Робоча програма навчальної дисципліни (назва дисципліни) для студентів за напрямом підготовки icon

Робоча програма навчальної дисципліни (назва дисципліни) для студентів за напрямом підготовки
Скачати 174.12 Kb.
НазваРобоча програма навчальної дисципліни (назва дисципліни) для студентів за напрямом підготовки
Дата08.01.2013
Розмір174.12 Kb.
ТипРобоча програма


Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра економічної і соціальної географії


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи

. Мамчур З. І.

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИОсновні проблеми соціально-економічної географії

_____________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки___________________________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)


для спеціальності (тей)_7.070502 – Економічна і соціальна географія_____________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_____________________________________________________________

(назва спеціалізації)

факультету________Географічного___________________________________


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


Львів – 2010


Основні проблеми соціально-економічної географії. Робоча програма навчальної дисципліни

(назва дисципліни)

для студентів за напрямом підготовки __-_____, спеціальністю “Eкономічна і соціальна географія”. - _Львів , 2010.- _9_ с.


Розробник: Шаблій Олег Іванович

доктор географічних наук, професор,

професор кафедри

економічної і соціальної географії

Львівського національного

університету імені Івана Франка


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри економічної і соціальної географії Протокол № 16 від “ 14 ” червня 2010 р.


Завідувач кафедри економічної і соціальної географії .


“____”_______________ 20___ р ______________ Шаблій О. І.

(підпис) (прізвище та ініціали)


Схвалено Вченою радою географічного факультету ЛНУ ім. І. Франка

Протокол № 4 від “29” червня 2010 р.


“___”______________20__ р. Голова ______________ Хомин Я. Б.

(підпис) (прізвище та ініціали)


 Шаблій О. І. , 2010

 1. ^

  Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни


Основні проблеми соціально-економічної географії”)


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2,5

Галузь знань

0401 Природничі науки

(шифр, назва)

Дисципліна вільного вибору


Модулів – 2

Напрям


(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів –2

Спеціальність (професійне спрямування)

7.070502 – Економічна і соціальна географія


5-й

6-й
Семестр

Загальна кількість годин - денної форми навчання: 90

заочної форми навчання: 81

9-й

11 - 12-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 2,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст

28 год.

12 год.

^ Практичні, семінарські

14 год.

8 год.

Лабораторні

-

-

^ Самостійна робота

48 год.

61

ІНДЗ: реферат

Вид контролю: іспит


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 0,875

для заочної форми навчання – 0,315 1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета: оволодіти знаннями з основних проблем суспільної географії.

Завдання: засвоїти методологію суспільної географії, виробити проблемне мислення та аналіз головних проблем науки.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: теоретичні ідеї, концепції, підходи та парадигми суспільної географії (СГ).

вміти: здійснювати теоретичний суспільно-географічний аналіз, робити узагальнення, порівняння, які стосуються теоретико-методологічних основ науки.


^ 3. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

^ Змістовий модуль 1. Методологічні і метатеоретичні проблеми СГ

Тема 1. Поняття методологічних проблем науки.

2

2

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

Тема 2. Проблема об’єктів СГ.

8

2

2

-

-

4

8

2

1

-

-

5

Тема 3. Проблеми простору і часу у СГ.

4

2

-

-

-

2

3

1

-

-

-

2

Тема 4. Гносеологічні проблеми СГ.

3

2

-

-

-

1

3

1

-

-

-

2

Тема 5. Поняття метатеоретичних проблем науки та її предмету.

3

2

-

-

-

1

3

1

-

-

-

2

Тема 6. Проблеми конкрет-них об’єктів дослідження.

8

2

2

-

-

4

8

1

2

-

-

5

Тема 7. Проблеми структури і зв’язків СГ.

8

2

2

-

-

4

7

1

1

-

-

5

Разом – зм. модуль1

36

14

6

-

-

16

33

8

4

-

-

21

^ Змістовий модуль 2. Теоретичні проблеми суспільної географії

Тема 8. Проблеми законів і закономірностей у СГ.

8

2

2

-

-

4

7

1

1

-

-

5

Тема 9. Проблеми теорій і концепцій СГ.

8

2

2

-

-

4

7

1

1

-

-

5

Тема 10. Проблеми економіко-географічних і геоекономічних теорій і концепцій.

8

2

2

-

-

4

7

1

1

-

-

5

Тема 11. Проблеми теорії територіального комплексування.

3

2

-

-

-

1

3

-

-

-

-

3

Тема 12. Проблеми політико-географічних і геополітичних теорій і концепцій.

3

2

-

-

-

1

3

-

-

-

-

3

Тема 13. Конструктивні проблеми СГ.

8

2

2

-

-

4

6

-

1

-

-

5

Тема 14. Методичні проблеми СГ.

3

2

-

-

-

1

3

1

-

-

-

2

Разом – зм. модуль 2

41

14

8

-

-

19

36

4

4

-

-

28

Індивідуальне науково-дослідне завдання

Реферат


13

-

-

-

13
12

-

-

-

12

-
^

Усього годин


90

28

14

-

13

35

81

12

8

-

12

49


Детальнішу інформацію можна отримати: kafedra.lviv@gmail.com


^ 4. Теми семінарських занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

денна форма

заочна форма

1

Суспільство та його складові частини як об’єкт суспільної географії.

2

1

2

Форми геопросторової організації суспільства.

2

2

3

Наукові підходи до структуризації суспільної географії.

2

1

4

Закони і закономірності суспільної географії.

2

1

5

Проблеми теорій і концепцій суспільної географії.

2

1

6

Проблеми економіко-географічних і геоекономічних теорій і концепцій.

2

1

7

Конструктивні проблеми суспільної географії.

2

1

Разом

14

8^ 5. Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість

годинденна форма

заочна форма

1

Підготовка до семінарських занять

21

21

2

Підготовка до лекційних занять

14

28
Разом

35

49^ 6. Розподіл балів, що присвоюється студентам


Форма

Поточне тестування та самостійна робота

ІН-ДЗ

Іспит
навчання

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Сума
Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

письм. опит.

Т8

Т9

Т

10

Т

11

Т

12

Т

13

Т

14

письм. опитув.
денна
2


2

2

12

2

2

22
12

12

50

100


^ 7. Рекомендована література

Базова

 1. Голиков А. П., Олійник Я. Б., Степаненко А. В. Вступ до економічної та соціальної географії. – К., 1997.

 2. Топчієв О. Г. Основи суспільної географії. Одеса, 2008.

 3. Шаблій О. І. Основи загальної суспільної географії. – Львів, 2003.


Допоміжна

 1. Доценко А. І. Реґіональне розселення: проблеми і перспективи. – К., 1994.

 2. Етнонаціональний розвиток України. Терміни, визначення, персоналії. – К., 1993.

 3. Іщук С. І. Розміщення продуктивних сил (теоретико-методологічні основи). – К., 1997.

 4. Паламарчук М. М., Паламарчук О. М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії. – К., 1998.

 5. Розміщення продуктивних сил / За ред. проф. Є. Качана. – К., 2000.

 6. Соціально-економічна географія України / За ред. проф. О. Шаблія: 2-ге вид. – Львів, 2000.

 7. Шаблій О. І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. – Львів, 2001.


8. Інформаційні ресурси


 1. Електронні фахові наукові видання Національної наукової бібліотеки України імені В.І.Вернадського // http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/

 2. Таврійський національний університет ім. В. Вернадського, періодичні видання // http://science.crimea.edu/zapiski/zapis_ser.html

 3. Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка, періодичні видання // http://library.tnpu.edu.ua/naukovi_zapusku.djvuСхожі:

Робоча програма навчальної дисципліни (назва дисципліни) для студентів за напрямом підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни (назва дисципліни) для студентів за напрямом підготовки
Географія населення з основами демографії. Робоча програма навчальної дисципліни (назва дисципліни)
Робоча програма навчальної дисципліни (назва дисципліни) для студентів за напрямом підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни (назва дисципліни) для студентів за напрямом підготовки
Основні проблеми економічної і соціальної географії. Робоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни (назва дисципліни) для студентів за напрямом підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни (назва дисципліни) для студентів за напрямом підготовки
Політико-географічна і геополітична термінологія. Робоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни (назва дисципліни) для студентів за напрямом підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни (назва навчальної дисципліни) для студентів за напрямом підготовки
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)
Робоча програма навчальної дисципліни (назва дисципліни) для студентів за напрямом підготовки iconРобоча програма навчальної (назва дисципліни) дисципліни для студентів за напрямом підготовки
Поняттєво-термінологічні системи в суспільній географії. Робоча програма навчальної
Робоча програма навчальної дисципліни (назва дисципліни) для студентів за напрямом підготовки iconРобоча програма навчальної (назва дисципліни) дисципліни для студентів за напрямом підготовки
Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка. Робоча програма навчальної
Робоча програма навчальної дисципліни (назва дисципліни) для студентів за напрямом підготовки iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Водопостачання та водовідведення” для студентів 1 курсу...
Робоча програма навчальної дисципліни (назва дисципліни) для студентів за напрямом підготовки iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Основи екології” для студентів 1 курсу денної І заочної...
Робоча програма навчальної дисципліни (назва дисципліни) для студентів за напрямом підготовки iconЛ. А. Сіробаба програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма з дисципліни «Бухгалтерський облік туристичної діяльності» (для студентів...
Робоча програма навчальної дисципліни (назва дисципліни) для студентів за напрямом підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки
Філософія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки українська мова І література, спеціальністю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи