Назва вищого навчального закладу icon

Назва вищого навчального закладу
Скачати 146.74 Kb.
НазваНазва вищого навчального закладу
Дата08.01.2013
Розмір146.74 Kb.
ТипРобоча програма


Львівський національний університет імені Івана Франка

(назва вищого навчального закладу)

Кафедра економічної і соціальної географії .


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи

. Мамчур З. І.

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИГЕОГРАФІЧНІ ОСНОВИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

_____________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки_______6.040104 Географія______________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей) ^ 7.070502 – економічна і соціальна географія_____________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_____________________________________________________________

(назва спеціалізації)

факультету________географічного_______________________________

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


Львів – 2010


Географічні основи євроінтеграції. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 6.040104 Географія, спеціальністю 7.070502 Економічна і соціальна географія . – Львів, 2010. – 12 с.


Розробники: Стецький Василь Володимирович

канд. геогр. наук, доцент,

доцент кафедри

економічної і соціальної географії

Львівського національного

університету імені Івана Франка


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри економічної і соціальної географії Протокол 16 від “ 14 червня 2010 р.


Завідувач кафедри економічної і соціальної географії .


“____”_______________ 20___ р ______________ Шаблій О. І.

(підпис) (прізвище та ініціали)


Схвалено Вченою радою географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

Протокол № 4 від “29” червня 2010 р.


“___”______________20__ р. Голова ______________ Хомин Я. Б.

(підпис) (прізвище та ініціали)


Ó Стецький В. В., 2010

  1. ^

    Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

Географічні основи євроінтеграції”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 1,5

Галузь знань

0401 Природничі науки

(шифр, назва)


Вільного вибору


Модулів – 2

Напрям

6.040104 Географія

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів –2

Спеціальність (професійне спрямування)

7.070502 Економічна

і соціальна географія

5-йСеместр

Загальна кількість годин - 54

9-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 1,8

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст

14 год.
^ Практичні, семінарські

14 год.
Лабораторні^ Самостійна робота

26 год.
ІНДЗ: реферат

Вид контролю: іспит


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1,08

для заочної форми навчання – –––  1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета: визначити та проаналізувати базові положення географічних основ Євроінтеграції.

Завдання: домогтись засвоєння студентами базових положень географічних основ Євроінтеграції.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: головні теоретичні інтеграційні положення та їхні географічні основи в контексті Європейського простору.

вміти: користуватися різноманітними джерелами інформації про інтеграційні процеси, виділяти і формулювати географічні інтеграційні проблеми та їх аналізувати.  1. ^ Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1. Теорія та історія інтеграційних процесів та утворень.

Тема 1. Основи теорії і концепції розбудови інтеграційних про–цесів у Європі. Інтег–раційних утворень.

6

2

22Тема 2. Суть методу та методичних при-йомів суспільного-графічних дослід-жень інтеграційних європейських процесів.

6

2


4Тема 3. Чинники розвитку інтеграцій-них процесів.

10

2

44Тема 4. Історико-географічна пробле­матика формування Європейських інте-граційних утворень

8

2

24Разом – зм. модуль 1

30

8

814Змістовий модуль 2. Наукові суспільно-географічні основи європейських інтеграційних процесів.

Тема 5. Сутність і особливості сучасних світових інтег-раційних процесів.

8

2

24Тема 6. Суть і від-мінності економічних інтеграційних процесів країн Єв-роатлантичного простору

8

2

24Тема 7. Географічні аспекти політики культури інтегра-ційних утворень країн Євроатлантичного простору.

8

2

24Разом – зм. модуль 2

24

6

612^ Усього годин

54

14

1426
Детальнішу інформацію можна отримати: kafedra.lviv@gmail.com


^ 4. Теми семінарських занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

Денна форма

Заочна форма

1

Основні теорії та концепції інтеграційних процесів у Європі в другій половині ХХ ст.

22

Суспільно-географічний аналіз чинників розвитку інтеграційних процесів у Європі в другій половині ХХ ст.

43

Історичні етапи формування інтеграційних утворень в Європі

2
4

Сучасні світові інтеграційні процеси: суть та особливості формування

2
5

Європейський союз та СНД –два вектори сучасної української політичної та економічної співпраці.

2
6

Соціально-правові та культурні основи співпраці країн Європейського інтеграційного простору

2Разом

14


^ 5. Самостійна роботаз/п

Назва теми

Кількість

годин

денна форма

заочна форма

1

Підготовка до аудиторних занять (лекцій, практичних)

52

Виконання практичних завдань протягом семестру

63

Самостійне опрацювання окремих тем навчальної дисципліни.

15


Україна в системі сучасних інтеграційних процесів – проблеми та перспективи.

3


Система чинників, та роль їхнього впливу на якісні показники формування та розвитку географічних основ світових та європейських інтеграційних процесів.

3


Економічна співпраця ЄС, країн СНД та України – проблеми та перспективи.

3


Джерела фінансування національних культур та міждержавних культурних зв’язків

3


Економічна співпраця ЄС, країн СНД та України – проблеми та перспективи.

3


Разом

26^ 6. Розподіл балів, що присвоюється студентам


Форма

Поточне тестування та самостійна робота

Індивіду-

альна

робота

Сума

навчання

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2
викон. практ. робіт

письмове опитування

викон. практ. робіт

письмове опитування

денна

20

20

20

20

20

100


^ 7. Методичне забезпечення


1.Актуальні проблеми реалізації дій Україна – ЄС / Зб. статей за ред. В.М. Кравцової, Д.В. Ягунова. – Одеса: Фенікс, 2007. – 315с.

2.Актуальні проблеми європейської інтеграції / Зб. статей за ред.. В.М. Кравцової, Д.В Ягунова. – Одеса: Фенікс, 2008. – 606с.

3.Актуальні проблеми європейської інтеграції / Зб. статей за ред. Д.В. Ягунова. – Одеса: Фенікс, 2009. – 262с.


^ 8. Рекомендована література


1. Бжезінський З. Велика шахівниця : американська першість та її стратегічні імперативи / Збіґнєв Бжезінський ; з англ. пер. О. Фешовець. – Львів ; Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2000. – 223 c.

2. Будкін В. Проблеми і перспективи співробітництва між Європейським Союзом і Україною // Економіка України. – 2000. – № 9. – С.82-90.

3. Буряк П.Ю., Гупало О.Г. Європейська інтеграція та глобальні проблеми сучасності. Навч. Посібник. – К.: Вид-во Хай-Тек Прес, 2007. – 320с.

4. Горленко О.М. Соціально-політичний вимір європейської інтеграції та України. – К., 2002. – 169с.

5. Європейський Союз. Словник-довідник Європейського Союзу. – К., 2001.

6. Європейський Союз: політика, економіка, право. Навчальний посібник / За ред. Н.Антонюк, М. Макієвича. – Львів: Вид-во ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – 532с.

7.Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного і соціального розвитку України на 2002-2011 роки: Послання президента України до Верховної Ради України, 30 квітня 2002 року // Урядовий кур’єр. – 2002. – 4 червня. – С. 5-12.

8.Копійка В., Шинкаренко Т. Європейський Союз: заснування і етапи становлення.: Навч. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2001. – 448с.

9.Кулинич М.А. Україна та СНД // Політична думка. – 1994. – № 3

10.Россия – Евросоюз – страны СНГ: экономические и политические отношения на построение общего соседства / ИР РАН. – М: НИС. – 2007. – 186с.

11.Світова та європейська інтеграція. Організаційні засади. Навчальний посібник / За ред. Я. Малика, М. Мальського. – Львів: Вид-во ЛНУ ім. Івана Франка, 2001.

12.Україна на шляху до Європи / За ред. Л.Фоффманна, Ф. Мьоллерс. – К.:Фенікс, 2001. – 344с.


9. Інформаційні ресурси


Джерело, установа

Інтернет-адреса

Урядовий портал: Євроінтеграція

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=838484

Україна - євроінтеграція

http://euroint.ukrinform.ua/

Україна – європейський вибір

http://korolenko.kharkov.com/integr.htm

Довідник з Європейської інтеграції

www.eu-directory.ea-ua.info

Освіта: Євроінтеграція

www.osvita.org/ukr/eurointegration/

Державний комітет статистики України

http://www.ukrstat.gov.uaСхожі:

Назва вищого навчального закладу iconВитяг із протоколу № засідання кафедри (назва кафедри) (назва вищого навчального закладу) від " " 2013 р
Клопотати перед Вченою радою (назва вищого навчального закладу) направити (прізвище, ім’я, по батькові) на навчання (стажування)...
Назва вищого навчального закладу iconПро приймальну комісію вищого навчального закладу України І. Загальна частина
Приймальна комісія вищого навчального закладу (далі – Приймальна комісія) – робочий орган вищого навчального закладу, що утворюється...
Назва вищого навчального закладу iconРішення Вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс. На титульному аркуші розміщуються: назва роботи; шифр; рік виконання роботи
Конкурсу вищого навчального закладу або рішення Вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс
Назва вищого навчального закладу iconПравила прийому до вищого навчального закладу в 2012 році (для вищих навчальних закладів III iv рівнів акредитації)
Провадження освітньої діяльності у (зазначається повна назва вищого навчального закладу) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Назва вищого навчального закладу iconФорма № н 04 (повне найменування вищого навчального закладу) Кафедра (циклова комісія) “затверджую
Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки (спеціальністю)
Назва вищого навчального закладу iconВерховна Рада України п о с т а н о в л я є : Внести до закон
До складу Вченої ради вищого навчального закладу входять за посадами заступники керівника вищого навчального закладу, декани факультетів,...
Назва вищого навчального закладу iconАнкета с Львівського національного університету імені Івана Франка тудента вищого навчального закладу (повна назва навчального закладу) економічний
Якщо відсутні дані паспорта, вказати дані свідоцтва про народження І поставити позначку тут
Назва вищого навчального закладу iconНазва вищого навчального закладу дата ( чч мм рр.)

Назва вищого навчального закладу iconСтруктура і організація роботи органів
Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, визначені Вченою радою вищого навчального закладу в розмірі не менше 0,5...
Назва вищого навчального закладу iconФорма Секція Назва пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи
Назва пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи
Назва вищого навчального закладу iconФорма Секція Назва пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи
Назва пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи