Програма виробничої практики для студентів заочників icon

Програма виробничої практики для студентів заочників
Скачати 134.88 Kb.
НазваПрограма виробничої практики для студентів заочників
Дата17.03.2013
Розмір134.88 Kb.
ТипПрограма

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка
ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан філософського факультету


проф. В. П. Мельник

2008-2009 н.р.


ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ

СТУДЕНТІВ - ЗАОЧНИКІВ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ „ПСИХОЛОГІЯ”

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ – „КЛІНІЧНА ПСИХОЛОГІЯ”


Програма розроблена у відповідності з навчальним планом для кваліфікації

6. 040100 – бакалавр психології


Розглянуто на засіданні

кафедри психології

Протокол № 1

від 29 серпня 2008 року

Зав. кафедри ___________

доцент С. Л. Грабовська
1. ВСТУП


У підготовці майбутніх психологів велика роль належить виробничій практиці. Дана програма призначена для студентів, які спеціалізуються у напрямку „Клінічна психологія”, та їх керівників. Вона розроблена на основі "Методичних рекомендацій по складанню програм практики студентів вищих навчальних закладів України”, Київ, 1996, а також з врахуванням передового досвіду проведення виробничої практики.

Студенти заочного відділення цю практику проходять на ІV курсі у сьомому семестрі. Її тривалість два тижні: з 8 вересня по 21 вересня. Для студентів заочної форми навчання виробнича практика проходять з відривом від роботи за місцем праці. Щодня студенти повинні провести на базі практики не менше 6 годин (60 год. для заочної форми навчання).

Обов'язковою умовою проведення виробничої клінічної практики студентів є наявність на базі практики досвідченого психолога. Можливими базами для її проведення є лікарні, поліклініки, профілакторії.

Перед початком практики на кафедрі психології проводиться настановна конференція, у якій беруть участь студенти-практиканти та їх керівники від університету та бази практики. На ній відповідальний за проведення практики від кафедри психології знайомить студентів та їх керівників з наказом ректора, програмою практики, вимогами та обов’язками. Для кожної бази практики з числа студентів призначається староста.

Основними обов'язками студентів-практикантів є:

 1. Розпочати і завершити практику у зазначений термін.

 2. Перебувати на базі практики визначену кількість годин.

 3. Якісно виконувати усю роботу, передбачену програмою практики. Невиконання хоча б одного пункту програми є підставою для неатестації студента-практиканта.

 4. Дотримуватися правил внутрішнього розпорядку бази практики.

 5. Виконувати розпорядження адміністрації бази практики та керівників практики.

 6. Дотримуватися норм поведінки.

 7. Дотримуватися положень Кодексу психологів.

 8. Вчасно оформити документацію.

 9. Захистити звіт по практиці на підсумковій конференції.

Основними обов'язками керівника практики від університету є:

 1. Забезпечити практикантів скеруванням на практику.

 2. Спільно з керівником від бази практики забезпечити зустріч практикантів з керівництвом бази практики.

 3. Ознайомити студентів з метою та завданнями практики.

 4. Ознайомити студентів з правилами ведення документації.

 5. Допомогти укласти індивідуальний план практикантів, затвердити його та контролювати виконання.

 6. Проводити індивідуальні та групові консультації.

 7. Спостерігати за проведенням емпіричних досліджень.

 8. Контролювати хід практики.

 9. Оцінити роботу студентів на практиці, їхню готовність до професійної діяльності.

 10. Взяти участь у настановній та підсумковій конференціях з питань практики.

 11. Подати письмовий звіт про керівництво практикою.

Основними обов'язками керівника від бази практики є:

 1. Спільно з керівником практики від навчального закладу забезпечити зустріч практикантів з керівництвом бази практики.

 2. Ознайомити студентів-практикантів з базою практики.

 3. Ознайомити студентів-практикантів з правилами техніки безпеки та протипожежної безпеки на робочому місці.

 4. Допомогти укласти індивідуальний план практикантів та контролювати його виконання.

 5. Проводити індивідуальні та групові консультації.

 6. Допомогти в організації проведення емпіричних досліджень.

 7. Контролювати хід практики.

 8. Оцінити роботу студентів на практиці, їхню готовність до професійної діяльності.

 9. Підготовити характеристику на студента-практиканта.

 10. Взяти участь у настановній та підсумковій конференціях з питань практики.

На бази практики студенти з’являються зі скеруванням, яке їм видають керівники від університету на кафедрі психології. Після завершення практики на кафедрі психології проводиться підсумкова конференція (див. „Підведення підсумків практики”).


^ 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ


Основною метою виробничої клінічної практики є закріпити теоретичні знання студентів з урахуванням сучасних умов роботи у медичних закладах, а також ознайомити студентів зі специфікою роботи психолога в клінічних установах. Завданням цієї практики є зміцнити теоретичні знання студентів-практикантів з медичної, клінічної психології, психології здоров'я, патопсихології та психіатрії. Ця практика дає можливість виробити уміння спілкуватися з хворими та медперсоналом з приводу вирішення їх психологічних проблем, планувати та організовувати дослідження. Під час клінічної практики студенти набувають навички проведення психологічного дослідження з врахуванням нозологічної та вікової специфіки хворих та завдань клініко-психологічної експертизи, а також навички проведення різноманітних клініко-психологічних методик.


^ 3. ЗМІСТ ПРАКТИКИ


Під час проходження практики студенти-практиканти повинні суворо дотримуватися правил охорони праці та протипожежної безпеки. Кожен студент отримує індивідуальні завдання, які повинні вчасно та якісно виконати і оформити відповідно до вимог.


^ 3.1. Індивідуальні завдання


Під час виробничої клінічної практики студенти повинні виконати наступні індивідуальні завдання:

 1. Скласти календарний план роботи (1 год).

 2. Скласти графік відвідування місця проходження практики (1 год).

 3. Вести щоденник спостережень (2 год).

 4. Ознайомитись з діяльністю психолога за місцем проходження практики (5 год).

 5. Провести клініко-психологічне обстеження одного хворого (11 год).

 6. Опрацювати отриманий емпіричний матеріал (11 год).

 7. Дати психологічну інтерпретацію отриманим даним (5 год).

 8. На основі отриманих даних поставити один психологічний діагноз (10 год).

 9. Виконувати разові індивідуальні завдання керівників практики та адміністрації (5 год).

 10. Провести 1 – 2 бесіди клініко-психологічної тематики (або психологічні тренінги) для медичного персоналу відділення (2 год).

 11. Займатися волонтерською діяльністю (при потребі) (5 год).

 12. Оформити документи практики (2 год).


^ 3.2. Заняття та екскурсії під час практики


Під час практики студенти проводять різноманітні заняття з пацієнтами та медичним персоналом бази практики. Ці заняття можуть носити пізнавальний, корекційний та розважальний характер.

^ Пізнавальні заняття можуть мати форму публічної лекції, бесіди, дискусії, диспуту тощо. Орієнтовна тематика наступна: "Внутрішня картина хвороби", "Міжособистісні стосунки: індивідуальний підхід", "Проективні методи в психології" тощо.

^ Корекційні заняття проводяться за бажанням клієнтів і можуть охоплювати найрізноманітніші сфери психіки: і пізнавальну, і емоційну, і вольову. Вони проводяться у вигляді психологічних тренінгів. Наприклад: "Самовиховання волі", "Як стримувати свої почуття", "Тренінг партнерського спілкування" тощо.

^ Розважальні заняття – це різноманітні вечори, дискотеки, КВК тощо.

Якщо студенти запланували екскурсії під час практики, вони обов'язково повинні про це поінформувати адміністрацію медичного закладу і отримати на це дозвіл. Екскурсії повинні займати не більше, ніж 6 год часу на тиждень.


^ 3.3. Навчальні посібники


Для ефективного проведення практики студенти можуть користуватися наступною навчальною літературою:

 1. Айви А. Психологическое консультирование и психотерапия. М., 1999.

 2. Балин В. Д. Теория и методология психологического исследования. Л., 1989.

 3. Блейхер В. М., Крук И. В. Патопсихологическая диагностика. К., 1986.

 4. Бондаренко О. Психологічна допомога особистості. Харків, 1996.

 5. Власова Т. А., Певзнер М. С. Дети с отклонениями в развитии. М.,1997.

 6. Горностай П. П., Васьковская С. В. Теория и практика психологического консультирования. Проблемный подход. К., 1995.

 7. Ілляшенко Т. Д. Діти з затримкою психічного розвитку та їх навчання. К.,1997.

 8. Кочюнас Р. Основи психологического консультирования. М.,1999.

 9. Лебединская К. С. Дети с нарушениями общения. М., 1999.

 10. Лурия А. Р. Умственно отсталый ребенок. М.,1991.

 11. Общий практикум по психологии: Метод наблюдения. Ч. ІІ / Под ред. М. Б. Михалевской. М., 1985.

 12. Певзнер М. С. Дети-олигофрены. М.,1999.

 13. Рубинштейн С. Я. Экспериментальные методики патопсихологии. М., 1970.

 14. Сарджвеладзе Н. И. Метод монологического интервью // Вопросы психологии. 1984. № 2.

 15. Ситньов В. М., Копернік Г. М. Основи дефектології. К.,1994.

 16. Словеснова Л. Б. Психологическое консультирование лиц с выраженным посттравматическим синдромом. Развитие психологической службы образования // Тезисы докладов научно-практической конференции. Волгоград, 1995.

 17. Стадненко І. М. Нариси з психології розумово відсталої дитини. К.,1997.

 18. Яценко Т. С. Психологічні основи групової психокорекції. К.,1996.


^ 3.4. Методичні рекомендації


Після настановної конференції студенти від університетського керівника практики отримують скерування. У перший день практики разом з університетським керівником вони прибувають на місце проходження практики, де їх зустрічає керівник практики від медичного закладу. Упродовж перших двох днів кожного практиканта закріплюють за своїм відділом. Керівник медичного закладу видає наказ про проходження практики студентами.

У перший день студенти знайомляться з базою практики. Упродовж наступних одного-двох днів студенти складають календарний план роботи та графік відвідування місця проходження практики. У календарному плані повинно бути детально (по датах та годинах) описані види роботи студента під час проходження практики. У графіку відвідування зазначається дата, години та місце знаходження практиканта у медичному закладі. Один примірник графіка подається керівникові практики від кафедри психології для контролю.

Упродовж всієї практики студенти ведуть щоденник, у якому занотовують результати спостережень за досліджуваними, свої враження про роботу психолога, медичного персоналу, зауваження щодо ходу практики тощо. Щоденник ведеться у довільній формі. Його має право оглянути лише керівник практики від кафедри психології.

Психологічні портрети повинні бути написані на основі емпіричних досліджень (експериментів, спостережень, тестування, анкетування, клінічної бесіди тощо). В них слід дати всебічну психологічну характеристику хворих: їх біографічних даних, пізнавальної, емоційної, вольової, комунікативної, особистісної та інших сфер, ставлення до своєї хвороби та до передування у медичному закладі тощо. В кінці портрету повинні бути висновки-рекомендації щодо подолання особистих проблем хворого. При підготовці цих матеріалів студенти демонструють свої вміння добирати адекватні методики дослідження, користуватися ними, опрацьовувати отримані дані та інтерпретувати їх. Підбір методик дослідження обов'язково узгоджується з керівником практики від кафедри психології.


^ 4. ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ


Студенти-практиканти повинні строго дотримуватися режиму праці бази практики та виконувати свою роботу згідно індивідуального графіку та плану роботи.

Керівники студентської практики контролюють перебування студентів на базах практики (згідно графіку), дотримання ними плану роботи, наявність необхідної документації, якість виконаної роботи, науковість та адекватність методів роботи, ставлення до своїх обов'язків та дисциплінованість. Керівник від кафедри психології має право контролювати записи, занесені у щоденник практики.

Робота студентської групи та керівників практики, в свою чергу, контролюється завідувачем кафедри психології та навчальною частиною університету.


^ 5. ВИМОГИ ДО ЗВІТНИХ ДОКУМЕНТІВ

Загальні вимоги до оформлення звітної документації наступні. Документи оформляються акуратно, від руки (при бажанні студента вони можуть бути надруковані), мають наскрізну нумерацію сторінок. Всі аркуші повинні бути зшиті. Папка зі звітними документами повинна мати титульну сторінку, на якій зазначаються прізвище та ім'я студента-практиканта, факультет та група; прізвища керівників від університету та бази практики; вид практики; термін проходження; назва бази практики. Кожен окремий документ повинен також починатися з титульної сторінки, на якій зазначається прізвище та ім'я студента-практиканта, факультет та група, назва документа, час та місце проведення заходу (чи збору емпіричних даних). Звітна документація обов'язково повинна містити перелік всіх документів практики із зазначеними сторінками.

У звіті про роботу студенти детально описують всю виконану під час практики роботу (наприклад, результати знайомства зі структурою та традиціями медичного закладу, проведені емпіричні дослідження, бесіди, лекції, індивідуальні доручення, волонтерську діяльність, екскурсії тощо). В звітних документах не повинна бути дослівного переписування матеріалів баз практики (історії, методичних розробок тощо).

У випадку, коли студент проходить практику за угодою з підприємством, звіт практики може складатися індивідуально з урахуванням угоди на цільову підготовку.

Оформлення звітних документів входить в час проходження практики. Їх перевіряють і затверджують (крім щоденника) керівники практики від бази та університету.

В кінці керівник практики від медичного закладу кожному студентові видає письмову характеристику про його роботу, ставлення до обов'язків, дисциплінованість тощо. В характеристиці обов'язково повинна бути зазначена рекомендована оцінка за практику. Характеристику підписують керівник практики від бази (психолог) та керівник медичного закладу. Характеристику завіряють печаткою організації.

Нижче подаються розділи звітної документації та їх орієнтовний обсяг для виробничої клінічної практики:

 1. Звіт про виконану роботу у довільній формі ( заочники: 1 – 2 стор.).

 2. Календарний план роботи на час практики (2 – 3 стор.).

 3. Графік відвідування місця проходження практики (1 – 2 стор.).

 4. Щоденник (обсяг довільний).

 5. Опис результатів знайомства з діяльністю психолога за місцем проходження практики зі своїми коментарями (2 – 3 стор.).

 6. Один психологічний діагноз хворого (2 – 3 стор.).

 7. Емпіричний матеріал, на основі якого написані цей портрет, та результати опрацювання методик.

 8. Опис змісту бесід клініко-психологічної тематики (або психологічних тренінгів) для медичного персоналу відділення (2 – 3 стор.).

 9. Характеристика на студента-практиканта, підготовлена керівником практики за місцем проходження (психологом).


^ Керівник від кафедри психології про свою роботу звітується на засіданні кафедри психології. Його звіт містить наступні розділи:


ЗВІТ

_________________________________________________________________

щодо керівництва виробничою клінічною практикою студентів ___ курсу _______________ форми навчання

психологічного відділення філософського факультету


Відповідно до наказу ректора ЛНУ мною з _____ до _____ 200__ року здійснювалося керівництво виробничою практикою студентів у таких медичних закладах____________________________________________________________________

Всього під моїм керівництвом практику проходило _____ студентів.

Мною надані методичні рекомендації для проведення наступних емпіричних досліджень_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Загальна характеристика та оцінка роботи студентів ________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Мною проведено ____ індивідуальних консультацій та ____ групових.

Підсумкова оцінка студентів за виробничу практику:

„5” ___________________________________________________

„4” ___________________________________________________

„3” ___________________________________________________

неатестовано ___________________________________________

Оцінка взаємодії та співпраці з адміністрацією медичного закладу _____________, керівником практики від медичного закладу ________________.

Практика засвідчила, що під час психологічної підготовки студентів необхідно звернути увагу на ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Загальні зауваження та пропозиції щодо організації та проведення виробничої практики ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


Підпис _________________________

Дата ___________________________


^ 6. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ


Наступного дня після завершення практики студенти-практиканти здають керівникам від університету всі звітні документи для попередньої їх оцінки. Упродовж тижня після завершення практики на кафедрі психології відбувається підсумкова конференція, на якій студенти перед комісією захищають матеріали практики. Комісія призначається завідувачем кафедри психології і складається з провідного спеціаліста з клінічної психології (голова комісії), одного керівника від університету та одного – від бази практики (при можливості). На конференції присутні всі студенти-практиканти та їх керівники від університету та баз практики (при можливості).

Для підведення підсумків практики та кінцевої оцінки роботи студентів-практикантів керівники практики інформують комісію про фактичні терміни початку та завершення роботи, склад студентських груп, які пройшли практику, їх дисципліну, стан охорони праці та протипожежної безпеки на базі практики, а також з інших питань організації та проведення практики. До захисту практики допускаються студенти, які повністю виконали завдання програми практики та вчасно оформили звітну документацію.

^ Форма звітності для виробничої управлінської практики диференційований залік. При кінцевій оцінці результатів практики враховується попередня оцінка керівників практики від університету та бази практики, результати захисту та характеристика на студента-практиканта. Студенти, які регулярно відвідували базу практики, виконали всі індивідуальні завдання, активно включились в роботу практикуючого психолога, якісно оформили звіт, вчасно його подали, а також отримали схвальну характеристику з бази практики, отримують позитивну оцінку. Студенти, що не виконали програму практики і отримали незадовільний відгук з бази практики або незадовільну оцінку при складанні заліку, направляються на практику вдруге в період канікул або відраховуються з навчального закладу. Оцінка з практики враховується наряду з іншими оцінками, які характеризують успішність студентів. У випадку, коли практика закінчується після проведення екзаменаційної сесії і призначення стипендії, оцінку з цієї практики слід враховувати разом з оцінками наступного семестру. Загальна оцінка за практику виставляється в п’ятибальній системі Студент отримує оцінку від психолога бази практики та. керівника практики від кафедри психології.

Комісія на звітній конференції підтверджує чи не підтверджує отримані студентом оцінки. Результати складання заліків з практики голова комісії заносить в екзаменаційну відомість і проставляє в заліковій книжці. Голова комісії з захисту практики несе персональну відповідальність за правильне оформлення запису про практику у заліковій книжці, екзаменаційній відомості та вчасну подачу відомості у навчальну частину університету.

Після завершення конференції голова комісії здає заповнену відомість та всі матеріали практики на кафедру психології для зберігання. Підсумки практики розглядаються на засіданні кафедри психології, де керівники подають письмовий звіт про результати практики.


Програму уклала: доц. Галецька І. І.Схожі:

Програма виробничої практики для студентів заочників iconПрограма виробничої практики для студентів заочників
Педагогічна психологія”, та їх керівників. Вона розроблена на основі Методичних рекомендацій по складанню програм практики студентів...
Програма виробничої практики для студентів заочників iconПрограма виробничої практики для студентів-заочників
Психологія праці та управління”, та їх керівників. Вона розроблена на основі Методичних рекомендацій по складанню програм практики...
Програма виробничої практики для студентів заочників iconПрограма виробничої практики для студентів юридичного факультету
Організація виробничої практики
Програма виробничої практики для студентів заочників iconПрограма виробничої практики для студентів 5 курсу спеціальності 03050901
Програма виробничої практики для студентів спеціальності 03050901 “Облік І аудит” денної форми навчання / укл. Л. О. Мозгова. – Харків:...
Програма виробничої практики для студентів заочників iconПрограма виробничої практики з дисципліни "Економічний аналіз" для студентів фаху 050100 "Облік і аудит
Програма проходження виробничої практики з економічного аналізу для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 050100...
Програма виробничої практики для студентів заочників iconМіністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний університет програма виробничої практики для студентів 5 курсу медичного факультету
...
Програма виробничої практики для студентів заочників iconМіністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний університет програма виробничої практики для студентів 4 курсу медичного факультету
...
Програма виробничої практики для студентів заочників iconПрограма навчально-виробничої практики
Програма проходження навчально-виробничої практики студентів із спеціальності 050100 «Економічна теорія» напряму підготовки 0501...
Програма виробничої практики для студентів заочників iconПрограма виробничої практики (отримання робочої кваліфікації)
Програма виробничої практики (отримання робочої кваліфікації) (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки...
Програма виробничої практики для студентів заочників iconРобоча програма Виробничої практики для студентів денної та заочної форм навчання
Робоча програма “Виробничої практики” для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 070402 – біологія, спеціалізація...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи