Робоча програма навчальної дисципліни (назва дисципліни) для студентів за напрямом підготовки icon

Робоча програма навчальної дисципліни (назва дисципліни) для студентів за напрямом підготовки
Скачати 212.42 Kb.
НазваРобоча програма навчальної дисципліни (назва дисципліни) для студентів за напрямом підготовки
Дата08.01.2013
Розмір212.42 Kb.
ТипРобоча програма

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра економічної і соціальної географії


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи

. Мамчур З. І.

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИГеографія населення з основами демографії

_____________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки_______6.040104 Географія______________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)___________________________________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_____________________________________________________________

(назва спеціалізації)

факультету________географічного___________________________________

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


Львів – 2010


^ Географія населення з основами демографії. Робоча програма навчальної дисципліни (назва дисципліни)

для студентів за напрямом підготовки __6.040104 Географія, спеціальністю ____––__________. - Львів, 2010. – 16 с.


Розробник: ^ Гудзеляк Ірина Іванович

канд. геогр. наук, доцент,

доцент кафедри

економічної і соціальної географії

Львівського національного

університету імені Івана Франка


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри економічної і соціальної географії

Протокол 16 від “ 14червня 2010 р.


Завідувач кафедри економічної і соціальної географії .


“____”_______________ 20___ р ______________ Шаблій О. І.

(підпис) (прізвище та ініціали)


Схвалено Вченою радою географічного факультету ЛНУ ім. І. Франка

Протокол № 4 від “29” червня 2010 р.


“___”______________20__ р. Голова ______________ Хомин Я. Б.

(підпис) (прізвище та ініціали)


© Гудзеляк  І. І., 2010

 1. ^

  Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

Географія населення з основами демографії”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

0401 Природничі науки

(шифр, назва)

Нормативна


Модулів – 2

Напрям

6.040104 Географія

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)


3-й

3,4-й
Семестр

Загальна кількість годин - 108

5-й

6,7-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 4,0

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

18 год.

14 год.

^ Практичні, семінарські

18 год.

8 год.

Лабораторні

год.

год.

^ Самостійна робота

72 год.

22 год.

ІНДЗ:

Вид контролю: іспит


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 0,50

для заочної форми навчання – 1,00 1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета: оволодіти знаннями з географії населення.

Завдання: опанувати теоретичні знання з різних галузей географії населення; методику наукового дослідження населення; навики наукового аналізу, узагальнення; оволодіти способами картографування населення.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: головні теоретичні положення географії населення та її підсистем, закономірності геопросторової організації населення світу, регіонів, окремих країн, у тім числі України.

вміти: користуватися різноманітними джерелами інформації про населення, аналізувати їх і формулювати висновки, графічно відображати статистичну інформацію, створювати картосхеми. 1. Структура навчальної дисципліни


Теми лекцій (денна форма навчання)


Змістовий модуль 1. Основи демогеографії. Географія праці.

Тема 1. Теоретичні основи, історія становлення та джерельна база “Географії населення”.

Тема 2 . Антропогенез і расогенез.

Тема 3 . Демографічний розвиток людства.

Тема 4 . Географія праці.

^ Змістовий модуль 2. Географія розселення. Етнічна географія.

Тема 5. Розселення населення.

Тема 6 . Географія міграції.

Тема 7 . Етнічна географія.

Тема 8 . Географія способу життя: соціально-економічні та культурно-цивілізаційні аспекти.


^ Теми лекцій (заочна форма навчання)


Змістовий модуль 1. Основи демогеографії. Географія праці.

Тема 1. Теоретичні основи, історія становлення та джерельна база “Географії населення”. Антропогенез і расогенез.

Тема 2 . Демографічний розвиток людства.

Тема 3 . Віковий і статевий склад населення. Географія праці.

^ Змістовий модуль 2. Географія розселення. Етнічна географія.

Тема 4. Розселення населення.

Тема 5 . Географія міграції.

Тема 6 . Етнічна географія.

Тема 7 . Географія способу життя: соціально-економічні та культурно-цивілізаційні аспекти.Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

^ Змістовий модуль 1. Основи демогеографії. Географія праці

Тема 1. Теоретичні основи, історія становлення та джерельна база “Географії населення”.
2


9
1


3

Тема 2. Антропогенез і расогенез.
2

29
1

12

Тема 3 . Демографічний розвиток людства.

2

69
2

24

Тема 4 . Географія праці.
2

29
2

11

Разом –

зм. модуль1

54

8

1036

20

6

410

^ Змістовий модуль 2. Географія розселення. Етнічна географія

Тема 5. Розселення населення.
4

29
2

24

Тема 6. Географія міграції.
2

29
2


3

Тема 7. Етнічна географія.
2

29
2

14

Тема 8. Географія способу життя: соціально-економічні та культурно-цивілізаційні аспекти.
2

29
2

11

Разом –

зм. модуль 2

54

10

836

24

8

412
^

Усього годин


108

18

1872

44

14

822


Детальнішу інформацію можна отримати: kafedra.lviv@gmail.com


^ 4. Теми практичних занять (денна форма)з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Динаміка кількості населення світу, регіонів та окремих країн.

2

2

Аналіз природного відтворення населення світу, регіонів та окремих країн.

2

3

Віково-статева структура населення світу.


2

4

Географічний аналіз зайнятості населення світу.

2

5

Расовий та етнічний склад населення світу

2

6

Релігійний склад населення світу

2

7

Розміщення населення. Географія міграції.

2

8

Географічний аналіз урбанізації

2

9

Комплексна характеристика населення країни

2


^ Теми практичних занять (заочна форма)з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Кількість та природне відтворення населення світу і регіонів.

2

2

Віково-статевий склад і зайнятість населення.


2

3

Расовий, етнічний та релігійний склад населення світу.

2

4

Розміщення населення. Географічний аналіз урбанізації.

2^ 5. Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість

годинденна форма

заочна форма

1

Підготовка до аудиторних занять (лекцій, практичних)

25

3

2

Виконання практичних завдань протягом семестру

30

4

3

Самостійне опрацювання таких тем навчальної дисципліни:

[1, § 1.1, 2.3, 4.6, 7.3, 9.2]

17

5

4

Контрольна робота на тему “Комплексна характеристика населення України”10
Разом

72

22


^ 6. Розподіл балів, що присвоюється студентам


Форма

Поточне тестування та самостійна робота

Підсум-

ковий
навчання

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

тест

Сума
Т1

Т2

Т3

Т4

письм. опитув.

Т5

Т6

Т7

Т8

письм. опитув.

(екзамен)
денна

3

3

3

3

13

3

3

3

3

13

50

100

заочна

13

13


12

12


50

100^ Розподіл балів за виконання контрольної роботи


Пояснювальна записка

Ілюстративна частина

Захист роботи

Сума

до 50

до 30

до 20

100^ 7. Методичне забезпечення


1. Гудзеляк І. Навчальна програма та завдання до практичних робіт з курсу “Географія населення” для студентів географічного факультету. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – 91 с.

2. Робоча навчальна програма, завдання до контрольної та практичних робіт з курсу “Географія населення” для студентів географічного факультету. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 54 с.


^ 8. Рекомендована література


Базова

1. Гудзеляк І. І. Географія населення: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008.

2. Сюткін С. І. Географія населення: Курс лекцій для студентів природничо-географічних факультетів інсти­тутів та університетів. – Суми: СумДПУ ім. С. Макаренка, 2002.


Допоміжна

 1. Абетка етнополітолога. - К., 1996. - Т. 1.2.

 2. Алексеев В. П. Географические очаги формирования человеческих рас. - М.: Мысль, 1985.

 3. Алисов Н. В., Хорев Б. С. Экономическая и социальная география мира (общий обзор): Учебник. – М.: Гардарики, 2001.

 4. Атлас вчителя / В.В. Молочко, Ж.Є. Бонк, І.Л. Дрогушевська та ін. – К.: ДНВП “Картографія”, 2010.

 5. Атлас світу. – Київ: ДНВП “Картографія”, 2010.

 6. Борисов В. А. Демография. - М.: Изд. дом NOTA BENE, 2001.

 7. Брук С. И. Население мира: Этнодемографический справочник. - М., 1986.

 8. Влах М. Географія населення: Словник-довідник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005.

 9. Географический энциклопедический словарь (географи­ческие названия). - М., 1988.

 10. Географічна енциклопедія України. - К., 1989-1992.

 11. Голиков А. П., Олійник Я. Б., Степаненко А. В. Вступ до економічної і соціальної географії: Підручник. - К.: Либідь, 1996.

 12. Горин В. Б., Лисюченко В. В. Знаменитые столицы и города мира (справочник). - Ростов-на-Дону: Изд-во “Феникс”, 2000.

 13. Де Блій Г., Муллер П., Шаблій О. Географія: Світи, регіони, концепти / Переклад з англ., за редакцією і з співучастю О. Шаблія. – К.: Либідь, 2004.

 14. Демографический энциклопедический словарь. - М., 1985.

 15. Джаман В.О., Круль В.П., Чернюх Г.Я. Демогеографія. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2002.

 16. Дністрянський М.С. Етногеографія України: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008.

 17. Доценко А. І., Зінич В. Т., Великохатько О. Т., Танцюра В. Л. Розселення в Україні: проблеми і перспективи / Під ред. Б. М. Данилишина – К.: РВПС України НАН України, 2006.

 18. Економічна і соціальна географія світу: Навч. посібник / За ред. Кузика С. П. – Львів: Світ, 2002.

 19. Етнонаціональний розвиток України. Терміни, визна­чення, персоналії. - К., 1993.

 20. Заставний Ф. Д. Населення України. - Львів, 1993.

 21. Зінич В.Т. Сучасні етнодемографічні процеси в Україні. – К.: РВПС України НАН України, 2004.

 22. Корж О. В. Курс лекцій з демографії. - Тернопіль: Інфотехцентр, 1998.

 23. Культура і побут населення України: Навч. посібник / Авт. кол. Наулко В.І. та ін. - К.: Либідь, 1991.

 24. Кубійович В. Наукові праці / За ред. О. Шаблія. - Львів: Фенікс, 1996. - Т.1-2.

 25. Максаковский В. П. Географическая картина мира. Часть І. - Ярославль: Добро, 1994.

 26. Максаковский В. П. Историческая география мира: Учеб. пособие для вузов. - М., 1997.

 27. Мала енциклопедія етнодержавознавства / За ред. Ю. Римаренка. - К., 1996.

 28. Масляк П. О., Олійник Я. Б., Степаненко А. В. Словник-довідник учня з економічної і соціальної географії світу. - К.: Лібра, 1996.

 29. Міграційні процеси в сучасному світі: світовий, регіональний та національний виміри. Енциклопедія / За ред. Ю. Римаренка. - К.: Довіра, 1998.

 30. Население и общество. - М., 1994, 1995, 1996, 1997.

 31. Народы и религии мира: Энциклопедия / Ред. В. А. Тишков. - М.: БРЭ, 1998.

 32. Народонаселение стран мира: Справочник / Вед. Урланис Б., Борисов В. - М., 1983.

 33. Народонаселение. Энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. Г. Меликьян. - М.: БРЭ, 1994.

 34. Население мира: Демографический справочник / Сост. В. Борисов. - М.: Мысль, 1989.

 35. Олійник Я. Б., Степаненко А. В. Вступ до соціальної географії: Навч. посібник. - К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000.

 36. Павлов С. В., Мезенцев К. В., Любіцева О. О. Географія релігій. - К.: АртЕк, 1998.

 37. Перцик Е. Н. Города мира: География мировой урбанизации. Учеб. пособие для геогр. спец. вузов. - М.: Междунар. отношение, 1999.

 38. Пістун М. Д. Теоретичні основи суспільної географії. – К., 1996.

 39. Пирожков С., Малиновська О., Марченко Н. Зовнішня міграція в Україні: причини, наслідки, стратегія. – К., 1998.

 40. Пивоваров Ю. П. Современная урбанизация. Курс лекций. - М.: Изд-во РОУ, 1994.

 41. Прибиткова І. М. Основи демографії. - К.: АртЕк, 1995.

 42. Рівень життя населення України. – К.: Інститут демографії і соціальних досліджень НАН України, 2008.

 43. Соціально-економічна географія світу / За ред. Кузика С. П. - Тернопіль: Підручники і посібники, 1998.

 44. Страны мира. Справочник. - М.: Республика, 2000.

 45. Страны и народы. - М.: Мысль, 1978-1985.

 46. Тиводар М. Етнологія. Навч. посібник. - Львів: Світ, 2004.

 47. Топчієв О. Г. Основи суспільної географії: Навчальний посібник. – Одеса: Астропринт, 2001.

 48. Топчієв О. Г. Основи суспільної географії: Навч. посібник. – Одеса: Астропринт, 2009.

 49. Хомра А. У. Миграция населения: Вопросы теории, методики исследования. - К., 1979.

 50. Цапок С.О. Етнодемографічна картина сучасного світу (енциклопедичне дослідження). – Львів: ІРД НАН України, 2007.

 51. Шаблій О. І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. - Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2001.

 52. Шаблій О. І. Основи загальної суспільної географії. Підручник. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003.

 53. Шевчук Л. Т. Основи медичної географії: Тексти лекцій. - Львів, 1997.

 54. Шевчук Л. Т. Сакральна географія: Навч. посібник. - Львів: Світ, 1999.

 55. Шувалов Е. Л. География населения. - М.: Просве­щение, 1985.

 56. Юрківський В. М. Країни світу. Довідник. - К., 1999.

 57. Castles S., Miller M. J. The age of migration: international population movemets in the modern World. - New York, 1993.

 58. Iones Huwr. Population Geography. - London, 1990.

 59. Human Development Report. – OUN, New York, 2008.

 60. Recent Demographic Developments in Europe. – Stratsburg, 2003.

 61. State of World Population 2009. – New York: United Nations Population Fund, 2009.

Статистичні довідники:

 1. Демографічний щорічник України.

 2. Статистичний щорічник України.9. Інформаційні ресурси


Джерело, установа

Інтернет-адреса

Організація Об’єднаних Націй

http://www.un.org

Представництво ООН в Україні

http://www.un.kiev.ua

Фонд ООН з народонаселення (UNFPA)

http://www.unfpa.org

Population Reference Bureau

http://www.prb.org

Demographic Yeabook System

http://www.millenniumindicator

United Nations Statistic Division

http://unstats.un.org/unsd/demographik/products/

ЮНЕСКО

http://portal.unesco.org

World Urbanization Prospects

http://esa.un.org

Міжнародна організація праці (МОП)

http://www.ilo.org.un

Представництво МОП в Україні

http://www.un.kiev.ua/ilo

Міжнародна організація з міграції (МОМ)

http://www.iom.org.un

Всесвітня організація з охорони здоров’я

http://www.who.org.un

Представництво ВООЗ в Україні

http://www.un.kiev.ua/who

Світовий банк

http://web.worldbank.org

Державний комітет статистики України

http://www.ukrstat.gov.ua

Результати Першого Всеукраїнського перепису населення 2001 р.

http://www.ukrcensus.gov.ua

Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України

http://www.idss.org.ua
Світова книга фактів

http://www.cia.gov/cia/publitions/factbook/docs/

Население и общество. Бюлетень

http://www.demoscope.ru/weekly

Народы и религии мира. Энциклопедия

http://enc.mail.ru

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни (назва дисципліни) для студентів за напрямом підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни (назва дисципліни) для студентів за напрямом підготовки
Основні проблеми соціально-економічної географії. Робоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни (назва дисципліни) для студентів за напрямом підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни (назва дисципліни) для студентів за напрямом підготовки
Основні проблеми економічної і соціальної географії. Робоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни (назва дисципліни) для студентів за напрямом підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни (назва дисципліни) для студентів за напрямом підготовки
Політико-географічна і геополітична термінологія. Робоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни (назва дисципліни) для студентів за напрямом підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни (назва навчальної дисципліни) для студентів за напрямом підготовки
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)
Робоча програма навчальної дисципліни (назва дисципліни) для студентів за напрямом підготовки iconРобоча програма навчальної (назва дисципліни) дисципліни для студентів за напрямом підготовки
Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка. Робоча програма навчальної
Робоча програма навчальної дисципліни (назва дисципліни) для студентів за напрямом підготовки iconРобоча програма навчальної (назва дисципліни) дисципліни для студентів за напрямом підготовки
Поняттєво-термінологічні системи в суспільній географії. Робоча програма навчальної
Робоча програма навчальної дисципліни (назва дисципліни) для студентів за напрямом підготовки iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Основи екології” для студентів 1 курсу денної І заочної...
Робоча програма навчальної дисципліни (назва дисципліни) для студентів за напрямом підготовки iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Водопостачання та водовідведення” для студентів 1 курсу...
Робоча програма навчальної дисципліни (назва дисципліни) для студентів за напрямом підготовки iconЛ. А. Сіробаба програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма з дисципліни «Бухгалтерський облік туристичної діяльності» (для студентів...
Робоча програма навчальної дисципліни (назва дисципліни) для студентів за напрямом підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки
Філософія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки українська мова І література, спеціальністю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи