Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за icon

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за
Скачати 174.63 Kb.
НазваРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за
Дата08.01.2013
Розмір174.63 Kb.
ТипРобоча програма


Львівський національний університет імені Івана Франка

(назва вищого навчального закладу)

Кафедра економічної і соціальної географії .


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи

. Мамчур З. І.

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Історія української географії

(шифр і назва навчальної дисципліни)


напряму підготовки 0705. Географія .

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)__7.070501. Географія,

7.070502. Економічна і соціальна географія____

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_________________________________________________________________

(назва спеціалізації)

факультету _____Географічного .

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


Львів – 2010

Історія української географії. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за

(назва дисципліни)

напрямом підготовки _0705. Географія, спеціальностей 7.070501. Географія, 7.070502. Економічна і соціальна географія. _Львів_, 2010. – _13 с.


Розробник: Влах Мирослава Романівна

канд. геогр. наук, доцент,

доцент кафедри

економічної і соціальної географії

Львівського національного

університету імені Івана Франка


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри економічної і соціальної географії Протокол 16 від “ 14червня 2010 р.


Завідувач кафедри економічної і соціальної географії .


“____”_______________ 20___ р ______________ Шаблій О. І.

(підпис) (прізвище та ініціали)


Схвалено Вченою радою географічного факультету Львівського національного університету

імені Івана Франка

Протокол № 4 від “29” червня 2010 р.


“___”______________20__ р. Голова ______________ Хомин Я. Б.

(підпис) (прізвище та ініціали)


© Влах М. Р., 2010

^

1. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

Історія української географії”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 1,5

Галузь знань

^ 0401 Природничі науки

(шифр, назва)

Нормативна


Модулів – 2

Напрям

0705. Географія

(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність

7.070501 Географія

7.070502 Економічна

і соціальна географія

6-й
Семестр

Загальна кількість годин – 54
11-й, 12-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента –

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр
12 год.

^ Практичні, семінарські
8 год.

Лабораторні


^ Самостійна робота
34 год.

ІНДЗ: реферат

Вид контролю: контрольна робота, залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для заочної форми навчання – 0,6.


^ 2. Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета: оволодіти знаннями з історії становлення української географії.

Завдання: ознайомитись з теоретичними основами курсу, оволодіти знаннями з історії української географії в розрізі окремих історичних періодів.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: особливості розвитку окремих напрямків суспільно-географічної науки протягом різних історичних періодів; внесок українських учених у розвиток географії.

вміти: аналізувати сучасні тенденції української географії як результат її історичного розвитку.


^ 3. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів

і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


^ Змістовий модуль 1. Зміст, структура та завдання курсу.

класичний період історії української географії


Тема 1. Зміст, структура

і завдання навчальної дисципліни “Історія української суспільної географії


2


4

Тема 2. Україна у найдавніші часи та античний період


2


6

Тема 3. Літописання і становлення географічних уявлень у період Київської Русі


2

26

Тема 4. Географічні уявлення в Україні XIV–XVIII ст.


2


6

Разом – зм. модуль 132

8

222


Змістовий модуль 2. НОВИЙ ПЕРІОД ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ГЕОГРАФІЇ

Тема 5. Географічні уявлення в період національно-культурного відродження України

XIХ ст.


2

26

Тема 6. Створення основ української наукової географії (початок ХХ ст.).


2

46

Разом – зм. модуль 222

4

612
^

Усього годин
54

12

834


Детальнішу інформацію можна отримати: kafedra.lviv@gmail.com


^ 4. Теми семінарських занять
з/п

Назва теми

Кількість

годин

Денна форма

Заочна форма

1

Літописання і становлення географічних уявлень у період Киїської Русі
2

2

Національно-культурне відродження України ХІХ ст. і розвиток географії
2

3

Українська географія на початку ХХ ст.
2

4

Розвиток географії у Львівському університеті
2
Разом8


^ 5. Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість

годинденна форма

заочна форма

1

Підготовка до аудиторних занять.

2

Самостійне опрацювання окремих тем навчальної дисципліни.34
Разом34^ 6. Розподіл балів, що присвоюється студентам


Поточне тестування та самостійна робота

Залік

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Індиві-дуальне

завдання

Т1

Т2

Т3

Т4

письмове опитування

Т5

Т6

письмове опитування

3

3

3

3

10

5

3

10

10

50

100^ 7. Методичне забезпечення


1. Влах М. Р. Робоча навчальна програма та методичні рекомендації з курсу “Історія української географії” для студентів географічного факультету денної і заочної форми навчання. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 1999. – 20 с.

2. Влах М. Р. Робоча навчальна програма та методичні рекомендації з курсу “Історія географії” для студентів географічного факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. – 29 с.


^ 8. Рекомендована література


Базова

 1. Денисик Г. Основні етапи розвитку географії в Україні //Географія та основи економіки в школі. 1998. № 1. С. 6–9; 1998. № 3. С. 9–13.

 2. Жупанський Я. І. Історія географії в Україні: Навч. посібн. Львів, 1997.

 3. Мороз С.А., Онопрієнко В.І., Бортник С.Ю. Методологія географічної науки: Навч. посібн. К., 1997.

 4. Новітня українська суспільна географія. Хрестоматія / Упор. та автор біографічних статей проф. О. Шаблій. Львів: Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007.

 5. Онопрієнко В.І.  Історія української науки ХІХ–ХХ століть: Навч. посібн. К., 1998.

 6. Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії. К., 1996.

 7. Пістун М.Д. Програма спецкурсу "Розвиток суспільно-географічної думки в Україні". К., 1999.

 8. Пістун М.Д. Розвиток суспільної географії в Україні у ХХ – на початку ХХІ сторіччя: монографія. К., 2009.

 9. Рудницький С. Історія землезнання України. Ч.1: Старі віки. Київ; Прага, 1925.

 10. Семчишин М. Тисяча років української культури: Історичний огляд культурного процесу. К., 1993.

 11. Січинський В. Чужинці про Україну. Львів, 1991.

 12. Топчієв О. Г. Основи суспільної географії. Одеса: Астропринт, 2009.

 13. Шаблій О. І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2001.

 14. Шаблій О. І. Основи загальної суспільної географії. Підручник. Львів: Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003.


Допоміжна

  1. Академік Степан Рудницький / За ред. проф. О. Шаблія. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007.

  2. Андреев А. Труды русских географов и путешественников ХVII–XX вв. по изучению Украины // Изв. Всесоюз. геогр. об-ва. 1954. Т. 86. Вып. 2.

  3. Балабанов Г.В., Горленко І.О., Пістун М.Д. Суспільна географія в Україні //Укр. геогр. журн. 1996. N 2. С. 15-20.

  4. Боплан Ґ.Л. де Опис України, кількох провінцій Королівства Польського, що тягнуться від кордонів Московії до границь Трансільванії разом з їхніми звичаями, способом життя і веденням воєн. К., 1990. Т.1, Т.2.

  5. Боплан і Україна: Зб. наук. праць. Львів, 1998.

  6. Ващенко А., Горленко И. Развитие экономико-географической мысли в Украинской ССР (1917–1977 гг.) //Экономическая география. 1979. Вып. 26.

  7. Влах М. Науково-теоретичні засади дослідження та періодизації історії української географії // Регіональні географічні дослідження України та суміжних територій: зб. наук. праць / Відп. ред. Ю. О. Кисельов. – Луганськ: Альма-Матер, 2006.

  8. Влах М. Особливості географії середньовічного періоду (V-XV ст.) (текст лекції з курсу "Історія географії" для студентів географічного факультету денної і заочної форми навчання. Львів, 1999.

  9. Володимир Кубійович: енциклопедія життя і творення / Упоряд. О.Шаблій.. – Париж; Львів: Фенікс, 1996.

  10. Географічна енциклопедія України: У 3 т. К., 1989–1993.

  11. Геродот. Геродота турійця з Галікарнаса "Історій" книг дев'ять, що їх називають музами / Пер., передм. та прим. А.О. Білецького. Кн. 4. Мельпомена. К., 1973.

  12. Доктор географії Мирон Дольницький / За ред. О. Шаблія. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2005.

  13. Доктор географії Олена Степанів / Упоряд., автор передмови проф. О. Шаблій, співавтор вступної статті, доц. О.Вісьтак. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002.

  14. Дослідження проблем розвитку господарства України /Г.В. Балабанов, А. Г. Гольцов, І. О. Горленко та ін. // Укр. геогр. журн. 1996. № 2.

  15. Енциклопедія Українознавства / Гол. ред. проф. д-р В.Кубійович. Львів, 1993–1998. Т. 1–7.

  16. Золотослов. Поетичний космос Давньої Русі /Упоряд., передм. та пер. Михайла Москаленка. К., 1988.

  17. Іван Фещенко-Чопівський. Життєписно-бібліографічний нарис: Визначні діячі НТШ. Число 8 / За ред. О. Романіва. Львів, 2000.

  18. Історія української географії і картографії: Матеріали наук. конф., присвяченої 95-річчю від дня народження проф. Володимира Кубійовича (Тернопіль, 25-26 грудня 1995 р.). Тернопіль, 1995.

  19. Кльонович С.-Ф.  Роксоланія //Українська поезія ХVІ століття. К., 1987.

  20. Костриця М.С. І.А.Фещенко-Чопівський — автор праць з економічної географії України //Укр. геогр. журн. 1997. № 2.

  21. Краснопольський А.В. Отечественные географы (1917–1992): Библиогр. справ. / Под ред. С.Б.Лаврова: В 3 т. Т. 1. Спб., 1993; Т. 2. Спб., 1994; Т. 3. Спб., 1995.

  22. Кубійович В. Мені 85. Мюнхен; Париж, 1985.

  23. Кубійович В. Наукові праці. Т. 1 /Упоряд. О. Шаблій. Париж; Львів, 1996.

  24. Кубійович В. Наукові праці. Т. 2 /Упоряд. О. Шаблій. Париж; Львів, 2000.

  25. Лановик Б.Д., Матисякевич З.М., Матейко Р.М. Історія господарства: Україна і світ: Підруч. К., 1995.

  26. Літопис Руський / За іпатським списком переклав Леонід Махновець. К., 1989.

  27. Людина і довкілля. Антологія: У 2 кн. / Упоряд., авт. вступ. розд., біогр. довід. та комент. В.С. Крисаченко. К., 1995.

  28. Львівська суспільно-географічна школа (до 60-річчя кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка). Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2004.

  29. Макарчук С. Писемні джерела з історії України. Львів, 1999.

  30. Маринич О.М., Палієнко В.П., Руденко Л.Г. Основні етапи і напрями географічних досліджень у Національній академії наук України // Укр. геогр. журн. 1998. N 3.

  31. Мукитанов Н.К. От Страбона до наших дней: Эволюция географических представлений и идей. М., 1985.

  32. Олена Степанів. Наукові праці. Есе. Спогади. Львів: Вид. центр НТШ, 2003.

  33. Паїк В. Корінь безсмертної України і українського народу. Львів, 1995.

  34. Паїк В. Україна в минулому й сьогодні: Історичні географічні карти. Львів, 1998.

  35. Професор Валентин Садовський / За ред. О. І. Шаблія. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2004.

  36. Професор Володимир Ґеринович / За ред. проф. О. Шаблія. Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009.

  37. Професор Володимир Кубійович / За ред. проф. О. Шаблія. Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006.

  38. Професор Іван Тесля / Упоряд. О. Шаблій. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002.

  39. Професор Опанас (Афанасій) Ващенко / Упоряд. О. Шаблій. Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001.

  40. Ровенчак І. Географічна комісія НТШ // Вісник НТШ. 2000, № 3. С. 28-29.

  41. Руденко В.П. Професор Антін Синявський – подвижник української географії. К., 1996.

  42. Руденко Л.Г. Напрями географічних досліджень в Україні у сучасних умовах // Укр. геогр. журн. 1995. N 1–2.

  43. Рудницький С. Політична географія України / Упоряд., передмова П. Штойка. Львів, 1998.

  44. Рудницький С. Про становище історичної географії в системі сучасного землезнання // Зап. іст.-філол. відділу ВУАН. Харків, 1927. Т. 13-14.

  45. Рудницький С.Л. Чому ми хочемо самостійної України? / Упоряд., передмова О.І.Шаблія. Львів, 1994.

  46. Синявський А.С. Вибрані праці /Упоряд. С.І.Білокінь. К., 1993.

  47. Українська економічна думка: Хрестоматія / Упоряд., наук. ред., пер., авт. вступ. розд. і біогр. довід. С. М. Злупко. К., 1998.

  48. Українське Полісся: вчора, сьогодні, завтра: Зб. наук. праць. Луцьк, 1998.

  49. Фащевський М.І., Старостенко Г.Г., Немченко М.П. Дослідження з географії населення // Укр. геогр. журн. 1996. № 2.

  50. Шаблій О. Історичні виміри української географії //Історія української географії. Всеукр. часопис. Тернопіль, 2000. Вип. 1. С. 7-15.

  51. Шаблій О. Мандрівки Володимира Кубійовича. Львів, 2000.

  52. Шаблій О.І. Академік Степан Рудницький — фундатор української географії. Львів; Мюнхен, 1993.

  53. Шаблій О.І. Володимир Кубійович: енциклопедія життя і творення. Львів, 1996.

  54. Шевальє П. Історія війни козаків проти Польщі: з розвідкою про їхнє походження, країну. звичаї. К., 1993.

  55. Штойко П. Степан Рудницький (1877–1937). Життєписно-бібліографічний нарис. Львів, 1997.


9. Інформаційні ресурси

 1. Географія: історія, науковці, країни світу // http://geograf.at.ua

 2. Енциклопедія українознавства // www.uk.wikipedia.org/wiki/ Список_універсальних_ енциклопедій

 3. Вікіпедія — вільна енциклопедія // www.uk.wikipedia.org

 4. Енциклопе́дія суча́сної Украї́ни (ЕСУ) // www.uk.wikipedia.org/wiki/Енциклопедія_ сучасної_України

 5. Українська наукова інтернет-спільнота // www.nauka-online.org


Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за iconН. В. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Науково-дослідницька робота студентів» для студентів 4 курсу...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за iconМ. І. Шпіка програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Системи керування електроприводами” для студентів для студентів...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за iconД. В. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для студентів 3 курсу денної форми...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за iconМіського господарства тараруєв Ю. О. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Оцінка бізнесу» для студентів 5 курсу денної форми навчання...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за iconМіського господарства тараруєв Ю. О. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Фінансування будівництва» для студентів 5 курсу денної форми...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за iconМіського господарства ю. С. Калиниченко, О. В. Кульбашний програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Спеціальні електричні машини” (для студентів 4 курсу заочної...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за iconЮ. А. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для студентів 6 курсу заочної форми...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за iconЮ. О. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка інвестицій» для студентів 5 курсу денної І заочної...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за iconЛ. Г. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Управління капіталом» для студентів 6 курсу заочної форми...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за iconХарківська національна академія міського господарства в. О. Хесін Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи типологічного аналізу в містобудуванні» (для студентів...
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Обробка та утилізація осаду” для студентів 5 курсу денної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи