«туризм як фактор розвитку регіону» icon

«туризм як фактор розвитку регіону»
Скачати 51.47 Kb.
Назва«туризм як фактор розвитку регіону»
Дата09.01.2013
Розмір51.47 Kb.
ТипДокументи

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ № 1

12-14 жовтня 2011 року кафедрою економічної і соціальної географії природничо-географічного факультету Вінницького державного педагогічного університету

імені Михайла Коцюбинського заплановано проведення


Всеукраїнської науково-практичної конференції

«ТУРИЗМ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ РЕГІОНУ»


Організатори конференції: Міністерство науки, освіти, молоді і спорту України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Київський національний педагогічний університет імені Драгоманова, Львівський національний університет імені Івана Франка, Тернопільський національний педагогічний університет імені Гнатюка, Українське географічне товариство (Вінницьке відділення)


Робота конференції планується за такими напрямками:

1. Природничі аспекти розвитку туризму в регіоні.

2. Історико-географічні чинники розвитку туризму.

3. Регіональні аспекти розвитку туризму.

4. Суспільно-географічні чинники розвитку туризму.

5. Проблеми розвитку соціальної інфраструктури туризму в контексті Євро-2012.

6. Інноваційні форми та напрямки розвитку туризму та готельного господарства.

7. Туристично-краєзнавча робота в загальноосвітніх школах та вищих навчальних закладах.


Для участі у конференції необхідно до 30 червня 2011 року подати до оргкомітету такі матеріали:


^ Заявку на участь у конференції (подається на кожного учасника окремо): прізвище, ім’я, по-батькові; країна, місто; організація (ВНЗ, факультет, НДІ тощо), її адреса; посада, вчений ступінь, наукове звання; контактний телефон, факс, E-mail; поштова адреса для листування; назва наукового напряму; назва доповіді; технічні засоби, необхідні для доповіді; форма участі у конференції (доповідь, участь у конференції без доповіді, надсилання матеріалів без безпосередньої участі); необхідність у готелі.


^ Матеріали доповіді надсилати електронною поштою. Електронною поштою матеріали і заявка надсилаються на E-mail з підтвердженням отримання оргкомітетом. Формат файлів *.doc або *.rtf. Назва файлу – прізвище першого автора (наприклад, Petrenko.doc). До матеріалів доповіді можна додавати рисунки, таблиці та картографічні матеріали.


^ Вимоги до оформлення матеріалів доповіді:

Текст оформляється у текстовому редакторі Word-2003 (формат "doc") або у раніших версіях Word (формат "rtf"). Обсяг – 3-5 сторінок друкованого тексту формату А4. Гарнітура Times New Roman, розмір шрифту – 14 пт, друк – через 1 міжрядковий інтервал. Абзацний відступ – 12,5 мм. Поля зверху, знизу – 20 мм, ліворуч та праворуч – 25 мм. Матеріали подаються українською таросійською мовами.

Розміщення на сторінці: у лівому верхньому куті УДК, у тому ж рядку по правому краю прізвище та ініціали автора (авторів) жирним шрифтом та курсивом. У наступному рядку – повна назва організації курсивом та вирівняно по правому краю. Нижче, у наступному рядку, через один інтервал, назва доповіді великими літерами жирним шрифтом, вирівнювання – від центру. Нижче, через рядок, з відступу розміщується текст доповіді. Посилання на літературу( згідно вимог ВАКу) – у квадратних дужках. Під текстом, через рядок, з відступу друкується список використаних джерел.


Зразок оформлення тексту:
^

УДК … Гаврилюк А. С.

Вінницький державний педагогічний університет

імені Михайла Коцюбинського

Соціально-економічні чинники розвитку туризму в УкраїніДалі друкується текст через 1 міжрядковий інтервал. Посилання на літературу в тексті позначаються арабськими літерами за формою.

Бажано не розміщувати в тексті складних графічних матеріалів та великих таблиць.

Приймаються тільки ті матеріали, які повністю відповідають тематиці конференції і вказаним вимогам. За зміст матеріалів відповідальність несуть автори.

Матеріали конференції планується видати до початку конференції. Збірник матеріалів буде друкуватись в авторській редакції.


^ Заявки та матеріали конференції (доповіді) надсилаються електронною поштою

Чернова А.В. (e-mail: cherrys21@rambler.ru)

Внески для публікації матеріалів у розмірі 20 грн. за 1 сторінку та організаційний внесок в розмірі 200 грн (екскурсії по місту, кава брейк) просимо надсилати до 30 червня 2011 р. поштовим або електронним переказом за адресою: 21100, кафедра економічної і соціальної географії, Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, вул. Острозького, 32, Ковальова Л.П.


^ Крім збірника матеріалів конференції найбільш змістовні статті будуть видані в «Наукових записках ВДПУ. Серія «Географія». Вимоги до оформлення статті:

 1. Матеріали подаються українською, російською мовами.

 2. Текст оформляється у текстовому редакторі Word-2003 (формат "doc") або у попередніх версіях Word (формат "rtf"). Обсяг – 7-10 сторінок друкованого тексту формату А4. Гарнітура Times New Roman, розмір шрифту – 12 пт, друк – через 1 міжрядковий інтервал. Абзацний відступ – 12,5 мм. Поля зверху, знизу, ліворуч та праворуч – 30 мм.

 3. На початку статті обов’язково вказати УДК, прізвище та ініціали автора/авторів, заголовок статті, резюме українською, російською, англійською мовами (до 5-ти рядків кожне) та ключові слова (до 5 слів), розділених комою. В резюме російською та англійською мовами необхідно вказати авторство та заголовок статті відповідною мовою.

 4. Відповідно до постанови ВАК України, наукові статті, які публікуються в наукових фахових виданнях повинні мати такі обов'язкові елементи:

 • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

 • аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується зазначений стаття;

 • формулювання цілей статті (постановка завдання);

 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

 • висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

 1. Рисунки і таблиці повинні розміщуватись після першого згадування в тексті або зразу на наступній сторінці. Розмір рисунків і таблиць не повинні виходити за межі вказаних полів. Рисунки найбільш бажано подавати у чорно-білому вигляді або у контрастних відтінках сірих тонів форматів bmp, tiff, jpg, gif (300 dpi). Обов’язковою умовою є можливість читання на рисунках всіх наведених елементів. Підписи до рисунків наводяться під рисунками симетрично до тексту, підписи до таблиць наводяться над таблицями. Загальна кількість рисунків і таблиць до кожної статті не повинна перевищувати чотирьох.

 2. Список використаних джерел (до 15 назв) повинен бути оформлений в алфавітному порядку та згідно нового стандарту бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Посилання на джерела у тексті подаються у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера списку.

 3. Особливо ретельно варто перевіряти текст статті на наявність орфографічних та граматичних помилок.

 4. Окремим файлом подати інформацію про автора (авторів): прізвище, ім'я, по-батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь та вчене звання, домашня адреса.

 5. Матеріали до публікації та інформацію про авторів варто подавати у роздрукованому вигляді (1 примірник) та на CD- чи DVD-диску. На електронному носієві окремими файлами варто подати рисунки і таблиці. Назви всіх файлів повинні бути латинізованими.

Схожі:

«туризм як фактор розвитку регіону» iconТема  фінансова основа економічного розвитку регіону
Об’єкти накопичення фінансових ресурсів регіону наведені на рис. Фінансові ресурси регіону створюють основу для економічного розвитку...
«туризм як фактор розвитку регіону» iconЕкологізація виробництва як фактор сталого розвитку регіону
Перехід до сталого розвитку держави можливий лише при забезпеченні сталого розвитку усіх її регіонів, що передбачає формування ефективної...
«туризм як фактор розвитку регіону» iconЕколого-економічні засади розвитку регіону
Оскільки екологоорієнтованість процесів розвитку регіону визначається, в першу чергу, процесами функціонування підприємств території,...
«туризм як фактор розвитку регіону» iconН. О. Могильна, В. А. Омельяненко, В. О. Садовий
Стаття присвячена формуванню іміджу регіону як фактора залучення іноземних І внутрішніх інвестицій. Розглянуто основні етапи формування...
«туризм як фактор розвитку регіону» iconТема  визначення рівня економічного розвитку регіону
Таким чином, обґрунтування економічного розвитку можна одержати, тільки виключивши усі фактори, що суб'єктивно завищують значення...
«туризм як фактор розвитку регіону» iconЕкологічні обмеження розвитку інвестиційного потенціалу регіону жулавський А. Ю., к е. н., професор, Говорун Я. В., аспірант
Еколого-економічний розвиток регіону передбачає раціональне використання обмежених природних ресурсів із забезпеченням відтворення...
«туризм як фактор розвитку регіону» iconЗаявка на участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційне забезпечення економічного розвитку регіону»
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційне забезпечення економічного розвитку регіону»
«туризм як фактор розвитку регіону» iconПотураєв, М. Р. Консенсус як фактор стабільного політичного розвитку / М. Р. Потураєв // Грані. – 2005. – №3. – С. 130-133. 2 Торяник, В. Н
Консенсус як фактор стабільного політичного розвитку / М. Р. Потураєв // Грані. – 2005. – №3. – С. 130-133
«туризм як фактор розвитку регіону» iconШваб О. В. Інтеграційна стратегія України як фактор розвитку національного господарства
move to 0-16812845
«туризм як фактор розвитку регіону» icon"Гідробіологія"
Газовий режим водойм як провідний екологічний фактор розподілу та розвитку гідробіонтів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи