Звіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2010 році icon

Звіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2010 році
Скачати 168.59 Kb.
НазваЗвіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2010 році
Дата17.03.2013
Розмір168.59 Kb.
ТипЗвіт

Звіт

про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки

філософського факультету у 2010 році


3. Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук. ступінь, наук. звання), № держреєстрації, термін виконання.

Узагальнені результати виконання теми (за весь час дії теми (для завершених) та за звітній рік зокрема):

“Методологічні основи сучасної політичної науки”, науковий керівник – завідувач кафедри теорії та історії політичної науки, доктор політичних наук, професор Денисенко В.М., № держреєстрації 0108U008918, термін виконання – 01.01.2008–31.12.2010.


3.1 Резюме українською мовою

Проаналізовано проблеми, присвячені формуванню теоретико-методологічних основ політології в Україні, визначенню системи понять та їх відношення, базових принципів та методів дослідження політичних явищ, а також функцій, принципів, особливостей історичного становлення політичної науки. Виявлено особливості становлення предмету політології в контексті динаміки політичних стратегій перехідних суспільств, і українського також.

В рамках аналізу методологічних основ політичної науки використані такі підходи як системний, структурно-комунікаційний, неоінституціоналізм, постмодернізм, постструктуралізм, семіотичний. Вони стали основою дослідження політичної діяльності та політичного функціонування, політичного простору, проблем державного управління та бюрократії, розвитку демократії та громадянського суспільства, зокрема електронної, становлення та циркуляції еліт. Досліджено проблеми транзитології, системності політики, політичної суб’єктності, гендерної політики. Розглянуто теоретичні підходи до аналізу таких феноменів як політичне життя, популізм, політичний образ, політична толерантність, ментальність, політичний дискурс, безпека особи. Особливу увагу приділено антропологічним проблемам сучасного політичного процесу в Україні, ролі індивіда в процесі розвитку та становлення інститутів влади, зростання його міжнародної суб’єктності, а також гендерним вимірам політичного життя. Досліджено теоретичні проблеми функціонування міжнародних організацій, їх взаємовідносини з державами.

The issues that were devoted to the forming of the theoretical and methodological background of the Political Science in Ukraine had been analyzed. The systems of notions and their correlations, principles and methods for the researches of the political essences and functions and peculiarities of the historical development of the Political Science were defined. The study covered peculiarities of the establishment of the main subject in the Political Science in the context of dynamic political strategies in the transitional societies including Ukrainian one.

In frames of the methodology of the Political Science analysis the following approaches were used: systematic, structural communicational, neoinstitutionalism, postmodernism, poststructuralism and semiotic. Those approaches formed the ground for the research of the political activity, political functioning, political space, the issues of state governance, democracy development and civil society, in particular the elite circulation. Issues of the transitology, systems of politics, political actors and gender politics were studied. The theoretical approaches to the analysis of such phenomenon as a political life, the populism, the political image, the political tolerance, a mentality, the political discourse and the safety of the person were described. Special attention was paid to the anthropological problems in the modern political process in Ukraine, including the individual role in the development and establishment of the power institutes, in the growth of international actors and in the gender dimensions of the political life. Theoretical problems of the international organizations functioning and their relations with states were highlighted.

Результати роботи над темою представлені у статтях, тезах виступів на конференціях. Практично втілюються в курсах і спецкурсах, що читаються виконавцями теми.

Бібліографія за 2010 рік: 1 підручник (гриф МОНУ), 2 навчальних посібники (1 посібник – гриф МОНУ), 23 статті, 27 тез на конференціях.

Бібліографія за період виконання теми: 2 підручника (гриф МОНУ), 2 навчальних посібники (1 посібник – гриф МОНУ), 1 словник, 50 статей у вісниках та наукових журналах та 61 теза.


3.2 Захищені дисертації співробітниками і аспірантами (назва, ПІБ)

У рамках розробки теми “Методологічні основи сучасної політичної науки” за звітний період захищено 5 кандидатських дисертацій:

1. Крап Андрій Павлович “Нормативно-процедурні аспекти формування політичної стабільності в транзитних суспільствах (на прикладі України)”;

2. Щурко Олена Михайлівна “Особливості трансформації та формування міжнародного образу України на сучасному етапі”;

3. Шеремета Святослав Петрович “Співвідношення політичних та морально-етичних основ соціального буття: теоретико-методологічний аспект”;

4. Анісімович-Шевчук Ольга Зенонівна “Політична комунікація як системоутворюючий фактор політичного життя суспільства”;

5. Шиманова Ольга Володимирівна “Політична комунікація в системі міжпартійних та внутрішньопартійних відносин в Україні”.

3.3 Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники, переклади наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях.

У рамках виконання теми протягом 2010 р. опубліковано:

1 підручник (гриф МОНУ)

2 навчальних посібники (1 посібник з грифом МОНУ)

23 статті

27 тез на конференціях


5. Інші форми наукової діяльності (робота спеціалізованих вчених, експертних рад, рецензування та опонування дисертацій тощо).

 • Проф. Денисенко В.М. – голова Спеціалізованої вченої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій Д 35.051.17 за спеціальностями 23.00.01 – теорія та історія політичної науки та 23.00.02 – політичні інститути і процеси. Член Спеціалізованої вченої ради Д 35.051.02 у Львівському національному університеті імені Івана Франка, Спеціалізованої вченої ради К 35.051.11 у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

 • Проф. Денисенко В.М. – член редакційної колегії “Вісника ЛНУ. Серія: Філософські науки”, журналу “Соціогуманітарні проблеми людини”, “Наукового віснику Ужгородського університету. Серія: Політологія. Соціологія. Фіолософія”. Голова ДЕК з політології Ужгородського національного університету.

 • Проф. Світа Г.М., проф. Денисенко В.М. – члени ради філософського факультету.

 • Доц. Сорба О.М. – вчений секретар Спеціалізованої вченої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій Д 35.051.17 за спеціальностями 23.00.01 – теорія та історія політичної науки та 23.00.02 – політичні інститути і процеси.

 • Доц. Угрин Л.Я. – відповідальний секретар Вісника Львівського університету “Філософсько-політологічні студії”.

 • Прорецензовано 7 кандидатських дисертацій (проф. Денисенко В.М., проф. Світа Г.М., доц. Угрин Л.Я., доц. Сорба О.М., асист. Шипунов Г.В.), опонування – 3 кандидатські дисертації (проф. Денисенко В.М., доц. Угрин Л.Я.), відгуки на автореферати кандидатських дисертацій – 3 (проф. Денисенко В.М.), відгуки на автореферати докторських дисертацій – 2 (проф. Денисенко В.М.)


7.1. Випускники аспірантури та докторантури


Прізвище, ініціали

Спеціальність

Денне чи заочне відділення

Науковий керівник

Юшина Наталія Миколаївна

23.00.01 – теорія та історія політичної науки

Денне

Проф. Денисенко В.М.

Коврига Світлана Олегівна

23.00.01 – теорія та історія політичної науки

Денне

Проф. Світа Г.М.

Мельник Віталій

Іванович

23.00.02 – політичні інститути та процеси

Заочне

Доц. Угрин Л.Я.


7.2. Захист дисертацій випускниками аспірантури і докторантури.


Прізвище, ініціали

Науковий керівник, консультант

Рік закінчення

Дата подачі до спец. ради

Дата захисту

Тема дисертації

Крап Андрій Павлович

Доц.

Угрин

Леся

Ярославівна

2008

Жовтень 2009

21 січня 2010 p.

Нормативно-процедурні аспекти формування політичної стабільності в транзитних суспільствах (на прикладі України)

Щурко Олена

Михайлівна

Доц.

Угрин

Леся

Ярославівна

2008

Грудень 2009

16 квітня 2010 р.

Особливості трансформації та формування міжнародного образу України на сучасному етапі

Шеремета Святослав Петрович

Проф. Денисенко Валерій Миколайович

2004

Лютий 2010

17 червня 2010 р.

Співвідношення політичних та морально-етичних основ соціального буття: теоретико-методологічний аспект


7.3 Захист дисертацій співробітниками


Прізвище, ініціали

Посада, кафедра

Спеціальність

Дата захисту

Тема дисертації

Анісімович-Шевчук Ольга Зенонівна

Старший лаборант кафедри політології

23.00.02 – політичні інститути та процеси

9 квітня 2010 р.

Політична комунікація як системоутворюючий фактор політичного життя суспільства

Шиманова Ольга Володимирівна

Асистент кафедри теорії та історії політичної науки

23.00.02 – політичні інститути та процеси

22 січня 2010 р.

Політична комунікація в системі міжпартійних та внутрішньопартійних відносин в Україні


8. Студентська наукова робота (кількість наукових гуртків та кількість студентів, що беруть участь у їх роботі; участь (кількість студентів) у виконанні бюджетної чи іншої наукової тематики; проведені студентські наукові конференції на базі університету; виступи на конференціях: вказати кількість доповідей за участю студентів і назви конференцій; спільні публікації; отримані нагороди у II етапі Всеукраїнської студентської Олімпіади, Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.


 • Щомісячно проводяться засідання студентського гуртка з політології, методологічні семінари з проблем теорії та історії політичної науки з магістрантами відділення “політології”;

 • Проведена науково-практична конференція студентів та молодих науковців “Трансформації політичної системи України в контексті світових глобалізацій них змін”19 березня 2010 року (5 доповідей, взяло участь 35 студентів);

 • Проведено конкурс студентських творчих робіт з історії та теорії політичної науки (взяло участь 20 студентів, 1 премія – Опока Юрій (3 курс ), 2 премія – Фединчук Іванна (4 курс). 3 премія – Андрушко Віталій (4 курс)).

 • Проведено інтелектуальну гру “Що? Де? Коли?” серед студентів-політологів з історії політичної думки (взяло участь 67 студентів).

 • Доля Владислава (4 курс) взяла участь у міжнародній молодіжній конференції “Єврейський спадок на території Буковини та Румунії” (м. Чернівці, м. Сучава)

 • Наукові публікації студентів:

1. Купченко О. Феноменологічний аналіз соціально-політичних процесів / Олександра Купченко // Вісник Львівського університету. Серія : філософсько-політологічні студії. – 2010. – Вип. 2. – С. 117–125.

2. Балуцька Л. Громадська думка як складова процессу інституціалізації демократії в сучасній Україні / Леся Балуцька // Вісник Львівського університету. Серія : філософсько-політологічні студії. – 2010. – Вип. 2. – С. 158–163.

3. Горбай Б. Герменевтичний аналіз як методологічна основа дослідження політичної реальності / Богдан Горбай // Методологія політичної науки: матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Перші методологічні читання / Укл. Денисенко В.М., Угрин Л.Я. – Львів : ЛНУ, 2010. – С. 45–48.


9. Публікації: (бібліографічний опис згідно з державним стандартом)

Підручники

Вчені підрозділу видали 1 підручник загальним обсягом 34,5 д.а. (у тому числі автора ун-ту 1,5 д.а.)


Бібліографічний опис

(вказати наявність грифу МОН України)

Обсяг (друк. арк.)

Світа А.М. Бюрократія і демократичне управління / Світа А.М. // Основи демократії. Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Колодій А.Ф. – Львів : Астролябія, 2009. – 832 с. (гриф МОНУ, у співавт.)

34,5 д.а. (у тому числі автора ун-ту 1,5 д.а.)


^ Навчальні посібники


Вчені підрозділу видали 2 навчальних посібники загальним обсягом 20 д.а. (у тому числі авторів ун-ту 10,5 д.а.)

Бібліографічний опис

(вказати наявність грифу МОН України)

Обсяг (друк. арк.)

Дащаківська О.Ю., Мандзій Л.С. Політична еліта: історія і теорія : Навчальний посібник / Дащаківська О.Ю., Мандзій Л.С. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 365 с. (гриф МОНУ, у співавт.)

15 д.а. (у тому числі автора ун-ту 9,5 д.а.)

Сорокопуд О. З любов’ю до відмінностей. Функціональна модель для впровадження концепції ґендерного інтегрування / Олександра Сорокопуд, Софія Буртак, Ольга Козаченко // Навчальний посібник ґендерного інтегрування. – Львів : Піраміда, 2009. – 120 с. (у співавт.)

5 д.а. (у тому числі автора ун-ту 1 д.а.)


Вісники


Видано 1 серію вісників загальним обсягом 34 д.а.

Серія, випуск

Обсяг, друк. арк.

Вісник Львівського університету. Серія : філософсько-політологічні студії. – 2010. – Вип. 1. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/faculty/Phil/homeUkr.htm

18 д.а.


Вісник Львівського університету. Серія : філософсько-політологічні студії. – 2010. – Вип. 2. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/faculty/Phil/homeUkr.htm

16 д.а.


Статті

Статті у інших зарубіжних виданнях:

1. Сорокопуд О. Конструкция упорядочивания социальных отношений во второй половине ХІХ столетия / О. Сорокопуд // Вестник Ассоциации поддержки педагогического образования Тюменской области. – Тобольск, 2009. – № 3. – С. 33–37.


Статті у вітчизняних фахових виданнях:

1. Денисенко В.М. Методологія дослідження суті політичної діяльності / Денисенко В.М. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія. Соціологія. Філософія. – Ужгород : Видавництво УжНУ “Говерла”, 2009. – Вип. 13. – С. 323–326.

2. Дащаківська О.Ю. Політичне функціонування як вид політичної діяльності: суть та особливості / Дащаківська О.Ю. // Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації. – 2009. – № 3. – С. 133–138.

3. Радь Т. Генезис феномену популізму: екскурс в історію проблеми / Тарас Радь // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія. Соціологія. Філософія. – Ужгород : Видавництво УжНУ “Говерла”, 2010. – Вип. 14. – С. 44–48.

4. Юшина Н. Вплив ідентичності на створення образу політичного лідера / Наталя Юшина // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія. Соціологія. Філософія. – Ужгород : Видавництво УжНУ “Говерла”, 2009. – Вип. 13. – С. 69–71.

5. Коврига С. Перспективи впровадження електронної демократії в перехідних суспільствах / Світлана Коврига // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія. Соціологія. Філософія. – Ужгород : Видавництво УжНУ “Говерла”, 2009. – Вип. 13. – С. 263–265.

6. Макух О. Роль індивіда у процесі розвитку інституту влади: теоретичний аспект / Оксана Макух // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія. Соціологія. Філософія. – Ужгород : Видавництво УжНУ “Говерла”, 2009. – Вип. 13. – С. 275–277.

7. Радь Т. Теоретичні засади популізму / Тарас Радь // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія. Соціологія. Філософія. – Ужгород : Видавництво УжНУ “Говерла”, 2009. – Вип. 13. – С. 289–293.

8. Мельник В. Безпека особи в контексті сучасних глобальних змін // Вісник СевНТУ. Політологія: зб. наук. пр. / Редкол. : П.І. Артюх та ін.; Севастоп. нац. техн. ун-т. – Севастополь : Вид-во СевНТУ, 2009. – Вип. 100. – С. 95–99.

9. Майданюк В.М. Наука та ідеологія: проблеми співвідношення та демаркації / Майданюк В.М. // Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – Вип. 36. – С. 431–443.


Статті у інших вітчизняних виданнях:

1. Сорокопуд О. Перспективи діалогу ціннісних парадигм в Україні як принцип системної політики / Олександра Сорокопуд // Вісник Львівського університету. Серія: філософсько-політологічні студії. – 2010. – Вип. 2. – С. 13–20.

2. Денисенко В. Ціннісні основи історичних форм буття людини / Валерій Денисенко // Вісник Львівського університету. Серія: філософсько-політологічні студії. – 2010. – Вип. 1. – С. 7–18.

3. Світа А. Закони політичної науки / Анна Світа // Вісник Львівського університету. Серія: філософсько-політологічні студії. – 2010. – Вип. 2. – С. 6–9.

4. Угрин Л. Суб’єктність індивіда в сучасних теоріях міжнародних відносин / Леся Угрин // Вісник Львівського університету. Серія: філософсько-політологічні студії. – 2010. – Вип. 2. – С. 112–120.

5. Дащаківська О. Політична еліта в теоріях інформаційного суспільства: особливості діяльності та структури / Оксана Дащаківська // Вісник Львівського університету. Серія: філософсько-політологічні студії. – 2010. – Вип. 1. – С. 237–246.

6. Дащаківська О. Особливості моніторингу органів місцевого самоврядування як методу вивчення політичного процесу / Оксана Дащаківська // Вісник Львівського університету. Серія: філософсько-політологічні студії. – 2010. – Вип. 2. – С. 134–141.

7. Сорба О. Принципи реалізації просторово-часових вимірів інтерсуб’єктивних структур політики / Олександр Сорба // Філософсько-політологічні студії. Вісник Львівського університету. – 2009.– Вип.1. – С. 106–117.

8. Шипунов Г. Концептуальні засади транзитологічної парадигми: історія становлення / Геннадій Шипунов // Вісник Львівського університету. Серія: філософсько-політологічні студії. – 2010. – Вип. 2. – С. 27–35.

9. Коврига С. Структурно-інформаційний підхід у дослідженні політичного простору як системи комунікативних зв’язків / Світлана Коврига // Вісник Львівського університету. Серія: філософсько-політологічні студії. – 2010. – Вип. 1. – С. 247–254.

10. Юшина Н. Теорія знаків як метод дослідження політичного образу / Наталія Юшина // Вісник Львівського університету. Серія: філософсько-політологічні студії. – 2010. – Вип. 1. – С. 255–263.

11. Макух О. Комунікативний підхід до дослідження політики: методологічний аналіз / Оксана Макух // Вісник Львівського університету. Серія: філософсько-політологічні студії. – 2010. – Вип. 2. – С. 54–62.

12. Гарбадин А. Позаметодологічний концепт постструктуралістського дослідження: політологічний вимір / Андрій Гарбадин  // Вісник Львівського університету. Серія: філософсько-політологічні студії. – 2010. – Вип. 2. – С. 104–111.

13. Майданюк В. Ідеологічні аспекти концепції демократії В.Липинського / Валерій Майданюк // Вісник Львівського університету. Серія: філософсько-політологічні студії. – 2010. – Вип. 2. – С. 184–190.


Тези доповідей на конференціях


Тези доповідей на міжнародних конференціях

1. Дащаківська О. Громадянське суспільство як суб’єкт створення Конституції / Оксана Дащаківська // 300 років Конституції Гетьмана України Пилипа Орлика: проблеми становлення і розвитку українського державотворення: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 14 травня 2010 року. – Львів, 2010. – С. 25–30.

2. Дащаківська О. Порозуміння елітних груп у середовищі політичної еліти / Оксана Дащаківська // Влада та суспільство під впливом закону “циркуляції еліт”: матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції (ХХІІІ Харківські політологічні читання). – Х. : ХАП, НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування АПрН України, 2010. – С. 80–82.

3. Майданюк В. Консерватизм і демократія: спільні і відмінні риси / Валерій Майданюк // Материали за 6–а международна научна конференция “Новини за модерна наука”. Том 17. Филологични науки. Политика. – София : “Бял ГРАД-БГ” ООД, 2010. – С. 72–75.

4. Майданюк В. Ознаки ідеологічних суджень / Валерій Майданюк // Materiály V meginárodni vědecko-practická konference. “Nástoleni moderni vědy”. Dil 7. Filogicke vědy. Filosofie. – Praha : Publishing House “Education and Science”, 2009. – C. 114–118.


Тези доповідей на вітчизняних конференціях

1. Світа А. Парадигми політичної науки / Анна Світа // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск В. Мельник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 191–194.

2. Угрин Л. Відносини держав і міжнародних організацій: методологічний аспект / Леся Угрин // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск В. Мельник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 195–196.

3. Дащаківська О. Теоретичні засади залучення громадян до політичного життя: спільне надання послуг / Оксана Дащаківська // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск В. Мельник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 197–199.

4. Шипунов Г. Концептуальні засади дослідження феномену політичної толерантності / Геннадій Шипунов // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск В. Мельник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 200–203.

5. Юшина Н. Політична роль як детермінанта виникнення політичного образу / Наталія Юшина // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск В. Мельник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 224–226.

6. Коврига С. Електронна демократія як особливий вид політико-комунікативного простору / Світлана Коврига // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск В. Мельник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 222–223.

7. Майданюк В. Ознаки наукових суджень у політичних доктринах / Валерій Майданюк // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск В. Мельник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 210–212.

8. Шнайдер О. Співвідношення понять “ментальність” та “менталітет” / Олександр Шнайдер // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск В. Мельник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 218–221.

9. Гарбадин А. Специфіка постмодерного тлумачення політичного дискурсу / Андрій Гарбадин // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск В. Мельник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 204–206.

10. Дебенко І. Символічна реальність функціонування суб’єкта політики / Ігор Дебенко // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск В. Мельник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 207–209.

11. Радь Т. Проблеми становлення сучасного розуміння явища популізму / Тарас Радь // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск В. Мельник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 213–217.

12. Максимович І. Політична суб’єктність: суть, основні критерії / Ірина Максимович // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск В. Мельник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 227–229.

13. Буник В. Ідея системності політики: суть та ознаки / Вікторія Буник // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск В. Мельник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 230–232.

14. Дащаківська О. Громадянське суспільство як детермінанта трансформації політичної системи / Оксана Дащаківська // Матеріали Науково-практичної конференції студентів та молодих науковців “Трансформації політичної системи України в контексті світових глобалізаційних змін”. – Львів, 2010. – С. 45–49.

15. Сорокопуд О. До питання про ґендерну політику крізь призму конференції “методології” постмодерних діалогів / Олександра Сорокопуд // Матеріали конференції молодих науковців. – Київ, 2009. – С. 21–24.

16. Сорокопуд О. Аналіз діалогу гендерної політики місцевого, державного та міжнародного рівнів / Олександра Сорокопуд // Регіональні підходи до вирішення проблем гендерної дискримінації та гендерного насильства як глобального порушення прав людини: Матеріали обласної науково-практичної конференції (упорядниця Гук Л. І.) – Львів, 2009. – С. 21–25.

17. Сорокопуд О. Перспективи тендерних ідентифікацій у вимірі громадянської свободи / Олександра Сорокопуд // Проблема гендеру в гуманітарних дисциплінах: збірник наукових праць та доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Маріуполь, 2010. – С. 176–179.

18. Радь Т. Методологічні засади дослідження популізму як соціально-політичного явища / Тарас Радь // Методологія політичної науки: матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Перші методологічні читання / Укл. Денисенко В.М., Угрин Л.Я. – Львів : ЛНУ, 2010. – С. 25–29.

19. Угрин Л. Неоінституціалізм як методологія вивчення міжнародних організацій / Леся Угрин // Методологія політичної науки: матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Перші методологічні читання / Укл. Денисенко В.М., Угрин Л.Я. – Львів : ЛНУ, 2010. – С. 40–42.

20. Шнайдер О. Перспектива використання феноменологічного підходу як складової частини методологічної бази політичної науки / Олександр Шнайдер // Методологія політичної науки: матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Перші методологічні читання / Укл. Денисенко В.М., Угрин Л.Я. – Львів : ЛНУ, 2010. – С. 43–44.

21. Стець С. Історико-теоретичний аналіз трансформації поняття “політичне лідерство” / Святослав Стець // Методологія політичної науки: матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Перші методологічні читання / Укл. Денисенко В.М., Угрин Л.Я. – Львів : ЛНУ, 2010. – С. 78–81.

22. Мельник В. Безпека особи в умовах транзитного суспільства: особливості аналізу / Віталій Мельник // Методологія політичної науки: матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Перші методологічні читання / Укл. Денисенко В.М., Угрин Л.Я. – Львів : ЛНУ, 2010. – С. 87–91.

23. Майданюк В. Ідея демократії в політичних концепціях українського і зарубіжного консерватизму / Валерій Майданюк // Методологія політичної науки: матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Перші методологічні читання / Укл. Денисенко В.М., Угрин Л.Я. – Львів : ЛНУ, 2010. – С. 111–115.


13. Пропозиції щодо нових форм організації наукової роботи в ринкових умовах


Мотивувати наукову роботу викладачів фінансовою винагородою і (або) зменшенням навчального навантаження.


Звіт заслухано і затверджено на засіданні кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол № 5 від 14 жовтня 2010 р.)


Зав. кафедрою теорії

та історії політичної науки, професор В.М. Денисенко


Звіт заслухано і затверджено на засіданні вченої ради філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол № 126/7 від 26 жовтня 2010 р.)


Декан філософського факультету,

професор В.П. Мельник

Схожі:

Звіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2010 році iconЗвіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2008 році
Теми вказувати згідно з тематичним планом університету, серед них і ті, що виконуються в межах робочого часу викладачів
Звіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2010 році iconЗвіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2011 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів
Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін...
Звіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2010 році iconЗвіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2012 році Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів
Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук ступінь, наук звання), № держреєстрації, термін...
Звіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2010 році iconНавчально-методичний посібник для студентів філософського факультету Львів 2009 Рекомендовано до друку кафедрою Теорії та історії політичної науки
Денисенко В. М. доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки
Звіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2010 році iconНавчально-методичний посібник для студентів філософського факультету Львів 2009 Рекомендовано до друку кафедрою Теорії та історії політичної науки
Денисенко В. М. доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки
Звіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2010 році iconНавчально-методичний посібник для студентів філософського факультету Львів 2009 Рекомендовано до друку кафедрою Теорії та історії політичної науки
Денисенко В. М. доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки
Звіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2010 році iconЗведений інформаційний звіт виконання затверджених індивідуальних планів роботи аспірантів
Кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету станом на 17 жовтня 2012
Звіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2010 році iconКафедра теорії та історії політичної науки
Кафедра теорії та історії політичної науки створена у 2007 р як підрозділ філософського факультету. З 2007 р завідувачем кафедри...
Звіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2010 році iconПлан роботи кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка на 2010-2011 навчальний рік
Роботу колективу кафедри зосередити на виконанні навчально-методичних планів, забезпеченні студентів всіх факультетів навчально-методичними...
Звіт про наукову роботу кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету у 2010 році iconНавчально-методичний посібник для студентів філософського факультету та факультету культури і мистецтва
Денисенко В. М. доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи