світової літератури XVII xviii ст
Кафедра всесвітньої літератури
Історія світової літератури загальний курс «Історія світової літератури» iconПрограма Історія світової літератури XVII xviii століть
Кафедра всесвітньої літератури
Історія світової літератури загальний курс «Історія світової літератури» iconПрограма Історія світової літератури XVII xviii століть
Кафедра всесвітньої літератури
Історія світової літератури загальний курс «Історія світової літератури» iconРезультати наукової роботи кафедри світової літератури факультету іноземних мов за 2011 рік
Шаповалова М. С., Рубанова Г. Л., Моторний В. А. Історія світової літератури Середньовіччя та Відродження : підручник [гриф мон україни]...
Історія світової літератури загальний курс «Історія світової літератури» icon13 листопада 2012 р. (вівторок) Методичний семінар кафедри світової літератури
Оптимізація педагогічної практики зі світової літератури (магістри, спеціалісти)
Історія світової літератури загальний курс «Історія світової літератури» iconПрограма співбесіди зі світової літератури для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
На співбесіді із світової літератури вступник до вищого навчального закладу повинен виявити
Історія світової літератури загальний курс «Історія світової літератури» iconСписок літератури по історії української культури Основна
Бичко А. К., Бичко Б.І., Бондар Н. О. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій. – К.: Либідь, 1992
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи