Богдан Муха стр icon

Богдан Муха стр
Скачати 68.64 Kb.
НазваБогдан Муха стр
Дата08.01.2013
Розмір68.64 Kb.
ТипДокументи

Богдан Муха стр. 4.1.20132640557

Навчальний рік 2011/2012

Кафедра фізичної географії

ЗАТВЕРДЖУЮ”

Зав. кафедрою

___” _________ 2011р.


СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН

лекційних, практичних (семінарських) і лабораторних занять

Вид заняття

Ауд.

В т. числі

СР

Всього

Л

ПС

ЛР

К-ть год. в сем.
32

39

К-ть год. на тиждень

^

Дисципліна Планування фізико-географічних досліджень

Спеціальність Географія

Факультет Географічний Курс 3 Семестр 6

Тижні, семестр
^

Номер, назва і зміст теми


К-ть годин

1

2

3
^

Лекційний курс


1

Мета і план спецкурсу. Рекомендована література. Наукове дослідження: визначення, суть. Об’єкт і предмет дослідження. Специфіка географічних досліджень. Класифікація методів географічних досліджень

Система географічних наук і основні проблеми фізичної географії Вибір актуальної проблеми, методів і об’єкту дослідження.

2


2


Планування польового дослідження. Репрезентативність, коректність, об’єктивність, довірність, точність досліджень.

Організаційні форми і основні етапи фізико-географічних досліджень. Основні методи географічних досліджень.Об’єкти досліджень.

2

3

Організація польових досліджень. Підготовчий період. Збір літературних та картографічних матеріалів. Розробка стратегії і тактики дослідження.

2

4

Підготовка проекту дослідження. Обгрунтування мети, методів і програми дослідження. Фінансовий план дослідження.

2

5

Підготовка до практичного виконання польових досліджень. Спорядження експедиційне і особисте, транспорт, база експедиції (табору),. Безпека праці в польових умовах.

2

6

Документація польових досліджень.Щоденники і бланки, польові карти, карти фактичного матеріалу. Наукова фотографія. Матеріали дешифрування документів дистанційного зондування.

2

7

Відбір і документування зразків (гірських порід, грунту, води,снігу, повітря, рослин, і т.д.)Правила виедення , оформлення і збереження матеріалів польових досліджень.

2

8

Первинне опрацювання матеріалів польових досліджень. Первинний аналіз і оцінка виконаної роботи. Вироблення корегуючих зауважень і правил для продовження аналогічних досліджень.

2

9

^ Б. Методи опрацювання географічних даних.Специфіка матеріалів географічних досліджень. Потреба розгортання досліджень у пунктах на простір. Правила такого розгортання.1.Текстові описи і їх опрацювання. Опрацювання бланкових описів пунктів ландшафтного картографування. і використання їх для складання легенди карти та у якості ілюстративних описів. Опрацювання описів відслонень.Опрацювання записів польового щоденника.Опрацювання диктофонних записів.Використання польових описів у звітній роботі.

2

10

Картографічні матеріали і робота з ними. а). Картографічні матеріали запозичені. Правила користування і використання. Посилання на картографічні матеріали. Необхідність збереження умовних знаків та масштабу оригіналу.Роботи з картографічними матеріалами. Копіювання карт: (ручне на світлопультах без зміни масштабу,ручне проекційне з допомогою універсального топографічного проектора, ксерокопіювання з зміною і без зміни масштабу, сканування на сканерах Модифікування карт (Зміна змісту з спрощенням чи ускладненням, зміна масштабу, зміна оформлення, перетворення паперової карти у електронну форму шляхами цифрування на дигітайзері, сканування на сканері, копіювання курсором на моніторі через прозору копію оригіналу).

2

13

. Картографічніні матеріали власні, авторські.Складання карт, картосхем і планів. Обов’язкові елементи карти,компонування листа карти. Коректність композиції політична, інформаційна, художня. Ситуаційне розташування поля основної карти, легенди, умовних знаків, масштабу, карт-врізок, інформаційнх графіків, таблиць, рисунків, інших ілюстрацій). Оформлення змісту основної карти: ситуаційні елементи, якісний фон, штрихування, умовні значки, написи.Спеціальний зміст карти і його виділення. Зображення способом ареалів, якісного фону, штриховки, значків безмасштабних і масштабних, Вибір шкал кольорів, штриховок, значків для передачі кількісних та якісних відмінностей, зв’язків, динаміки явищ, підпорядкованості категорій об’єктів. Пластика кольорів, світлотіньова пластика Комп’ютерні карти. Складання і редагування рисунків, схем і картосхем в програмних засобах power Point, Paint, Corel DRAW, Foto Shop. Робота у цих програмах. Поняття про програмні продукти Arcviev, Arcinfo. Геоінформаційні системи.

2

11

^ Просторова розгортка та інтерпретація точкової інформації. Інтерполяція по лініях без врахування особливостей земної поверхні. Апроксимація трендів Інтерполяція з врахуванням особливостей земної поверхні: по профілях з врахуванням відомих градієнтних співвідношень чи закономірних якісних і кількісних змін; .Складання карт просторового розташування явищ методом ізоліній. Програмні продукти Surfer, Arcviev. Arcinfo Особливості складання градієнтних карт у середовищі цих програм.

2

12

Цифрові матеріали.Опрацювання рядів данихКритичний аналіз рядів даних. Вибірковий метод статистичного дослідження. Середні величини. Показники варіації Розділення неоднорідних сукупностей впорядкованих і невпорядкованих. Кластеризація, класифікації. Комп’ютерне опрацювання рядів даних. Робота з таблицями у програмному пакеті Mikrosoft (Microsoft Word, Microsoft Excel): створення таблиць, сортування даних, фільтрація даних, формули, обчислення. Система управління базами даних Microsoft Access.

2

13

Графічне зображення результатів досліджень. Різновиди графіків і діаграм. (Лінійні, стовбчасті, кругові, радіальні). Комп’ютерне виготовлення графіків. Опрацювання діаграм та графіків.Спеціальні ефекти графічних зображень.Номограми – графіки для обчислень. Методика побудови номограм здвома шкалами, сітчасті, кругові, з рухомим транспарантом.

2

14.

Специфіка виготовлення демонстраційних матеріалів. Демонстраційні карти, графіки, рисунки, слайди, фолії, Фотографії, рисунки. Демонстраційна наукова фотографія. Композиція кадрів віддаленого панорамного та близького крупнооб’єктного планів. Фотодокументування процесів і явищ. Правила ілюстрування тексту фотографіями.

2

15


Звіт про виконану роботу. Звіт про практику.Курсова робота. Дипломна робота. Процедури підготовки, оформлення і представлення таких робіт. Обов’язки керівника і виконавця робіт.Календарний план виконання роботи.

Підготовка звітної роботи(ЗР): загальні вимоги, порядок Структура ЗР.2.Зміст розділів ЗР .Завдання керівника для виконання ЗР.Ініціатива виконавця, автора.

2

13.

.Оформлення тексту ЗР.Параметри тексту, грамотність тексту,співвідношення текстових та ілюстративних частин ДР. Стандарти оформлення: титульної сторінки,заголовків, посилань на цитовану та використану літературу, цитат,формул,таблиць, вставляння рисунків, карт, інших ілюстрацій, Їх нумеруція. Оформлення списку цитованої і використаної літератури.

2

16

Оформлення ілюстративного матеріалу для захисту дипломної роботи.Призначення ілюстративного матеріалу, його доцільність. Види ілюстративного матеріалу. Оформлення карт, картосхем, графіків, рисунків, таблиць, фотографій.

Захист звітної роботи. Процедура захисту З.Р. Підготовка і реалізація виступу з представлення ЗР. Відповіді на запитання і зауваження.

2Склав

доцент кафедри фізичної географії Б.Муха

Схожі:

Богдан Муха стр iconБогдан Муха стр
Мета і план спецкурсу. Рекомендована література. Наукове дослідження: визначення, суть. Об’єкт і предмет дослідження. Специфіка географічних...
Богдан Муха стр iconН. М. Богдан інвестування конспект
Васильєв О. В., Богдан Н. М. Інвестування: Конспект лекцій (для слухачів другої вищої освіти, напряму підготовки 0501 Економіка І...
Богдан Муха стр iconН. М. Богдан програма І робоча програма навчальної дисципліни
«Будівництво», спеціальності 092108 – «Теплогазопостачання І вентиляція» / Укл.: Богдан Н. М харк нац акад міськ госп-ва.– Х.: Хнамг,...
Богдан Муха стр iconВ. Т. Плакіда Н. М. Богдан конспект
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Інноваційний менеджмент» для студентів 6 курсу напряму підготовки 0501 Економіка І підприємництво...
Богдан Муха стр iconН. М. Богдан програма І робоча програма навчальної дисципліни
«Інвестування» (для слухачів другої вищої освіти освітньо – кваліфікаційного рівня підготовки «спеціаліст», спец. 050107 «Економіка...
Богдан Муха стр iconН. М. Богдан програма та робоча програма
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент у міському господарстві та будівництві» (для студентів 5 курсу та слухачів...
Богдан Муха стр iconДокументи
1. /Уч материалы/стр 1-62 Часть 1.doc
2. /Уч...

Богдан Муха стр iconДокументи
1. /Таблица стр. 106.doc
2. /Таблица стр....

Богдан Муха стр iconН. М. Богдан програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Інвестування» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання фпо І зн напряму підготовки...
Богдан Муха стр iconН. М. Богдан програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Основи менеджменту» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи